Sosiaaliohjaus – lähtökohtia ja käytäntöjäJari Helmisen toimittama kirja aloittaa keskustelun sosiaaliohjauksesta ja kertoo sosiaaliohjauksen perusteita.

 

Sosiaa­liohjaus neuvoo, tukee ja auttaa ihmistä erilai­sissa elämän­ti­lan­teissa. Miten tämä esitelty sosiaa­liohjaus eroaa yleisestä ohjauksen satavuo­ti­sesta teoriasta ja käytän­nöistä, joita on käyttäy­ty­mis­tie­teiden puolella kehitetty? Mikä tekee sosiaa­lioh­jauk­sesta sosiaa­lista tai mikä tässä sosiaa­lialan työssä on ohjausta? Mitä yhteistä ohjauk­sella ja sosiaa­lioh­jauk­sella on? Onko näiden välillä olemassa tutki­muk­sel­lista tai käytän­nöl­listä yhteis­työtä? Pitäisikö olla? Mitkä ovat sosiaa­lioh­jauksen muodot ja käytännöt muualla maail­massa?

Alun perin oppikir­jaksi suunni­teltu teos palvelee myös työelämän tarpeita ja päätök­sen­te­ki­jöitä sosiaali- ja tervey­den­huollon uudis­tus­pro­ses­seissa. Sosiaa­liohjaus on käsit­teenä suurelle yleisölle varsin tunte­maton. Sen mahdol­li­suuksia hyvin­voin­ti­työssä ei edelleenkään täysin tunneta. Sen rajapinnat sosiaa­lityön ja hoivan kanssa vaativat vielä selvit­telyä.

Sosiaa­lioh­jauk­sella voidaan tarkoittaa tutkintoa, koulu­tusam­mattia, tehtävää, ammat­ti­ni­mi­kettä tai sosiaa­li­pal­velua.
Sosiaa­li­huol­to­laissa sosiaa­lioh­jauksen tavoitteet ja sisältö on määri­telty siten, että sosiaa­lioh­jauksen tavoit­teena on asiakkaan elämän­hal­linnan ja arjen sujuvuuden, hyvin­voinnin ja toimin­ta­kyvyn edistä­minen.

Asiakkaan omatoi­misen ja itsenäisen selviy­ty­misen sekä osalli­suuden edistä­minen ovat työn päämääriä, kulma­kiviä asiakkaan itsenäisyys, toimijuus ja yhden­ver­tainen osallisuus. Kirjan monissa artik­ke­leissa selvi­tetään sosiaa­lioh­jauksen tavoit­teita ja menetelmiä erilaisten asiak­kaiden kanssa, ikävai­heittain tai sosiaa­listen ongelmien kautta: aikuis­so­si­aa­li­työssä, lasten­suo­je­lussa, päihde- ja mielen­ter­veys­työssä, asunn­ot­tomien kanssa, kouluissa, vammais­työssä, monikult­tuu­ri­sessa työssä.

Artik­ke­leissa työme­ne­telmiä kuvataan yleisellä tasolla, mutta Helminen suosit­taakin edellis­vuonna ilmes­ty­nyttä Pirjo Nätkinin ja Terttu Sayedin toimit­tamaa Asiakastyön menetelmät sosiaa­lia­lalla teosta tämän teoksen oheis­lu­ke­mis­toksi. Sosiaa­liohjaus-kirjassa on käytetty hyväksi noin 40 opinnäy­te­työtä, joissa sosiaa­lioh­jausta on kuvattu.

Kristiina Koski­luoma

Jari Helminen (toim.): Sosiaa­liohjaus – lähtö­kohtia ja käytäntöjä. Edita 2016.