Kuva: Veikko Somer­puro

Jouluna kokoonnutaan yhteen läheisten kanssa, jos niitä sattuu olemaan. Osa vapaasta tahdosta, osa velvollisuudesta. Kymmenet tuhannet suomalaiset kuitenkin viettävät joulunsa yksin, moni heistä tahtomattaan.

 

 

Raha-auto­maat­tiyh­dis­tyk­sen vuonna 2015 toteu­te­tun kyse­lyn mukaan joka kuu­den­nella suo­ma­lai­sella ei ole mitään ryh­mää tai yhtei­söä, johon he tun­ti­si­vat kuu­lu­vansa. Heistä yllät­täen 18–24-vuotiaat ovat kaik­kein yksi­näi­sim­piä. Kes­ki­mää­rin suo­ma­lai­sella on 18 ystä­vää, mutta 4 pro­sen­tilla ei yhtään ainoaa.

Jou­luna yksi­näi­syys puhu­tut­taa enem­män kuin taval­li­sesti. Mai­nonta ruok­kii mie­li­ku­via sosi­aa­li­sesta jou­lusta, yhtei­sistä pöy­distä ja onnen­het­kistä vek­ku­lit jou­lu­pai­dat päällä. Se luo pai­neita meille kai­kille, mutta eri­tyi­sesti yksi­näi­sille ja voi lisätä epä­on­nis­tu­mi­sen koke­musta.

Sosi­aa­li­sen median myötä tutus­tu­mi­selle ja seu­ran löy­tä­mi­selle on mata­lampi kyn­nys. Asui­na­luei­den omissa Face­book-ryh­missä hae­taan usein seu­raa ihan asial­li­sin perus­tein ja jou­kossa on var­masti mui­ta­kin, joille joulu ei ole elä­män parasta aikaa.

Onnellista ja rentouttavaa joulua – yksin tai yhdessä!

Oman asui­na­lu­eeni ryh­mässä oli jokin aika sit­ten kir­joi­tus, jossa nuori, vasta alu­eelle muut­ta­nut nai­nen ker­toi avoi­mesti ole­vansa yksi­näi­nen ja hake­vansa nai­sys­tä­vää len­kille ja kah­ville. Ilmoi­tus poiki pit­kän kes­kus­te­lun, jonka tulok­sena lähes kym­me­nen hen­gen mim­mi­po­rukka tapasi toi­si­aan kah­vi­lassa. He kaikki jakoi­vat saman yksi­näi­syy­den tun­teen.

Vaikka somessa on myös hait­ta­puo­lensa, se on samalla mah­dol­li­suus. Jos kotoa läh­te­mi­nen on eri­lais­ten rajoit­tei­den vuoksi vai­keaa, tar­joaa some alus­toja moni­puo­li­seen kans­sa­käy­mi­seen. On parempi, että on ystä­viä somessa kuin olla täy­del­li­sen yksi­näi­nen.

Sosi­aa­lia­lan ammat­ti­lai­sille somen mah­dol­li­suu­det ovat vasta raken­tu­massa. Ver­kos­toi­tu­mi­sen ja oman ammat­ti­tai­don kehit­tä­mi­sen lisäksi somessa voi tehdä raken­teel­lista ja ehkäi­se­vää työtä. Digi­ta­li­saa­tio avaa uusia väy­liä myös asia­kas­työn kehit­tä­mi­selle.

Näin jou­lun alla somessa voi ker­toa eri­tyi­sesti niistä pal­ve­luista, jotka aut­ta­vat löy­tä­mään ystä­vän. Sel­lai­sen, jonka kanssa voi tavata myös kas­vok­kain.

Kaisa Yli­ruo­ka­nen