Talentian jäsenkyselyn mukaan sosiaalialan ammattilaisista 44 % joutuu työskentelemään vastoin ammattietiikkaansa.

 

Työvoi­ma­pu­lasta kär­si­vällä sosiaali­alalla lähes 50 % har­kit­see alan­vaih­toa. Työn teke­mi­sen edel­ly­tyk­set ovat hei­kot ja asiak­kai­den tar­peita ei pys­tytä täyt­tä­mään. Myös mitoi­tus­ti­las­toja kau­nis­tel­laan, jotta orga­ni­saa­tio pää­see tavoit­tei­siinsa näennäisesti.

Talentian jäsen­ky­se­lyn mukaan sosiaali­alan ammat­ti­lai­sista 44 % jou­tuu työs­ken­te­le­mään vas­toin ammat­tie­tiik­kaansa. Tärkeimpinä syinä esiin nousi­vat kiire (68 %), asiak­kai­den liian suuri määrä ja ajan riit­tä­mät­tö­myys (55 %) sekä huono joh­ta­mi­nen (41 %).

Poliittiset päätökset ovat lopulta kaiken takana, kiteyttää yksi vastaajista alan pohjimmaisen ongelman.

– Kun koh­da­taan kaik­kein hei­koim­massa ase­massa ole­via ihmi­siä, kuten lap­sia, vam­mai­sia ja van­huk­sia, on kes­keistä, että aikaa on riit­tä­västi asiak­kaan tar­pei­den sel­vit­tä­mi­seen ja nii­hin vas­taa­mi­seen. Sosiaalialan kor­kea­kou­lu­tet­tu­jen tulisi pys­tyä työs­ken­te­le­mään alan ammat­tieet­tis­ten ohjei­den ja lain­sää­dän­nön mukai­sesti, sanoo Talentian puheen­joh­taja Jenni Karsio.

Työaika ei mitenkään riitä kaikkeen vaadittavaan ja vaatimukset lisääntyvät vain koko ajan.

– On erit­täin kuor­mit­ta­vaa ja myös inhi­mil­li­sesti vää­rin, että työtä jou­du­taan teke­mään liu­ku­hih­nalla eikä kaik­kia edes ehditä aut­taa. Puhumattakaan siitä, että jou­du­taan peu­ka­loi­maan mitoi­tus­ti­las­toja orga­ni­saa­tion tavoit­tei­siin pää­se­mi­seksi. Tämä ei ole hyväk­syt­tä­vää. Resurssit on taat­tava, hän jatkaa.

Asiakasmitoituksen lukuja kaunistellaan

Ammattieettisesti laa­duk­kaan työn esteenä sosiaali­alalla ovat myös joh­ta­mi­sen ongel­mat ja poli­tiikka. Kun ammat­ti­lai­silta kysyt­tiin, mikä estää heitä toi­mi­masta ammat­tieet­ti­sesti, yli puo­let vas­tan­neista ker­toi, että vaikka epä­koh­dista olisi ilmoi­tettu joh­dolle, mikään ei ole muuttunut.

En pysty maksamaan kaikkia laskujani, ja on lähinnä surullista ajatella, että jos pysyisin tässä työssä, niin palkkani ei myöskään koskaan nouse. Pakko miettiä jotain muuta työtä.

Kolmannes ilmoitti, että asiak­kaalle sopi­via pal­ve­luita ei ole tar­jolla. Peräti reilu kol­man­nes ker­toi, että asia­kas­mi­toi­tuk­sen lukuja kau­nis­tel­laan, jotta tavoit­tei­siin päästään.

Kyselyyn vas­tan­neista 48 % oli uupu­neita työnsä vuoksi ja 49 % har­kit­see alan vaihtoa.

– Tämä on todella hälyt­tä­vää. Työturvallisuuslakia on uudis­tet­tava työ­suo­je­lun paran­ta­mi­seksi. Ala on psy­ko­so­si­aa­li­sesti haas­tava ja työn­te­ki­jöi­den kuor­mi­tus val­ta­vaa. Ei tässä voida jäädä käsiä nos­te­le­maan. Hyvinvointialueille siir­ty­mi­sestä syn­tyvä seka­sorto voi olla vii­mei­nen niitti monelle. Muutos tar­vi­taan nyt, ja sen tulee näkyä myös pal­kassa, jotta alalla pysy­tään jat­kos­sa­kin, sanoo Jenni Karsio.

Kysely toteu­tet­tiin 10.–14.11., ja sii­hen vas­tasi 873 Talentian jäsentä.