Ammattijärjestö Talentian julkaisemassa Vastavalmistuneiden urapolku ‑selvityksessä saatiin tietoa vuosina 2015−2016 valmistuneiden Talentian jäsenten sijoittumisesta työelämään ja ajatuksia saadun koulutuksen laadusta.

 

Vastaa­via sel­vi­tyk­siä on tehty 1990-luvulta läh­tien. Tällä ker­taa kyse­lyyn vas­tasi 427 jäsentä. Selvityksen koko­si­vat Talentian opis­ke­lija-asia­mie­het Saana Landgrén ja Tiia Pesonen.

− Työtilanne sosiaali­alalla on edel­leen hyvä, ja työ­teh­tä­viä on tar­jolla moni­puo­li­sesti. Seitsemän kym­me­nestä vas­ta­val­mis­tu­neesta teki oman alan töitä jo opis­ke­luai­kana. Tällä on myön­tei­nen vai­ku­tus työl­lis­ty­mi­seen jat­kos­sa­kin mie­lek­käi­siin ja kou­lu­tusta vas­taa­viin teh­tä­viin, ker­too Saana Landgrén.

Työttömyysaste vas­ta­val­mis­tu­nei­den kes­kuu­dessa on 3 pro­sent­tia. Työttömyyskaudet ovat lyhyitä.

Vastavalmistuneiden työttömyysjaksot ovat lyhyitä

Vaikka sosiaali­alalla työl­lis­ty­tään nopeasti, alaa vai­vaa yhä mää­rä­ai­kai­suuk­sien syn­nyt­tä­mät rik­ko­nai­set työ­urat. Noin 40 pro­sent­tia vas­ta­val­mis­tu­neista on ollut työt­tö­mänä, yleensä alle 3 kuu­kautta. Työttömyysjaksot ovat ylei­sim­piä ammat­ti­kor­kea­kou­lusta val­mis­tu­neilla sosio­no­meilla kuin yli­opis­toista val­mis­tu­neilla sosiaalityöntekijöillä.

Vastavalmistuneet työllistyvät eniten kuntasektorille.

− Määräaikaisuudet vai­keut­ta­vat elä­män ja talou­den suun­nit­te­lua. Vastaajat ker­toi­vat peloista, ettei uutta työtä löydy. Moni myös totesi, että tutuksi tul­leesta työyh­tei­söstä on hai­kea erota, ker­too Landgrén

Vastavalmistuneet työl­lis­ty­vät edel­leen kun­ta­sek­to­rille. Kahdeksan kym­me­nestä vas­ta­val­mis­tu­neesta sosi­aa­li­työn­te­ki­jästä sijoit­tuu edel­leen sosi­aa­li­työn­te­ki­jän teh­tä­vään. Sosionomien taval­li­sem­mat teh­tä­vät ovat eri­lai­sia ohjaa­jan teh­tä­viä. Lähes 30 pro­sent­tia sijoit­tui lastentarhanopettajaksi.

− Epätarkoituksenmukainen sijoit­tu­mi­nen on vähen­ty­nyt. Tähän on var­masti vai­kut­ta­nut sosi­aa­li­huol­lon ammat­ti­hen­ki­lö­laki. Sosionomit eivät voi työs­ken­nellä sosi­aa­li­työn­te­ki­jän teh­tä­vissä, ker­too Saana Landgrén.

Useimmat ovat tyytyväisiä alavalintaansa

Yliopistoista ja ammat­ti­kor­kea­kou­luista val­mis­tu­neet oli­vat tyy­ty­väi­siä saa­maansa tut­kin­toon ja ala­va­lin­taan. Vain muu­ta­mat oli­si­vat vaih­ta­neet opintoalaansa.

− Uusin ura­pol­kusel­vi­tys antaa vas­ta­val­mis­tu­nei­den koke­muk­sista var­sin saman­lai­sen kuvan kuin vuo­den 2014 ura­pol­kusel­vi­tys. Työ sosiaali­alalla koe­taan mie­len­kiin­toi­sena ja tär­keänä, toteaa Landgrén.

− Samalla kui­ten­kin koe­taan, ettei työtä arvos­teta. Tähän tulisi saada muu­tos, jotta osaava työ­voima ei siirry muille aloille.

Helena Jaakkola