Lapsen kiireellisestä sijoituksesta suuttuneet vanhemmat tuomittiin sosiaalityöntekijöiden väkivaltaisesta uhkailusta vankeusrangaistukseen ja sakkoihin.

 

Käräjä­oi­keuden mukaan vanhempien menettely täytti virka­miehen väkival­taisen vastus­ta­misen perus­tun­nus­mer­kistön. Sosiaa­li­työn­te­ki­jöiden kohtaamat uhkaukset olivat olleet epäsuoria ja suoria.

Mies tuomittiin kuuden kuukauden vankeus­ran­gais­tukseen. Miehen tuomio ei muuttunut hovioi­keu­dessa. Nainen tuomittiin viiden kuukauden ja kymmenen päivän ehdol­liseen vankeus­ran­gais­tukseen. Lisäksi hänelle tuomittiin 30 päivä­sakkoa.

Kovaa kieltä ja hengen menettämisen uhkaa

Tuomi­tuilla vanhem­milla oli tarkoi­tuksena pakottaa sosiaa­li­työn­te­kijät väkival­lalla uhkai­lulla
luopumaan heidän lapsensa huostaa­no­tosta ja sijoi­tuk­sesta. Tapah­tumat ajoit­tuvat vuoden 2014 marras­kuulle, jolloin nainen oli puheli­messa todennut sosiaa­li­työn­te­ki­jälle, että ”jos lapsi lähtee, tulee EK eli elinkau­tinen, jos lapsi lähtee, lähtee yksi viran­omainen”.

Virkamiehen väkivaltaisen  vastustamisen lievempiä muotoja ovat virkamiehen vastustaminen ja haitanteko virkamiehelle. Rikoksista viranomaisia vastaan on säädetty rikoslain 16 luvussa.

Uhkailut jatkuivat vuoden 2015 helmi‑, maalis- ja huhti­kuussa, jolloin työnte­ki­jöitä oli uhattu aggres­sii­visin sanakääntein fyysi­sellä väkival­lalla ja hengen lähdöllä. Lisäksi oli uhattu tulla työnte­ki­jöiden kotiin.
Käräjä­oi­keu­dessa vanhemmat myönsivät puheensa, mutta kiistivät syyllis­ty­neensä rikokseen. Kysymys oli paris­kunnan mukaan spontaa­neista tunteen­pur­kauk­sista vaikeassa lasta koske­vassa lasten­suojelun ratkai­su­ti­lan­teessa. Mies kertoi, ettei hänellä ollut vahin­goit­ta­mis­tar­koi­tusta.

Nainen korosti oikeu­dessa, ettei hän tarkoi­tuk­sensa ollut toteuttaa uhkauksia. Hän kuitenkin myönsi, että puheet saattoivat olla sen sellaisia, että sosiaa­li­työn­te­kijät olivat voineet ottaa ne todesta.

Oikeuden perusteluita

Virka­miehen väkival­taiseen vastus­ta­miseen syyllistyy, jos käyttää tai uhkaa käyttää väkivaltaa virka­teh­tävää suorit­tavaa virka­miestä kohtaan tai kostaa väkivalloin virka­miehen tekemän virka­toimen hänelle tai hänen lähei­silleen.
Näin oli käynyt tässä tapauk­sessa. Käräjä­oi­keuden mukaan kyseessä ei ollut vain yksit­täinen
spontaani viran­omaisiin kohdis­tunut lausahdus, vaan tapauk­sessa oli pitkälle ajanjak­solle jakau­tu­neesta toistu­vasta uhkaa­mi­sesta.
Kärjis­ty­neim­millään uhkailut olivat sisäl­täneet viittauksia hengen menet­tä­mi­sestä. Käräjä­oikeus toteaa lisäksi, ettei tyyty­mät­tömyys lasten­suo­je­lu­vi­ran­omaisten tekemiin ratkai­suihin oikeut­tanut paris­kuntaa menet­te­lemään siten kuin he olivat menetelleet. Jos lasten­suojelun ratkaisuun on tyyty­mätön, tulee käyttää hallin­nol­lisia muutok­sen­ha­ku­keinoja.

Helena Jaakkola