Seinäjoki isännöi ensi syksyn sosiaalipäivystyspäiviä, lämpimästi tervetuloa päiville, Marjaana Rajasaari sanoo

 

Työsken­telen Etelä-Pohjanmaan sosiaa­li­päi­vys­tys­kes­kuk­sessa vastaavana sosiaa­li­työn­te­kijänä. Meillä on pieni tiimi. Itseni lisäksi täällä työsken­telee neljä sosiaa­li­työn­te­kijää. Toimin­ta­kent­tämme on koko Etelä-Pohjanmaa, yhteensä 17 kuntaa. Alueella on noin 200 000 asukasta, kertoo Marjaana Rajasaari.

− Etelä-Pohjanmaan sosiaa­li­päi­vys­tys­keskus on avoinna 24/7, ja meille tulevat myös virka-aikaiset hälytykset, sillä kunnissa ei ole enää virka-aikaista päivys­tystä.

Hätä- ja kriisi­ti­lan­teissa sosiaa­lityön palve­luita tarvit­sevat kansa­laiset soittavat numeroon 112, ja hätäkeskus ohjaa puhelut sosiaa­li­päi­vys­tykseen. Etelä-Pohjanmaan sosiaa­li­päi­vys­tys­keskus täyttää ensi syyskuussa viisi vuotta.

− Itse olen ollut täällä neljä vuotta, lähes alusta lähtien.

Lakimuutoksia

Sosiaa­li­päi­vys­tys­pal­ve­luita ollaan yhden­mu­kais­ta­massa, kun tämän vuoden alusta tulivat voimaan tervey­den­huolto- ja sosiaa­li­huol­to­lakien muutokset. Lakimuu­toksen mukaan sosiaa­li­päi­vys­tystä on järjes­tettävä sekä laajan ympäri­vuo­ro­kau­tisen tervey­den­huollon päivys­ty­syk­sikön että erikois­sai­raan­hoidon yhteis­päi­vys­tyksen yhtey­dessä. Varsi­nai­sesti tervey­den­huollon ja sosiaa­li­päi­vys­tyksen yhteis­päi­vys­tyksen aloit­ta­minen tapahtuu viimeistään vuoden 2018 alussa. Parhaillaan laaditaan päivys­tys­a­se­tusta, joka tarkentaa lakia.

Lakimuu­tokset eivät tarkoita, että koko sosiaa­li­päi­vys­tys­toi­minta tulisi siirtää sairaa­loiden yhteyteen, vaan palveluja on edelleen mahdol­lista tarjota myös omassa yksikössä tai esimer­kiksi yhtei­sessä yksikössä poliisin kanssa.

Valtakunnalliset sosiaalipäivystyspäivät ovat Seinäjoella 27.−28.9.2017.

− Vaikka sosiaa­li­päi­vys­tys­toi­mintaa kehitetään nyt vahvasti, jatkos­sakin on varmasti niin, etteivät kansa­laiset saa täysin yhden­mu­kaisia sosiaa­li­päi­vys­tys­pal­ve­luita Kilpis­jär­vellä ja Helsin­gissä, toteaa Marjaana Rajasaari.

− Työskentely tiiviimmin tervey­den­huollon kanssakin on tarpeen, mutta sosiaa­li­päi­vys­tys­työssä tarvitaan yhteydet laajasti koko viran­omais­ver­kostoon, kuten poliisiin tai pelas­tus­vi­ran­omaisiin.

− Mielestäni lakimuu­tokset myös vahvis­tavat sosiaa­li­päi­vys­tys­työtä. Laissa esimer­kiksi todetaan, että kaikissa päivys­tystä toteut­ta­vissa yksiköissä on oltavat riittävät voima­varat ja osaaminen. Minusta tämä tarkoittaa, että meillä pitää olla mahdol­lisuus parityös­ken­telyyn ja sosiaa­li­päi­vys­tys­työtä tekevillä tulee olla kriisityön koulutus.

Syyskuussa Seinäjoelle

− Sosiaa­li­päi­vys­tystyön tulevai­suuteen alan ammat­ti­laiset voivat paneutua 27.−28. syyskuuta järjes­tet­tä­villä Seinäjoen valta­kun­nal­li­silla sosiaa­li­päi­vys­tys­päi­villä, joita valmis­te­lemme parasta aikaa. Toivomme, että jokai­sesta maamme sosiaa­li­päi­vys­ty­syk­si­köstä voidaan osallistua päiville, Rajasaari sanoo.

Koulut­tau­tu­minen ja kokemusten vaihto on nyt tärkeämpää kuin koskaan aikai­semmin.

− Olemme kutsuneet puhujaksi neuvot­te­levan virka­miehen Satu Karppasen sosiaali- ja terveys­mi­nis­te­riöstä. Hän kertoo sosiaa­li­päi­vys­tys­työstä osana uudis­tuvia sosiaali- ja terveys­pal­ve­luita.

Lisäksi hän kertoo sosiaali- päivys­tys­työstä ikäih­misten parissa.

− Tämä puheen­vuoron on varmasti tarpeel­linen, sillä perin­tei­sesti sosiaa­li­päi­vys­tys­työssä on painot­tunut lasten­suo­je­lu­asiat, mutta jatkossa entistä enemmän ikään­ty­neiden tarpeet.

Hätäkes­kuksen tieto­jär­jes­telmä uudistuu, ja tämän merki­tyk­sestä sosiaa­li­päi­vys­tyk­selle tulee kertomaan STM:n pääkäyttäjä Markku Saarinen.

− Ja kaikki tietysti odotamme Mikko Kuustosen puheen­vuoroa päivillä.

Tarkemmin päivien ohjel­masta saa lisätietoja Marjaana Rajasaa­relta, marjaana.rajasaari@seinajoki.fi tai  Seinäjoen kaupungin verkko­si­vuilta.

Helena Jaakkola