Sosiaalialan ammattihenkilön eettiset ohjeet on uudistettu. Uusi Arvot, arki ja etiikka – Sosiaalialan ammattihenkilön eettiset ohjeet korvaa aiemmin julkaistut eettiset ohjeet.

 

Tarve päivittää ammat­tieet­tiset ohjeet on ollut ilmeinen, sillä parhaillaan eletään vahvaa yhteis­kun­nal­lista muutos­vai­hetta. On tapah­tunut useita lakimuu­toksia, ja koko palve­lu­jär­jes­telmä on myller­ryk­sessä. Talentian ammat­tieet­tisen lauta­kunnan mukaan tässä muutok­sessa sosiaa­lialan ammat­tie­tiikka korostuu entisestään.

– Työntekijä joutuu kohtaamaan työssään tilan­teita, joissa on pohdittava ja pidettävä yllä sosiaa­lia­lalle tärkeitä arvoja, kertoo julkaisun toimittaja, Talentian erityis­asian­tuntija Alpo Heikkinen.

Ammat­tie­tiikka on lakeja ja ohjeita laajempi käsite, koska se ohjaa koko ammatil­lista toimintaa ja siihen liittyviä ratkaisuja valin­toineen. Siksi ammat­tieet­tinen pohdinta on myös yhtei­söl­linen, koko työyh­teisö asia.

Ammattieettinen valmius ja harkinta ovat oleellinen osa työntekijän ammattitaitoa.

– Ihmisarvo, ihmisoi­keudet ja sosiaa­linen oikeuden­ mukaisuus ovat keskeiset eettiset periaatteet ja ammat­tie­tiikan lähtö­kohdat, joihin sosiaa­lialan ammatil­linen työ nojautuu. Ammat­tie­tiikka on siten keino edistää ihmisen hyvän elämän toteu­tu­mista, ja eettisiin toimin­ta­ta­poihin vaikut­ta­minen on osa ammatil­li­suutta.

Ammat­tieet­tisten ohjeiden uudis­tustyö on ollut mittava työsarka, johon Talentian ammat­tieet­tinen lauta­kunta ryhtyi puoli­toista vuotta sitten. Sosiaa­lialan ammat­ti­hen­kilön eettiset ohjeet -­julkai­sussa tuodaan esille ajankoh­taisia eettisiin menet­te­ly­ta­poihin, vaikut­ta­miseen ja työnte­ki­jöiden oikeuksiin liittyviä esimerkkejä.

– Tarkoi­tuksena tehdä näkyväksi sosiaa­lialan keskeiset eettiset periaatteet ja tuottaa käsit­teiden, lakiviite­-esimerkein sekä erilaisten tilan­ne­ku­vausten avulla konkreet­tista tukea työnte­kijän ja työyh­teisön eettiseen pohdintaan, sanoo Alpo Heikkinen.

– Opas johdattaa myös opiske­lijan sosiaa­lialan ammat­tie­tiikan perus­kä­sit­teistön lähteille ja jäljille.

Helena Jaakkola

Jäsenille uudis­tettu etiik­kaopas posti­tetaan huhti­kuussa Talentia­-lehden välissä. Ammat­tieet­tistä opasta on luettu perin­tei­sesti runsaasti verkossa, ja uudis­tettu opas julkaistaan myös ammat­ti­jär­jestö Talentian verkko­si­vuilla.