Kuva: Veikko Somerpuro

Kansainvälistä sosiaalityön päivää juhlitaan maaliskuun kolmantena tiistaina. Kansainvälinen sosiaalityöntekijäjärjestö IFSW on nostanut teemaksi ihmissuhteiden merkityksen.

 

 

Ihmis­ten, yhtei­sö­jen ja kan­so­jen väli­set suh­teet ovat rat­kai­se­van tär­keitä sosi­aa­lis­ten, eko­lo­gis­ten ja talou­dellisten haas­tei­den rat­kai­se­mi­sessa. Sosiaalityö antaa mer­kit­tä­vän panok­sen ihmis­suh­tei­den tukemiseen.

Talentia tar­joaa jo perin­tei­sesti päi­vän kun­niaksi talentia­laisten työ­pai­koilla kak­ku­kah­vit. Tänä vuonna kak­kuja tilat­tiin yli tuhat, joten päi­vää juh­lis­te­taan jo pel­käs­tään meillä tuhan­sien ihmis­ten voi­min. Hieno päivä siis tulossa!

Sosiaalialan kor­kea­kou­lu­te­tut ovat mer­kit­tävä ammat­ti­lais­ten joukko, joi­den työnä on tur­vata yhteis­kun­ta­rau­haa, edis­tää hei­kom­pio­sais­ten ase­maa ja lisätä osal­li­suutta ja hyvin­voin­tia. Mikäli tuo työ jäisi teke­mättä, se var­masti huo­mat­tai­siin, vaikka nyt teh­dystä työstä saa har­vem­min kiitosta.

On korkea aika tehdä ­toimenpiteitä, joilla työn­tekijät saadaan ­pysymään ja ­jaksamaan.

Tulevaisuudessa on var­sin mah­dol­lista, että teki­jöitä on entistä vähem­män. Talentian 2019 lop­pu­vuo­desta val­mis­tu­neen sel­vi­tyk­sen mukaan vas­ta­val­mis­tu­neista sosi­aa­li­työn mais­te­reista 31 % ja sosio­no­meista (AMK) 15 % miet­tii alan­vaih­toa. Syinä koros­tu­vat työn kuor­mit­ta­vuus ja huono palkka. Tämä vai­kut­taa myös koke­muk­seen arvos­tuk­sesta: vain kol­man­nes vas­taa­jista tunsi teke­vänsä työtä, jota yhteis­kunta arvostaa.

Tämä on hälyt­tä­vää. Kun yli puo­let kun­ta­työn­te­ki­jöistä jää eläk­keelle 20 vuo­den sisällä ja iso osa vas­ta­val­mis­tu­neista sosiaali­alan kor­kea­kou­lu­te­tuista miet­tii alan­vaih­toa, voi meillä pian olla käsissä työ­voi­ma­pula, jota ei saada ratkaistua.

Nyt vii­meis­tään on kor­kea aika tehdä toi­men­pi­teitä, joilla työn­te­ki­jät saa­daan pysy­mään ja jak­sa­maan. Niistä kolme tär­keintä ovat työn vaa­ti­vuutta vas­taava palkka, hyvät työs­ken­te­ly­olo­suh­teet ja resurs­sit sekä asian­tun­teva johtaminen.

Kansainvälinen sosi­aa­li­työn päivä on sinun, upean sosiaali­alan kor­kea­kou­lu­te­tun ja ammat­ti­lai­sen, päivä. Kiitos tär­keästä työs­täsi ja kii­tos, että jak­sat. Näin neu­vot­te­lu­jen alla: pysy­tään lujina, pysy­tään yhdessä ja juh­li­taan sosi­aa­li­työn päivää!

Kaisa Yliruokanen