Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut uuden asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian.

 

 

Talen­tia on ollut mukana asia­kas- ja poti­las­tur­val­li­suus­stra­te­gian val­mis­te­lussa ja anta­nut luon­nok­sesta lausun­non minis­te­riölle. Talentia piti tär­keänä lausun­nos­saan, että asia­kas­tur­val­li­suus saa tar­vit­se­mansa huomion.

‚Äď Olemme Suomessa edel¬≠l√§¬≠k√§¬≠vi¬≠j√∂it√§ asia¬≠kas¬≠tur¬≠val¬≠li¬≠suu¬≠den suh¬≠teen. Voimme olla tyy¬≠ty¬≠v√§i¬≠si√§, ett√§ meill√§ on tun¬≠nis¬≠tettu, ett√§ asia¬≠kas- ja poti¬≠las¬≠tur¬≠val¬≠li¬≠suutta tulee edis¬≠t√§√§ samaa tah¬≠tia ja ne tulee saada samalle vii¬≠valle, Talentia eri¬≠tyis¬≠asian¬≠tun¬≠tija Jaana Manssila toteaa.

Asiakas- ja poti­las­tur­val­li­suus­stra­te­gian toi­meen­pa­nosta vas­taa Asiakas- ja poti­las­tur­val­li­suus­kes­kus. Strategian tavoit­teena on, että Suomesta tulee vuo­teen 2026 men­nessä asia­kas- ja poti­las­tur­val­li­suu­den mal­li­maa. Keskus on val­ta­kun­nal­li­nen mutta toi­mii Vaasan sai­raan­hoi­to­pii­rin yhteydessä.

Työhyvinvointi yksi päätavoitteista

Yksi asia­kas- ja poti­las­tur­val­li­suus­stra­te­gian kan­sal­li­sista kär­ki­tee­moista on sat­saus työn­te­ki­jöi­den hyvin­voin­tiin ja osaamiseen.

‚Äď Hienoa, ett√§ ty√∂¬≠hy¬≠vin¬≠voin¬≠nin ulot¬≠tu¬≠vuus on kir¬≠jattu yhdeksi p√§√§¬≠ta¬≠voit¬≠teeksi ja ett√§ kiin¬≠ni¬≠te¬≠t√§√§n huo¬≠miota hen¬≠ki¬≠l√∂s¬≠t√∂n veto- ja pito¬≠voi¬≠maan, Manssila sanoo.

Strategiassa mm. tode­taan, että pal­ve­lun­jär­jes­tä­jien tulee laa­tia ohjeet työ­tur­val­li­suu­den ja työ­hy­vin­voin­nin tuke­mi­seen sekä seu­rata nii­den kehi­tystä. Palveluyksiköiden tulee myös laa­tia kir­jal­li­set suun­ni­tel­mat riit­tä­västä hen­ki­lös­tö­mää­rästä ja ohje poik­keus­ti­lan­tei­siin, jotta asia­kas­tu­val­li­suus pys­ty­tään var­mis­ta­maan kai­kissa olo­suh­teissa. Tavoitteena on, että 80 pro­sent­tia toi­min­tayk­si­köistä on laa­ti­nut suun­ni­tel­man vuo­teen 2024 mennessä.

‚Äď On my√∂s t√§r¬≠ke√§√§, ett√§ stra¬≠te¬≠giassa puhu¬≠taan jous¬≠ta¬≠vista ty√∂¬≠ai¬≠ka¬≠muo¬≠doista ja ura¬≠suun¬≠nit¬≠te¬≠lusta: pal¬≠ve¬≠lu¬≠yk¬≠si¬≠k√∂i¬≠den on edis¬≠tet¬≠t√§v√§ niit√§ aktii¬≠vi¬≠sesti, jotta koke¬≠nut hen¬≠ki¬≠l√∂st√∂ pysyy ty√∂s¬≠s√§√§n, Manssila korostaa.

Muut kolme asia­kas- ja poti­las­tur­val­li­suus­stra­te­gian kär­ki­tee­maa ovat yhteis­toi­minta asiak­kai­den kanssa, tur­val­li­suus ja ole­massa ole­van parantaminen.

Aluevaltuutetuilla tärkeä rooli

Asiakas- ja poti­las­tur­val­li­suus ovat osa hyvin­voin­tia­luei­den jär­jes­tä­mis­vas­tuu­teh­tä­vää. Nyt on tär­keää, että hyvin­voin­tia­lu­eet otta­vat aktii­vi­sen roo­lin, jotta asia­kas- ja poti­las­tur­val­li­suus var­mis­te­taan. Aluevaltuutetut ovat tässä mer­kit­tä­vässä osassa.

‚Äď Uusi stra¬≠te¬≠gia on kes¬≠kei¬≠nen joh¬≠ta¬≠mi¬≠sen ty√∂¬≠kalu hyvin¬≠voin¬≠tia¬≠lueille. Jotta sen tavoit¬≠teet saa¬≠vu¬≠te¬≠taan, niin hyvin¬≠voin¬≠tia¬≠luei¬≠den on teh¬≠t√§v√§ monia toi¬≠men¬≠pi¬≠teit√§ stra¬≠te¬≠gian eri tasoilla. Tarvitaan hyv√§√§ joh¬≠ta¬≠mista, ett√§ asia¬≠kas- ja poti¬≠las¬≠tur¬≠val¬≠li¬≠suus toteu¬≠tu¬≠vat niin yl√§¬≠ta¬≠son stra¬≠te¬≠gi¬≠sen joh¬≠ta¬≠mi¬≠sen tasolla kuin toi¬≠min¬≠tayk¬≠si¬≠k√∂i¬≠den arjessa, Manssila sanoo.

Asiakas- ja poti­las­tur­val­li­suus­kes­kuk­seen on perus­tettu sosiaali­alan asian­tun­ti­ja­ryhmä. Sen teh­tävä on tukea kes­kusta stra­te­gian toi­meen­pa­nossa ja vies­tin­nässä. Asiantuntijaryhmässä on edus­tet­tuina sosi­aa­li­huol­lon asian­tun­ti­joita sekä työ­elä­män että kor­kea­kou­lu­tuk­sen eri sektoreilta.

Minna Jerrman

Lue lisää: www.asiakasjapotilasturvallisuuskeskus.fi