Sosiaalialan ammattihenkilön eettiset ohjeet on uudistettu. Uusi Arvot, arki ja etiikka – Sosiaalialan ammattihenkilön eettiset ohjeet korvaa aiemmin julkaistut eettiset ohjeet.

 

Tarve päi­vit­tää ammat­tieet­ti­set ohjeet on ollut ilmei­nen, sillä par­hail­laan ele­tään vah­vaa yhteis­kun­nal­lista muu­tos­vai­hetta. On tapah­tu­nut useita laki­muu­tok­sia, ja koko pal­ve­lu­jär­jes­telmä on myl­ler­ryk­sessä. Talentian ammat­tieet­ti­sen lau­ta­kun­nan mukaan tässä muu­tok­sessa sosiaali­alan ammat­tie­tiikka koros­tuu entisestään.

– Työntekijä jou­tuu koh­taa­maan työs­sään tilan­teita, joissa on poh­dit­tava ja pidet­tävä yllä sosi­aa­lia­lalle tär­keitä arvoja, ker­too jul­kai­sun toi­mit­taja, Talentian eri­tyis­asian­tun­tija Alpo Heikkinen.

Ammattietiikka on lakeja ja ohjeita laa­jempi käsite, koska se ohjaa koko amma­til­lista toi­min­taa ja sii­hen liit­ty­viä rat­kai­suja valin­toi­neen. Siksi ammat­tieet­ti­nen poh­dinta on myös yhtei­söl­li­nen, koko työyh­teisö asia.

Ammattieettinen valmius ja harkinta ovat oleellinen osa työntekijän ammattitaitoa.

– Ihmisarvo, ihmi­soi­keu­det ja sosi­aa­li­nen oikeuden­ mukai­suus ovat kes­kei­set eet­ti­set peri­aat­teet ja ammat­tie­tii­kan läh­tö­koh­dat, joi­hin sosiaali­alan amma­til­li­nen työ nojau­tuu. Ammattietiikka on siten keino edis­tää ihmi­sen hyvän elä­män toteu­tu­mista, ja eet­ti­siin toi­min­ta­ta­poi­hin vai­kut­ta­mi­nen on osa ammatillisuutta.

Ammattieettisten ohjei­den uudis­tus­työ on ollut mit­tava työ­sarka, johon Talentian ammat­tieet­ti­nen lau­ta­kunta ryh­tyi puo­li­toista vuotta sit­ten. Sosiaalialan ammat­ti­hen­ki­lön eet­ti­set ohjeet -­jul­kai­sussa tuo­daan esille ajan­koh­tai­sia eet­ti­siin menet­te­ly­ta­poi­hin, vai­kut­ta­mi­seen ja työn­te­ki­jöi­den oikeuk­siin liit­ty­viä esimerkkejä.

– Tarkoituksena tehdä näky­väksi sosiaali­alan kes­kei­set eet­ti­set peri­aat­teet ja tuot­taa käsit­tei­den, laki­vii­te­-esi­mer­kein sekä eri­lais­ten tilan­ne­ku­vaus­ten avulla kon­kreet­tista tukea työn­te­ki­jän ja työyh­tei­sön eet­ti­seen poh­din­taan, sanoo Alpo Heikkinen.

– Opas joh­dat­taa myös opis­ke­li­jan sosiaali­alan ammat­tie­tii­kan perus­kä­sit­teis­tön läh­teille ja jäljille.

Helena Jaakkola

Jäsenille uudis­tettu etiik­kao­pas pos­ti­te­taan huh­ti­kuussa Talentia­-leh­den välissä. Ammattieettistä opasta on luettu perin­tei­sesti run­saasti ver­kossa, ja uudis­tettu opas jul­kais­taan myös ammat­ti­jär­jestö Talentian verk­ko­si­vuilla.