Kaisa Yliruokanen. Kuva: Veikko Somerpuro

 

Kuntatyön­tekijöiden sai­raus­pois­sao­lot kään­tyi­vät jäl­leen kas­vuun viime vuonna, osoit­ti­vat Kunta10-­tut­ki­muk­sen tulok­set. Nyt sai­rau­den vuoksi kun­nissa ollaan poissa työstä kes­ki­mää­rin 17 päi­vää vuo­dessa. Sosiaali­ohjaajien koh­dalla pois­sao­loja on hie­man enem­män, 18,6 ja sosi­aa­li­työn­te­ki­jöillä kes­ki­mää­räistä vähem­män, 13,7 työ­päi­vää vuodessa.

Vähiten töistä ovat poissa reh­to­rit 6,5 päi­vää sekä leh­to­rit ja tun­tio­pet­ta­jat 8,5 päi­vää. Koulumaailman ren­nosta mei­nin­gistä luvut eivät kui­ten­kaan kerro, sillä kou­lun­käyn­tia­vus­ta­jilla pois­sao­loja ker­tyy lähes 27 vuo­dessa. Tilaston ykkö­seksi ovat pää­ty­neet ras­kasta työtä teke­vät kodin­hoi­ta­jat lähes 32 poissaolopäivällään.

Syitä sai­ras­tu­mi­sille tilasto ei kerro, mutta työ­elä­män kas­va­vat vaa­ti­muk­set ja liian niu­kat resurs­sit eivät aina­kaan lisää hyvin­voin­tia. Omilla ääri­ra­joilla työs­ken­te­lyn tulok­sena on työn­te­kijä, jota ahdis­taa ja särkee.

Rentout­tavaa kesää kaikille!

Luonnollisesti kehi¬≠tys n√§kyy my√∂s Kelassa, jossa my√∂n¬≠ne¬≠t√§√§n enem¬≠m√§n sai¬≠raus¬≠p√§i¬≠v√§¬≠ra¬≠haa kuin aiem¬≠min. Viime vuonna t√§st√§ etuutta k√§ytti l√§hes 300 000 hen¬≠ki¬≠l√∂√§, eli 9 pro¬≠sent¬≠tia ty√∂i¬≠k√§i¬≠sist√§. Yleisimm√§t syyt oli¬≠vat tuki- ja liikunta¬≠elinsairaudet sek√§ mielenterveys¬≠ongelmat, mik√§ on my√∂s ylei¬≠sin ty√∂kyvytt√∂myys¬≠el√§kkeen peruste.

Paitsi inhi­mil­li­sesti, myös yhteis­kun­nal­li­sesti tämä tulee kalliiksi.

Jos ty√∂ sai¬≠ras¬≠tut¬≠taa, on vas¬≠tuu viime k√§dess√§ ty√∂¬≠nan¬≠ta¬≠jalla. Sosiaali¬≠alalla ty√∂¬≠suo¬≠je¬≠lussa on eri¬≠tyi¬≠sesti huo¬≠mioi¬≠tava psykososiaali¬≠¬≠nen kuor¬≠mi¬≠tus, kuten esi¬≠mer¬≠kiksi iso ty√∂¬≠m√§√§r√§ ja v√§ki¬≠val¬≠lan uhka.

Jos tun­tuu, että olet jak­sa­mi­sesi rajoilla, kerro siitä esi­mie­hel­lesi ja työ­paik­kasi työ­suo­je­lu­val­tuu­te­tulle. Mikäli kukaan ei rea­goi, ota yhteyttä työ­ter­veys­huol­toon, ammat­ti­jär­jestö Talentiaan tai ­työ­suo­je­lu­vi­ran­omai­seen. Meillä jokai­sella on laki­sää­tei­nen oikeus hyvin­voin­tiin ja tur­val­li­suu­teen, myös töissä.

Vaikka jak¬≠sa¬≠mi¬≠ses¬≠sasi ei olisi suu¬≠ria ongel¬≠mia, on kes√§¬≠lo¬≠mien kyn¬≠nyk¬≠sell√§ hyv√§ tehd√§ oma lep√§√§¬≠mis¬≠suun¬≠ni¬≠telma. Mit√§ min√§ tar¬≠vit¬≠sen, jotta palaan t√∂i¬≠hin hyvin lev√§n¬≠neen√§? Kirjoita voima-asiasi pape¬≠rille ja kes¬≠kity my√∂s itseesi. √Ąl√§k√§ unohda huu¬≠mo¬≠ria, sill√§ se tukee hyvin¬≠voin¬≠tia ja aut¬≠taa t√∂iss√§.

Kaisa Yliruokanen