Uuden kunta-alan työehtosopimuksen mukaan sosiaalityöntekijöillä on jatkossa vuorokautinen ylityöraja.

 

Kunnissa, kuntayh­ty­missä ja sairaan­hoi­to­pii­reissä sosiaa­li­työtä ei tehdä 7.5.2018 jälkeen niin kuin ennen, vaan työskentely muuttuu sovit­tujen työai­ka­muu­tosten vuoksi.

Sosiaa­li­työn­te­ki­jöiden ja muiden KVTES:n työai­ka­luvun pykälään 10 kuuluvien ammat­ti­ryhmien työaika pitenee 37,5 tunnista 38 tuntiin ja 15 minuuttiin viikossa. Työajan piden­ty­minen korvataan maksa­malla touko­kuusta alkaen 2,4 prosentin palkan­ko­rotus.

Työai­ka­muu­tok­sessa keskeistä on myös se, että sosiaa­li­työn­te­ki­jöillä on nyt jatkossa vuoro­kau­tinen ylityöraja.

Mikä on vuorokautinen ylityöraja?

Tähän asti sosiaa­li­työn­te­ki­jöillä on seurattu pelkästään viikoit­taisen ylityön rajan täytty­mistä. Ongelmana tässä on ollut se, että pitki­näkään työpäivinä ei ole yleensä syntynyt ylityötä, vaikka työntekijä olisi joutunut venyt­tämään päiväänsä ja tekemään keske­ne­räiset työteh­tävät loppuun. Näitä tilan­teita syntyy esimer­kiksi silloin, kun tehdään pitkiä työmatkoja tai kun kesken työvuoron ilmaantuu akuutisti hoidet­tavia työteh­täviä.

Työaikamuutoksessa keskeistä on se, että sosiaalityöntekijöillä on nyt vuorokautinen ylityöraja.

Ylitöiden seuraa­mista on vaikeut­tanut lisäksi se, ettei työvuo­ro­luet­teloa pidetä, vaan työnte­kijän työvuorot on ainoastaan koodattu työajan­seu­ran­ta­lait­teeseen. Työvuoroja ei silloin aidosti suunni­tella eikä niistä liioin pidetä kiinni.

Joillakin työnan­ta­jilla on ollut myös virheel­linen käsitys, miten paljon viran­hal­ti­jalla voidaan teetättää töitä. Osa on katsonut, että työai­ka­saldon enimmäis­rajan (esim. +20 tuntia) tulee olla täynnä ennen kuin ylityötä voi syntyä. Osan mielestä ylityötä ei synny koskaan liukuman sisällä, esimer­kiksi kello 7 – 18.

Nämä molemmat tulkinnat ovat olleet virheel­lisiä, ja niitä oikaistaan nyt uudessa KVTES:ssä työai­ka­luvun muuttuessa. Ylityötä voi syntyä, vaikka työnte­kijän saldo­tunnit eivät olisi täynnä ja sitä syntyy myös sovitun liukuman aikana.

Vuorokautinen ylityöraja ei vaikuta liukuman käyttöön

Sosiaa­li­työn­tekijä voi jatkos­sakin käyttää liukuvaa työaikaa ja päättää sovit­tujen liukumien rajoissa, milloin aloittaa työn ja milloin lopettaa sen. Työntekijä voi siis halutessaan tehdä pitkän päivän yhtenä päivänä ja seuraavana lyhyemmän henki­lö­koh­taisten tarpeiden mukaan.

Työpäivää ei kuitenkaan tule pidentää oma-aloit­tei­sesti työstä lähte­vistä syistä. Työmäärän tulee olla sellainen, että sen ehtii tehdä sovittuna työaikana.

Vuoro­kau­tinen ylityöraja auttaa rajaamaan työpäivää. Ylityöraja on 8 tuntia. Kun ylityöraja 8 tuntia uhkaa täyttyä eikä pakol­lisia tai kiireel­lisiä työteh­täviä toden­nä­köi­sesti saa hoidettua ennen sitä, työnte­kijän tulee ottaa yhteyttä esimie­heensä ja kysyä miten työ hoidetaan: antaako esimies ylityö­mää­räyksen, siirre­täänkö työ seuraavaan työpäivään vai siirre­täänkö se jonkun muun tehtä­väksi.

Koska ylityö­tunti maksaa työnan­ta­jalle 50 – 100 prosenttia normaalia työtuntia enemmän, on työnan­tajan saatava tehdä päätös ylityön teettä­mi­sestä. Ylityöhön tarvitaan lähtö­koh­tai­sesti myös aina viran­hal­tijan suostumus. Ylityöhön ei siten varsi­nai­sesti voi määrätä ketään ja siitä on mahdol­lista myös kieltäytyä.

Vuorokautinen ylityöraja auttaa rajaamaan työpäivää.

Vain, jos ylityön tekeminen on työn laadun ja erittäin pakot­tavien syiden vuoksi välttä­mä­töntä, ei viran­haltija saa siitä kieltäytyä. Tällaisia todel­lisia tilan­teita on kuitenkin todella harvoin. KVTES:ssä työnantaja päättää makse­taanko ylityö­korvaus rahana vai annetaanko se vapaa-aikana. Työntekijä voi sanoa, että suostuu ylityöhön jos se maksetaan hänelle. Tällöin ylityö­kor­vauksen saa rahana.

Ylityötä voi käytän­nössä syntyä myös tilan­teissa, joissa siitä ei ole sovittu. Kun esimer­kiksi asia­kasta ei voi jättää yksin tai tyhjästä eskaloituu akuutti kriisi­ti­lanne. Työpai­koilla tulisikin nyt pyytää työnan­ta­jalta ohjeistus miten tulee toimia poikkeus­ti­lan­teissa, joissa työn luonteen takia työpäivää joutuu odotta­matta piden­tämään, tai jos esimiestä, joka tekee päätöksen ylityöstä, ei tavoiteta.

Miten ylityö muodostuu liukuvassa työajassa?

Työpaikan kiinteäksi työajaksi, jolloin työnte­ki­jöiden on oltava vähintään töissä, on sovittu kello 9 – 15. Liukuma-aika on sovittu kello 7 – 9 ja 15 – 18 ja työntekijä voi itse päättää milloin aloittaa työpäivän ja milloin lopettaa sen. Keskellä työpäivää pidetään 30 minuutin työaikaan kuulu­maton ruoka­tauko.

Sosiaa­li­työn­te­kijän säännöl­linen työaika alkaa, kun hän tulee töihin esimer­kiksi kello 8.00. Säännöl­linen työaika on 7 tuntia 39 minuuttia (38 tuntia 15 minuuttia jaettuna viidellä työpäi­vällä) ja kun tähän lisätään ruoka­tauko, työpäivä on täysi kello 16.09.

Kun sosiaa­li­työn­tekijä saa kesken työpäivän ylityö­mää­räyksen ja hän suostuu ylityöhön, ylityö alkaa kello 16.30. Tuolloin 8 tuntia työn aloit­ta­mi­sesta täyttyy. Tämän jälkeen alkaa muodostua korvattava ylityö.

Aikaväli 16.09 – 16.30 on niin sanottua lisätyö­aikaa, joka korvataan tunti tunnista.

Otetaan uusi työaikamuutos napakasti haltuun

Sosiaa­li­työn­te­ki­jöiden uusi työaika on uusi asia sekä sosiaa­li­työn­te­ki­jöille että työnan­ta­jille. Vanhoihin työkäy­tän­töihin tulee nyt kiinnittää erityistä huomiota ja miettiä ovatko ne toimivia.

Työpai­koilla tulee ensiksi selvittää, kuka yksikössä tai organi­saa­tiossa päättää ylityöstä, miten hän on saavu­tet­ta­vissa ja miten toimitaan, jos häntä ei tavoiteta.

Nyt on aika tehdä jatkuvalle venymiselle stoppi ja alkaa rajata työtään normaaliksi.

Jokaisen sosiaa­li­työn­te­kijän kannattaa miettiä myös omaa tapaansa tehdä työtä. Yleisessä tiedossa on, että sosiaa­li­työn­te­ki­jöiden työmäärät ovat liian suuret ja päivät kiireiset: töitä tehdään tauoilla ja päivää venytetään. Nyt on aika tehdä jatku­valle venymi­selle stoppi ja alkaa rajata työtään normaa­liksi.

Ylityötä aivan varmasti tulee aluksi enemmän kuin ennen, koska se muuttuu uuden työai­ka­muu­toksen avulla näkyväksi. On reilua, että työntekijä saa nyt asial­lisen korvauksen venymi­sestään. Kun ylityötä tulee tarpeeksi, on myös helpompi osoittaa, että henkilöä on liian vähän.

Tiia Oksanen
aluea­siamies
ammat­ti­jär­jestö Talentia

Katso aiheesta webinaari.

Lue lisää, mikis työajan piden­nykseen päädyttiin  ammat­ti­jär­jestö Talentian uutisesta.

 

28.5.2018 Juttua täyden­netty lisää­mällä linkit.