Kaisa Yliruoka­nen. Kuva: Veikko Somer­puro

Tuliko epäilys, että olet saanut väärää lehti­pos­tia ammat­ti­jär­jestöstäsi? En ihmettele, sil­lä posti tuo käsi­isi Tal­en­tia-­le­hden joka näyt­tää ja tun­tuu eri­laiselta kuin ennen. Jutut ovat kuitenkin edelleen täyt­tä asi­aa, mut­ta hie­man eri tavoin esille tuo­tu­na kuin aikaisem­min.

Toim­i­tus on työsken­nel­lyt lehtiu­ud­is­tuk­sen paris­sa tämän vuo­den, enkä voi kyl­lik­si kiit­tää ammat­ti­taitoista tiim­iämme: Kiitos ulkoa­sun suun­nit­teli­ja Veikko Antti­la ja toimit­ta­jamme Hele­na Jaakko­la ja Johan­na Mer­ilä. Kiitos kuu­luu myös teille, lehden luk­i­joille, sil­lä saamis­tamme läh­es 5 000 vas­taa­jan luk­i­jatutkimuk­sen kehitys­ehdotuksista oli meille paljon hyö­tyä.

Toiv­ot­tavasti pysty­imme täyt­tämään toiveenne myön­teis­es­tä läh­estymis­tavas­ta, ajanko­htaisu­ud­es­ta ja monipuolisu­ud­es­ta sekä visuaalis­es­ta kiin­nos­tavu­ud­es­ta.

Lehden ­kehittäminen ei pääty tähän.

Kos­ka lehden luk­i­jat edus­ta­vat ammat­tialoil­taan koko sosi­aalialan kir­joa ja lehden sivut ovat rajal­liset, emme voi ihan jokaises­sa lehdessä kir­joit­taa juuri sin­un alas­tasi. Voit kuitenkin olla var­ma, että olet mielessämme ja ken­ties jo seu­raavas­ta numeros­ta löy­dät täs­mäju­tun myös itselle­si. Mon­et jutu­is­tamme ovat edelleen yleisy­hteiskun­nal­lisia, kuten tässä lehdessä jut­tu Islannin ihmeestä nuorten päi­htei­den käytön kitkemisessä.

Lisäk­si pääset kurk­ista­maan sosiaali­alan osaa­jien työhön, ja joka ker­ta esit­telemme hie­man syvem­min yhden alan vaikut­ta­jan tai jonkun tun­netum­man suo­ma­laisen, jol­la on human­isti­nen ote elämään, kuten tämän lehden Aira Samulin­il­la on.

Uutuuksi­na tar­joamme teille muun muas­sa Kysy liitos­ta ‑pal­stan ja 4 500 opiske­li­ja­jäsen­tämme saa­vat jatkos­sa ihan oman sivun. Kos­ka teemme lehteä luk­i­joillemme, halu­amme myös antaa teille mah­dol­lisu­u­den osal­lis­tua lehden­tekoon tar­joa­mal­la kir­joit­ta­jan paikan Luk­i­jan kolum­nis­sa.

Lehden kehit­tämi­nen jatkuu tule­vis­sa numerois­sa. Kysymme edelleen tut­tuun tapaan joka kuukausi sat­un­nais­es­ti val­i­tu­il­ta luk­i­joil­tamme mielip­iteitä ja täytämme toivei­tanne mahdolli­suuksien mukaan. Toivomme myös suo­raa palautet­ta sähkö­pos­titse toimitus@talentia.fi. Kehitetään lehteä yhdessä. Toiv­ot­tavasti pidät siitä entistä enem­män.

Ihanaa joulun odotus­ta ja kiin­nos­tavia lukuhetk­iä!

Kaisa Yliruoka­nen