Kuva: Veikko Somer­puro

Jouluna kokoonnutaan yhteen läheisten kanssa, jos niitä sattuu olemaan. Osa vapaasta tahdosta, osa velvollisuudesta. Kymmenet tuhannet suomalaiset kuitenkin viettävät joulunsa yksin, moni heistä tahtomattaan.

 

 

Raha-automaat­tiy­hdis­tyk­sen vuon­na 2015 toteutetun kyse­lyn mukaan joka kuu­den­nel­la suo­ma­laisel­la ei ole mitään ryh­mää tai yhteisöä, johon he tun­ti­si­vat kuu­lu­vansa. Heistä yllät­täen 18–24-vuotiaat ovat kaikkein yksinäisimpiä. Keskimäärin suo­ma­laisel­la on 18 ystävää, mut­ta 4 pros­en­til­la ei yhtään ain­oaa.

Joulu­na yksinäisyys puhutut­taa enem­män kuin taval­lis­es­ti. Main­on­ta ruokkii mieliku­via sosi­aalis­es­ta joulus­ta, yhtei­sistä pöy­dis­tä ja onnen­hetk­istä vekkulit joulu­pai­dat pääl­lä. Se luo painei­ta meille kaikille, mut­ta eri­tyis­es­ti yksinäisille ja voi lisätä epäon­nis­tu­misen koke­mus­ta.

Sosi­aalisen medi­an myötä tutus­tu­miselle ja seu­ran löytämiselle on mata­lampi kyn­nys. Asuinaluei­den omis­sa Face­book-ryh­mis­sä haetaan usein seu­raa ihan asial­lisin perustein ja joukos­sa on var­masti muitakin, joille joulu ei ole elämän paras­ta aikaa.

Onnellista ja rentouttavaa joulua – yksin tai yhdessä!

Oman asuinalueeni ryh­mässä oli jokin aika sit­ten kir­joi­tus, jos­sa nuori, vas­ta alueelle muut­tanut nainen ker­toi avoimesti ole­vansa yksinäi­nen ja hake­vansa naisys­tävää lenkille ja kahville. Ilmoi­tus poi­ki pitkän keskustelun, jon­ka tulok­se­na läh­es kymme­nen hen­gen mim­mi­poruk­ka tapasi toisi­aan kahvi­las­sa. He kaik­ki jakoi­vat saman yksinäisyy­den tun­teen.

Vaik­ka somes­sa on myös hait­ta­puolen­sa, se on samal­la mah­dol­lisu­us. Jos kotoa lähtem­i­nen on eri­lais­ten rajoit­tei­den vuok­si vaikeaa, tar­joaa some alus­to­ja monipuoliseen kanssakäymiseen. On parem­pi, että on ystäviä somes­sa kuin olla täy­del­lisen yksinäi­nen.

Sosi­aalialan ammat­ti­laisille somen mah­dol­lisu­udet ovat vas­ta rak­en­tu­mas­sa. Verkos­toi­tu­misen ja oman ammat­ti­taidon kehit­tämisen lisäk­si somes­sa voi tehdä rak­en­teel­lista ja ehkäi­sevää työtä. Dig­i­tal­isaa­tio avaa uusia väyliä myös asi­akastyön kehit­tämiselle.

Näin joulun alla somes­sa voi ker­toa eri­tyis­es­ti niistä palveluista, jot­ka aut­ta­vat löytämään ystävän. Sel­l­aisen, jon­ka kanssa voi tava­ta myös kas­vokkain.

Kaisa Yliruoka­nen