Kuva: Veikko Somerpuro

Kuntavaalit ovat käsillä ja meillä jokaisella on jälleen oikeus ja velvollisuus äänestää ehdokasta, jonka arvoihin ja tavoitteisiin uskomme.

 

 

Tule­vissa vaa­leissa vali­tut val­tuu­te­tut päät­tä­vät myös kau­pun­gin tai kun­nan var­hais­kas­va­tuk­sesta nii­den raa­mien sisällä, mitä lain­sää­däntö heille aset­taa. Heillä on val­taa olla esi­mer­kiksi lin­jaa­massa alu­eensa var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­jien palk­koja, var­hais­kas­va­tuk­sen tuki­pal­ve­luita ja tila­rat­kai­suja. He päät­tä­vät, onko var­hais­kas­va­tus pain­opiste, johon kun­nassa halu­taan panostaa.

Talentian var­hais­kas­va­tuk­sen kun­ta­vaa­li­ta­voite on var­hais­kas­va­tuk­sen laatu. Se raken­tuu monesta eri pala­sesta: var­hais­kas­va­tus­hen­ki­lös­töstä on pidet­tävä huolta riit­tä­villä resurs­seilla, osaa­valla hen­ki­lös­töllä ja kil­pai­lu­ky­kyi­sillä työ­suhde-ehdoilla. Tästä on apua myös vaihtuvuuteen.

Varhaiskasvatuksen tuki­pal­ve­luja on vah­vis­tet­tava mm. lisää­mällä var­hais­kas­va­tuk­sen per­heoh­jaa­jien ja kuraat­to­rien mää­rää sekä yhteis­työtä per­he­neu­vo­lan ja las­ten­suo­je­lun kanssa. Lisäksi työ­olo­suh­tei­den on oltava tur­val­li­set. Talentia myös muis­tut­taa, että var­hais­kas­va­tuk­seen inves­toi­mi­nen on ehkäi­se­vää työtä ja tuot­taa talou­del­li­sia sääs­töjä. Haluamme tekoja, kuten viime eduskuntavaaleissakin.

Talentian varhaiskasvatuksen kuntavaalitavoite on varhaiskasvatuksen laatu.

Näin korona-aikaan perin­tei­siä vaa­li­ta­pah­tu­mia ja ‑tem­pauk­sia sop­pa­tyk­kei­neen ei voida jär­jes­tää. Sen sijaan ehdok­kai­siin pää­see tutus­tu­maan lukuis­ten vir­tu­aa­lis­ten vaa­li­ta­pah­tu­mien kautta etänä, vaa­li­ko­neita unoh­ta­matta. Seuraa siis koti­soh­valta vaa­li­tent­tejä tai pii­pahda virtuaalivaaliteltalla.

Mahdollisia omia ehdok­kaita pää­see myös monessa tapauk­sessa haas­ta­maan Twitterissä ja Facebookissa. Tällä ker­taa aktii­vi­suus on hel­pom­paa kuin kos­kaan! Varsinainen äänes­tys­päivä on sun­nun­taina 18.4. ja ennak­koon pää­see äänes­tä­mään 7.–13.4.

Tutustu siis ehdok­kai­siin ja valitse omasi. Ihminen, joka pitää sinun ja las­ten puolta. Ihminen, joka tie­tää, että inves­tointi var­hais­kas­va­tuk­seen on inves­tointi tulevaisuuteen.

Lue lisää Talentian kun­ta­vaa­li­ta­voit­teista: www.talentia.fi/kuntavaalit

Kaisa Yliruokanen