Sosiaaliohjaus – lähtökohtia ja käytäntöjäJari Helmisen toimittama kirja aloittaa keskustelun sosiaaliohjauksesta ja kertoo sosiaaliohjauksen perusteita.

 

Sosi­aa­lioh­jaus neu­voo, tukee ja aut­taa ihmistä eri­lai­sissa elä­män­ti­lan­teissa. Miten tämä esi­telty sosi­aa­lioh­jaus eroaa ylei­sestä ohjauk­sen sata­vuo­ti­sesta teo­riasta ja käy­tän­nöistä, joita on käyt­täy­ty­mis­tie­tei­den puo­lella kehi­tetty? Mikä tekee sosi­aa­lioh­jauk­sesta sosi­aa­lista tai mikä tässä sosiaali­alan työssä on ohjausta? Mitä yhteistä ohjauk­sella ja sosi­aa­lioh­jauk­sella on? Onko näi­den välillä ole­massa tut­ki­muk­sel­lista tai käy­tän­nöl­listä yhteis­työtä? Pitäisikö olla? Mitkä ovat sosi­aa­lioh­jauk­sen muo­dot ja käy­tän­nöt muu­alla maailmassa?

Alun perin oppi­kir­jaksi suun­ni­teltu teos pal­ve­lee myös työ­elä­män tar­peita ja pää­tök­sen­te­ki­jöitä sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon uudis­tus­pro­ses­seissa. Sosiaaliohjaus on käsit­teenä suu­relle ylei­sölle var­sin tun­te­ma­ton. Sen mah­dol­li­suuk­sia hyvin­voin­ti­työssä ei edel­leen­kään täy­sin tun­neta. Sen raja­pin­nat sosi­aa­li­työn ja hoi­van kanssa vaa­ti­vat vielä selvittelyä.

Sosiaaliohjauksella voi­daan tar­koit­taa tut­kin­toa, kou­lu­tusam­mat­tia, teh­tä­vää, ammat­ti­ni­mi­kettä tai sosiaalipalvelua.
Sosiaalihuoltolaissa sosi­aa­lioh­jauk­sen tavoit­teet ja sisältö on mää­ri­telty siten, että sosi­aa­lioh­jauk­sen tavoit­teena on asiak­kaan elä­män­hal­lin­nan ja arjen suju­vuu­den, hyvin­voin­nin ja toi­min­ta­ky­vyn edistäminen.

Asiakkaan oma­toi­mi­sen ja itse­näi­sen sel­viy­ty­mi­sen sekä osal­li­suu­den edis­tä­mi­nen ovat työn pää­mää­riä, kul­ma­ki­viä asiak­kaan itse­näi­syys, toi­mi­juus ja yhden­ver­tai­nen osal­li­suus. Kirjan monissa artik­ke­leissa sel­vi­te­tään sosi­aa­lioh­jauk­sen tavoit­teita ja mene­tel­miä eri­lais­ten asiak­kai­den kanssa, ikä­vai­heit­tain tai sosi­aa­lis­ten ongel­mien kautta: aikuis­so­si­aa­li­työssä, las­ten­suo­je­lussa, päihde- ja mie­len­ter­veys­työssä, asunn­ot­to­mien kanssa, kou­luissa, vam­mais­työssä, moni­kult­tuu­ri­sessa työssä.

Artikkeleissa työ­me­ne­tel­miä kuva­taan ylei­sellä tasolla, mutta Helminen suo­sit­taa­kin edel­lis­vuonna ilmes­ty­nyttä Pirjo Nätkinin ja Terttu Sayedin toi­mit­ta­maa Asiakastyön mene­tel­mät sosiaali­alalla teosta tämän teok­sen oheis­lu­ke­mis­toksi. Sosiaaliohjaus-kir­jassa on käy­tetty hyväksi noin 40 opin­näy­te­työtä, joissa sosi­aa­lioh­jausta on kuvattu.

Kristiina Koskiluoma

Jari Helminen (toim.): Sosiaaliohjaus – läh­tö­koh­tia ja käy­tän­töjä. Edita 2016.