Seinäjoki isännöi ensi syksyn sosiaalipäivystyspäiviä, lämpimästi tervetuloa päiville, Marjaana Rajasaari sanoo

 

Työs­ken­te­len Etelä-Pohjanmaan sosi­aa­li­päi­vys­tys­kes­kuk­sessa vas­taa­vana sosi­aa­li­työn­te­ki­jänä. Meillä on pieni tiimi. Itseni lisäksi täällä työs­ken­te­lee neljä sosi­aa­li­työn­te­ki­jää. Toimintakenttämme on koko Etelä-Pohjanmaa, yhteensä 17 kun­taa. Alueella on noin 200 000 asu­kasta, ker­too Marjaana Rajasaari.

− Etelä-Pohjanmaan sosi­aa­li­päi­vys­tys­kes­kus on avoinna 24/7, ja meille tule­vat myös virka-aikai­set häly­tyk­set, sillä kun­nissa ei ole enää virka-aikaista päivystystä.

Hätä- ja krii­si­ti­lan­teissa sosi­aa­li­työn pal­ve­luita tar­vit­se­vat kan­sa­lai­set soit­ta­vat nume­roon 112, ja hätä­kes­kus ohjaa puhe­lut sosi­aa­li­päi­vys­tyk­seen. Etelä-Pohjanmaan sosi­aa­li­päi­vys­tys­kes­kus täyt­tää ensi syys­kuussa viisi vuotta.

− Itse olen ollut täällä neljä vuotta, lähes alusta lähtien.

Lakimuutoksia

Sosiaalipäivystyspalveluita ollaan yhden­mu­kais­ta­massa, kun tämän vuo­den alusta tuli­vat voi­maan ter­vey­den­huolto- ja sosi­aa­li­huol­to­la­kien muu­tok­set. Lakimuutoksen mukaan sosi­aa­li­päi­vys­tystä on jär­jes­tet­tävä sekä laa­jan ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen ter­vey­den­huol­lon päi­vys­ty­syk­si­kön että eri­kois­sai­raan­hoi­don yhteis­päi­vys­tyk­sen yhtey­dessä. Varsinaisesti ter­vey­den­huol­lon ja sosi­aa­li­päi­vys­tyk­sen yhteis­päi­vys­tyk­sen aloit­ta­mi­nen tapah­tuu vii­meis­tään vuo­den 2018 alussa. Parhaillaan laa­di­taan päi­vys­tys­a­se­tusta, joka tar­ken­taa lakia.

Lakimuutokset eivät tar­koita, että koko sosi­aa­li­päi­vys­tys­toi­minta tulisi siir­tää sai­raa­loi­den yhtey­teen, vaan pal­ve­luja on edel­leen mah­dol­lista tar­jota myös omassa yksi­kössä tai esi­mer­kiksi yhtei­sessä yksi­kössä polii­sin kanssa.

Valtakunnalliset sosiaalipäivystyspäivät ovat Seinäjoella 27.−28.9.2017.

− Vaikka sosi­aa­li­päi­vys­tys­toi­min­taa kehi­te­tään nyt vah­vasti, jat­kos­sa­kin on var­masti niin, ettei­vät kan­sa­lai­set saa täy­sin yhden­mu­kai­sia sosi­aa­li­päi­vys­tys­pal­ve­luita Kilpisjärvellä ja Helsingissä, toteaa Marjaana Rajasaari.

− Työskentely tii­viim­min ter­vey­den­huol­lon kans­sa­kin on tar­peen, mutta sosi­aa­li­päi­vys­tys­työssä tar­vi­taan yhtey­det laa­jasti koko viran­omais­ver­kos­toon, kuten polii­siin tai pelastusviranomaisiin.

− Mielestäni laki­muu­tok­set myös vah­vis­ta­vat sosi­aa­li­päi­vys­tys­työtä. Laissa esi­mer­kiksi tode­taan, että kai­kissa päi­vys­tystä toteut­ta­vissa yksi­köissä on olta­vat riit­tä­vät voi­ma­va­rat ja osaa­mi­nen. Minusta tämä tar­koit­taa, että meillä pitää olla mah­dol­li­suus pari­työs­ken­te­lyyn ja sosi­aa­li­päi­vys­tys­työtä teke­villä tulee olla krii­si­työn koulutus.

Syyskuussa Seinäjoelle

− Sosiaalipäivystystyön tule­vai­suu­teen alan ammat­ti­lai­set voi­vat paneu­tua 27.−28. syys­kuuta jär­jes­tet­tä­villä Seinäjoen val­ta­kun­nal­li­silla sosi­aa­li­päi­vys­tys­päi­villä, joita val­mis­te­lemme parasta aikaa. Toivomme, että jokai­sesta maamme sosi­aa­li­päi­vys­ty­syk­si­köstä voi­daan osal­lis­tua päi­ville, Rajasaari sanoo.

Kouluttautuminen ja koke­mus­ten vaihto on nyt tär­keäm­pää kuin kos­kaan aikaisemmin.

− Olemme kut­su­neet puhu­jaksi neu­vot­te­le­van vir­ka­mie­hen Satu Karppasen sosi­aali- ja ter­veys­mi­nis­te­riöstä. Hän ker­too sosi­aa­li­päi­vys­tys­työstä osana uudis­tu­via sosi­aali- ja terveyspalveluita.

Lisäksi hän ker­too sosi­aali- päi­vys­tys­työstä ikäih­mis­ten parissa.

− Tämä puheen­vuo­ron on var­masti tar­peel­li­nen, sillä perin­tei­sesti sosi­aa­li­päi­vys­tys­työssä on pai­not­tu­nut las­ten­suo­je­lu­asiat, mutta jat­kossa entistä enem­män ikään­ty­nei­den tarpeet.

Hätäkeskuksen tie­to­jär­jes­telmä uudis­tuu, ja tämän mer­ki­tyk­sestä sosi­aa­li­päi­vys­tyk­selle tulee ker­to­maan STM:n pää­käyt­täjä Markku Saarinen.

− Ja kaikki tie­tysti odo­tamme Mikko Kuustosen puheen­vuo­roa päivillä.

Tarkemmin päi­vien ohjel­masta saa lisä­tie­toja Marjaana Rajasaarelta, marjaana.rajasaari@seinajoki.fi tai  Seinäjoen kau­pun­gin verk­ko­si­vuilta.

Helena Jaakkola