Sote-uudistus saa sosiaali- ja tervey­salan henki­löstön liikkeelle. Yli 200 000 työnte­kijää vaihtaa työnan­tajaa. Myllerrys on jo alkanut ja tulee kiihtymään vuoden 2019 alun lähes­tyessä. Miten työntekijä valmis­tautuu ja turvaa asemansa uusissa kuvioissa?

 

Ajan tasalla oleva tehtä­vän­kuvaus suojelee työnte­kijää muutok­sessa, koska uudessa organi­saa­tiossa on tarkoitus löytää vastaa­van­lainen tehtävä kuin mitä työntekijä on aiemmin tehnyt. Työnan­ta­jalla on kunnal­lisen virka- ja työeh­to­so­pi­muksen mukaan myös velvol­lisuus pitää työnte­ki­jöiden tehtä­vän­ku­vaukset ajanta­saisina.

Työnte­ki­jällä on oikeus tietää, mitkä ovat hänen keskeiset työteh­tä­vänsä toisin sanoen mitä häneltä työssä odotetaan ja edelly­tetään. Tehtä­vä­kuvaus on kirjal­linen tarkastelu tehtä­västä. Se on raken­teeltaan selkeä ja yksin­ker­tainen ja kuvaa keskeiset tehtä­vä­ko­ko­nai­suudet.

Tehtä­vä­ku­vauk­sesta selviää tehtävän tarkoitus, tavoitteet ja sisältö (tehtävät ja toiminnat). Se ei ole tehtä­vä­luettelo eikä luettelo siitä, mitä työnte­kijän pitää tehdä. Se on tehtä­vä­koh­taisen palkan peruste ja osa johta­mis­jär­jes­telmää.

Tarkistuta ensiksi tehtäväkuvasi, se suojaa muutoksessa. 

Tehtä­vä­ku­vauk­sesta tulisi saada vastaus kysymyksiin: mitä tehtä­vässä tehdään, kenelle/mitä tehdään, miksi tehdään ja miten tehdään.

Tehtä­vä­ku­vauk­sessa keski­tytään saamaan vastaus nimenomaan arvioin­ti­jär­jes­telmän sisäl­tämiin vaati­vuus­te­ki­jöihin.

Tehtä­vä­ku­vauksen laati­minen on vuoro­vai­ku­tus­pro­sessi, joka tehdään työnte­kijän ja esimiehen välillä esimer­kiksi yhdessä keskus­tellen tai siten, että työntekijä laatii kuvauk­sensa annet­tujen yhtenäisten ohjeiden perus­teella.

Esimies tarkastaa ja hyväksyy kuvauksen sekä huolehtii, että alaisten kuvaukset on laadittu yhtene­väi­sellä tavalla. Tehtä­vä­kuvaus voidaan tehdä myös siten, että esimies laatii ensin pohjan, jota tarkis­tetaan ja täyden­netään yhdessä työnte­kijän kanssa.

Työn vaati­vuuden arviointi kuntoon

Kunnal­lisen yleisen virka- ja työeh­to­so­pi­muksen mukaan kunnal­listen viran­hal­ti­joiden ja työnte­ki­jöiden tehtä­vä­koh­taiset palkat määri­tellään tehtävien vaati­vuuden arvioinnin (TVA) perus­teella. Edelleen tapaa kuntia, joissa työn vaati­vuuden arviointia ei ole tehty vuosiin siitä huoli­matta, että tehtävät ovat muuttuneet.

Työnantaja ja luotta­mus­miehet neuvot­te­levat työeh­to­so­pi­muk­sessa kerrot­tujen vaati­vuus­te­ki­jöiden perus­teella mitta­riston, pistey­tyksen, välykset ja mahdol­liset paino­tukset, joiden tarkoi­tuksena on tuoda esiin työn vaati­vuustaso. Lisäksi tarvitaan tehtä­vän­ku­vaukset.

Suurin osa työntekijöistä tekee perustyötä ja erittäin vaativaa työtä tekee vain jokunen.

Usein yhdelle ammat­ti­ryh­mälle tehdään malli­teh­tä­vän­kuvaus, johon omaa työtä peilataan. Esimer­kiksi tehdään sosiaa­lioh­jaajan malli­teh­tä­vän­kuvaus ja lasten­suojelun avopal­ve­luiden sosiaa­lioh­jaajan tehtä­vä­kuvan vaati­vuutta peilataan siihen.

Tehtä­vän­ku­vauk­sissa kerrotaan tärkeimmät tai eniten työaikaa vievät työteh­tävät, mutta ei listata kaikkia työteh­täviä. Useim­miten käytetään kolmea vaati­vuus­tasoa: 1) perustyö 2) perus­työtä vaati­vammat työteh­tävät ja 3) erittäin vaativat työteh­tävät.

Perus­linja on, että suurin osa työnte­ki­jöistä tekee perus­työtä ja erittäin vaativaa työtä tekee vain jokunen.

Palkka­toiveet esiin ja palkat kohdalleen

TVA on palkkauksen perusta. Jos tehtävä on tullut vaati­vam­maksi vuosien mittaan, tulisi myös palkkaa nostaa vastaa­vasti. Tämä vaatii pitkä­jän­teistä toimintaa, sillä varat täytyy saada työnan­tajan budjettiin.

Aiemmin työeh­to­so­pi­muksiin liittyi järjes­te­ly­va­raeriä, joita käytettiin palkan­tar­kis­tuksiin. Viime vuosien sopimuk­sissa tällaisia eriä ei ole ollut. Jos työnantaja haluaa pärjätä kilpai­lussa työnte­ki­jöistä, sen kannattaa varata budjettiin varaa oikeu­den­mu­kaiseen ja kannus­tavaan palkkaukseen.

Palkkatoiveet pitää kertoa ja viedä niitä esimiesten ja luottamusmiesten tietoon.

Työnte­ki­jöiden kannattaa pitää palkka­toi­veensa esillä ja viedä niitä esimiesten ja luotta­mus­miesten tietoon. Sote-järjes­te­lyiden jälkeen on varau­duttava palkka­har­mo­ni­sointiin.

Pyri toistai­seksi voimassa olevaan työsuh­teeseen

Sanomat­takin on selvää, että työnte­kijän asema on toistai­seksi voimassa olevassa työ- tai virka­suh­teessa turva­tumpi kuin määrä­ai­kai­sessa.

Mikäli mahdol­lista, pyri toistai­seksi voimassa olevaan työsuh­teeseen.

Pidä yhteys- ja työsuh­de­tietosi ajan tasalla Talentian jäsen­re­kis­te­rissä

Talentian toimi­hen­kilöt ja hallitus tarvit­sevat paikkansa pitävää tietoa esimer­kiksi jäsenten työnan­ta­jista ja tehtä­vä­ni­mik­keistä. Myös yhteys­tiedot ovat tarpeen, kun on tarve saavuttaa viesteillä tiettyjä jäsen­ryhmiä tai kaikkia jäseniä. Postio­soitteen lisäksi on hyvä lisätä myös sähkö­posti ja puhelin­numero.

Voit tarkistaa nykyiset tiedot ja päivittää ne kätevästi sähköi­sesti verkossa Talentian jäsen­pal­ve­luiden kautta. Tarvitset omat pankki­tun­nukset kirjau­tu­miseen.

Seuraa Talentian viestintää

Ammat­ti­jär­jestösi viestii kerran kuussa sähkö­postiin tulevalla uutis­kir­jeellä, Talentia-lehdessä, verkossa sekä koulu­tuk­sissa ja yhdis­tys­ti­lai­suuk­sissa. Joskus käytetään myös teksti­viestejä.

Kristiina Koski­luoma