Ammattijärjestö Talentian työelämätoimikunta on valmistellut mallin sosiaalihuollon laillistettujen ammattihenkilöiden työnjaosta.

 

Talen­tian työn­ja­ko­malli on kehit­tä­mis­vai­heessa. Se on vielä nyt laaja-alai­nen, lain­sää­dän­töön perus­tuva ja kai­kille eri sek­to­reille sovel­tuva. Malliin teh­dään kokei­lu­jen perus­teella tar­ken­nuk­sia ja sovel­ta­mi­so­pas tämän vuo­den aikana.

Malli on tar­koi­tettu tueksi työn­jaon kehit­tä­mi­seen ylem­män (sosi­aa­li­työn­te­kijä) ja alem­man (sosio­nomi AMK) kor­kea­kou­lu­tut­kin­non suo­rit­ta­nei­den lail­lis­tet­tu­jen ammat­ti­hen­ki­löi­den kes­ken. Mallissa sosio­no­min koh­dalla voi olla myös gero­nomi (AMK) tai kun­tou­tuk­se­noh­jaaja (AMK).

Työnjakomallin kehittäminen jatkuu seuraavaksi työpaikoilla.

Sosiaalihuollon työn­ja­ko­malli on hyväk­sytty Talentian hal­li­tuk­sessa, ja se on toi­mi­tettu poh­ja­ma­te­ri­aa­liksi sosi­aali- ja ter­veys­mi­nis­te­riön (STM) ammat­ti­hen­ki­lö­lain neu­vot­te­lu­kun­nan alai­suu­dessa toi­mi­valle työn­ja­ko­jaos­tolle. Jaoston teh­tä­vänä on val­mis­tella esi­tys sosi­aa­li­huol­lon ammat­ti­hen­ki­löi­den työn­jaon uudis­ta­mi­sesta. Talentiaa työn­ja­ko­jaos­tossa edus­taa ammat­ti­asioi­den pääl­likkö Marjo Varsa.

Talentian työn­ja­ko­mal­lin kehit­tä­mi­nen jat­kuu seu­raa­vaksi työpaikoilla.

− Talentian työ­elä­mä­toi­mi­kun­nan jäse­net tes­taa­vat teke­määmme mal­lia työ­pai­koil­laan ja arvioi­vat sen poh­jalta mal­lin sovel­ta­mista omaan työ­hön, ker­too Varsa.

− Sen jäl­keen mal­liin laa­di­taan sovel­ta­mi­so­pas, jol­loin mal­lin käyt­töön­otto työ­pai­koilla hel­pot­tuu. Mallia voi­daan hyö­dyn­tää teh­tä­vän vaa­ti­vuu­den arvioin­nin välineenä.

Tukee yhteistyötä ja tekee työn näkyväksi

Sosiaalialan työn­ku­vien sel­kiin­nyt­tä­mi­sen ja työn­jaon uudel­lee­nar­vioi­mi­sen tar­koi­tuk­sena on, että kou­lu­tuk­sen tuoma osaa­mi­nen saa­daan asiak­kai­den pal­ve­lu­tar­pei­den ja työ­mark­ki­noi­den näkö­kul­masta par­haalla mah­dol­li­sella tavalla käyttöön.

Työnkuvat ovat myös sel­kä­noja palk­kauk­sen perus­teille ja työlle palk­kauk­sen paran­ta­mi­seksi sekä toi­mi­valle hen­ki­lös­tö­suun­nit­te­lulle. Tarkoituksenmukainen työn­jako paran­taa myös työhyvinvointia.

Idea on se, että mallia voidaan käyttää pohjamateriaalina.

Malli tekee näky­väksi sosi­aa­li­työn­te­ki­jöi­den ja sosio­no­mien työn tavoit­teet, kes­kei­set sisäl­löt sekä roo­lin suh­teessa asiak­kaa­seen sosi­aa­li­sen aut­ta­mis­työn asia­kas­pro­ses­sin eri vaiheissa.

− Idea on se, että mal­lia voi­daan käyt­tää poh­ja­ma­te­ri­aa­lina tai se voi olla yksi osa, minkä perus­teella työn­ja­koa kehi­te­tään työ­pai­koilla, Marjo Varsa sanoo.

Sosiaalihuollon toi­min­taym­pä­ris­töt ovat muu­tok­sessa, ja malli on tehty niin, että sitä voi­daan hyö­dyn­tää niin sosiaali­alan sisäi­sessä työn­jaossa kuin myös laa­jem­min sote- ja maakuntauudistuksessa.

Asiakkaiden valin­nan­va­pau­den lisään­tyessä on tär­keää var­mis­taa riit­tävä osaa­mi­nen sosi­aa­li­huol­lon tar­pei­den tun­nis­ta­mi­seen niin sote-kes­kuk­sissa kuin maa­kun­nan lii­ke­lai­tok­sissa. Erityisesti sote-kes­kuk­sissa annet­tava sosi­aa­li­huol­lon neu­vonta- ja ohjaus tulee ole­maan kes­kei­sessä roo­lissa asiak­kuu­den vireille tulossa. Tutustu mal­liin lisää talentia.fi/tyonjakomalli.

Kaisa Yliruokanen