Sote-uudistusta on kritisoitu, että se etenee terveydenhuoltojohtoisesti. Minusta oli tärkeää tietää, onko sairaalassa tehtävä sosiaalityö jäämässä terveydenhuollon jalkoihin tai saako se mahdollisesti uusia tehtäviä, jotka vaikuttavat perustehtävien hoitamiseen, sanoo Aino Kauppi.

 

Selvitin pro gradu ­-tutkiel­mas­sani, miten sote­-uud­is­tus vaikut­taa ter­veyssosi­aal­i­työhön. Aineis­to­nani oli soteen liit­tyvän päivysty­su­ud­is­tuk­sen lakiehdo­tuk­set ja lausun­not, ker­too Aino Kaup­pi.

Ter­vey­den­huol­los­sa toimi­va sosi­aal­i­työn­tek­i­jä tuo poti­laan suun­nitel­malliseen hoitoon sosi­aalisen näkökul­man, toimii palvelu­jär­jestelmän asiantun­ti­jana, palve­lu­tarpeen arvioi­jana sekä linkkinä palvelu­iden ja asi­akkaan arjen välil­lä.

Ter­veyssosi­aal­i­työn­tek­i­jältä vaa­di­taan perusym­mär­rystä poti­laan ter­vey­den­ti­las­ta ja sairau­den syy-­seu­raus­suhteista. Esimerkik­si tämä perusym­mär­rys lääketi­eteel­li­sistä tek­i­jöistä ja diag­nos­ti­ikas­ta erot­taa ter­veyssosi­aal­i­työn yleis­es­tä sosi­aal­i­työstä.

Vaikka mitään lopullista linjausta ei ole tehty, sote-­uudistus tulee muuttamaan terveyssosiaalityön roolia ja paikkaa.

– Muu­tos on ter­veyssosi­aal­i­työlle uhka – mut­ta myös mah­dol­lisu­us. Sote­-uud­is­tus sinäl­lään ei etene ter­veyssosi­aal­i­työn näkökul­mas­ta eri­tyisen voimakkaasti ter­vey­den­huolto edel­lä, sil­lä ter­veyssosi­aal­i­työ nähdään osana sote-­in­te­graa­tio­ta, toteaa Aino Kaup­pi.

Sen sijaan uhkana on, että ter­veyssosi­aal­i­työn eri­ty­isyyt­tä ei huo­ma­ta ja se jää muu­ta sosi­aal­i­huoltoa täy­den­täväk­si palveluk­si. Vaarana voi olla myös se, että ter­veyssosi­aal­i­työtä määritel­lään vain erikois­sairaan­hoi­dos­sa tehtävänä sosi­aal­i­työnä, jol­loin peruster­vey­den­huol­los­sa tehtävän sosi­aal­i­työn vahvis­t­a­mi­nen uno­htuu.

– Use­at alan toim­i­jat peräävät ter­veyssosi­aal­i­työn tehtävien ja roolin selkeyt­tämis­es­tä sekä vira­nomaisas­e­man ja päätök­sen­teko-oikeu­den tuomis­es­ta ter­veyssosi­aal­i­työn­tek­i­jöi­den toimenku­vaan.

Ase­mal­taan vahvis­te­tun ter­veyssosi­aal­i­työn kaut­ta poti­laille muo­dos­tu­isi suju­va ja luon­te­va sil­ta sairaalan ulkop­uolisi­in sosi­aali­palvelui­hin. Se myös vähen­täisi päällekkäistä työtä ja toisi ter­veyssosi­aal­i­työn­tek­i­jän sosi­aal­i­huol­lol­lisen osaamisen laa­jem­min käyt­töön.

Tarpeel­lise­na pide­tään myös sitä, että ter­veyssosi­aal­i­työn ja sosi­aalipäivystyk­sen tehtävä­jakoa selki­in­nytetään, jot­ta ter­veyssosi­aal­i­työ ei määri­ty jatkos­sa sosi­aalipäivystys­tä täy­den­täväk­si apuam­matik­si.

Toisaal­ta ajatel­laan, että sosi­aalipäivystyk­sel­lis­ten tehtävien liit­tämi­nen osak­si ter­veyssosi­aal­i­työtä on mah­dol­lisu­us, jos päivystystyön edel­lyt­tämä lisä-­ ja täy­den­nysk­oulu­tus tun­nis­te­taan.

Sil­loin ter­veyssosi­aal­i­työn rooli voisi muo­dos­tua hyvinkin monipuolis­es­ti moni­ammatil­lisen työn airuek­si suh­teessa sosi­aal­i­toimeen ja ter­vey­den­huoltoon. Ter­vey­den­huol­los­sa tehtävän päivystyk­sel­lisen sosi­aal­i­työn avul­la voitaisi­in vas­ta­ta aiem­paa tehokkaam­min poti­laan aku­ut­ti­in sosi­aal­i­huol­lol­liseen tarpeeseen, sanoo Kaup­pi.

Tehtäväkuvan kehittämisen tulisi kuitenkin tapahtua niin, ettei se estä terveyssosiaalityön perustehtävän toteuttamista.

– Laa­jenevaan tehtävänku­vaan tarvi­taan siis resursse­ja.

Kaupin toiveena on, että tutkiel­ma palvelee ter­vey­den­huol­los­sa toimivia sosi­aal­i­työn­tek­i­jöitä ennakoimaan tule­vaa ja vaikut­ta­maan ratkaisui­hin.

– Olinkin ilois­es­ti yllät­tynyt, kun tutkiel­mani huomioiti­in Ter­veyssosi­aal­i­työn­tek­i­jät ry:n 70­-vuo­tisjuh­las­sa lokaku­us­sa ja sain yhdis­tyk­sen kan­nus­tusstipendin. Otin tun­nus­tuk­sen lämpimästi kiit­täen vas­taan.

Hele­na Jaakko­la