Ammattijärjestö Talentian julkaisemassa Vastavalmistuneiden urapolku ‑selvityksessä saatiin tietoa vuosina 2015−2016 valmistuneiden Talentian jäsenten sijoittumisesta työelämään ja ajatuksia saadun koulutuksen laadusta.

 

Vastaavia selvi­tyksiä on tehty 1990-luvulta lähtien. Tällä kertaa kyselyyn vastasi 427 jäsentä. Selvi­tyksen kokosivat Talentian opiskelija-asiamiehet Saana Landgrén ja Tiia Pesonen.

− Työti­lanne sosiaa­lia­lalla on edelleen hyvä, ja työteh­täviä on tarjolla monipuo­li­sesti. Seitsemän kymme­nestä vasta­val­mis­tu­neesta teki oman alan töitä jo opiske­luaikana. Tällä on myönteinen vaikutus työllis­ty­miseen jatkos­sakin mielek­käisiin ja koulu­tusta vastaaviin tehtäviin, kertoo Saana Landgrén.

Työttö­myy­saste vasta­val­mis­tu­neiden keskuu­dessa on 3 prosenttia. Työttö­myys­kaudet ovat lyhyitä.

Vastavalmistuneiden työttömyysjaksot ovat lyhyitä

Vaikka sosiaa­lia­lalla työllis­tytään nopeasti, alaa vaivaa yhä määrä­ai­kai­suuksien synnyt­tämät rikko­naiset työurat. Noin 40 prosenttia vasta­val­mis­tu­neista on ollut työttömänä, yleensä alle 3 kuukautta. Työttö­myys­jaksot ovat yleisimpiä ammat­ti­kor­kea­kou­lusta valmis­tu­neilla sosio­no­meilla kuin yliopis­toista valmis­tu­neilla sosiaa­li­työn­te­ki­jöillä.

Vastavalmistuneet työllistyvät eniten kuntasektorille.

− Määrä­ai­kai­suudet vaikeut­tavat elämän ja talouden suunnit­telua. Vastaajat kertoivat peloista, ettei uutta työtä löydy. Moni myös totesi, että tutuksi tulleesta työyh­tei­söstä on haikea erota, kertoo Landgrén

Vasta­val­mis­tuneet työllis­tyvät edelleen kunta­sek­to­rille. Kahdeksan kymme­nestä vasta­val­mis­tu­neesta sosiaa­li­työn­te­ki­jästä sijoittuu edelleen sosiaa­li­työn­te­kijän tehtävään. Sosio­nomien taval­li­semmat tehtävät ovat erilaisia ohjaajan tehtäviä. Lähes 30 prosenttia sijoittui lasten­tar­han­opet­ta­jaksi.

− Epätar­koi­tuk­sen­mu­kainen sijoit­tu­minen on vähen­tynyt. Tähän on varmasti vaikut­tanut sosiaa­li­huollon ammat­ti­hen­ki­lölaki. Sosio­nomit eivät voi työsken­nellä sosiaa­li­työn­te­kijän tehtä­vissä, kertoo Saana Landgrén.

Useimmat ovat tyytyväisiä alavalintaansa

Yliopis­toista ja ammat­ti­kor­kea­kou­luista valmis­tuneet olivat tyyty­väisiä saamaansa tutkintoon ja alava­lintaan. Vain muutamat olisivat vaihtaneet opintoa­laansa.

− Uusin urapol­kusel­vitys antaa vasta­val­mis­tu­neiden kokemuk­sista varsin saman­laisen kuvan kuin vuoden 2014 urapol­kusel­vitys. Työ sosiaa­lia­lalla koetaan mielen­kiin­toisena ja tärkeänä, toteaa Landgrén.

− Samalla kuitenkin koetaan, ettei työtä arvosteta. Tähän tulisi saada muutos, jotta osaava työvoima ei siirry muille aloille.

Helena Jaakkola