Seinäjoki isännöi ensi syksyn sosiaalipäivystyspäiviä, lämpimästi tervetuloa päiville, Marjaana Rajasaari sanoo

 

Työsken­te­len Etelä-Poh­jan­maan sosi­aalipäivystyskeskuk­ses­sa vas­taa­vana sosi­aal­i­työn­tek­i­jänä. Meil­lä on pieni tii­mi. Itseni lisäk­si tääl­lä työsken­telee neljä sosi­aal­i­työn­tek­i­jää. Toim­intak­ent­tämme on koko Etelä-Poh­jan­maa, yhteen­sä 17 kun­taa. Alueel­la on noin 200 000 asukas­ta, ker­too Mar­jaana Rajasaari.

− Etelä-Poh­jan­maan sosi­aalipäivystyskeskus on avoin­na 24/7, ja meille tule­vat myös vir­ka-aikaiset häly­tyk­set, sil­lä kun­nis­sa ei ole enää vir­ka-aikaista päivystys­tä.

Hätä- ja kri­isi­ti­lanteis­sa sosi­aal­i­työn palvelui­ta tarvit­se­vat kansalaiset soit­ta­vat numeroon 112, ja hätäkeskus ohjaa puhe­lut sosi­aalipäivystyk­seen. Etelä-Poh­jan­maan sosi­aalipäivystyskeskus täyt­tää ensi syysku­us­sa viisi vuot­ta.

− Itse olen ollut tääl­lä neljä vuot­ta, läh­es alus­ta läh­tien.

Lakimuutoksia

Sosi­aalipäivystys­palvelui­ta ollaan yhden­mukaista­mas­sa, kun tämän vuo­den alus­ta tuli­vat voimaan ter­vey­den­huolto- ja sosi­aal­i­huolto­lakien muu­tok­set. Lakimuu­tok­sen mukaan sosi­aalipäivystys­tä on jär­jestet­tävä sekä laa­jan ympärivuorokautisen ter­vey­den­huol­lon päivystysyk­sikön että erikois­sairaan­hoidon yhteis­päivystyk­sen yhtey­dessä. Varsi­nais­es­ti ter­vey­den­huol­lon ja sosi­aalipäivystyk­sen yhteis­päivystyk­sen aloit­ta­mi­nen tapah­tuu viimeistään vuo­den 2018 alus­sa. Parhail­laan laa­di­taan päivystysase­tus­ta, joka tarken­taa lakia.

Lakimuu­tok­set eivät tarkoi­ta, että koko sosi­aalipäivystys­toim­inta tulisi siirtää sairaaloiden yhtey­teen, vaan palvelu­ja on edelleen mah­dol­lista tar­jo­ta myös omas­sa yksikössä tai esimerkik­si yhteisessä yksikössä poli­isin kanssa.

Valtakunnalliset sosiaalipäivystyspäivät ovat Seinäjoella 27.−28.9.2017.

− Vaik­ka sosi­aalipäivystys­toim­intaa kehitetään nyt vah­vasti, jatkos­sakin on var­masti niin, etteivät kansalaiset saa täysin yhden­mukaisia sosi­aalipäivystys­palvelui­ta Kilpisjärvel­lä ja Helsingis­sä, toteaa Mar­jaana Rajasaari.

− Työsken­te­ly tiivi­im­min ter­vey­den­huol­lon kanssakin on tarpeen, mut­ta sosi­aalipäivystystyössä tarvi­taan yhtey­det laa­jasti koko vira­nomaisverkos­toon, kuten poli­isi­in tai pelas­tusvi­ra­nomaisi­in.

− Mielestäni lakimuu­tok­set myös vahvis­ta­vat sosi­aalipäivystystyötä. Lais­sa esimerkik­si tode­taan, että kaikissa päivystys­tä toteut­tavis­sa yksiköis­sä on olta­vat riit­tävät voimavarat ja osaami­nen. Minus­ta tämä tarkoit­taa, että meil­lä pitää olla mah­dol­lisu­us par­i­työsken­te­lyyn ja sosi­aalipäivystystyötä tekevil­lä tulee olla kri­isi­työn koulu­tus.

Syyskuussa Seinäjoelle

− Sosi­aalipäivystystyön tule­vaisu­u­teen alan ammat­ti­laiset voivat paneu­tua 27.−28. syysku­u­ta jär­jestet­tävil­lä Seinäjoen val­takun­nal­lisil­la sosi­aalipäivystyspäivil­lä, joi­ta valmis­telemme paras­ta aikaa. Toivomme, että jokaises­ta maamme sosi­aalipäivystysyk­siköstä voidaan osal­lis­tua päiville, Rajasaari sanoo.

Koulut­tau­tu­mi­nen ja koke­musten vai­h­to on nyt tärkeäm­pää kuin koskaan aikaisem­min.

− Olemme kut­suneet puhu­jak­si neu­vot­tel­e­van virkamiehen Satu Karp­pasen sosi­aali- ja ter­veysmin­is­ter­iöstä. Hän ker­too sosi­aalipäivystystyöstä osana uud­is­tu­via sosi­aali- ja ter­veyspalvelui­ta.

Lisäk­si hän ker­too sosi­aali- päivystystyöstä ikäih­mis­ten paris­sa.

− Tämä puheen­vuoron on var­masti tarpeelli­nen, sil­lä per­in­teis­es­ti sosi­aalipäivystystyössä on pain­ot­tunut las­ten­suo­jelu­asi­at, mut­ta jatkos­sa entistä enem­män ikään­tynei­den tarpeet.

Hätäkeskuk­sen tieto­jär­jestelmä uud­is­tuu, ja tämän merk­i­tyk­ses­tä sosi­aalipäivystyk­selle tulee ker­tomaan STM:n pääkäyt­täjä Markku Saari­nen.

− Ja kaik­ki tietysti odotamme Mikko Kuus­tosen puheen­vuoroa päivil­lä.

Tarkem­min päivien ohjel­mas­ta saa lisäti­eto­ja Mar­jaana Rajasaarelta, marjaana.rajasaari@seinajoki.fi tai  Seinäjoen kaupun­gin verkko­sivuil­ta.

Hele­na Jaakko­la