Kaisa Yliruo­kanen. Kuva: Veikko Somerpuro

 

Kuntatyön­tekijöiden sairaus­pois­saolot kääntyivät jälleen kasvuun viime vuonna, osoit­tivat Kunta10-­tutki­muksen tulokset. Nyt sairauden vuoksi kunnissa ollaan poissa työstä keski­määrin 17 päivää vuodessa. Sosiaali­ohjaajien kohdalla poissaoloja on hieman enemmän, 18,6 ja sosiaa­li­työn­te­ki­jöillä keski­mää­räistä vähemmän, 13,7 työpäivää vuodessa.

Vähiten töistä ovat poissa rehtorit 6,5 päivää sekä lehtorit ja tuntio­pet­tajat 8,5 päivää. Koulu­maa­ilman rennosta meinin­gistä luvut eivät kuitenkaan kerro, sillä koulun­käyn­tia­vus­ta­jilla poissaoloja kertyy lähes 27 vuodessa. Tilaston ykköseksi ovat päätyneet raskasta työtä tekevät kodin­hoi­tajat lähes 32 poissao­lo­päi­vällään.

Syitä sairas­tu­mi­sille tilasto ei kerro, mutta työelämän kasvavat vaati­mukset ja liian niukat resurssit eivät ainakaan lisää hyvin­vointia. Omilla äärira­joilla työsken­telyn tuloksena on työntekijä, jota ahdistaa ja särkee.

Rentout­tavaa kesää kaikille!

Luonnol­li­sesti kehitys näkyy myös Kelassa, jossa myönnetään enemmän sairaus­päi­vä­rahaa kuin aiemmin. Viime vuonna tästä etuutta käytti lähes 300 000 henkilöä, eli 9 prosenttia työikäi­sistä. Yleisimmät syyt olivat tuki- ja liikunta­elinsairaudet sekä mielenterveys­ongelmat, mikä on myös yleisin työkyvyttömyys­eläkkeen peruste.

Paitsi inhimil­li­sesti, myös yhteis­kun­nal­li­sesti tämä tulee kalliiksi.

Jos työ sairas­tuttaa, on vastuu viime kädessä työnan­ta­jalla. Sosiaali­alalla työsuo­je­lussa on erityi­sesti huomioitava psykososiaali­­nen kuormitus, kuten esimer­kiksi iso työmäärä ja väkivallan uhka.

Jos tuntuu, että olet jaksa­misesi rajoilla, kerro siitä esimie­hellesi ja työpaikkasi työsuo­je­lu­val­tuu­te­tulle. Mikäli kukaan ei reagoi, ota yhteyttä työter­veys­huoltoon, ammat­ti­jär­jestö Talen­tiaan tai ­työsuo­je­lu­vi­ran­omaiseen. Meillä jokai­sella on lakisää­teinen oikeus hyvin­vointiin ja turval­li­suuteen, myös töissä.

Vaikka jaksa­mi­sessasi ei olisi suuria ongelmia, on kesälomien kynnyk­sellä hyvä tehdä oma lepää­mis­suun­ni­telma. Mitä minä tarvitsen, jotta palaan töihin hyvin levän­neenä? Kirjoita voima-asiasi paperille ja keskity myös itseesi. Äläkä unohda huumoria, sillä se tukee hyvin­vointia ja auttaa töissä.

Kaisa Yliruo­kanen