De sex finländska universitet med samhällsvetenskaplig utbildning som utbildar socialarbetare samarbetar inom nätverket Sosnet.

 

 

Ilse Julkunen, pro­fes­sor i socialt arbete vid Helsingfors uni­ver­si­tet är nyut­nämnd ordfö­rande för Sosnet. Hon för fram uni­ver­si­tets­nät­ver­kets bety­delse som trend­sät­tare för samar­bete inom utbild­ning och forskning.

NCU, Nationella cent­ret för utvär­de­ring, bes­kri­ver Sosnet i sin färska utvär­de­ring av den sam­hälls­ve­tens­kapliga utbild­nin­gen, som ett nät­verk med lyc­kat samar­bete kring utvecklan­det av utbild­ning och forsk­ning inom det sociala områ­det i Finland och även internationellt.

Nätkurser och ”blended learning” möjliggör även internationellt samarbete

Med digi­tala hjälp­me­del sker en del av under­vis­nin­gen i dag i samar­bete mel­lan olika uni­ver­si­tet — ”blen­ded lear­ning”. En del av bas­kur­serna kan vara nät­kur­ser, men mest är det frå­gan om alter­na­tiva, mer speci­fika nät­kur­ser som blir  till­gängliga obe­roende av stu­die­ort. De vik­ti­gaste under­vis­nings­mo­men­ten är fort­fa­rande närun­der­vis­ning, grup­par­bete, hand­led­ning och prak­tik. Men för­de­larna med nätun­der­vis­nin­gen är många, den möj­lig­gör även inter­na­tio­nellt samar­bete på hem­maplan. Helsingfors uni­ver­si­tet har t.ex online-kur­ser till­sam­mans med uni­ver­si­tet i Nya Zealand och Singapore. Studerandena träf­fas online för semi­na­rier och göra sina grup­pupp­gif­ter, till exem­pel med hjälp av slutna Facebook-grupper.

Kontionuerlig lärande och specialisering

Ilse Julkunen poäng­te­rar att till uni­ver­si­te­tens upp­gift hör även det kon­ti­nuer­liga läran­det, i nära samar­bete med arbets­li­vet. Sosnet pla­ne­rar till­sam­mans med uni­ver­si­te­ten att söka bidrag för att utveckla nät­kur­ser, en form av fort­bild­ning för praktiker/handledare inom prak­ti­ken. Kurserna stö­der prak­ti­kers välmående och moti­va­tion i arbets­li­vet sam­ti­digt som de ger ny kuns­kap om aktuell forsk­ning i socialt arbete.

Specialiseringsutbildningar om barn och unga samt famil­jer, välfärds­ser­vice, reha­bi­li­te­ring och struk­tu­rellt socialt arbete hör till det som Sosnet kon­ti­nuer­ligt erb­ju­der yrke­sut­bil­dade socia­lar­be­tare. En ny sats­ning blir tro­ligt­vis en specia­li­se­ring­sut­bild­ning inom geron­to­lo­giskt socialt arbete.

Karriärstigar och mentorskapet i socialt arbete

Till Sosnets kär­nupp­drag hör att samar­beta kring att kva­li­tets­sä­kra utbild­nin­gen inom socialt arbete och på sikt råda bot på bris­ten på socia­lar­be­tare. Ute på fäl­tet hör forsk­ning och utveckling av praxis till socia­lar­be­ta­rens arbetsbild.

I Talentia-sam­man­hang pas­sar det bra att betona Sosnets samar­bete kring forsk­ning om förbätt­ran­det av arbets­mil­jö­erna. Utbrändhet, hög sjukfrån­varo och bris­ter i arbets­väl­be­fin­nan­det tär all­var­ligt på arbetsglädjen.

– Det är ytterst vik­tigt att utveckla arbets­mil­jö­erna och göra arbetsplat­serna att­rak­tiva. Sosnet för fram bety­del­sen av att utveckla kar­riärs­ti­gar inom socialt arbete och värna om utvecklan­det av men­tors­ka­pet på arbetsplatserna.

Sosnet främjar kvaliteten på utbildning och forskning med relevans för praktiken.

Ilse Julkunen, som är hand­le­dare för ett av dok­to­rand­se­mi­na­rierna inom Sosnet, vär­nar om Sosnets stora bety­delse som påver­kare av utvecklin­gen av forsk­nings­pro­gram inom socialt arbete. Sosnet har under ota­liga år ent­rä­get plä­de­rat för en natio­nell forsk­nings­fi­nan­sie­ring för socialt arbete. Statsrådet har nyli­gen god­känt lagförs­la­get om finan­sie­ring av forsk­ning i socialt arbete på universitetsnivå.

Sosnet och internationellt samarbete

Social och häl­sovårds­mi­nis­te­riet skall årli­gen bevilja medel för forsk­nings­pro­jekt fören­liga med insat­sområ­dena och målen för forsk­nin­gen inom socialt arbete. Insatsområdena och målen bereds i en utvär­de­ringsgrupp till­satt av social- och häl­sovårds­mi­nis­te­riet som också föl­jer upp genomfö­ran­det av projekten.

Till Sosnets lång­va­riga inter­na­tio­nella samar­bete hör samar­be­tet med Chinese Academy of Social Science. Just nu finns det två kine­siska dok­to­ran­der i Finland, en i Helsingfors, en annan i Jyväskylä. Ilse upple­ver sin upp­gift som hand­le­dare av dok­to­ran­den vid Helsingfors uni­ver­si­tet som fors­kar i unga kine­sers utbild­ning, kar­riär och famil­je­liv, som myc­ket menings­full men också utma­nande. I Kina hål­ler det sociala arbe­tet först nu att byg­gas ut och det nor­diska pers­pek­ti­vet på forsk­ning och utveckling av prak­ti­ker i sam­häl­let är av speciellt int­resse för det sociala områ­det i Kina.

Till Sosnets nor­diska samar­bete hör meto­do­lo­giska dok­to­ran­dut­bild­nin­gar på nor­disk nivå. Nordic-Baltic dok­to­rand­kur­ser med aktuella och spän­nande teman att­ra­he­rar cirka 20–30 dok­to­ran­der varje som­mar. Temat för i år är Experiences, Encounters and Engagement (erfa­ren­het, möten och engagemang).

Sunniva Ekbom