Talentian puheen­joh­taja Jenni Karsio kom­men­toi yhteis­kun­taa sosi­aa­li­sesta näkö­kul­masta. Seuraa tai pyydä kave­riksi, niin tie­dät enem­män!
Facebook
Twitter

Viime sunnuntaina olisi ollut kuntavaalipäivä. Koronaepidemia siirsi vaalit kesäkuulle. Talentia on tehnyt aktiivista kuntavaalivaikuttamista kevään ajan.

 

 

Vies­timme on, että haluamme kun­ta­päät­tä­jiltä tekoja. Ei riitä, että las­ten­suo­je­lun tilan­netta päi­vi­tel­lään kes­kus­te­luissa tai var­hais­kas­va­tuk­sen tär­keyttä koros­te­taan juh­la­pu­heissa. On koh­tuu­tonta, että jär­jes­tel­män valu­vi­ko­jen seu­rauk­sista kär­si­vät asiak­kaat ja vas­tuun kan­ta­vat yksit­täi­set sosi­aa­li­huol­lon työntekijät.

Talentian kun­ta­vaa­li­kam­pan­jassa on neljä kär­keä. Ikäihmisten pal­ve­lu­jen laatu on tur­vat­tava. Varhaiskasvatuksen laatu on saa­tava kun­toon. Lapsiperheiden on saa­tava oikea-aikai­sesti apua. Sosiaalialan työ­hy­vin­vointi vaa­tii investointeja.

Näihin asioi­hin odo­tamme tule­vien kun­nal­lis­val­tuu­tet­tu­jen tarttuvan.

Teemoja yhdis­tää panos­ta­mi­nen oikea-aikai­siin pal­ve­lui­hin ja var­hai­seen tukeen. Sosiaalialan kor­kea­kou­lu­tet­tu­jen osaa­mi­nen on oleel­li­sessa roo­lissa pal­ve­lui­den laa­dun takaa­mi­seksi. Tämän vuoksi on tär­keää panos­taa työhyvinvointiin.

Viimeaikaiset sel­vi­tyk­set ker­to­vat karua kieltä sosiaali­alan työhyvinvoinnista.

Kohtuullinen työ­määrä, esi­hen­ki­löi­den rooli työ­hy­vin­voin­nin joh­ta­mi­sessa ja mah­dol­li­suus kehit­tää omaa osaa­mis­taan ovat avaintekijöitä.

Talentia on tuo­nut myös val­tio­neu­vos­ton kehys­rii­heen ehdo­tuk­sensa sosiaali­alan omasta työ­hy­vin­voin­tioh­jel­masta sekä sosi­aa­li­huol­lon ammat­ti­hen­ki­löi­den täy­den­nys­kou­lu­tuk­seen varat­ta­vista määrärahoista.

Reilu palk­kaus, riit­tävä hen­ki­löstö ja asia­kas­mi­toi­tuk­set sek­to­rista riip­pu­matta ovat paitsi rek­ry­toin­ti­valtti, mutta myös perusta pitää hen­ki­lös­töstä huolta. Sijoitus sosiaali­alan kor­kea­kou­lu­tet­tui­hin tuot­taa hyvin­voin­tia ja sääs­tää lopulta rahaa.

Viestimme on se, että sosi­aa­li­set inves­toin­nit sääs­tä­vät. On kal­lista ja koh­tuu­tonta jät­tää inves­toi­matta ihmisiin.

Te talen­tia­lai­set kan­natte muka­nanne tär­keää tie­toa kun­ta­lais­ten arjesta ja hyvin­voin­nista. Teidän asian­tun­ti­juu­tenne on rat­kai­sun avain luo­maan parem­paa arkea jokai­selle kun­ta­lai­selle. Tätä tie­toa kun­ta­päät­tä­jät tarvitsevat.

Nyt on aika pitää ääntä näistä asioista ehdok­kaille ja päät­tä­jille, ja äänes­tää! Tutustu vaa­li­tee­moi­hin Talentian verk­ko­si­vuilla: talentia.fi/kuntavaalit