Sosiaaliohjaus – lähtökohtia ja käytäntöjäJari Helmisen toimittama kirja aloittaa keskustelun sosiaaliohjauksesta ja kertoo sosiaaliohjauksen perusteita.

 

Sosi­aalio­h­jaus neu­voo, tukee ja aut­taa ihmistä eri­lai­sis­sa elämän­ti­lanteis­sa. Miten tämä esitel­ty sosi­aalio­h­jaus eroaa yleis­es­tä ohjauk­sen satavuo­tis­es­ta teo­ri­as­ta ja käytän­nöistä, joi­ta on käyt­täy­tymisti­etei­den puolel­la kehitet­ty? Mikä tekee sosi­aalio­h­jauk­ses­ta sosi­aal­ista tai mikä tässä sosi­aalialan työssä on ohjaus­ta? Mitä yhteistä ohjauk­sel­la ja sosi­aalio­h­jauk­sel­la on? Onko näi­den välil­lä ole­mas­sa tutkimuk­sel­lista tai käytän­nöl­listä yhteistyötä? Pitäisikö olla? Mitkä ovat sosi­aalio­h­jauk­sen muodot ja käytän­nöt muual­la maail­mas­sa?

Alun perin oppikir­jak­si suun­nitel­tu teos palvelee myös työelämän tarpei­ta ja päätök­sen­tek­i­jöitä sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon uud­is­tus­pros­es­seis­sa. Sosi­aalio­h­jaus on käsit­teenä suurelle yleisölle varsin tun­tem­aton. Sen mah­dol­lisuuk­sia hyv­in­voin­ti­työssä ei edelleenkään täysin tun­neta. Sen rajap­in­nat sosi­aal­i­työn ja hoivan kanssa vaa­ti­vat vielä selvit­te­lyä.

Sosi­aalio­h­jauk­sel­la voidaan tarkoit­taa tutk­in­toa, koulu­tusam­mat­tia, tehtävää, ammat­tin­imiket­tä tai sosi­aali­palvelua.
Sosi­aal­i­huolto­lais­sa sosi­aalio­h­jauk­sen tavoit­teet ja sisältö on määritel­ty siten, että sosi­aalio­h­jauk­sen tavoit­teena on asi­akkaan elämän­hallinnan ja arjen suju­vu­u­den, hyv­in­voin­nin ja toim­intakyvyn edis­tämi­nen.

Asi­akkaan oma­toimisen ja itsenäisen selviy­tymisen sekä osal­lisu­u­den edis­tämi­nen ovat työn päämääriä, kul­makiviä asi­akkaan itsenäisyys, toim­i­ju­us ja yhden­ver­tainen osal­lisu­us. Kir­jan monis­sa artikkeleis­sa selvitetään sosi­aalio­h­jauk­sen tavoit­tei­ta ja menetelmiä eri­lais­ten asi­akkaiden kanssa, ikä­vai­heit­tain tai sosi­aal­is­ten ongelmien kaut­ta: aikuis­sosi­aal­i­työssä, las­ten­suo­jelus­sa, päi­hde- ja mie­len­ter­veystyössä, asun­not­tomien kanssa, kouluis­sa, vam­maistyössä, monikult­tuurises­sa työssä.

Artikkeleis­sa työmenetelmiä kuvataan yleisel­lä tasol­la, mut­ta Helmi­nen suosit­taakin edel­lisvuon­na ilmestynyt­tä Pir­jo Nätkinin ja Tert­tu Sayedin toimit­ta­maa Asi­akastyön menetelmät sosi­aalialal­la teosta tämän teok­sen oheis­lukemis­tok­si. Sosi­aalio­h­jaus-kir­jas­sa on käytet­ty hyväk­si noin 40 opin­näyte­työtä, jois­sa sosi­aalio­h­jaus­ta on kuvat­tu.

Kris­ti­ina Koskilu­o­ma

Jari Helmi­nen (toim.): Sosi­aalio­h­jaus – lähtöko­htia ja käytän­töjä. Edi­ta 2016.