Sote-uudistus saa sosiaali- ja terveysalan henkilöstön liikkeelle. Yli 200 000 työntekijää vaihtaa työnantajaa. Myllerrys on jo alkanut ja tulee kiihtymään vuoden 2019 alun lähestyessä. Miten työntekijä valmistautuu ja turvaa asemansa uusissa kuvioissa?

 

Ajan tasalla oleva tehtä­vän­kuvaus suojelee työnte­kijää muutok­sessa, koska uudessa organi­saa­tiossa on tarkoitus löytää vastaa­van­lainen tehtävä kuin mitä työntekijä on aiemmin tehnyt. Työnan­ta­jalla on kunnal­lisen virka- ja työeh­to­so­pi­muksen mukaan myös velvol­lisuus pitää työnte­ki­jöiden tehtä­vän­ku­vaukset ajanta­saisina.

Työnte­ki­jällä on oikeus tietää, mitkä ovat hänen keskeiset työteh­tä­vänsä toisin sanoen mitä häneltä työssä odotetaan ja edelly­tetään. Tehtä­vä­kuvaus on kirjal­linen tarkastelu tehtä­västä. Se on raken­teeltaan selkeä ja yksin­ker­tainen ja kuvaa keskeiset tehtä­vä­ko­ko­nai­suudet.

Tehtä­vä­ku­vauk­sesta selviää tehtävän tarkoitus, tavoitteet ja sisältö (tehtävät ja toiminnat). Se ei ole tehtä­vä­luettelo eikä luettelo siitä, mitä työnte­kijän pitää tehdä. Se on tehtä­vä­koh­taisen palkan peruste ja osa johta­mis­jär­jes­telmää.

Tarkistuta ensiksi tehtäväkuvasi, se suojaa muutoksessa. 

Tehtä­vä­ku­vauk­sesta tulisi saada vastaus kysymyksiin: mitä tehtä­vässä tehdään, kenelle/mitä tehdään, miksi tehdään ja miten tehdään.

Tehtä­vä­ku­vauk­sessa keski­tytään saamaan vastaus nimenomaan arvioin­ti­jär­jes­telmän sisäl­tämiin vaati­vuus­te­ki­jöihin.

Tehtä­vä­ku­vauksen laati­minen on vuoro­vai­ku­tus­pro­sessi, joka tehdään työnte­kijän ja esimiehen välillä esimer­kiksi yhdessä keskus­tellen tai siten, että työntekijä laatii kuvauk­sensa annet­tujen yhtenäisten ohjeiden perus­teella.

Esimies tarkastaa ja hyväksyy kuvauksen sekä huolehtii, että alaisten kuvaukset on laadittu yhtene­väi­sellä tavalla. Tehtä­vä­kuvaus voidaan tehdä myös siten, että esimies laatii ensin pohjan, jota tarkis­tetaan ja täyden­netään yhdessä työnte­kijän kanssa.

Työn vaativuuden arviointi kuntoon

Kunnal­lisen yleisen virka- ja työeh­to­so­pi­muksen mukaan kunnal­listen viran­hal­ti­joiden ja työnte­ki­jöiden tehtä­vä­koh­taiset palkat määri­tellään tehtävien vaati­vuuden arvioinnin (TVA) perus­teella. Edelleen tapaa kuntia, joissa työn vaati­vuuden arviointia ei ole tehty vuosiin siitä huoli­matta, että tehtävät ovat muuttuneet.

Työnantaja ja luotta­mus­miehet neuvot­te­levat työeh­to­so­pi­muk­sessa kerrot­tujen vaati­vuus­te­ki­jöiden perus­teella mitta­riston, pistey­tyksen, välykset ja mahdol­liset paino­tukset, joiden tarkoi­tuksena on tuoda esiin työn vaati­vuustaso. Lisäksi tarvitaan tehtä­vän­ku­vaukset.

Suurin osa työntekijöistä tekee perustyötä ja erittäin vaativaa työtä tekee vain jokunen.

Usein yhdelle ammat­ti­ryh­mälle tehdään malli­teh­tä­vän­kuvaus, johon omaa työtä peilataan. Esimer­kiksi tehdään sosiaa­lioh­jaajan malli­teh­tä­vän­kuvaus ja lasten­suojelun avopal­ve­luiden sosiaa­lioh­jaajan tehtä­vä­kuvan vaati­vuutta peilataan siihen.

Tehtä­vän­ku­vauk­sissa kerrotaan tärkeimmät tai eniten työaikaa vievät työteh­tävät, mutta ei listata kaikkia työteh­täviä. Useim­miten käytetään kolmea vaati­vuus­tasoa: 1) perustyö 2) perus­työtä vaati­vammat työteh­tävät ja 3) erittäin vaativat työteh­tävät.

Perus­linja on, että suurin osa työnte­ki­jöistä tekee perus­työtä ja erittäin vaativaa työtä tekee vain jokunen.

Palkkatoiveet esiin ja palkat kohdalleen

TVA on palkkauksen perusta. Jos tehtävä on tullut vaati­vam­maksi vuosien mittaan, tulisi myös palkkaa nostaa vastaa­vasti. Tämä vaatii pitkä­jän­teistä toimintaa, sillä varat täytyy saada työnan­tajan budjettiin.

Aiemmin työeh­to­so­pi­muksiin liittyi järjes­te­ly­va­raeriä, joita käytettiin palkan­tar­kis­tuksiin. Viime vuosien sopimuk­sissa tällaisia eriä ei ole ollut. Jos työnantaja haluaa pärjätä kilpai­lussa työnte­ki­jöistä, sen kannattaa varata budjettiin varaa oikeu­den­mu­kaiseen ja kannus­tavaan palkkaukseen.

Palkkatoiveet pitää kertoa ja viedä niitä esimiesten ja luottamusmiesten tietoon.

Työnte­ki­jöiden kannattaa pitää palkka­toi­veensa esillä ja viedä niitä esimiesten ja luotta­mus­miesten tietoon. Sote-järjes­te­lyiden jälkeen on varau­duttava palkka­har­mo­ni­sointiin.

Pyri toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen

Sanomat­takin on selvää, että työnte­kijän asema on toistai­seksi voimassa olevassa työ- tai virka­suh­teessa turva­tumpi kuin määrä­ai­kai­sessa.

Mikäli mahdol­lista, pyri toistai­seksi voimassa olevaan työsuh­teeseen.

Pidä yhteys- ja työsuhdetietosi ajan tasalla Talentian jäsenrekisterissä

Talentian toimi­hen­kilöt ja hallitus tarvit­sevat paikkansa pitävää tietoa esimer­kiksi jäsenten työnan­ta­jista ja tehtä­vä­ni­mik­keistä. Myös yhteys­tiedot ovat tarpeen, kun on tarve saavuttaa viesteillä tiettyjä jäsen­ryhmiä tai kaikkia jäseniä. Postio­soitteen lisäksi on hyvä lisätä myös sähkö­posti ja puhelin­numero.

Voit tarkistaa nykyiset tiedot ja päivittää ne kätevästi sähköi­sesti verkossa Talentian jäsen­pal­ve­luiden kautta. Tarvitset omat pankki­tun­nukset kirjau­tu­miseen.

Seuraa Talentian viestintää

Ammat­ti­jär­jestösi viestii kerran kuussa sähkö­postiin tulevalla uutis­kir­jeellä, Talentia-lehdessä, verkossa sekä koulu­tuk­sissa ja yhdis­tys­ti­lai­suuk­sissa. Joskus käytetään myös teksti­viestejä.

Kristiina Koski­luoma