Sote-uudistus saa sosiaali- ja terveysalan henkilöstön liikkeelle. Yli 200 000 työntekijää vaihtaa työnantajaa. Myllerrys on jo alkanut ja tulee kiihtymään vuoden 2019 alun lähestyessä. Miten työntekijä valmistautuu ja turvaa asemansa uusissa kuvioissa?

 

Ajan tasalla oleva teh­tä­vän­ku­vaus suo­je­lee työn­te­ki­jää muu­tok­sessa, koska uudessa orga­ni­saa­tiossa on tar­koi­tus löy­tää vas­taa­van­lai­nen teh­tävä kuin mitä työn­te­kijä on aiem­min teh­nyt. Työnantajalla on kun­nal­li­sen virka- ja työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukaan myös vel­vol­li­suus pitää työn­te­ki­jöi­den teh­tä­vän­ku­vauk­set ajantasaisina.

Työntekijällä on oikeus tie­tää, mitkä ovat hänen kes­kei­set työ­teh­tä­vänsä toi­sin sanoen mitä häneltä työssä odo­te­taan ja edel­ly­te­tään. Tehtäväkuvaus on kir­jal­li­nen tar­kas­telu teh­tä­västä. Se on raken­teel­taan sel­keä ja yksin­ker­tai­nen ja kuvaa kes­kei­set tehtäväkokonaisuudet.

Tehtäväkuvauksesta sel­viää teh­tä­vän tar­koi­tus, tavoit­teet ja sisältö (teh­tä­vät ja toi­min­nat). Se ei ole teh­tä­vä­luet­telo eikä luet­telo siitä, mitä työn­te­ki­jän pitää tehdä. Se on teh­tä­vä­koh­tai­sen pal­kan peruste ja osa johtamisjärjestelmää.

Tarkistuta ensiksi tehtäväkuvasi, se suojaa muutoksessa. 

Tehtäväkuvauksesta tulisi saada vas­taus kysy­myk­siin: mitä teh­tä­vässä teh­dään, kenelle/mitä teh­dään, miksi teh­dään ja miten tehdään.

Tehtäväkuvauksessa kes­ki­ty­tään saa­maan vas­taus nime­no­maan arvioin­ti­jär­jes­tel­män sisäl­tä­miin vaativuustekijöihin.

Tehtäväkuvauksen laa­ti­mi­nen on vuo­ro­vai­ku­tus­pro­sessi, joka teh­dään työn­te­ki­jän ja esi­mie­hen välillä esi­mer­kiksi yhdessä kes­kus­tel­len tai siten, että työn­te­kijä laa­tii kuvauk­sensa annet­tu­jen yhte­näis­ten ohjei­den perusteella.

Esimies tar­kas­taa ja hyväk­syy kuvauk­sen sekä huo­leh­tii, että alais­ten kuvauk­set on laa­dittu yhte­ne­väi­sellä tavalla. Tehtäväkuvaus voi­daan tehdä myös siten, että esi­mies laa­tii ensin poh­jan, jota tar­kis­te­taan ja täy­den­ne­tään yhdessä työn­te­ki­jän kanssa.

Työn vaativuuden arviointi kuntoon

Kunnallisen ylei­sen virka- ja työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukaan kun­nal­lis­ten viran­hal­ti­joi­den ja työn­te­ki­jöi­den teh­tä­vä­koh­tai­set pal­kat mää­ri­tel­lään teh­tä­vien vaa­ti­vuu­den arvioin­nin (TVA) perus­teella. Edelleen tapaa kun­tia, joissa työn vaa­ti­vuu­den arvioin­tia ei ole tehty vuo­siin siitä huo­li­matta, että teh­tä­vät ovat muuttuneet.

Työnantaja ja luot­ta­mus­mie­het neu­vot­te­le­vat työ­eh­to­so­pi­muk­sessa ker­rot­tu­jen vaa­ti­vuus­te­ki­jöi­den perus­teella mit­ta­ris­ton, pis­tey­tyk­sen, välyk­set ja mah­dol­li­set pai­no­tuk­set, joi­den tar­koi­tuk­sena on tuoda esiin työn vaa­ti­vuus­taso. Lisäksi tar­vi­taan tehtävänkuvaukset.

Suurin osa työntekijöistä tekee perustyötä ja erittäin vaativaa työtä tekee vain jokunen.

Usein yhdelle ammat­ti­ryh­mälle teh­dään mal­li­teh­tä­vän­ku­vaus, johon omaa työtä pei­la­taan. Esimerkiksi teh­dään sosi­aa­lioh­jaa­jan mal­li­teh­tä­vän­ku­vaus ja las­ten­suo­je­lun avo­pal­ve­lui­den sosi­aa­lioh­jaa­jan teh­tä­vä­ku­van vaa­ti­vuutta pei­la­taan siihen.

Tehtävänkuvauksissa ker­ro­taan tär­keim­mät tai eni­ten työ­ai­kaa vie­vät työ­teh­tä­vät, mutta ei lis­tata kaik­kia työ­teh­tä­viä. Useimmiten käy­te­tään kol­mea vaa­ti­vuus­ta­soa: 1) perus­työ 2) perus­työtä vaa­ti­vam­mat työ­teh­tä­vät ja 3) erit­täin vaa­ti­vat työtehtävät.

Peruslinja on, että suu­rin osa työn­te­ki­jöistä tekee perus­työtä ja erit­täin vaa­ti­vaa työtä tekee vain jokunen.

Palkkatoiveet esiin ja palkat kohdalleen

TVA on palk­kauk­sen perusta. Jos teh­tävä on tul­lut vaa­ti­vam­maksi vuo­sien mit­taan, tulisi myös palk­kaa nos­taa vas­taa­vasti. Tämä vaa­tii pit­kä­jän­teistä toi­min­taa, sillä varat täy­tyy saada työ­nan­ta­jan budjettiin.

Aiemmin työ­eh­to­so­pi­muk­siin liit­tyi jär­jes­te­ly­va­rae­riä, joita käy­tet­tiin pal­kan­tar­kis­tuk­siin. Viime vuo­sien sopi­muk­sissa täl­lai­sia eriä ei ole ollut. Jos työ­nan­taja haluaa pär­jätä kil­pai­lussa työn­te­ki­jöistä, sen kan­nat­taa varata bud­jet­tiin varaa oikeu­den­mu­kai­seen ja kan­nus­ta­vaan palkkaukseen.

Palkkatoiveet pitää kertoa ja viedä niitä esimiesten ja luottamusmiesten tietoon.

Työntekijöiden kan­nat­taa pitää palk­ka­toi­veensa esillä ja viedä niitä esi­mies­ten ja luot­ta­mus­mies­ten tie­toon. Sote-jär­jes­te­lyi­den jäl­keen on varau­dut­tava palkkaharmonisointiin.

Pyri toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen

Sanomattakin on sel­vää, että työn­te­ki­jän asema on tois­tai­seksi voi­massa ole­vassa työ- tai vir­ka­suh­teessa tur­va­tumpi kuin määräaikaisessa.

Mikäli mah­dol­lista, pyri tois­tai­seksi voi­massa ole­vaan työsuhteeseen.

Pidä yhteys- ja työsuhdetietosi ajan tasalla Talentian jäsenrekisterissä

Talentian toi­mi­hen­ki­löt ja hal­li­tus tar­vit­se­vat paik­kansa pitä­vää tie­toa esi­mer­kiksi jäsen­ten työ­nan­ta­jista ja teh­tä­vä­ni­mik­keistä. Myös yhteys­tie­dot ovat tar­peen, kun on tarve saa­vut­taa vies­teillä tiet­tyjä jäsen­ryh­miä tai kaik­kia jäse­niä. Postiosoitteen lisäksi on hyvä lisätä myös säh­kö­posti ja puhelinnumero.

Voit tar­kis­taa nykyi­set tie­dot ja päi­vit­tää ne käte­västi säh­köi­sesti ver­kossa Talentian jäsen­pal­ve­lui­den kautta. Tarvitset omat pank­ki­tun­nuk­set kirjautumiseen.

Seuraa Talentian viestintää

Ammattijärjestösi vies­tii ker­ran kuussa säh­kö­pos­tiin tule­valla uutis­kir­jeellä, Talentia-leh­dessä, ver­kossa sekä kou­lu­tuk­sissa ja yhdis­tys­ti­lai­suuk­sissa. Joskus käy­te­tään myös tekstiviestejä.

Kristiina Koskiluoma