Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Talen­tian puheen­joh­taja Tero Ris­ti­mäki kom­men­toi yhteis­kun­taa sosi­aa­li­sesta näkö­kul­masta. Seu­raa tai pyydä kave­riksi, niin tie­dät enem­män!
Face­book
Twit­ter

Ennen kesä­lo­mia maan hal­li­tus jul­kisti luon­nok­set laa­jasta laki­pa­ke­tista ja saimme suu­rim­mat lin­jauk­set sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mi­sestä ja tuot­ta­mi­sesta. Talen­tian jäsen­ten kan­nalta kes­kei­sim­mät lait kos­ke­vat sote-pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mistä, tuot­ta­mista ja koko uudis­tuk­sen toi­meen­pa­noa.

Laki­luon­nok­sen mukaan sote-pal­ve­lut siir­ty­vät maa­kun­nille. Maa­kun­ta­hal­linto vas­taa pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mi­sestä ja maa­kun­nan pal­ve­lu­lai­tos nii­den tuot­ta­mi­sesta.
Oleel­lista on, että maa­kun­nan pal­ve­lu­lai­tok­sen vir­ka­suh­teessa ole­vat viran­hal­ti­jat
hoi­ta­vat tule­vai­suu­des­sa­kin mer­kit­tä­vää jul­kista val­taa sisäl­tä­vät teh­tä­vät.
Se, kuinka pal­jon maa­kunta tulee tuot­ta­maan omana toi­min­tana sosi­aa­li­huol­lon
pal­ve­luita jää pää­tet­tä­väksi maa­kun­tien pal­ve­lustra­te­gioissa. Yksi­tyis­ten
pal­ve­lui­den osuus tulee riip­pu­maan myös siitä, mitä maan hal­li­tus päät­tää syk­syn
val­mis­te­lun poh­jalta sote-pal­ve­lui­den valin­nan­va­pau­desta.

Sote-hen­ki­lös­tön ja Talen­tian jäsen­ten kan­nalta laki­luon­nok­sissa on hyvää se, että hen­ki­löstö siir­tyy kun­nista ja kun­tayh­ty­mistä van­hoina työn­te­ki­jöinä niin sano­tun liik­keen­luo­vu­tuk­sen kautta. Tämä liik­keen­luo­vu­tus­pe­ri­aate kos­kee myös  mah­dol­li­siin maa­kun­nan yhtiöi­hin siir­ty­viä.

Toi­nen mer­kit­tävä tur­va­ta­kuu on se, että pal­ve­lu­yh­tiöi­hin siir­ty­ville kun­nan tai kun­tayh­ty­män työn­te­ki­jöille tulee laki­luon­nok­sen mukaan lisäe­lä­ke­turva, joka tur­vaa työn­te­ki­jöi­den kunta-alan elä­ke­tur­van nyky­ta­solla, vaikka siir­tyi­si­kin yhtiön
pal­ve­luk­seen.

Muista hen­ki­lös­tön ase­maa kos­ke­vista asioista muun muassa palk­ko­jen har­mo­ni­soin­nin val­mis­te­lua jat­ke­taan sosi­aali- ja ter­veys­mi­nis­te­riön sekä val­tion­va­rain­mi­nis­te­riön kol­mi­kan­ta­ryh­mässä. Synk­kiä pil­viä syk­syn tai­vaalle tuo­vat jäl­leen ker­ran kun­tien lomau­tuk­set. Yhdessä alueyh­dis­tys­ten kanssa Talen­tia tulee hake­maan muu­tok­sia lomau­tus­pää­tök­siin. Tuo­rein tapaus on Porin kau­punki, jonka lomau­tus­pää­tök­sestä on läh­te­nyt oikai­su­vaa­ti­mus.

Mei­dän on teh­tävä mää­rä­tie­toi­sesti edun­val­von­taa, jotta jäse­nemme saa­vat tehdä työ­tään ja kan­sa­lai­set saa­vat heille kuu­lu­vat pal­ve­lut.

Tero Ris­ti­mäki