Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Talentian puheen­johtaja Tero Ristimäki kommentoi yhteis­kuntaa sosiaa­li­sesta näkökul­masta. Seuraa tai pyydä kaveriksi, niin tiedät enemmän!
Facebook
Twitter

Ennen kesälomia maan hallitus julkisti luonnokset laajasta lakipa­ke­tista ja saimme suurimmat linjaukset sosiaali- ja tervey­den­huollon palve­lujen järjes­tä­mi­sestä ja tuotta­mi­sesta. Talentian jäsenten kannalta keskei­simmät lait koskevat sote-palve­luiden järjes­tä­mistä, tuotta­mista ja koko uudis­tuksen toimeen­panoa.

Lakiluon­noksen mukaan sote-palvelut siirtyvät maakun­nille. Maakun­ta­hal­linto vastaa palve­lujen järjes­tä­mi­sestä ja maakunnan palve­lu­laitos niiden tuotta­mi­sesta.
Oleel­lista on, että maakunnan palve­lu­lai­toksen virka­suh­teessa olevat viran­hal­tijat
hoitavat tulevai­suu­des­sakin merkit­tävää julkista valtaa sisäl­tävät tehtävät.
Se, kuinka paljon maakunta tulee tuottamaan omana toimintana sosiaa­li­huollon
palve­luita jää päätet­tä­väksi maakuntien palve­lustra­te­gioissa. Yksityisten
palve­luiden osuus tulee riippumaan myös siitä, mitä maan hallitus päättää syksyn
valmis­telun pohjalta sote-palve­luiden valin­nan­va­pau­desta.

Sote-henki­löstön ja Talentian jäsenten kannalta lakiluon­nok­sissa on hyvää se, että henki­löstö siirtyy kunnista ja kuntayh­ty­mistä vanhoina työnte­ki­jöinä niin sanotun liikkeen­luo­vu­tuksen kautta. Tämä liikkeen­luo­vu­tus­pe­riaate koskee myös  mahdol­lisiin maakunnan yhtiöihin siirtyviä.

Toinen merkittävä turva­takuu on se, että palve­lu­yh­tiöihin siirty­ville kunnan tai kuntayh­tymän työnte­ki­jöille tulee lakiluon­noksen mukaan lisäe­lä­ke­turva, joka turvaa työnte­ki­jöiden kunta-alan eläke­turvan nykyta­solla, vaikka siirtyi­sikin yhtiön
palve­lukseen.

Muista henki­löstön asemaa koske­vista asioista muun muassa palkkojen harmo­ni­soinnin valmis­telua jatketaan sosiaali- ja terveys­mi­nis­teriön sekä valtion­va­rain­mi­nis­teriön kolmi­kan­ta­ryh­mässä. Synkkiä pilviä syksyn taivaalle tuovat jälleen kerran kuntien lomau­tukset. Yhdessä alueyh­dis­tysten kanssa Talentia tulee hakemaan muutoksia lomau­tus­pää­töksiin. Tuorein tapaus on Porin kaupunki, jonka lomau­tus­pää­tök­sestä on lähtenyt oikai­su­vaa­timus.

Meidän on tehtävä määrä­tie­toi­sesti edunval­vontaa, jotta jäsenemme saavat tehdä työtään ja kansa­laiset saavat heille kuuluvat palvelut.

Tero Ristimäki