Kaisa Yliruo­kanen. Kuva: Veikko Somerpuro

Tuliko epäilys, että olet saanut väärää lehti­postia ammat­ti­jär­jes­töstäsi? En ihmettele, sillä posti tuo käsiisi Talentia-­lehden joka näyttää ja tuntuu erilai­selta kuin ennen. Jutut ovat kuitenkin edelleen täyttä asiaa, mutta hieman eri tavoin esille tuotuna kuin aikai­semmin.

Toimitus on työsken­nellyt lehti­uu­dis­tuksen parissa tämän vuoden, enkä voi kylliksi kiittää ammat­ti­tai­toista tiimiämme: Kiitos ulkoasun suunnit­telija Veikko Anttila ja toimit­ta­jamme Helena Jaakkola ja Johanna Merilä. Kiitos kuuluu myös teille, lehden lukijoille, sillä saamis­tamme lähes 5 000 vastaajan lukija­tut­ki­muksen kehitys­ehdotuksista oli meille paljon hyötyä.

Toivot­ta­vasti pystyimme täyttämään toiveenne myöntei­sestä lähes­ty­mis­ta­vasta, ajankoh­tai­suu­desta ja monipuo­li­suu­desta sekä visuaa­li­sesta kiinnos­ta­vuu­desta.

Lehden ­kehittäminen ei pääty tähän.

Koska lehden lukijat edustavat ammat­tia­loiltaan koko sosiaa­lialan kirjoa ja lehden sivut ovat rajal­liset, emme voi ihan jokai­sessa lehdessä kirjoittaa juuri sinun alastasi. Voit kuitenkin olla varma, että olet mieles­sämme ja kenties jo seuraa­vasta numerosta löydät täsmä­jutun myös itsellesi. Monet jutuis­tamme ovat edelleen yleisyh­teis­kun­nal­lisia, kuten tässä lehdessä juttu Islannin ihmeestä nuorten päihteiden käytön kitke­mi­sessä.

Lisäksi pääset kurkis­tamaan sosiaali­alan osaajien työhön, ja joka kerta esitte­lemme hieman syvemmin yhden alan vaikut­tajan tai jonkun tunne­tumman suoma­laisen, jolla on humanis­tinen ote elämään, kuten tämän lehden Aira Samuli­nilla on.

Uutuuksina tarjoamme teille muun muassa Kysy liitosta ‑palstan ja 4 500 opiske­li­ja­jä­sen­tämme saavat jatkossa ihan oman sivun. Koska teemme lehteä lukijoil­lemme, haluamme myös antaa teille mahdol­li­suuden osallistua lehden­tekoon tarjoa­malla kirjoit­tajan paikan Lukijan kolum­nissa.

Lehden kehit­tä­minen jatkuu tulevissa numeroissa. Kysymme edelleen tuttuun tapaan joka kuukausi satun­nai­sesti valituilta lukijoil­tamme mieli­pi­teitä ja täytämme toivei­tanne mahdolli­suuksien mukaan. Toivomme myös suoraa palau­tetta sähkö­pos­titse toimitus@talentia.fi. Kehitetään lehteä yhdessä. Toivot­ta­vasti pidät siitä entistä enemmän.

Ihanaa joulun odotusta ja kiinnos­tavia lukuhetkiä!

Kaisa Yliruo­kanen