Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Tal­ent­ian puheen­jo­hta­ja Tero Ris­timä­ki kom­men­toi yhteiskun­taa sosi­aalis­es­ta näkökul­mas­ta. Seu­raa tai pyy­dä kaverik­si, niin tiedät enem­män!
Face­book
Twit­ter

Ennen kesälo­mia maan hal­li­tus julk­isti luon­nok­set laa­jas­ta lakipaketista ja saimme suurim­mat lin­jauk­set sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon palvelu­jen jär­jestämis­es­tä ja tuot­tamis­es­ta. Tal­ent­ian jäsen­ten kannal­ta keskeisim­mät lait koske­vat sote-palvelu­iden jär­jestämistä, tuot­tamista ja koko uud­is­tuk­sen toimeen­panoa.

Lak­ilu­on­nok­sen mukaan sote-palve­lut siir­tyvät maakun­nille. Maakun­ta­hallinto vas­taa palvelu­jen jär­jestämis­es­tä ja maakun­nan palvelu­laitos niiden tuot­tamis­es­ta.
Oleel­lista on, että maakun­nan palvelu­laitok­sen virka­suh­teessa ole­vat viran­halti­jat
hoita­vat tule­vaisu­udessakin merkit­tävää julk­ista val­taa sisältävät tehtävät.
Se, kuin­ka paljon maakun­ta tulee tuot­ta­maan omana toim­intana sosi­aal­i­huol­lon
palvelui­ta jää päätet­täväk­si maakun­tien palvelus­trate­giois­sa. Yksi­ty­is­ten
palvelu­iden osu­us tulee riip­pumaan myös siitä, mitä maan hal­li­tus päät­tää syksyn
valmis­telun poh­jal­ta sote-palvelu­iden valin­nan­va­paud­es­ta.

Sote-henkilöstön ja Tal­ent­ian jäsen­ten kannal­ta lak­ilu­on­nok­sis­sa on hyvää se, että henkilöstö siir­tyy kun­nista ja kun­tay­htymistä van­hoina työn­tek­i­jöinä niin san­otun liik­keen­lu­ovu­tuk­sen kaut­ta. Tämä liik­keen­lu­ovu­tus­pe­ri­aate kos­kee myös  mah­dol­lisi­in maakun­nan yhtiöi­hin siir­tyviä.

Toinen merkit­tävä tur­vatakuu on se, että palveluy­htiöi­hin siir­tyville kun­nan tai kun­tay­htymän työn­tek­i­jöille tulee lak­ilu­on­nok­sen mukaan lisäeläke­tur­va, joka tur­vaa työn­tek­i­jöi­den kun­ta-alan eläke­tur­van nyky­ta­sol­la, vaik­ka siir­ty­isikin yhtiön
palveluk­seen.

Muista henkilöstön ase­maa koske­vista asioista muun muas­sa palkko­jen har­mon­isoin­nin valmis­telua jatke­taan sosi­aali- ja ter­veysmin­is­ter­iön sekä val­tion­va­rain­min­is­ter­iön kolmikan­taryh­mässä. Synkkiä pil­viä syksyn taivaalle tuo­vat jälleen ker­ran kun­tien lomau­tuk­set. Yhdessä aluey­hdis­tys­ten kanssa Tal­en­tia tulee hake­maan muu­tok­sia lomau­tus­päätök­si­in. Tuor­ein tapaus on Porin kaupun­ki, jon­ka lomau­tus­päätök­ses­tä on läht­enyt oikaisu­vaa­timus.

Mei­dän on tehtävä määräti­etois­es­ti edun­valvon­taa, jot­ta jäsen­emme saa­vat tehdä työtään ja kansalaiset saa­vat heille kuu­lu­vat palve­lut.

Tero Ris­timä­ki