Uuden kunta-alan työehtosopimuksen mukaan sosiaalityöntekijöillä on jatkossa vuorokautinen ylityöraja.

 

Kunnissa, kun­tayh­ty­missä ja sai­raan­hoi­to­pii­reissä sosi­aa­li­työtä ei tehdä 7.5.2018 jäl­keen niin kuin ennen, vaan työs­ken­tely muut­tuu sovit­tu­jen työ­ai­ka­muu­tos­ten vuoksi.

Sosiaalityöntekijöiden ja mui­den KVTES:n työ­ai­ka­lu­vun pykä­lään 10 kuu­lu­vien ammat­ti­ryh­mien työ­aika pite­nee 37,5 tun­nista 38 tun­tiin ja 15 minuut­tiin vii­kossa. Työajan piden­ty­mi­nen kor­va­taan mak­sa­malla tou­ko­kuusta alkaen 2,4 pro­sen­tin palkankorotus.

Työaikamuutoksessa kes­keistä on myös se, että sosi­aa­li­työn­te­ki­jöillä on nyt jat­kossa vuo­ro­kau­ti­nen ylityöraja.

Mikä on vuorokautinen ylityöraja?

Tähän asti sosi­aa­li­työn­te­ki­jöillä on seu­rattu pel­käs­tään vii­koit­tai­sen yli­työn rajan täyt­ty­mistä. Ongelmana tässä on ollut se, että pit­ki­nä­kään työ­päi­vinä ei ole yleensä syn­ty­nyt yli­työtä, vaikka työn­te­kijä olisi jou­tu­nut venyt­tä­mään päi­väänsä ja teke­mään kes­ke­ne­räi­set työ­teh­tä­vät lop­puun. Näitä tilan­teita syn­tyy esi­mer­kiksi sil­loin, kun teh­dään pit­kiä työ­mat­koja tai kun kes­ken työ­vuo­ron ilmaan­tuu akuu­tisti hoi­det­ta­via työtehtäviä.

Työaikamuutoksessa keskeistä on se, että sosiaalityöntekijöillä on nyt vuorokautinen ylityöraja.

Ylitöiden seu­raa­mista on vai­keut­ta­nut lisäksi se, ettei työ­vuo­ro­luet­te­loa pidetä, vaan työn­te­ki­jän työ­vuo­rot on ainoas­taan koo­dattu työ­ajan­seu­ran­ta­lait­tee­seen. Työvuoroja ei sil­loin aidosti suun­ni­tella eikä niistä lii­oin pidetä kiinni.

Joillakin työ­nan­ta­jilla on ollut myös vir­heel­li­nen käsi­tys, miten pal­jon viran­hal­ti­jalla voi­daan tee­tät­tää töitä. Osa on kat­so­nut, että työ­ai­ka­sal­don enim­mäis­ra­jan (esim. +20 tun­tia) tulee olla täynnä ennen kuin yli­työtä voi syn­tyä. Osan mie­lestä yli­työtä ei synny kos­kaan liu­ku­man sisällä, esi­mer­kiksi kello 7–18.

Nämä molem­mat tul­kin­nat ovat olleet vir­heel­li­siä, ja niitä oikais­taan nyt uudessa KVTES:ssä työ­ai­ka­lu­vun muut­tuessa. Ylityötä voi syn­tyä, vaikka työn­te­ki­jän sal­do­tun­nit eivät olisi täynnä ja sitä syn­tyy myös sovi­tun liu­ku­man aikana.

Vuorokautinen ylityöraja ei vaikuta liukuman käyttöön

Sosiaalityöntekijä voi jat­kos­sa­kin käyt­tää liu­ku­vaa työ­ai­kaa ja päät­tää sovit­tu­jen liu­ku­mien rajoissa, mil­loin aloit­taa työn ja mil­loin lopet­taa sen. Työntekijä voi siis halu­tes­saan tehdä pit­kän päi­vän yhtenä päi­vänä ja seu­raa­vana lyhyem­män hen­ki­lö­koh­tais­ten tar­pei­den mukaan.

Työpäivää ei kui­ten­kaan tule piden­tää oma-aloit­tei­sesti työstä läh­te­vistä syistä. Työmäärän tulee olla sel­lai­nen, että sen ehtii tehdä sovit­tuna työaikana.

Vuorokautinen yli­työ­raja aut­taa rajaa­maan työ­päi­vää. Ylityöraja on 8 tun­tia. Kun yli­työ­raja 8 tun­tia uhkaa täyt­tyä eikä pakol­li­sia tai kii­reel­li­siä työ­teh­tä­viä toden­nä­köi­sesti saa hoi­det­tua ennen sitä, työn­te­ki­jän tulee ottaa yhteyttä esi­mie­heensä ja kysyä miten työ hoi­de­taan: antaako esi­mies yli­työ­mää­räyk­sen, siir­re­täänkö työ seu­raa­vaan työ­päi­vään vai siir­re­täänkö se jon­kun muun tehtäväksi.

Koska yli­työ­tunti mak­saa työ­nan­ta­jalle 50–100 pro­sent­tia nor­maa­lia työ­tun­tia enem­män, on työ­nan­ta­jan saa­tava tehdä pää­tös yli­työn teet­tä­mi­sestä. Ylityöhön tar­vi­taan läh­tö­koh­tai­sesti myös aina viran­hal­ti­jan suos­tu­mus. Ylityöhön ei siten var­si­nai­sesti voi mää­rätä ketään ja siitä on mah­dol­lista myös kieltäytyä.

Vuorokautinen ylityöraja auttaa rajaamaan työpäivää.

Vain, jos yli­työn teke­mi­nen on työn laa­dun ja erit­täin pakot­ta­vien syi­den vuoksi vält­tä­mä­töntä, ei viran­hal­tija saa siitä kiel­täy­tyä. Tällaisia todel­li­sia tilan­teita on kui­ten­kin todella har­voin. KVTES:ssä työ­nan­taja päät­tää mak­se­taanko yli­työ­kor­vaus rahana vai anne­taanko se vapaa-aikana. Työntekijä voi sanoa, että suos­tuu yli­työ­hön jos se mak­se­taan hänelle. Tällöin yli­työ­kor­vauk­sen saa rahana.

Ylityötä voi käy­tän­nössä syn­tyä myös tilan­teissa, joissa siitä ei ole sovittu. Kun esi­mer­kiksi asia­kasta ei voi jät­tää yksin tai tyh­jästä eska­loi­tuu akuutti krii­si­ti­lanne. Työpaikoilla tuli­si­kin nyt pyy­tää työ­nan­ta­jalta ohjeis­tus miten tulee toi­mia poik­keus­ti­lan­teissa, joissa työn luon­teen takia työ­päi­vää jou­tuu odot­ta­matta piden­tä­mään, tai jos esi­miestä, joka tekee pää­tök­sen yli­työstä, ei tavoiteta.

Miten ylityö muodostuu liukuvassa työajassa?

Työpaikan kiin­teäksi työ­ajaksi, jol­loin työn­te­ki­jöi­den on oltava vähin­tään töissä, on sovittu kello 9–15. Liukuma-aika on sovittu kello 7–9 ja 15–18 ja työn­te­kijä voi itse päät­tää mil­loin aloit­taa työ­päi­vän ja mil­loin lopet­taa sen. Keskellä työ­päi­vää pide­tään 30 minuu­tin työ­ai­kaan kuu­lu­ma­ton ruokatauko.

Sosiaalityöntekijän sään­nöl­li­nen työ­aika alkaa, kun hän tulee töi­hin esi­mer­kiksi kello 8.00. Säännöllinen työ­aika on 7 tun­tia 39 minuut­tia (38 tun­tia 15 minuut­tia jaet­tuna vii­dellä työ­päi­vällä) ja kun tähän lisä­tään ruo­ka­tauko, työ­päivä on täysi kello 16.09.

Kun sosi­aa­li­työn­te­kijä saa kes­ken työ­päi­vän yli­työ­mää­räyk­sen ja hän suos­tuu yli­työ­hön, yli­työ alkaa kello 16.30. Tuolloin 8 tun­tia työn aloit­ta­mi­sesta täyt­tyy. Tämän jäl­keen alkaa muo­dos­tua kor­vat­tava ylityö.

Aikaväli 16.09–16.30 on niin sanot­tua lisä­työ­ai­kaa, joka kor­va­taan tunti tunnista.

Otetaan uusi työaikamuutos napakasti haltuun

Sosiaalityöntekijöiden uusi työ­aika on uusi asia sekä sosi­aa­li­työn­te­ki­jöille että työ­nan­ta­jille. Vanhoihin työ­käy­tän­töi­hin tulee nyt kiin­nit­tää eri­tyistä huo­miota ja miet­tiä ovatko ne toimivia.

Työpaikoilla tulee ensiksi sel­vit­tää, kuka yksi­kössä tai orga­ni­saa­tiossa päät­tää yli­työstä, miten hän on saa­vu­tet­ta­vissa ja miten toi­mi­taan, jos häntä ei tavoiteta.

Nyt on aika tehdä jatkuvalle venymiselle stoppi ja alkaa rajata työtään normaaliksi.

Jokaisen sosi­aa­li­työn­te­ki­jän kan­nat­taa miet­tiä myös omaa tapaansa tehdä työtä. Yleisessä tie­dossa on, että sosi­aa­li­työn­te­ki­jöi­den työ­mää­rät ovat liian suu­ret ja päi­vät kii­rei­set: töitä teh­dään tauoilla ja päi­vää veny­te­tään. Nyt on aika tehdä jat­ku­valle veny­mi­selle stoppi ja alkaa rajata työ­tään normaaliksi.

Ylityötä aivan var­masti tulee aluksi enem­män kuin ennen, koska se muut­tuu uuden työ­ai­ka­muu­tok­sen avulla näky­väksi. On rei­lua, että työn­te­kijä saa nyt asial­li­sen kor­vauk­sen veny­mi­ses­tään. Kun yli­työtä tulee tar­peeksi, on myös hel­pompi osoit­taa, että hen­ki­löä on liian vähän.

Tiia Oksanen
alueasiamies
ammat­ti­jär­jestö Talentia

Katso aiheesta webinaari.

Lue lisää, mikis työ­ajan piden­nyk­seen pää­dyt­tiin  ammat­ti­jär­jestö Talentian uutisesta.

 

28.5.2018 Juttua täy­den­netty lisää­mällä linkit.