Uuden kunta-alan työehtosopimuksen mukaan sosiaalityöntekijöillä on jatkossa vuorokautinen ylityöraja.

 

Kunnis­sa, kun­tay­htymis­sä ja sairaan­hoitopi­ireis­sä sosi­aal­i­työtä ei tehdä 7.5.2018 jäl­keen niin kuin ennen, vaan työsken­te­ly muut­tuu sovit­tu­jen työaika­muu­tosten vuok­si.

Sosi­aal­i­työn­tek­i­jöi­den ja muiden KVTES:n työaikalu­vun pykälään 10 kuu­lu­vien ammat­tiryh­mien työai­ka pite­nee 37,5 tun­nista 38 tun­ti­in ja 15 min­u­ut­ti­in viikos­sa. Työa­jan piden­tymi­nen kor­vataan mak­samal­la toukoku­us­ta alka­en 2,4 pros­entin palkanko­ro­tus.

Työaika­muu­tok­ses­sa keskeistä on myös se, että sosi­aal­i­työn­tek­i­jöil­lä on nyt jatkos­sa vuorokau­ti­nen yli­työra­ja.

Mikä on vuorokautinen ylityöraja?

Tähän asti sosi­aal­i­työn­tek­i­jöil­lä on seu­rat­tu pelkästään viikoit­taisen yli­työn rajan täyt­tymistä. Ongel­mana tässä on ollut se, että pitk­inäkään työpäiv­inä ei ole yleen­sä syn­tynyt yli­työtä, vaik­ka työn­tek­i­jä olisi joutunut venyt­tämään päivään­sä ja tekemään kesken­eräiset työte­htävät lop­pu­un. Näitä tilantei­ta syn­tyy esimerkik­si sil­loin, kun tehdään pitk­iä työ­matko­ja tai kun kesken työvuoron ilmaan­tuu akuutisti hoidet­tavia työte­htäviä.

Työaikamuutoksessa keskeistä on se, että sosiaalityöntekijöillä on nyt vuorokautinen ylityöraja.

Ylitöi­den seu­raamista on vaikeut­tanut lisäk­si se, ettei työvuoroluet­te­loa pide­tä, vaan työn­tek­i­jän työvuorot on ain­oas­taan koo­dat­tu työa­janseu­ran­ta­lait­teeseen. Työvuoro­ja ei sil­loin aidosti suun­nitel­la eikä niistä liioin pide­tä kiin­ni.

Joil­lakin työ­nan­ta­jil­la on ollut myös virheelli­nen käsi­tys, miten paljon viran­halti­jal­la voidaan teetät­tää töitä. Osa on kat­sonut, että työaikasal­don enim­mäis­ra­jan (esim. +20 tun­tia) tulee olla täyn­nä ennen kuin yli­työtä voi syn­tyä. Osan mielestä yli­työtä ei syn­ny koskaan liuku­man sisäl­lä, esimerkik­si kel­lo 7–18.

Nämä molem­mat tulkin­nat ovat olleet virheel­lisiä, ja niitä oikaistaan nyt uudessa KVTES:ssä työaikalu­vun muuttues­sa. Yli­työtä voi syn­tyä, vaik­ka työn­tek­i­jän sal­do­tun­nit eivät olisi täyn­nä ja sitä syn­tyy myös sovi­tun liuku­man aikana.

Vuorokautinen ylityöraja ei vaikuta liukuman käyttöön

Sosi­aal­i­työn­tek­i­jä voi jatkos­sakin käyt­tää liuku­vaa työaikaa ja päät­tää sovit­tu­jen liuku­mien rajois­sa, mil­loin aloit­taa työn ja mil­loin lopet­taa sen. Työn­tek­i­jä voi siis halutes­saan tehdä pitkän päivän yht­enä päivänä ja seu­raa­vana lyhyem­män henkilöko­htais­ten tarpei­den mukaan.

Työpäivää ei kuitenkaan tule piden­tää oma-aloit­teis­es­ti työstä lähte­vistä syistä. Työmäärän tulee olla sel­l­ainen, että sen ehtii tehdä sovit­tuna työaikana.

Vuorokau­ti­nen yli­työra­ja aut­taa rajaa­maan työpäivää. Yli­työra­ja on 8 tun­tia. Kun yli­työra­ja 8 tun­tia uhkaa täyt­tyä eikä pakol­lisia tai kiireel­lisiä työte­htäviä toden­näköis­es­ti saa hoidet­tua ennen sitä, työn­tek­i­jän tulee ottaa yhteyt­tä esimieheen­sä ja kysyä miten työ hoide­taan: antaako esimies yli­työmääräyk­sen, siir­retäänkö työ seu­raavaan työpäivään vai siir­retäänkö se jonkun muun tehtäväk­si.

Kos­ka yli­työ­tun­ti mak­saa työ­nan­ta­jalle 50–100 pros­ent­tia nor­maalia työ­tun­tia enem­män, on työ­nan­ta­jan saata­va tehdä päätös yli­työn teet­tämis­es­tä. Yli­työhön tarvi­taan lähtöko­htais­es­ti myös aina viran­halti­jan suos­tu­mus. Yli­työhön ei siten varsi­nais­es­ti voi määrätä ketään ja siitä on mah­dol­lista myös kieltäy­tyä.

Vuorokautinen ylityöraja auttaa rajaamaan työpäivää.

Vain, jos yli­työn tekem­i­nen on työn laadun ja erit­täin pakot­tavien syi­den vuok­si vält­tämätön­tä, ei viran­halti­ja saa siitä kieltäy­tyä. Täl­laisia todel­lisia tilantei­ta on kuitenkin todel­la har­voin. KVTES:ssä työ­nan­ta­ja päät­tää mak­se­taanko yli­työko­r­vaus rahana vai annetaanko se vapaa-aikana. Työn­tek­i­jä voi sanoa, että suos­tuu yli­työhön jos se mak­se­taan hänelle. Täl­löin yli­työko­r­vauk­sen saa rahana.

Yli­työtä voi käytän­nössä syn­tyä myös tilanteis­sa, jois­sa siitä ei ole sovit­tu. Kun esimerkik­si asia­kasta ei voi jät­tää yksin tai tyhjästä eskaloituu aku­ut­ti kri­isi­ti­lanne. Työ­paikoil­la tulisikin nyt pyytää työ­nan­ta­jal­ta ohjeis­tus miten tulee toimia poikkeusti­lanteis­sa, jois­sa työn luon­teen takia työpäivää joutuu odot­ta­mat­ta piden­tämään, tai jos esimi­estä, joka tekee päätök­sen yli­työstä, ei tavoite­ta.

Miten ylityö muodostuu liukuvassa työajassa?

Työ­paikan kiin­teäk­si työa­jak­si, jol­loin työn­tek­i­jöi­den on olta­va vähin­tään töis­sä, on sovit­tu kel­lo 9–15. Liuku­ma-aika on sovit­tu kel­lo 7–9 ja 15–18 ja työn­tek­i­jä voi itse päät­tää mil­loin aloit­taa työpäivän ja mil­loin lopet­taa sen. Keskel­lä työpäivää pide­tään 30 min­uutin työaikaan kuu­luma­ton ruokatauko.

Sosi­aal­i­työn­tek­i­jän sään­nölli­nen työai­ka alkaa, kun hän tulee töi­hin esimerkik­si kel­lo 8.00. Sään­nölli­nen työai­ka on 7 tun­tia 39 min­u­ut­tia (38 tun­tia 15 min­u­ut­tia jaet­tuna viidel­lä työpäiväl­lä) ja kun tähän lisätään ruokatauko, työpäivä on täysi kel­lo 16.09.

Kun sosi­aal­i­työn­tek­i­jä saa kesken työpäivän yli­työmääräyk­sen ja hän suos­tuu yli­työhön, yli­työ alkaa kel­lo 16.30. Tuol­loin 8 tun­tia työn aloit­tamis­es­ta täyt­tyy. Tämän jäl­keen alkaa muo­dos­tua kor­vat­ta­va yli­työ.

Aikaväli 16.09–16.30 on niin san­ot­tua lisä­työaikaa, joka kor­vataan tun­ti tun­nista.

Otetaan uusi työaikamuutos napakasti haltuun

Sosi­aal­i­työn­tek­i­jöi­den uusi työai­ka on uusi asia sekä sosi­aal­i­työn­tek­i­jöille että työ­nan­ta­jille. Van­hoi­hin työkäytän­töi­hin tulee nyt kiin­nit­tää eri­ty­istä huomio­ta ja miet­tiä ovatko ne toimivia.

Työ­paikoil­la tulee ensik­si selvit­tää, kuka yksikössä tai organ­isaa­tios­sa päät­tää yli­työstä, miten hän on saavutet­tavis­sa ja miten toim­i­taan, jos hän­tä ei tavoite­ta.

Nyt on aika tehdä jatkuvalle venymiselle stoppi ja alkaa rajata työtään normaaliksi.

Jokaisen sosi­aal­i­työn­tek­i­jän kan­nat­taa miet­tiä myös omaa tapaansa tehdä työtä. Yleisessä tiedos­sa on, että sosi­aal­i­työn­tek­i­jöi­den työmäärät ovat liian suuret ja päivät kiireiset: töitä tehdään tauoil­la ja päivää venytetään. Nyt on aika tehdä jatku­valle venymiselle stop­pi ja alkaa raja­ta työtään nor­maa­lik­si.

Yli­työtä aivan var­masti tulee aluk­si enem­män kuin ennen, kos­ka se muut­tuu uuden työaika­muu­tok­sen avul­la näkyväk­si. On reilua, että työn­tek­i­jä saa nyt asial­lisen kor­vauk­sen venymis­es­tään. Kun yli­työtä tulee tarpeek­si, on myös helpom­pi osoit­taa, että henkilöä on liian vähän.

Tiia Oksa­nen
alueasi­amies
ammat­ti­jär­jestö Tal­en­tia

Kat­so aiheesta webi­naari.

Lue lisää, mikis työa­jan piden­nyk­seen päädyt­ti­in  ammat­ti­jär­jestö Tal­ent­ian uutis­es­ta.

 

28.5.2018 Jut­tua täy­den­net­ty lisäämäl­lä linkit.