Tampereella on järjestetty vuodesta 2012 lähtien työttömille  tarkoitettuja sosiaalisen kuntoutuksen ryhmiä, joissa käsitellään arkielämän taitoja, päihteitä, koulutukseen tai työhön tarvittavia tietoja ja taitoja sekä opetellaan ryhmässä toimimista.

 

Sosi­aalisen kuntoutuk­sen tiimi­in kuu­luu kuusi sosi­aal­i­työn­tek­i­jää, kak­si sosi­aalio­h­jaa­jaa ja toimis­to­työn­tek­i­jä. Sosi­aal­i­työn­tek­i­jä Hei­di Korho­nen ker­too,
että ryh­mät on tarkoitet­tu pitkäaikaistyöt­tömille ja ensisi­jais­es­ti yli tuhat päivää työ­markki­natukea saaneille.

Sosi­aal­i­työn­tek­i­jät etsivät ryh­mi­in tuli­jat: Kelal­ta saatavien työt­tömyysa­jan ker­tymäti­eto­jen poh­jal­ta läh­estytään asi­akkai­ta, ja ryh­mästä kiin­nos­tu­vat voivat itse ottaa yhteyt­tä sosi­aaliseen kuntoutuk­seen.

− Ryh­mään tulee jäseniä myös vira­nomaiso­h­jauk­se­na vaikka­pa aikuis­sosi­aal­i­työn, toimeen­tu­lotuen tai psyki­a­tri­an puolelta. Lisäk­si TE-toimis­tos­ta voidaan ohja­ta asi­akkai­ta meille, ker­too Hei­di Korho­nen.

Ryh­mään osal­lis­tu­misen rima on asetet­tu niin alas, että siitä voi hypätä yli ja ede­tä sopi­vasti pienin aske­lin. Pääsyn esteenä on aku­ut­ti päi­htei­den tai huumei­den käyt­tö, mut­ta ryh­män aikana asi­akas voi kuitenkin olla avokatkol­la. Jos hänel­lä on mielenterveysongelmia,mietitään, onko ryh­mä­toim­inta hänelle sopi­vavai­h­toe­hto.

Sosi­aal­i­työn­tek­i­jät laa­ti­vat asi­akkaalle palvelusu­un­nitel­man ja yhdessä val­i­taan sopivin ryh­mä. Tämän jäl­keen tehdään asi­akkaan kanssa aktivoin­tisu­un­nitel­ma. Sosi­aal­i­työn­tek­i­jät vierail­e­vat ryh­mis­sä ja ker­to­vat sosi­aali­palveluista ja  jatkom­ah­dol­lisuuk­sista. Ryh­mäläiset saa­vat halutes­saan tava­ta sosi­aal­i­työn­tek­i­jään­sä yksilökeskusteluis­sa, ja muina aikoina he voivat olla yhtey­dessä häneen puhe­lim­itse tai sähkö­pos­titse.

− Olemme hei­dän käytet­tävis­sään koko ryh­män ajan, Korho­nen sanoo.

Ulos neljän seinän sisältä

Ryh­mät kokoon­tu­vat kol­men kuukau­den ajan ker­ran viikos­sa eri puo­lil­la kaupunkia. Kaupun­gin oman työn lisäk­si ryh­mä­toim­intaa oste­taan kuudelta palvelun­tuot­ta­jal­ta. Nämä ovat Sopimusvuori, A‑kilta, Sin­in­auha, Sil­taval­men­nus, Kuntou­tus­polku ja Yhdessä selviy­tymisen tuki.

Palvelun­tuot­ta­jil­la voi olla kolmes­ta viiteen ryh­mää ker­ral­la. Palvelun­tuot­ta­jien
ryh­mis­sä on 12 asi­akas­ta ja aikuis­sosi­aal­i­työn ryh­mässä 15. Viime vuon­na kokoon­tui 77 ryh­mää.

Tulijoita on paljon ja ryhmät täyttyvät nopeasti.


Asi­akas saa ryh­män ajak­si bus­siko­rtin, jon­ka hän saa lada­ta neljä ker­taa, eli hän saa käyt­tää kuukaudessa 50 matkaa. Toisi­naan asi­akkaat ihmettelevät, mik­si ilmaisia matko­ja annetaan niin paljon, ker­too Hei­di Korho­nen.

− Kan­nus­tamme heitä lähtemään muul­loinkin pois kotoa, eikä se saa jäädä siitä kiin­ni, että ei ole rahaa bus­si­in. Ryh­mäläiset saa­vat kokoon­tu­mis­päiv­inä aamukahvin ja lounaan. Heille mak­se­taan toim­intara­hana tai kuluko­r­vauk­se­na 9 euroa kul­takin osal­lis­tu­mis­päivältä.

Työtön työn­hak­i­ja on oikeutet­tu työt­tömyy­se­tu­u­teen ryh­mä­toimin­nan aikana, ja osal­lis­tu­mi­nen täyt­tää työssäolovelvoitet­ta, kos­ka sosi­aa­li­nen kuntou­tus kuu­luu kuntout­ta­van työ­toimin­nan lain piiri­in.

Sosi­aal­i­työn­tek­i­jä Mira Kola­jon mukaan ryh­mis­sä puhutaan ter­veysasioista
sekä yleis­es­ti hyv­in­voin­ti­in ja arjen suju­miseen liit­tyvistä asioista. Lisäk­si tutus­tu­taan työl­lisyys­ja sosi­aali­palvelui­hin sekä eri yhdis­tys­ten toim­intaan.

− Jos asi­akkaal­la ei ole ryh­mään tul­lessaan asun­toa, autamme ja neu­vomme  asun­non haku­un liit­tyvis­sä asiois­sa, Kola­jo lisää.

Mahdollisuus työtoimintaan

Suurin osa ryh­mistä on niin san­ot­tu­ja perus­ryh­miä, mut­ta osal­la ryh­mistä on eri­laisia toim­inta- tai teema­pain­o­tuk­sia. Oma ryh­män­sä on nuo­rille alle 30-vuo­ti­aille ja maa­han­muut­ta­jille. On liikun­ta­pain­ot­teinen ryh­mä ja ryh­mä yli 50-vuo­ti­aille.

Sosiaalisen kuntoutuksen tiimi saa kehittää työtään kiitettävän itsenäisesti.

Lisäk­si on eri­ta­soisia tietokoneen käyt­töön opas­tavia ryh­miä. Ryh­män aikana jokaiselle asi­akkaalle suun­nitel­laan jatkopolku. Jatkopolku­na voi olla esimerkik­si kuntout­ta­va työ­toim­inta, jos kat­so­taan, että se on sopi­va­palvelu.

− Ryh­mät käyvät tutus­tu­mas­sa eri työ­toim­inta­paikkoi­hin, ja me sosi­aal­i­työn­tek­i­jät voimme tehdä ohjauk­sen työ­toim­intaan. Jos asi­akas siir­tyy meiltä kuntout­tavaan työ­toim­intaan, hän tekee siel­lä aluk­si kol­men kuukau­den sopimuk­sen, Mira Kola­jo sanoo.

Sosi­aalisen kuntoutuk­sen ryh­män kesto perus­tuu laki­in kuntout­tavas­ta  työ­toimin­nas­ta. Palvelua on jär­jestet­tävä vähin­tään kolmek­si kuukaudek­si  ker­ral­laan. Tuona aikana henkilön tulee osal­lis­tua palvelu­un vähin­tään yhden ja  enin­tään neljän päivän aikana kalen­terivi­ikos­sa.

Yhden päivän aikana palvelun tulee kestää vähin­tään neljä tun­tia. Asi­akkaal­la on oikeus olla yhteen­sä 24 kuukaut­ta kuntout­ta­van työ­toimin­nan lain mukaises­sa toimin­nas­sa. Kola­jon mukaan min­imikestoon on päädyt­ty sik­si, että kyseessä on matal­im­man kyn­nyk­sen palvelu, ja asi­akkaiden on helpom­pi sitoutua palvelu­un, kun se kestää vain kolme kuukaut­ta.

− Tämä ei tietenkään estä osal­lis­tu­mas­ta uudelleen palvelu­un. Mon­et jatka­vatkin ensim­mäisen ryh­män jäl­keen vielä toiseen ja jopa kol­man­teen sosi­aalisen kuntoutuk­sen ryh­mään, Kola­jo täs­men­tää.

Työtä kehitetään asiakkaiden avulla

Viime vuon­na ryh­mis­sä aloit­ti 874 asi­akas­ta. Heistä noin 28 pros­ent­tia jatkoi  kuntout­tavas­sa työ­toimin­nas­sa ja hie­man yli 40 pros­ent­tia toises­sa sosi­aalisen kuntoutuk­sen ryh­mässä.

Sosi­aal­i­työn­tek­i­jä Johan­na Hou­ru­la ker­too, että ryh­mistä on saatu erit­täin hyvää palautet­ta. Tärkeim­pänä ei pide­tä sitä, mihin asi­akas jatkaa, vaan palvelun  hyv­in­voin­tia kohot­tavaa vaiku­tus­ta. Viime vuon­na ryh­män keskeyt­ti vain kahdek­san pros­ent­tia, mikä on Hou­ru­lan  mielestä pieni määrä ottaen huomioon, että asi­akkail­la voi olla mon­en­laisia ongelmia.

− On erakoitunei­ta ihmisiä, jot­ka eivät ole tavan­neet ketään pitkään aikaan. Heille on suuri saavu­tus, että he tule­vat tänne edes ker­ran viikos­sa. Moni sanoo saa­neen­sa tääl­lä kavere­i­ta ja onpa joitain romansse­jakin syn­tynyt.

Sosi­aalisen kuntoutuk­sen tii­mi kokoon­tuu viikoit­tain, jol­loin käy­dään läpi tulos­sa ole­vat asi­akkaat ja tarkastel­laan, mil­laisia tarpei­ta heil­lä on. Tarpei­den mukaan voidaan palvelun­tuot­ta­jille esit­tää toivo­muk­sia eri­lai­sista ryh­mistä. Ryh­mien kehit­tämisek­si tii­mi hyö­dyn­tää muun muas­sa koke­musasiantun­ti­joi­ta ja tekee palauteky­se­lyjä sekä ryh­mäläisille että palvelun­tuot­ta­jille.

− On tärkeää, että saamme kehit­tää työtämme koko ajan, kos­ka asi­akkaidenkin tarpeet muut­tuvat, Johan­na Hou­ru­la sanoo.

Iita Ket­tunen