Ammattijärjestö Talentian työelämätoimikunta on valmistellut mallin sosiaalihuollon laillistettujen ammattihenkilöiden työnjaosta.

 

Talent­ian työn­jako­ma­lli on kehit­tämis­vai­heessa. Se on vielä nyt laa­ja-alainen, lain­säädän­töön perus­tu­va ja kaikille eri sek­tor­eille sovel­tu­va. Malli­in tehdään kokeilu­jen perus­teel­la tarken­nuk­sia ja soveltamisopas tämän vuo­den aikana.

Malli on tarkoitet­tu tuek­si työn­jaon kehit­tämiseen ylem­män (sosi­aal­i­työn­tek­i­jä) ja alem­man (sosiono­mi AMK) korkeak­oulu­tutkin­non suorit­tanei­den lail­lis­tet­tu­jen ammat­ti­henkilöi­den kesken. Mallis­sa sosionomin kohdal­la voi olla myös gerono­mi (AMK) tai kuntoutuk­seno­h­jaa­ja (AMK).

Työnjakomallin kehittäminen jatkuu seuraavaksi työpaikoilla.

Sosi­aal­i­huol­lon työn­jako­ma­lli on hyväksyt­ty Tal­ent­ian hal­li­tuk­ses­sa, ja se on toimitet­tu poh­ja­ma­te­ri­aa­lik­si sosi­aali- ja ter­veysmin­is­ter­iön (STM) ammat­ti­henkilölain neu­vot­telukun­nan alaisu­udessa toimi­valle työn­jako­jaos­tolle. Jaos­ton tehtävänä on valmis­tel­la esi­tys sosi­aal­i­huol­lon ammat­ti­henkilöi­den työn­jaon uud­is­tamis­es­ta. Tal­en­ti­aa työn­jako­jaos­tossa edus­taa ammat­ti­a­sioiden pääl­likkö Mar­jo Varsa.

Tal­ent­ian työn­jako­ma­llin kehit­tämi­nen jatkuu seu­raavak­si työ­paikoil­la.

− Tal­ent­ian työelämä­toimikun­nan jäsenet tes­taa­vat tekemäämme mallia työ­paikoil­laan ja arvioi­vat sen poh­jal­ta mallin soveltamista omaan työhön, ker­too Varsa.

− Sen jäl­keen malli­in laa­di­taan soveltamisopas, jol­loin mallin käyt­töönot­to työ­paikoil­la helpot­tuu. Mallia voidaan hyö­dyn­tää tehtävän vaa­tivu­u­den arvioin­nin väli­neenä.

Tukee yhteistyötä ja tekee työn näkyväksi

Sosi­aalialan työnku­vien selki­in­nyt­tämisen ja työn­jaon uudelleenarvioimisen tarkoituk­se­na on, että koulu­tuk­sen tuo­ma osaami­nen saadaan asi­akkaiden palve­lu­tarpei­den ja työ­markki­noiden näkökul­mas­ta parhaal­la mah­dol­lisel­la taval­la käyt­töön.

Työnku­vat ovat myös selkäno­ja palkkauk­sen perusteille ja työlle palkkauk­sen paran­tamisek­si sekä toimi­valle henkilöstö­su­un­nit­telulle. Tarkoituk­sen­mukainen työn­jako paran­taa myös työhyv­in­voin­tia.

Idea on se, että mallia voidaan käyttää pohjamateriaalina.

Malli tekee näkyväk­si sosi­aal­i­työn­tek­i­jöi­den ja sosionomien työn tavoit­teet, keskeiset sisäl­löt sekä roolin suh­teessa asi­akkaaseen sosi­aalisen aut­tamistyön asi­akaspros­essin eri vai­heis­sa.

− Idea on se, että mallia voidaan käyt­tää poh­ja­ma­te­ri­aali­na tai se voi olla yksi osa, minkä perus­teel­la työn­jakoa kehitetään työ­paikoil­la, Mar­jo Varsa sanoo.

Sosi­aal­i­huol­lon toim­intaym­päristöt ovat muu­tok­ses­sa, ja malli on tehty niin, että sitä voidaan hyö­dyn­tää niin sosi­aalialan sisäisessä työn­jaos­sa kuin myös laa­jem­min sote- ja maakun­tau­ud­is­tuk­ses­sa.

Asi­akkaiden valin­nan­va­pau­den lisään­tyessä on tärkeää varmis­taa riit­tävä osaami­nen sosi­aal­i­huol­lon tarpei­den tun­nistamiseen niin sote-keskuk­sis­sa kuin maakun­nan liike­laitok­sis­sa. Eri­tyis­es­ti sote-keskuk­sis­sa annet­ta­va sosi­aal­i­huol­lon neu­von­ta- ja ohjaus tulee ole­maan keskeisessä roolis­sa asi­akku­u­den vireille tulos­sa. Tutus­tu malli­in lisää talentia.fi/tyonjakomalli.

Kaisa Yliruoka­nen