Kaisa Yliruokanen. Kuva: Veikko Somerpuro

 

Kuntatyön­tekijöiden sai­raus­pois­sao­lot kään­tyi­vät jäl­leen kas­vuun viime vuonna, osoit­ti­vat Kunta10-­tut­ki­muk­sen tulok­set. Nyt sai­rau­den vuoksi kun­nissa ollaan poissa työstä kes­ki­mää­rin 17 päi­vää vuo­dessa. Sosiaali­ohjaajien koh­dalla pois­sao­loja on hie­man enem­män, 18,6 ja sosi­aa­li­työn­te­ki­jöillä kes­ki­mää­räistä vähem­män, 13,7 työ­päi­vää vuodessa.

Vähiten töistä ovat poissa reh­to­rit 6,5 päi­vää sekä leh­to­rit ja tun­tio­pet­ta­jat 8,5 päi­vää. Koulumaailman ren­nosta mei­nin­gistä luvut eivät kui­ten­kaan kerro, sillä kou­lun­käyn­tia­vus­ta­jilla pois­sao­loja ker­tyy lähes 27 vuo­dessa. Tilaston ykkö­seksi ovat pää­ty­neet ras­kasta työtä teke­vät kodin­hoi­ta­jat lähes 32 poissaolopäivällään.

Syitä sai­ras­tu­mi­sille tilasto ei kerro, mutta työ­elä­män kas­va­vat vaa­ti­muk­set ja liian niu­kat resurs­sit eivät aina­kaan lisää hyvin­voin­tia. Omilla ääri­ra­joilla työs­ken­te­lyn tulok­sena on työn­te­kijä, jota ahdis­taa ja särkee.

Rentout­tavaa kesää kaikille!

Luonnollisesti kehi­tys näkyy myös Kelassa, jossa myön­ne­tään enem­män sai­raus­päi­vä­ra­haa kuin aiem­min. Viime vuonna tästä etuutta käytti lähes 300 000 hen­ki­löä, eli 9 pro­sent­tia työi­käi­sistä. Yleisimmät syyt oli­vat tuki- ja liikunta­elinsairaudet sekä mielenterveys­ongelmat, mikä on myös ylei­sin työkyvyttömyys­eläkkeen peruste.

Paitsi inhi­mil­li­sesti, myös yhteis­kun­nal­li­sesti tämä tulee kalliiksi.

Jos työ sai­ras­tut­taa, on vas­tuu viime kädessä työ­nan­ta­jalla. Sosiaali­alalla työ­suo­je­lussa on eri­tyi­sesti huo­mioi­tava psykososiaali­­nen kuor­mi­tus, kuten esi­mer­kiksi iso työ­määrä ja väki­val­lan uhka.

Jos tun­tuu, että olet jak­sa­mi­sesi rajoilla, kerro siitä esi­mie­hel­lesi ja työ­paik­kasi työ­suo­je­lu­val­tuu­te­tulle. Mikäli kukaan ei rea­goi, ota yhteyttä työ­ter­veys­huol­toon, ammat­ti­jär­jestö Talentiaan tai ­työ­suo­je­lu­vi­ran­omai­seen. Meillä jokai­sella on laki­sää­tei­nen oikeus hyvin­voin­tiin ja tur­val­li­suu­teen, myös töissä.

Vaikka jak­sa­mi­ses­sasi ei olisi suu­ria ongel­mia, on kesä­lo­mien kyn­nyk­sellä hyvä tehdä oma lepää­mis­suun­ni­telma. Mitä minä tar­vit­sen, jotta palaan töi­hin hyvin levän­neenä? Kirjoita voima-asiasi pape­rille ja kes­kity myös itseesi. Äläkä unohda huu­mo­ria, sillä se tukee hyvin­voin­tia ja aut­taa töissä.

Kaisa Yliruokanen