Ammattijärjestö Talentian työelämätoimikunta on valmistellut mallin sosiaalihuollon laillistettujen ammattihenkilöiden työnjaosta.

 

Talentian työnja­ko­malli on kehit­tä­mis­vai­heessa. Se on vielä nyt laaja-alainen, lainsää­däntöön perustuva ja kaikille eri sekto­reille soveltuva. Malliin tehdään kokei­lujen perus­teella tarken­nuksia ja sovel­ta­mi­sopas tämän vuoden aikana.

Malli on tarkoi­tettu tueksi työnjaon kehit­tä­miseen ylemmän (sosiaa­li­työn­tekijä) ja alemman (sosionomi AMK) korkea­kou­lu­tut­kinnon suorit­ta­neiden laillis­tet­tujen ammat­ti­hen­ki­löiden kesken. Mallissa sosio­nomin kohdalla voi olla myös geronomi (AMK) tai kuntou­tuk­se­noh­jaaja (AMK).

Työnjakomallin kehittäminen jatkuu seuraavaksi työpaikoilla.

Sosiaa­li­huollon työnja­ko­malli on hyväk­sytty Talentian halli­tuk­sessa, ja se on toimi­tettu pohja­ma­te­ri­aa­liksi sosiaali- ja terveys­mi­nis­teriön (STM) ammat­ti­hen­ki­lölain neuvot­te­lu­kunnan alaisuu­dessa toimi­valle työnja­ko­jaos­tolle. Jaoston tehtävänä on valmis­tella esitys sosiaa­li­huollon ammat­ti­hen­ki­löiden työnjaon uudis­ta­mi­sesta. Talentiaa työnja­ko­jaos­tossa edustaa ammat­ti­asioiden päällikkö Marjo Varsa.

Talentian työnja­ko­mallin kehit­tä­minen jatkuu seuraa­vaksi työpai­koilla.

− Talentian työelä­mä­toi­mi­kunnan jäsenet testaavat tekemäämme mallia työpai­koillaan ja arvioivat sen pohjalta mallin sovel­ta­mista omaan työhön, kertoo Varsa.

− Sen jälkeen malliin laaditaan sovel­ta­mi­sopas, jolloin mallin käyttöönotto työpai­koilla helpottuu. Mallia voidaan hyödyntää tehtävän vaati­vuuden arvioinnin välineenä.

Tukee yhteistyötä ja tekee työn näkyväksi

Sosiaa­lialan työnkuvien selkiin­nyt­tä­misen ja työnjaon uudel­lee­nar­vioi­misen tarkoi­tuksena on, että koulu­tuksen tuoma osaaminen saadaan asiak­kaiden palve­lu­tar­peiden ja työmark­ki­noiden näkökul­masta parhaalla mahdol­li­sella tavalla käyttöön.

Työnkuvat ovat myös selkänoja palkkauksen perus­teille ja työlle palkkauksen paran­ta­mi­seksi sekä toimi­valle henki­lös­tö­suun­nit­te­lulle. Tarkoi­tuk­sen­mu­kainen työnjako parantaa myös työhy­vin­vointia.

Idea on se, että mallia voidaan käyttää pohjamateriaalina.

Malli tekee näkyväksi sosiaa­li­työn­te­ki­jöiden ja sosio­nomien työn tavoitteet, keskeiset sisällöt sekä roolin suhteessa asiak­kaaseen sosiaa­lisen autta­mistyön asiakas­pro­sessin eri vaiheissa.

− Idea on se, että mallia voidaan käyttää pohja­ma­te­ri­aalina tai se voi olla yksi osa, minkä perus­teella työnjakoa kehitetään työpai­koilla, Marjo Varsa sanoo.

Sosiaa­li­huollon toimin­taym­pä­ristöt ovat muutok­sessa, ja malli on tehty niin, että sitä voidaan hyödyntää niin sosiaa­lialan sisäi­sessä työnjaossa kuin myös laajemmin sote- ja maakun­ta­uu­dis­tuk­sessa.

Asiak­kaiden valin­nan­va­pauden lisään­tyessä on tärkeää varmistaa riittävä osaaminen sosiaa­li­huollon tarpeiden tunnis­ta­miseen niin sote-keskuk­sissa kuin maakunnan liike­lai­tok­sissa. Erityi­sesti sote-keskuk­sissa annettava sosiaa­li­huollon neuvonta- ja ohjaus tulee olemaan keskei­sessä roolissa asiak­kuuden vireille tulossa. Tutustu malliin lisää talentia.fi/tyonjakomalli.

Kaisa Yliruo­kanen