Sosiaalialan ammattilaisilla on huomattava rooli presidentti Joe Bidenin hallinnossa. Tuleeko se näkymään myös politiikassa kuten kävi 1930-luvulla ja 1960-luvulla?

 

 

Sosi­aa­li­työn­te­ki­jä­jär­jestö National Association of Social Workers toi­mii Yhdysvalloissa vah­vasti poli­tii­kan foo­ru­meilla ja roh­kai­see myös jäse­ni­ään toi­min­taan. Järjestö tar­joaa sekä rahal­lista että sisäl­löl­listä tukea jäse­nil­leen, jotka ovat val­miita aja­maan NASW:n arvo­jen mukaista politiikkaa.

Poliittiseen toi­min­taan ohjaa sosiaali­alan ammat­ti­lai­sen ammat­tie­tiikka, joka vel­voit­taa puo­lus­ta­maan asiak­kai­den oikeuk­sia. Poliittinen vai­kut­ta­mi­nen ja osal­lis­tu­mi­nen poli­tiik­kaan ovat yksi kes­kei­nen keino tehdä raken­teel­lista työtä sosi­aa­li­sen oikeu­den­mu­kai­suu­den, tasa­ver­tai­suu­den ja ihmis­ten osal­li­suu­den hyväksi.

Järjestö opet­taa jäse­nil­leen lob­bausta vuo­sit­tain jär­jes­tet­tä­villä lob­baus­päi­villä, jol­loin sosiaali­alan opis­ke­li­jat, opet­ta­jat ja työssä ole­vat sosiaali­alan ammat­ti­lai­set har­joit­te­le­vat lob­bausta tär­keiksi koke­mis­taan asioista, val­mis­tau­tu­vat taus­ta­tie­doin ja argu­men­tein ja tapaa­vat poliit­ti­sia päättäjiä.

Äskeisten pre­si­den­tin­vaa­lien yhtey­dessä saimme taas nähdä, ettei äänes­tä­mi­nen ole Yhdysvalloissa yksinkertaista.

Pioneerit ovat nykyisten ja tulevien  sosiaalityön ammattilaisten roolimalleja.

Voidakseen äänes­tää on rekis­te­röi­dyt­tävä noin 30 päi­vää ennen vaa­leja ver­kossa tai kir­jal­li­sella lomak­keella, joita on saa­ta­vana osa­val­tion viras­toissa tai jonka voi tilata rekisteröintiviranomaiselta.

Järjestelmää pide­tään äänes­tä­mistä vai­keut­ta­vana. Asunnottomat ja muut hei­kossa yhteis­kun­nal­li­sessa ase­massa ole­vat ihmi­set käyt­tä­vät vähem­män äänioi­keut­taan kuin muut. NASW kam­pan­joi­kin äänes­ty­sak­tii­vi­suu­den kohot­ta­mi­seksi näi­den ryh­mien jou­kossa. Äänestäminen on oikeus, jota jokai­sen pitäisi voida käyttää.

Äänestäjiä akti­voi­daan ja aute­taan rekis­te­röi­ty­mään kier­tä­mällä ovelta ovelle ja jär­jes­tä­mällä rekis­te­röin­ti­pis­teitä asuinalueille.

Samoja taitoja tarvitaan

Kongressissa istuu viisi sosi­aa­li­työn­te­ki­jää: kaksi senaat­to­rina ja kolme edus­ta­jana. Se ei ehkä ole pal­jon, kun senaa­tissa on sata jäsentä ja edus­ta­jain­huo­neessa 435 edus­ta­jaa. Sosiaalialan ammat­ti­lai­silla on kui­ten­kin huo­mat­tava rooli pre­si­dent­tinä tam­mi­kuussa aloit­ta­neen Joe Bidenin hallinnossa.

Apulaisulkoministeri Wendy R. Sherman on kou­lu­tuk­sel­taan ja aiem­malta amma­til­taan sosi­aa­li­työn­te­kijä. Hän on koke­nut diplo­maatti ja poli­tii­kan vai­kut­taja, joka pre­si­dentti Obaman kau­della toimi pää­neu­vot­te­li­jana Iranin ydinasesopimuksessa.

Ekonomistien pitäisi toimia muutama vuosi sosiaalityöntekijänä ennen kuin ryhtyvät toteuttamaan sosiaalitukien leikkauksia.  

Vuonna 2019 ilmes­ty­neen kir­jansa (Not for the Faint of Heart: Lessons in Courage, Power and Persistence) esit­te­lyyn liit­ty­vällä videolla Sherman ker­too saa­neensa sosi­aa­li­työstä eväitä diplo­maa­tin työhönsä.

– Olen sano­nut puo­lit­tain lei­kil­läni, että asia­kas­työssä ja yhtei­sö­jen orga­ni­soi­mi­sessa saa­mani tai­dot ovat tehok­kaita neu­vot­te­luissa yhtä lailla dik­taat­to­rei­den kuin kongres­sie­dus­ta­jien kanssa. Ihmisten väli­sissä suh­teissa on hyvä ymmär­tää toi­sen tun­teita, ajat­te­lua ja kiin­nos­tuk­sen kohteita.

Sherman kuu­luu NASW:n sosi­aa­li­työn pio­nee­rien ryh­mään, johon hyväk­sy­tään vuo­sit­tain pari­kym­mentä ansioi­tu­nutta sosi­aa­li­työn ammat­ti­laista. Pioneeriksi ansioi­tu­mi­nen voi tulla käy­tän­nön työssä, tut­ki­muk­sessa tai opet­ta­jana, työ­me­ne­tel­mien kehit­tä­jänä, lain­sää­dän­nössä tai hal­lin­nossa. Sosiaalityön pio­nee­rit ovat nykyis­ten ja tule­vien sosi­aa­li­työn ammat­ti­lais­ten roolimalleja.

Sosiaalityön tarve kasvaa

Taloudellisten neu­vo­nan­ta­jiensa (Council of Economic Advisers) sup­pe­aan jouk­koon pre­si­dentti Joe Biden on valin­nut sosi­aa­li­työn­te­kijä Jared Bernsteinin. Bernstein on suo­rit­ta­nut sosi­aa­li­työn mais­te­ri­tut­kin­non Hunter Collegessa ja väi­tel­lyt hyvin­voin­ti­po­li­tii­kasta Columbian yliopistossa.

HBOn talkshow’ssa Real Time with Bill Maher Bernstein on toden­nut, että eko­no­mis­tien pitäisi toi­mia muu­tama vuosi sosi­aa­li­työn­te­ki­jänä ennen kuin ryh­ty­vät toteut­ta­maan sosi­aa­li­tu­kien leikkauksia.

– Yhteyden puute taval­lis­ten ihmis­ten elä­mään voi saada usko­maan, että paras keino köy­hyy­teen olisi lisätä rik­kai­den vero­hel­po­tuk­sia, koska talou­del­li­sen kas­vun muruset tip­pu­vat köyhille.

NASW:n Social Work Blogissa kii­tel­lään sitä, että Bernstein on myös vaa­ti­nut sosi­aa­li­työn­te­ki­jöi­den palk­kauk­sen parantamista.

– Yhteiskunnan tulisi osoit­taa sosi­aa­li­työn arvos­tuk­sensa korot­ta­malla palk­koja. Sosiaalityön tarve on myös kas­va­massa ja sen tulisi hei­jas­tua palkoissa.

Tämä on musiik­kia sosiaali­alan ammat­ti­lais­ten kor­ville. Bernstein osaa soit­taa, hän suo­ritti ensim­mäi­sen yli­opis­to­tut­kin­tonsa bas­son­soi­tossa Manhattan School of Musicissa.

Lähipiirissä vahvoja vaikuttajia

Kolmas sosi­aa­li­työn­te­kijä mer­kit­tä­vällä pai­kalla on Andrea Palm, joka aloitti sosi­aali- ja hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den kor­keim­pana viran­hal­ti­jana (United States Deputy Secretary for Health and Human Services). Aiempana teh­tä­vä­nään hän vas­tasi Wisconsinin osa­val­tion Covid-19-vas­tai­sesta työstä.

Andrea Palm on suo­rit­ta­nut sosi­aa­li­työn mais­te­ri­tut­kin­non Washington University in St. Louisissa.

Sosiaalisten uudistusten keskiössä oli lisätä työväestön järjestäytyneisyyttä ja helpottaa ammattiyhdistysten toimintaa.

Presidentti Joe Bidenin lähi­pii­rissä on lisäksi kaksi vah­vaa vai­kut­ta­jaa, hänen vai­monsa Jill Biden ja tyt­tä­rensä Ashley Biden. Professori Jill Biden opet­taa englan­nin kieltä ammat­ti­kor­kea­kou­lussa ja on eri­tyi­sen kiin­nos­tu­nut kou­lu­tuk­sel­li­sesta tasa-arvosta. Joe Bidenin varapre­si­dent­ti­kau­della hän jat­koi työ­tään ja samoin hän on ilmoit­ta­nut teke­vänsä nyt maan ensim­mäi­senä naisena.

Heidän tyt­tä­rensä Ashley Biden on suo­rit­ta­nut sosi­aa­li­työn tut­kin­non vuonna 2010 Pennsylvanian yli­opis­tossa. Ashley Biden tun­ne­taan sosi­aa­li­sen oikeu­den­mu­kai­suu­den puo­lus­ta­jana. Vuodesta 2014 hän toimi toi­min­nan­joh­ta­jana kan­sa­lais­jär­jes­tössä (Delawaren Center for Justice), joka tukee van­ki­lasta vapau­tu­via, ehkäi­see rikol­li­suutta ja toi­mii kuo­le­man­ran­gais­tusta vastaan.

Nykyisin hän on siir­ty­nyt vaa­te­suun­nit­te­li­jaksi, jonka tuot­tei­den tuotto käy­te­tään yhtei­söl­li­syy­den tuke­mi­seen Delawaressa.

Paljon odotuksia

Sosiaalityöntekijäjärjestö NASW aset­taa pal­jon odo­tuk­sia Joe Bidenin talous- ja hyvin­voin­ti­po­li­tii­kalle. Se on laa­ti­nut 20-koh­tai­sen liit­to­val­tion sosi­aa­li­po­liit­ti­sen ohjel­man, jonka kol­men kär­keen mah­tu­vat riit­tä­vien toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sien luo­mi­nen sosi­aa­li­työn teke­mi­selle, resurs­sit Covid-19-pan­de­miasta sel­viä­mi­seksi ja mie­len­ter­veys- ja sosi­aa­li­pal­ve­lui­den tur­vaa­mi­nen kansalaisille.

Tätä ohjel­maa yhdis­tys ja sen jäse­net lob­baa­vat nyt poliit­ti­sille päät­tä­jille liit­to­val­tio- ja osa­val­tio­ta­solla ja paikallisesti.

Biden ei ole hyvin­voin­ti­po­li­tii­kas­saan ura­nuur­taja. Hyvinvointivaltioajattelu ilmaan­tui Yhdysvaltojen liit­to­val­tion poli­tiik­kaan Franklin D. Roseweltin aikana. Suuresta lamasta nouse­mi­seksi ja sen tuho­jen kor­jaa­mi­seksi luo­tiin New Deal, joka koos­tui kah­desta lainsäädäntöpaketista.

Ensimmäinen kes­kit­tyi talou­del­li­siin inves­toin­tei­hin ja toi­nen sosi­aa­li­siin uudis­tuk­siin. Sosiaalisten uudis­tus­ten kes­kiössä oli lisätä työ­väes­tön jär­jes­täy­ty­nei­syyttä ja hel­pot­taa ammat­tiyh­dis­tys­ten toi­min­taa. Köyhyyttä pyrit­tiin suit­se­maan sosi­aa­li­tur­valla, pakol­li­sella työt­tö­myys­va­kuu­tuk­sella ja mini­mi­pal­kan käyttöönotolla.

New Dealiin kuu­lu­neen sosi­aa­li­tur­van ark­ki­tehti oli sosi­aa­li­työn­te­kijä Francis Perkins, jonka oli saa­nut oppinsa työssä sosi­aa­li­työn ura­nuur­ta­jan Jane Addamsin kanssa Chigagon Hull Housessa. Perkins oli Yhdysvaltojen ensim­mäi­nen nais­mi­nis­teri, joka pal­veli kaik­ki­aan 12 vuotta työ­mi­nis­te­rinä. Hänen aika­naan rajoi­tet­tiin työ­ai­kaa 54 tun­tiin vii­kossa ja kiel­let­tiin alle 16-vuo­tiai­den työnteko.

Toinen hyvin­voin­ti­val­tion kehit­tä­mis­jakso oli pre­si­dentti Lyndon B. Jonhnsonin kehit­te­lemä Great Society 1960-luvulla. Se kes­kit­tyi kou­lu­tus­mah­dol­li­suuk­sien luo­mi­seen slum­mien ja köy­hien aluei­den nuo­rille. Koulukirjoja ja kou­lu­kyy­tejä tuet­tiin ja kehi­tet­tiin työs­sä­kou­lut­tau­tu­mista ja pol­kuja kor­kea­kou­lu­tuk­seen. Samalla liit­to­val­tion bud­je­tista tuet­tiin kau­pun­kia­luei­den uudel­leen­ra­ken­ta­mista ja kun­nos­ta­mista, kun­nes Vietnamin sota alkoi syödä liit­to­val­tion budjettia.

Sosiaalialan ammattihenkilöitä johtavilla paikoilla Suomessa

Nykyisessä edus­kun­nassa on neljä sosiaali­alan ammat­ti­hen­ki­löä, Anneli KiIjunen, Kristiina Salonen, Arja Juvonen ja Heidi Viljanen.

Sosiaalityöntekijä Anneli Taina oli lyhyen aikaa asun­to­mi­nis­te­rinä Esko Ahon hal­li­tuk­sessa 1995 ja puo­lus­tus­mi­nis­te­rinä Paavo Lipposen I hal­li­tuk­sessa 1995–1999. Maija Perho oli sosi­aali- ja ter­veys­mi­nis­te­rinä Paavo Lipposen II hal­li­tuk­sessa 1999–2003.

Sosionomi (AMK) Tanja Karpela toimi kult­tuu­ri­mi­nis­te­rinä 2003–2007. Sosiaalityöntekijä Elli Aaltonen oli Kelan pää­joh­ta­jana 2015–2019.

Kristiina Koskiluoma