Sosiaalialan ammattilaisia vuokratyön joustavuus ja paremmat palkat ilahduttavat, mutta lainsäädäntöä tulkitaan vaihtelevasti.

 

 

Vuokra­työn­te­ki­jöillä täytetään tyhjillään pysyviä sosiaa­lialan toimia, mutta uudet käytännöt aiheut­tavat lainsää­dän­nöl­lisiä haasteita. Kun virka­vas­tuu­pää­tösten allekir­joit­ta­minen estyy, kunnat päätyvät helposti leikkaa – liimaa-menetelmiin, joiden seuraukset mieti­tyt­tävät asian­tun­ti­joita.

Ensim­mäiset sosiaa­lialan vuokra­työtä koskevat kysymykset liittyvät sosiaa­li­pal­ve­luiden yksityis­tä­miseen. Yritysten alettua tuottaa esimer­kiksi lasten­suojelun avopal­veluja kunnille, on syntynyt risti­rii­ta­ti­lan­teita, joissa julkisen vallan käyttöä on siirtynyt ulkopuo­listen yritysten työnte­ki­jöille.

Sama riski on olemassa vuokra­työssä, ja intres­si­ris­ti­riidat nousevat usein esiin yksit­täi­sissä asiakas­ta­pauk­sissa. Talentian erityis­asian­tun­tijan Alpo Heikkisen mukaan oleel­li­sinta on kysyä, millaisiin tehtäviin työnte­ki­jöitä välitetään ja millä tavalla julkisen vallan­käyttöä sekä päätök­sen­tekoa tulkitaan eri asiakas­ti­lan­teissa.

– Ammat­ti­hen­kilön ammat­tieet­tiset velvoitteet ovat aina samat, oli kyseessä sitten julkisen tai yksityisen sektorin viran­omais­tehtävä tai vuokra­työn­tekijä. Ammat­ti­hen­ki­lö­lakia ei voi sivuuttaa, Heikkinen muistuttaa.

Terveyden ja hyvin­voinnin laitos jakaa asiakkaan palve­lu­pro­sessin viiteen osaan: asian vireil­le­tu­lo­kä­sittely, palve­lu­tarpeen arviointi, asiak­kuuden suunnittelu, palvelun järjes­tä­minen ja palvelun toteutus. Talentian työelä­mä­asioiden päällikön Marjo Varsan mukaan sosiaa­lialan vuokra­työssä tärkeintä on varmistaa, ettei palve­lu­pro­sessi hajoa.

Sosiaalialan ammattilaisilla tulee olla yhtäläisiä oikeuksia toimia ammatinharjoittajina.

– Asiakas­tur­val­li­suutta on valvottava erityi­sellä huomiolla tilan­teissa, joissa palve­lu­polku koostuu erilli­sistä osista ja on kiinni usean eri tahon ammat­ti­tai­dosta, sanoo Varsa.

Varsan mukaan sosiaa­lialan vuokratyö on kohta­laisen tuore ilmiö, joka vaatii lisäsel­vi­tystä myös ammat­ti­jär­jestö Talen­tiassa.

– Huomiota vaativat eettiset kysymykset, asiakas­tur­val­lisuus ja työsuhteen valvonta työnte­kijän näkökul­masta.

Ohjauskirjeellä pelisääntöjä

Aluehal­lin­to­vi­rastot ovat lähet­täneet kunnille ohjaus­kirjeet koskien vuokratyön käyttöä. Ne tuomit­sevat sosiaa­li­työn­te­ki­jöiden virka­teh­tävien ostamisen ja ulkois­tuksen lainsää­dännön nojalla siinä tapauk­sessa, että työnkuvaan kuuluu merkit­tävää julkisen vallan käyttöä.

Perus­tuslain mukaan julkisen vallan käyttöä sisäl­tävät työteh­tävät, kuten huostaan­ot­to­pää­tökset, kuuluvat ainoastaan virka­suh­teessa oleville työnte­ki­jöille. Merkit­tävän julkisen vallan käytön tapauk­sessa käytäntö on ehdoton, eikä laki tunne erityis­jär­jes­telyjä edes poikkeus­ti­lan­teissa. Vuokra­työssä virka­suh­detta ei ole.

Alpo Heikkisen mukaan lainsää­dännön tulisi asettaa selkeä merkki sille, missä työteh­tä­vissä kulkee julkisen vallan käytön raja, ja milloin kyseessä on merkittävä julkisen vallan käyttö. Esimer­kiksi tervey­den­huol­lossa tehtävät päätökset tulkitaan usein hoito­työnä, johon ei liity yhtä vahvaa viran­omais­vel­voi­tetta.

– Voiko meillä olla sote-uudis­tuksen jälkeen hyvin­voin­ti­kes­kuk­sissa tilanne, jossa vuokra­työtä tekevät tervey­salan asian­tun­tijat ovat korkeasti palkattuja, mutta sosiaa­lialan viran­omaiset pysyt­te­levät matalasti palkat­tuina, Heikkinen pohtii.

Kun päätös potilaan lääki­tyk­sestä tai kirur­gi­sesta toimen­pi­teestä ei ole virka­vastuun alainen, mutta valtaosa sosiaa­lialan päätök­sistä nähdään julkisen vallan käyttönä, alkaa alojen välille muodostua kuilua. Onkin miele­kästä kysyä, onko sellainen jako keino­te­koinen.

– Myös sosiaa­lialan ammat­ti­lai­silla tulee olla yhtäläisiä oikeuksia toimia ammatin­har­joit­tajina, Heikkinen sanoo.

 

Tällä hetkellä mahdol­li­suuksia vuokratyön tekemiseen tarjoaa uuden­lainen yritys­toi­minta, joka välittää sosiaa­lialan vuokra­työn­te­ki­jöitä kuntien tarpeeseen. Yksi yrityk­sistä on sosiaali- ja tervey­salan vuokra­työtä tarjoava Sofita.

– Sosiaa­li­työn­te­ki­jämme tekevät avustavia ja valmis­te­levia tehtäviä ja asiakas­työtä. Vuokra­työn­tekijä toimii yleensä virassa olevan sosiaa­li­työn­te­kijän työparina. Osa kunnista palkkaa sosiaa­li­työn­te­ki­jöitä mukaan kehit­tä­mis­työhön, joka ei sisällä virka­vas­tuu­pää­töksiä, sanoo Sofitan palve­lu­johtaja Mikko Ailoranta.

Tarvitaan linjaus, milloin työtehtävissä on kyseessä merkittävä julkisen vallan käyttö.

Joissakin tilan­teissa kunta on palkannut saman työnte­kijän osa-aikai­sesti sekä vuokra­työ­firman kautta että kunnan virkaan. Ailoranta tunnistaa käytänteen.

– Joitakin tilan­teita on ollut. Näin on mahdol­lis­tettu virka­vastuun alaisten päätösten tekeminen. Silloin kyseessä on kunnan ja työnte­kijän välinen sopimus.

Talentian neuvot­te­lu­pääl­likön Tuomas Hyytisen mukaan tällai­sessa tilan­teessa työnan­tajia on kaksi: vuokra­työ­firma välittää valtaosan tehdystä työstä, kunta vastaa jäljelle jäävästä osuudesta. Virka-ajalla tehty työ sisältää usein juuri virka­vas­tuu­pää­tökset. Tällaisen käytännön lainmu­kaisuus on kiista­na­laista.

– Kuvio ei ole mahdol­linen, ja siitä olemme ohjanneet kuntiin lähet­tä­mäs­sämme ohjaus­kir­jees­sämme 24.6.2019. Aiheesta on myös olemassa korkeimman hallinto-oikeuden ennak­ko­rat­kaisu, kertoo sosiaa­li­huol­to­yk­sikön päällikkö Eija Hynninen-Joensivu Etelä-Suomen aluehal­lin­to­vi­ras­tosta.

Hallinto-oikeuden ennak­ko­päätös vuodelta 2014 koskee tilan­netta, jossa kunta palkkasi yksityisten terveys­pal­ve­lujen tuottajan työnte­kijän määrä­ai­kaiseen virka­suh­teeseen. Tietty työtehtävä hoidettiin tällä tavoin aikoina, jolloin varsi­naista virkaa hoitava lääkäri ei ollut paikalla. Tehtävä sisälsi potilaan mielen­ter­veyteen liittyvää julkisen vallan käyttöä, minkä vuoksi Valvira kielsi menet­telyn. Kunnan valit­taessa päätök­sestä korkein hallinto-oikeus totesi järjes­telyn olevan lainsää­dännön kiertä­mistä ja täten lainvas­tainen.

Vaikka lainsää­dän­nöl­liset seikat aiheut­tavat päänvaivaa, Tuomas Hyytinen uskoo, että sosiaa­lialan vuokra­työllä voi olla toivottuja seurauksia, etenkin jos lainsää­däntöä tarken­netaan.

– Lääkä­reillä vuokratyön käyttö on hilannut palkkoja ylös, hän muistuttaa.

Lisäksi virkojen täyttyessä muiden työnte­ki­jöiden kuormitus vähenee ja asiakkaat saavat avun nopeammin. Vuokra­työn­te­ki­jälle etuna on työsuhteen joustavuus, mutta samalla pysyvyyden tunne voi kärsiä, kun tutusta työyh­tei­söstä saattaa joutua luopumaan yllättäen. Vuokra­työy­ritys voi tarjota ylimää­räistä työnoh­jausta tai konsul­toin­ti­tukea myös asiakas­asioissa.

Ella Rantanen