Sosiaalialan ammattilaisia vuokratyön joustavuus ja paremmat palkat ilahduttavat, mutta lainsäädäntöä tulkitaan vaihtelevasti.

 

 

Vuokratyön­tek­i­jöil­lä täytetään tyhjil­lään pysyviä sosi­aalialan toimia, mut­ta uudet käytän­nöt aiheut­ta­vat lain­säädän­nöl­lisiä haastei­ta. Kun virkavas­tu­upäätösten allekir­joit­ta­mi­nen estyy, kun­nat pää­tyvät hel­posti leikkaa–liimaa-menetelmiin, joiden seu­rauk­set mieti­tyt­tävät asiantun­ti­joi­ta.

Ensim­mäiset sosi­aalialan vuokratyötä koske­vat kysymyk­set liit­tyvät sosi­aali­palvelu­iden yksi­ty­istämiseen. Yri­tys­ten alet­tua tuot­taa esimerkik­si las­ten­suo­jelun avopalvelu­ja kun­nille, on syn­tynyt ris­tiri­itati­lantei­ta, jois­sa julkisen val­lan käyt­töä on siir­tynyt ulkop­uolis­ten yri­tys­ten työn­tek­i­jöille.

Sama ris­ki on ole­mas­sa vuokratyössä, ja intres­siri­s­tiri­idat nou­se­vat usein esi­in yksit­täi­sis­sä asi­akastapauk­sis­sa. Tal­ent­ian eri­ty­isas­iantun­ti­jan Alpo Heikkisen mukaan oleel­lis­in­ta on kysyä, mil­laisi­in tehtävi­in työn­tek­i­jöitä välitetään ja mil­lä taval­la julkisen val­lankäyt­töä sekä päätök­sen­tekoa tulk­i­taan eri asi­akasti­lanteis­sa.

– Ammat­ti­henkilön ammat­tieet­tiset velvoit­teet ovat aina samat, oli kyseessä sit­ten julkisen tai yksi­tyisen sek­torin vira­nomais­te­htävä tai vuokratyön­tek­i­jä. Ammat­ti­henkilölakia ei voi sivu­ut­taa, Heikki­nen muis­tut­taa.

Ter­vey­den ja hyv­in­voin­nin laitos jakaa asi­akkaan palvelupros­essin viiteen osaan: asian vireil­letu­lokäsit­te­ly, palve­lu­tarpeen arvioin­ti, asi­akku­u­den suun­nit­telu, palvelun jär­jestämi­nen ja palvelun toteu­tus. Tal­ent­ian työelämäa­sioiden pääl­likön Mar­jo Varsan mukaan sosi­aalialan vuokratyössä tärkein­tä on varmis­taa, ettei palvelupros­es­si hajoa.

Sosiaalialan ammattilaisilla tulee olla yhtäläisiä oikeuksia toimia ammatinharjoittajina.

– Asi­akas­tur­val­lisu­ut­ta on valvot­ta­va eri­tyisel­lä huomi­ol­la tilanteis­sa, jois­sa palvelupolku koos­t­uu eril­li­sistä osista ja on kiin­ni use­an eri tahon ammat­ti­tai­dos­ta, sanoo Varsa.

Varsan mukaan sosi­aalialan vuokratyö on kohta­laisen tuore ilmiö, joka vaatii lisä­selvi­tys­tä myös ammat­ti­jär­jestö Tal­en­ti­as­sa.

– Huomio­ta vaa­ti­vat eet­tiset kysymyk­set, asi­akas­tur­val­lisu­us ja työ­suh­teen valvon­ta työn­tek­i­jän näkökul­mas­ta.

Ohjauskirjeellä pelisääntöjä

Alue­hallintovi­ras­tot ovat lähet­täneet kun­nille ohjauskir­jeet koskien vuokratyön käyt­töä. Ne tuomit­se­vat sosi­aal­i­työn­tek­i­jöi­den virkate­htävien ostamisen ja ulkois­tuk­sen lain­säädän­nön nojal­la siinä tapauk­ses­sa, että työnku­vaan kuu­luu merkit­tävää julkisen val­lan käyt­töä.

Perus­tus­lain mukaan julkisen val­lan käyt­töä sisältävät työte­htävät, kuten huostaan­ot­topäätök­set, kuu­lu­vat ain­oas­taan virka­suh­teessa oleville työn­tek­i­jöille. Merkit­tävän julkisen val­lan käytön tapauk­ses­sa käytän­tö on ehdo­ton, eikä laki tunne eri­ty­isjär­jeste­lyjä edes poikkeusti­lanteis­sa. Vuokratyössä virka­suhdet­ta ei ole.

Alpo Heikkisen mukaan lain­säädän­nön tulisi aset­taa selkeä merk­ki sille, mis­sä työte­htävis­sä kul­kee julkisen val­lan käytön raja, ja mil­loin kyseessä on merkit­tävä julkisen val­lan käyt­tö. Esimerkik­si ter­vey­den­huol­los­sa tehtävät päätök­set tulk­i­taan usein hoito­työnä, johon ei liity yhtä vah­vaa vira­nomaisvelvoitet­ta.

– Voiko meil­lä olla sote-uud­is­tuk­sen jäl­keen hyv­in­voin­tikeskuk­sis­sa tilanne, jos­sa vuokratyötä tekevät ter­veysalan asiantun­ti­jat ovat korkeasti palkat­tu­ja, mut­ta sosi­aalialan vira­nomaiset pysyt­televät mata­lasti palkat­tuina, Heikki­nen pohtii.

Kun päätös poti­laan lääk­i­tyk­ses­tä tai kirur­gis­es­ta toimen­piteestä ei ole virkavas­tu­un alainen, mut­ta val­taosa sosi­aalialan päätök­sistä nähdään julkisen val­lan käyt­tönä, alkaa alo­jen välille muo­dos­tua kuilua. Onkin mielekästä kysyä, onko sel­l­ainen jako keinotekoinen.

– Myös sosi­aalialan ammat­ti­laisil­la tulee olla yhtäläisiä oikeuk­sia toimia ammat­in­har­joit­ta­ji­na, Heikki­nen sanoo.

 

Täl­lä het­kel­lä mah­dol­lisuuk­sia vuokratyön tekemiseen tar­joaa uuden­lainen yri­tys­toim­inta, joka välit­tää sosi­aalialan vuokratyön­tek­i­jöitä kun­tien tarpeeseen. Yksi yri­tyk­sistä on sosi­aali- ja ter­veysalan vuokratyötä tar­joa­va Sofi­ta.

– Sosi­aal­i­työn­tek­i­jämme tekevät avus­tavia ja valmis­tele­via tehtäviä ja asi­akastyötä. Vuokratyön­tek­i­jä toimii yleen­sä viras­sa ole­van sosi­aal­i­työn­tek­i­jän työ­pa­ri­na. Osa kun­nista palkkaa sosi­aal­i­työn­tek­i­jöitä mukaan kehit­tämistyöhön, joka ei sisäl­lä virkavas­tu­upäätök­siä, sanoo Sofi­tan palvelu­jo­hta­ja Mikko Ailo­ran­ta.

Tarvitaan linjaus, milloin työtehtävissä on kyseessä merkittävä julkisen vallan käyttö.

Jois­sakin tilanteis­sa kun­ta on palkan­nut saman työn­tek­i­jän osa-aikaises­ti sekä vuokratyö­fir­man kaut­ta että kun­nan virkaan. Ailo­ran­ta tun­nistaa käytän­teen.

– Joitakin tilantei­ta on ollut. Näin on mah­dol­lis­tet­tu virkavas­tu­un alais­ten päätösten tekem­i­nen. Sil­loin kyseessä on kun­nan ja työn­tek­i­jän väli­nen sopimus.

Tal­ent­ian neu­vot­telupääl­likön Tuo­mas Hyy­tisen mukaan täl­laises­sa tilanteessa työ­nan­ta­jia on kak­si: vuokratyö­fir­ma välit­tää val­taosan tehdys­tä työstä, kun­ta vas­taa jäl­jelle jäävästä osu­ud­es­ta. Vir­ka-ajal­la tehty työ sisältää usein juuri virkavas­tu­upäätök­set. Täl­laisen käytän­nön lain­mukaisu­us on kiis­tanalaista.

– Kuvio ei ole mah­dolli­nen, ja siitä olemme ohjan­neet kun­ti­in lähet­tämässämme ohjauskir­jeessämme 24.6.2019. Aiheesta on myös ole­mas­sa korkeim­man hallinto-oikeu­den ennakko­ratkaisu, ker­too sosi­aal­i­huoltoyk­sikön pääl­likkö Eija Hyn­ni­nen-Joen­sivu Etelä-Suomen alue­hallintovi­ras­tos­ta.

Hallinto-oikeu­den ennakkopäätös vuodelta 2014 kos­kee tilan­net­ta, jos­sa kun­ta palkkasi yksi­ty­is­ten ter­veyspalvelu­jen tuot­ta­jan työn­tek­i­jän määräaikaiseen virka­suh­teeseen. Tiet­ty työte­htävä hoidet­ti­in täl­lä tavoin aikoina, jol­loin varsi­naista virkaa hoita­va lääkäri ei ollut paikalla. Tehtävä sisäl­si poti­laan mie­len­ter­vey­teen liit­tyvää julkisen val­lan käyt­töä, minkä vuok­si Valvi­ra kiel­si menet­te­lyn. Kun­nan valit­taes­sa päätök­ses­tä korkein hallinto-oikeus tote­si jär­jeste­lyn ole­van lain­säädän­nön kiertämistä ja täten lain­vas­tainen.

Vaik­ka lain­säädän­nöl­liset seikat aiheut­ta­vat pään­vaivaa, Tuo­mas Hyyti­nen uskoo, että sosi­aalialan vuokratyöl­lä voi olla toiv­ot­tu­ja seu­rauk­sia, etenkin jos lain­säädän­töä tarken­netaan.

– Lääkäreil­lä vuokratyön käyt­tö on hilan­nut palkko­ja ylös, hän muis­tut­taa.

Lisäk­si virko­jen täyt­tyessä muiden työn­tek­i­jöi­den kuor­mi­tus vähe­nee ja asi­akkaat saa­vat avun nopeam­min. Vuokratyön­tek­i­jälle etu­na on työ­suh­teen jous­tavu­us, mut­ta samal­la pysyvyy­den tunne voi kär­siä, kun tutus­ta työy­hteisöstä saat­taa joutua luop­umaan yllät­täen. Vuokratyöyri­tys voi tar­jo­ta ylimääräistä työno­h­jaus­ta tai kon­sul­toin­ti­tukea myös asi­akasasiois­sa.

Ella Ranta­nen