Kaisa Yliruoka­nen. Kuva: Veikko Somer­puro

 

Kuntatyön­tekijöiden sairaus­pois­saolot kään­tyivät jälleen kasvu­un viime vuon­na, osoit­ti­vat Kun­ta10-­tutkimuk­sen tulok­set. Nyt sairau­den vuok­si kun­nis­sa ollaan pois­sa työstä keskimäärin 17 päivää vuodessa. Sosiaali­ohjaajien kohdal­la pois­saolo­ja on hie­man enem­män, 18,6 ja sosi­aal­i­työn­tek­i­jöil­lä keskimääräistä vähem­män, 13,7 työpäivää vuodessa.

Vähiten töistä ovat pois­sa rehtorit 6,5 päivää sekä lehtorit ja tun­tiopet­ta­jat 8,5 päivää. Koulumaail­man ren­nos­ta meiningistä luvut eivät kuitenkaan ker­ro, sil­lä koulunkäyn­ti­avus­ta­jil­la pois­saolo­ja ker­tyy läh­es 27 vuodessa. Tilas­ton ykkösek­si ovat pää­tyneet raskas­ta työtä tekevät kod­in­hoita­jat läh­es 32 pois­saolopäiväl­lään.

Syitä sairas­tu­misille tilas­to ei ker­ro, mut­ta työelämän kas­va­vat vaa­timuk­set ja liian niukat resurssit eivät ainakaan lisää hyv­in­voin­tia. Omil­la ääri­ra­joil­la työsken­te­lyn tulok­se­na on työn­tek­i­jä, jota ahdis­taa ja sär­kee.

Rentout­tavaa kesää kaikille!

Luon­nol­lis­es­ti kehi­tys näkyy myös Kelas­sa, jos­sa myön­netään enem­män sairaus­päivära­haa kuin aiem­min. Viime vuon­na tästä etu­ut­ta käyt­ti läh­es 300 000 henkilöä, eli 9 pros­ent­tia työikäi­sistä. Yleisim­mät syyt oli­vat tuki- ja liikunta­elinsairaudet sekä mielenterveys­ongelmat, mikä on myös yleisin työkyvyttömyys­eläkkeen peruste.

Pait­si inhimil­lis­es­ti, myös yhteiskun­nal­lis­es­ti tämä tulee kalli­ik­si.

Jos työ sairas­tut­taa, on vas­tuu viime kädessä työ­nan­ta­jal­la. Sosiaali­alalla työ­suo­jelus­sa on eri­tyis­es­ti huomioita­va psykososiaali­­nen kuor­mi­tus, kuten esimerkik­si iso työmäärä ja väki­val­lan uhka.

Jos tun­tuu, että olet jak­samis­esi rajoil­la, ker­ro siitä esimiehelle­si ja työ­paikkasi työ­suo­jelu­val­tu­ute­tulle. Mikäli kukaan ei reagoi, ota yhteyt­tä työter­veyshuoltoon, ammat­ti­jär­jestö Tal­en­ti­aan tai ­työ­suo­jelu­vi­ra­nomaiseen. Meil­lä jokaisel­la on lak­isääteinen oikeus hyv­in­voin­ti­in ja tur­val­lisu­u­teen, myös töis­sä.

Vaik­ka jak­samises­sasi ei olisi suuria ongelmia, on kesälomien kyn­nyk­sel­lä hyvä tehdä oma lep­äämis­su­un­nitel­ma. Mitä minä tarvit­sen, jot­ta palaan töi­hin hyvin lev­än­neenä? Kir­joi­ta voima-asi­asi paper­ille ja keski­ty myös itseesi. Äläkä uno­h­da huumo­ria, sil­lä se tukee hyv­in­voin­tia ja aut­taa töis­sä.

Kaisa Yliruoka­nen