Sote-uudistus saa sosiaali- ja terveysalan henkilöstön liikkeelle. Yli 200 000 työntekijää vaihtaa työnantajaa. Myllerrys on jo alkanut ja tulee kiihtymään vuoden 2019 alun lähestyessä. Miten työntekijä valmistautuu ja turvaa asemansa uusissa kuvioissa?

 

Ajan tasal­la ole­va tehtävänku­vaus suo­jelee työn­tek­i­jää muu­tok­ses­sa, kos­ka uudessa organ­isaa­tios­sa on tarkoi­tus löytää vas­taa­van­lainen tehtävä kuin mitä työn­tek­i­jä on aiem­min tehnyt. Työ­nan­ta­jal­la on kun­nal­lisen vir­ka- ja työe­htosopimuk­sen mukaan myös velvol­lisu­us pitää työn­tek­i­jöi­den tehtävänku­vauk­set ajan­ta­saisi­na.

Työn­tek­i­jäl­lä on oikeus tietää, mitkä ovat hänen keskeiset työte­htävän­sä toisin sanoen mitä häneltä työssä odote­taan ja edel­lytetään. Tehtäväku­vaus on kir­jalli­nen tarkastelu tehtävästä. Se on rak­en­teeltaan selkeä ja yksinker­tainen ja kuvaa keskeiset tehtäväkokon­aisu­udet.

Tehtäväku­vauk­ses­ta selviää tehtävän tarkoi­tus, tavoit­teet ja sisältö (tehtävät ja toimin­nat). Se ei ole tehtäväluet­te­lo eikä luet­te­lo siitä, mitä työn­tek­i­jän pitää tehdä. Se on tehtäväko­htaisen palkan peruste ja osa johtamisjär­jestelmää.

Tarkistuta ensiksi tehtäväkuvasi, se suojaa muutoksessa. 

Tehtäväku­vauk­ses­ta tulisi saa­da vas­taus kysymyk­si­in: mitä tehtävässä tehdään, kenelle/mitä tehdään, mik­si tehdään ja miten tehdään.

Tehtäväku­vauk­ses­sa keski­tytään saa­maan vas­taus nimeno­maan arvioin­ti­jär­jestelmän sisältämi­in vaa­tivu­ustek­i­jöi­hin.

Tehtäväku­vauk­sen laa­timi­nen on vuorovaiku­tus­pros­es­si, joka tehdään työn­tek­i­jän ja esimiehen välil­lä esimerkik­si yhdessä keskustellen tai siten, että työn­tek­i­jä laatii kuvauk­sen­sa annet­tu­jen yht­enäis­ten ohjei­den perus­teel­la.

Esimies tarkas­taa ja hyväksyy kuvauk­sen sekä huole­htii, että alais­ten kuvauk­set on laa­dit­tu yht­eneväisel­lä taval­la. Tehtäväku­vaus voidaan tehdä myös siten, että esimies laatii ensin poh­jan, jota tark­iste­taan ja täy­den­netään yhdessä työn­tek­i­jän kanssa.

Työn vaativuuden arviointi kuntoon

Kun­nal­lisen yleisen vir­ka- ja työe­htosopimuk­sen mukaan kun­nal­lis­ten viran­halti­joiden ja työn­tek­i­jöi­den tehtäväko­htaiset palkat määritel­lään tehtävien vaa­tivu­u­den arvioin­nin (TVA) perus­teel­la. Edelleen tapaa kun­tia, jois­sa työn vaa­tivu­u­den arvioin­tia ei ole tehty vuosi­in siitä huoli­mat­ta, että tehtävät ovat muut­tuneet.

Työ­nan­ta­ja ja luot­ta­mus­miehet neu­vot­tel­e­vat työe­htosopimuk­ses­sa ker­rot­tu­jen vaa­tivu­ustek­i­jöi­den perus­teel­la mit­taris­ton, pistey­tyk­sen, välyk­set ja mah­dol­liset pain­o­tuk­set, joiden tarkoituk­se­na on tuo­da esi­in työn vaa­tivu­us­ta­so. Lisäk­si tarvi­taan tehtävänku­vauk­set.

Suurin osa työntekijöistä tekee perustyötä ja erittäin vaativaa työtä tekee vain jokunen.

Usein yhdelle ammat­tiryh­mälle tehdään mallite­htävänku­vaus, johon omaa työtä peilataan. Esimerkik­si tehdään sosi­aalio­h­jaa­jan mallite­htävänku­vaus ja las­ten­suo­jelun avopalvelu­iden sosi­aalio­h­jaa­jan tehtäväku­van vaa­tivu­ut­ta peilataan siihen.

Tehtävänku­vauk­sis­sa ker­ro­taan tärkeim­mät tai eniten työaikaa vievät työte­htävät, mut­ta ei lis­ta­ta kaikkia työte­htäviä. Useim­miten käytetään kolmea vaa­tivu­us­ta­soa: 1) perustyö 2) perustyötä vaa­ti­vam­mat työte­htävät ja 3) erit­täin vaa­ti­vat työte­htävät.

Peruslin­ja on, että suurin osa työn­tek­i­jöistä tekee perustyötä ja erit­täin vaa­ti­vaa työtä tekee vain jokunen.

Palkkatoiveet esiin ja palkat kohdalleen

TVA on palkkauk­sen perus­ta. Jos tehtävä on tul­lut vaa­ti­vam­mak­si vuosien mit­taan, tulisi myös palkkaa nos­taa vas­taavasti. Tämä vaatii pitkäjän­teistä toim­intaa, sil­lä varat täy­tyy saa­da työ­nan­ta­jan bud­jet­ti­in.

Aiem­min työe­htosopimuk­si­in liit­tyi jär­jeste­ly­varaer­iä, joi­ta käytet­ti­in palka­n­tark­istuk­si­in. Viime vuosien sopimuk­sis­sa täl­laisia eriä ei ole ollut. Jos työ­nan­ta­ja halu­aa pär­jätä kil­pailus­sa työn­tek­i­jöistä, sen kan­nat­taa vara­ta bud­jet­ti­in varaa oikeu­den­mukaiseen ja kan­nus­tavaan palkkauk­seen.

Palkkatoiveet pitää kertoa ja viedä niitä esimiesten ja luottamusmiesten tietoon.

Työn­tek­i­jöi­den kan­nat­taa pitää palkka­toiveen­sa esil­lä ja viedä niitä esimi­esten ja luot­ta­mus­mi­esten tietoon. Sote-jär­jeste­lyi­den jäl­keen on varaudut­ta­va palkka­har­mon­isoin­ti­in.

Pyri toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen

Sanomat­takin on selvää, että työn­tek­i­jän ase­ma on tois­taisek­si voimas­sa olevas­sa työ- tai virka­suh­teessa tur­va­tumpi kuin määräaikaises­sa.

Mikäli mah­dol­lista, pyri tois­taisek­si voimas­sa ole­vaan työ­suh­teeseen.

Pidä yhteys- ja työsuhdetietosi ajan tasalla Talentian jäsenrekisterissä

Tal­ent­ian toim­i­henkilöt ja hal­li­tus tarvit­se­vat paikkansa pitävää tietoa esimerkik­si jäsen­ten työ­nan­ta­jista ja tehtävän­imikkeistä. Myös yhteystiedot ovat tarpeen, kun on tarve saavut­taa viesteil­lä tiet­tyjä jäsen­ryh­miä tai kaikkia jäseniä. Pos­tiosoit­teen lisäk­si on hyvä lisätä myös sähkö­posti ja puhe­lin­nu­mero.

Voit tark­istaa nykyiset tiedot ja päivit­tää ne kätevästi sähköis­es­ti verkos­sa Tal­ent­ian jäsen­palvelu­iden kaut­ta. Tarvit­set omat pankki­tun­nuk­set kir­jau­tu­miseen.

Seuraa Talentian viestintää

Ammat­ti­jär­jestösi viestii ker­ran kuus­sa sähkö­posti­in tule­val­la uutiskir­jeel­lä, Tal­en­tia-lehdessä, verkos­sa sekä koulu­tuk­sis­sa ja yhdis­tys­ti­laisuuk­sis­sa. Joskus käytetään myös tek­stivi­este­jä.

Kris­ti­ina Koskilu­o­ma