Sosiaalihuollossa on vuosia tehty töitä määrämuotoisen kirjaamisen kehittämiseksi ja asiakirjojen rakenteisen tallentamisen edistämiseksi. Työ jatkuu, mutta yhtenä haasteena on nyt kirjaamiskoulutusten rahoitus.

 

 

Vuosina 2005–2011 toi­mi­nut Sosiaalialan tie­to­tek­no­lo­gian kehit­tä­mis­hanke (Tikesos) loi perus­tan ja suun­ta­vii­vat sosi­aa­li­huol­lon tie­don­hal­lin­nan uudis­tuk­selle. Työtä on jat­kettu Kansa-hank­keessa Terveyden ja hyvin­voin­nin lai­tok­sen (THL) johtamana.

Kansa-hank­keessa on tehty asia­kas­tie­to­jen ja nii­den käsit­te­lyn yhden­mu­kais­ta­mista sekä kehi­tetty Kanta-pal­ve­luja sosi­aa­li­huol­lon tarpeisiin.

Tikesos-hank­keessa mää­ri­tel­tiin eri sosi­aa­li­pal­ve­lu­jen asia­kas­do­ku­men­taa­tiossa tar­vit­ta­via tie­to­si­säl­töjä ja ‑koko­nai­suuk­sia. Hankkeessa teh­dyn poh­ja­työn jäl­keen THL on mää­ri­tel­lyt eri pal­ve­lu­teh­tä­vissä ja sosi­aa­li­pal­ve­luissa tar­vit­ta­vat asia­kas­tie­dot ja nii­den kir­jaa­mista tuke­vat tie­to­si­säl­löt ja ‑raken­teet sekä pal­ve­lu­pro­ses­sit. Nämä otta­vat huo­mioon ole­massa ole­van lain­sää­dän­nön vaa­ti­muk­set asia­kas­työn kir­jaa­mi­sessa ja muussa käsittelyssä.

Lisäksi mää­rit­te­lyssä on huo­mioitu val­ta­kun­nal­li­set tilasto- ja rekis­te­ri­tie­don­ke­ruu sekä uudis­tuva sosi­aa­li­huol­lon rekisteri.

Merkittävänä teki­jänä sosi­aa­li­huol­lon tie­don­hal­lin­nan refor­missa on ollut laki sosi­aa­li­huol­lon asia­kas­asia­kir­joista. Siinä sää­de­tään yhden­mu­kai­sista menet­te­ly­ta­voista asia­kas­tie­to­jen käsit­te­lyssä sekä vah­vis­te­taan THL:n viran­omai­sen rooli antaa mää­räyk­siä asia­kir­joi­hin kir­jat­ta­vista tie­doista, tie­to­ra­ken­teista, pal­ve­lu­teh­tä­vistä ja käyt­tö­oi­keu­den perus­teista sosi­aa­li­huol­lon asiakastietoihin.

Määräys sosi­aa­li­huol­lon pal­ve­lu­teh­tä­vistä annet­tiin 2016 ja mää­räys käyt­tö­oi­keuk­sien perus­teista 2017. Nämä mää­räyk­set on otet­tava käyt­töön, kun orga­ni­saa­tio liit­tyy val­ta­kun­nal­li­seen sosi­aa­li­huol­lon arkis­toon, kui­ten­kin vii­meis­tään uudis­tu­vassa laissa sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon asia­kas­tie­to­jen säh­köi­sestä käsit­te­lystä mää­ri­tel­lyissä aikatauluissa.

Yhtenäisen kirjaamisen monet hyödyt

Yhtenäiset sosi­aa­li­huol­lon asia­kir­ja­ra­ken­teet tuke­vat mää­rä­muo­toista asia­kas­työn kir­jaa­mista ja työn näky­väksi teke­mistä. Yhdenmukaisuuden avulla saa­daan lisäksi ver­tai­lu­kel­poista tie­toa sosi­aa­li­huol­lon asiak­kuuk­sia ja pal­ve­luita kos­ke­vista tie­to­tar­peista tois­si­jai­seen käyt­töön. Laki tästä tuli voi­maan huh­ti­kuussa 2019.

Toissijaisella käy­töllä tar­koi­te­taan sitä, että sosi­aa­li­huol­lon toi­min­nassa syn­ty­neitä asia­kas- ja rekis­te­ri­tie­toja voi­daan käyt­tää muus­sa­kin kuin ensi­si­jai­sessa käyt­tö­tar­koi­tuk­sessa, jonka vuoksi ne on alun perin tallennettu.

Noin kolme neljäsosaa sosiaalipalvelujen henkilöstöstä ei vielä ole saanut kirjaamis­valmennusta.

Jatkossa sosi­aa­li­huol­lon asia­kas­tie­toja voi­daan hyö­dyn­tää myös tilas­toin­tiin, tut­ki­muk­seen ja pal­ve­lui­den arvioin­tiin sekä asia­kas­työn kehittämiseen.

Työntekijöiden kir­jaa­mis­käy­tän­teet ja kir­jaa­mi­sen laatu ovat siis mer­kit­tä­vässä roo­lissa tie­to­poh­jan kehit­tä­mi­sessä ja sen moniu­lot­tei­sessa hyödyntämisessä.

Rahoitus kuntoon

Sosiaalialan osaa­mis­kes­kus­ten Kansa-koulu-hank­keella on ollut iso rooli mää­rä­muo­toi­sen kir­jaa­mi­sen tuke­mi­sessa ja yhte­näis­ten kir­jaa­mis­käy­tän­tö­jen edis­tä­mi­sessä sosi­aa­li­huol­lossa eri puo­lilla Suomea. Siksi sosi­aa­lia­lan osaa­mis­kes­kus­ten huoli kir­jaa­mis­val­men­nuk­sen ja Kansa koulu ‑hank­keen jat­ku­mi­sesta on aiheel­li­nen. Noin kolme nel­jäs­osaa jul­kis­ten ja yksi­tyis­ten sosi­aa­li­pal­ve­lu­jen hen­ki­lös­töstä ei vielä ole saa­nut kir­jaa­mis­val­men­nusta, eikä rahoi­tusta kir­jaa­mis­val­men­nuk­sen jat­ku­mi­seen ole tällä het­kellä näköpiirissä.

Kirjaamisvalmennuksen vält­tä­mät­tö­myy­teen kiin­ni­tet­tiin huo­miota myös sosi­aa­li­työn tule­vai­suus­sel­vi­tyk­sessä, jossa edel­ly­te­tään rahoi­tusta sosi­aa­lia­lan osaa­mis­kes­kuk­sille kir­jaa­mis­val­men­nuk­sen turvaamiseksi.

Yhtenäinen kir­jaa­mi­nen on tar­peen, jotta tek­ni­sistä rat­kai­suista, kuten Kanta-pal­ve­luista, saa­daan suun­ni­tel­lut hyö­dyt irti. Jatkossa sosi­aa­li­huol­lon doku­men­tointi teh­dään KELA:n yllä­pi­tä­mään Sosiaalihuollon asia­kas­tie­don arkis­toon, joka on osa Kanta-pal­ve­lu­jen kokonaisuutta.

Kohta pakollista

Kantaan liit­ty­mi­sen vapaa­eh­toi­suus jul­ki­silta ja yksi­tyi­siltä sosi­aa­li­huol­lon toi­mi­joilta pois­tuu muu­ta­man vuo­den kuluessa.

Kantaan liit­ty­mi­sen vai­heis­tuk­sesta ja aika­tau­lusta sää­de­tään uudessa asia­kas­tie­to­laissa (Laki sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon asia­kas­tie­to­jen säh­köi­sestä käsit­te­lystä), jota par­hail­laan val­mis­tel­laan STM:ssä.

Asiakastietolain ja Kanta-pal­ve­lui­hin liit­ty­mi­sen myötä asia­kas­tie­dot muo­dos­ta­vat asia­kas­re­kis­te­rin ja ilmoi­tus­re­kis­te­rin usean eri rekis­te­rin sijaan, mikä mah­dol­lis­taa tie­to­jen parem­man saa­ta­vuu­den toi­mia­lan sisällä (Kanta-­pal­ve­lu­jen käyt­töön­o­ton aika­tau­lut 2017).

Yhtenäinen ja mää­rä­muo­toi­nen kir­jaa­mi­nen edel­lyt­tää THL:n mää­rit­tä­mien asia­kir­ja­ra­ken­tei­den käyt­töön­ot­toa. Asiakasasiakirjarakenteet löy­ty­vät THL:n yllä­pi­tä­mästä Sosmeta-pal­ve­lusta.

THL tulee anta­maan sosi­aa­li­huol­lon asia­kas­asia­kir­ja­la­kiin perus­tu­vat mää­räyk­set asia­kas­asia­kir­ja­ra­ken­teista vuonna 2021, mutta sitä ennen jär­jes­te­tään vielä kuu­le­mis­kier­rok­sia. Tarkemmat tie­dot kuu­le­mi­sista löy­ty­vät THL:n sivuilta Sosiaalihuollon asia­kir­ja­ra­ken­tei­den kuu­le­mi­set 2019–2020.

– Sosiaalihuollon mää­rä­muo­toi­nen kir­jaa­mi­nen ja Kantaan liit­ty­mi­nen tule­vat pakollisiksi.
– Sosiaalialan osaa­mis­kes­kus­ten kir­jaa­mis­val­men­nus on turvattava.
– Sosiaalihuollon asia­kas­asia­kir­ja­ra­ken­teista jär­jes­te­tään kuu­le­mi­sia 2019–2020. Kuulemiskierros on alka­nut pal­ve­lu­teh­tä­ville yhtei­sistä asia­kas­asia­kir­jo­jen kuu­le­mi­sista ja jat­kuu pal­ve­lu­teh­tä­vä­koh­tais­ten asia­kas­asia­kir­jo­jen kuulemisilla.
– Kuulemisten jäl­keen THL antaa mää­räyk­sen sosi­aa­li­huol­lon asia­kas­asia­kir­ja­ra­ken­teista vuonna 2021.

Miina Arajärvi
eri­kois­suun­nit­te­lija, THL

Minna Strömberg-Jakka
STM:n sosi­aa­li­työn tule­vai­suus ‑sel­vi­tys­hen­ki­lö­ryh­män jäsen

 

Lue lisää
Selvitys pal­ve­lu­koh­tai­sista asiakastiedoista(2009)
Laki sosi­aa­li­huol­lon asia­kas­asia­kir­joista (254/2015)
Laki sosi­aali- ja ter­veys­tie­to­jen tois­si­jai­sesta käy­töstä (552/2019).
Blogi 10.10.2019
Sosiaalityön tule­vai­suus­sel­vi­tys (2019)
Kanta-pal­ve­lu­jen käyt­töön­o­ton aika­tau­lut sosi­aa­li­huol­lossa on jul­kaistu. 1.12.2017
Sosiaalihuollon asia­kas­asia­kir­ja­ra­ken­tei­den kuu­le­mi­set 2019–2020