Kaisa Yliruokanen. Kuva: Veikko Somerpuro

Tuliko epäi­lys, että olet saa­nut vää­rää leh­ti­pos­tia ammat­ti­jär­jes­tös­täsi? En ihmet­tele, sillä posti tuo käsiisi Talentia-­leh­den joka näyt­tää ja tun­tuu eri­lai­selta kuin ennen. Jutut ovat kui­ten­kin edel­leen täyttä asiaa, mutta hie­man eri tavoin esille tuo­tuna kuin aikaisemmin.

Toimitus on työs­ken­nel­lyt leh­ti­uu­dis­tuk­sen parissa tämän vuo­den, enkä voi kyl­liksi kiit­tää ammat­ti­tai­toista tii­miämme: Kiitos ulkoa­sun suun­nit­te­lija Veikko Anttila ja toi­mit­ta­jamme Helena Jaakkola ja Johanna Merilä. Kiitos kuu­luu myös teille, leh­den luki­joille, sillä saa­mis­tamme lähes 5 000 vas­taa­jan luki­ja­tut­ki­muk­sen kehitys­ehdotuksista oli meille pal­jon hyötyä.

Toivottavasti pys­tyimme täyt­tä­mään toi­veenne myön­tei­sestä lähes­ty­mis­ta­vasta, ajan­koh­tai­suu­desta ja moni­puo­li­suu­desta sekä visu­aa­li­sesta kiinnostavuudesta.

Lehden ­kehittäminen ei pääty tähän.

Koska leh­den luki­jat edus­ta­vat ammat­tia­loil­taan koko sosiaali­alan kir­joa ja leh­den sivut ovat rajal­li­set, emme voi ihan jokai­sessa leh­dessä kir­joit­taa juuri sinun alas­tasi. Voit kui­ten­kin olla varma, että olet mie­les­sämme ja ken­ties jo seu­raa­vasta nume­rosta löy­dät täs­mä­ju­tun myös itsel­lesi. Monet jutuis­tamme ovat edel­leen ylei­syh­teis­kun­nal­li­sia, kuten tässä leh­dessä juttu Islannin ihmeestä nuor­ten päih­tei­den käy­tön kitkemisessä.

Lisäksi pää­set kur­kis­ta­maan sosiaali­alan osaa­jien työ­hön, ja joka kerta esit­te­lemme hie­man syvem­min yhden alan vai­kut­ta­jan tai jon­kun tun­ne­tum­man suo­ma­lai­sen, jolla on huma­nis­ti­nen ote elä­mään, kuten tämän leh­den Aira Samulinilla on.

Uutuuksina tar­joamme teille muun muassa Kysy lii­tosta ‑pals­tan ja 4 500 opis­ke­li­ja­jä­sen­tämme saa­vat jat­kossa ihan oman sivun. Koska teemme leh­teä luki­joil­lemme, haluamme myös antaa teille mah­dol­li­suu­den osal­lis­tua leh­den­te­koon tar­joa­malla kir­joit­ta­jan pai­kan Lukijan kolumnissa.

Lehden kehit­tä­mi­nen jat­kuu tule­vissa nume­roissa. Kysymme edel­leen tut­tuun tapaan joka kuu­kausi satun­nai­sesti vali­tuilta luki­joil­tamme mie­li­pi­teitä ja täy­tämme toi­vei­tanne mahdolli­suuksien mukaan. Toivomme myös suo­raa palau­tetta säh­kö­pos­titse toimitus@talentia.fi. Kehitetään leh­teä yhdessä. Toivottavasti pidät siitä entistä enemmän.

Ihanaa jou­lun odo­tusta ja kiin­nos­ta­via lukuhetkiä!

Kaisa Yliruokanen