Tehtävänimikkeiden kirjo kuvaa sosiaalialan korkeakoulututkinnon laajoja ura- ja työmahdollisuuksia. Nimikkeiden moninaisuus kuitenkin aiheuttaa myös hämmennystä.

 

 

Talen­tian tuo­reim­man vas­ta­val­mis­tu­nei­den ura­pol­kusel­vi­tyk­sen mukaan sosiaali­alan kor­kea­kou­lu­tut­kin­non suo­rit­ta­neet teki­vät työtä yli 80 eri­lai­sella teh­tä­vä­ni­mik­keellä. Samaisessa ura­pol­kusel­vi­tyk­sessä ilmeni, että opin­to­jensa aikana näistä vuo­sina 2017 ja 2018 val­mis­tu­neista sosiaali­alan kor­kea­kou­luo­pis­ke­li­joista kolme nel­jästä teki sosiaali­alan palkkatöitä.

Nimikkeiden moni­nai­suus aiheut­taa häm­men­nystä ja tie­tä­mät­tö­myyttä siitä, mikä tut­kinto min­kä­kin teh­tä­vä­ni­mik­keen takaa löytyy.

– Kun vas­ta­val­mis­tu­nut lail­lis­tettu sosi­aa­li­huol­lon ammat­ti­hen­kilö aloit­taa työn­haun, voi teh­tä­vä­ni­mik­kei­den takaa löy­ty­vän kou­lu­tus­vaa­ti­muk­sen sel­vit­tä­mi­nen vaa­tia välillä sala­po­lii­sin tai­toja, toteaa opis­ke­lija-asia­mies Tiia Pesonen.

Sosiaalihuollon ammat­ti­hen­ki­lö­laki ei ole tii­vis­tä­nyt sosiaali­alan teh­tä­vä­ni­mik­kei­den kir­joa. Pesonen on kui­ten­kin ilah­tu­nut siitä, että ensim­mäistä ker­taa vuo­den 2020 ura­pol­kusel­vi­tyk­sessä esiin nousi sosio­nomi tehtävänimikkeenä.

On asiakkaiden, työntekijän ja työnantajan etu, että työntekijän tutkinto on esillä tehtävänimikkeessä.

– Talentian tavoit­teena on, että amma­tin­har­joit­ta­mi­soi­keutta kuvaa­vat teh­tä­vä­ni­mik­keet sosio­nomi, gero­nomi ja kun­tou­tuk­sen ohjaaja ote­taan käyt­töön sosi­aa­li­työn­te­ki­jän tapaan, Pesonen kertoo.

Hän perus­te­lee tavoi­tetta sillä, että sen lisäksi, että teh­tä­vä­ni­mik­kei­den moni­nai­suus herät­tää häm­men­nystä, se tekee alan teh­tä­vistä ja tut­kin­to­vaa­ti­muk­sista vai­keita ymmärtää.

– On asiak­kai­den, työn­te­ki­jän ja työ­nan­ta­jan etu, että työn­te­ki­jän tut­kinto on esillä tehtävänimikkeessä.

Sama pätee myös työ­paik­kail­moi­tuk­siin. On kaik­kien etu, että ilmoi­tuk­sessa käy ilmi jo teh­tä­vä­ni­mik­keen tasolla mil­laista osaa­mista ja mil­lai­nen tut­kin­to­vaa­ti­mus kysei­seen teh­tä­vään on. Tällä var­mis­te­taan myös se, että paik­kaa hake­vat ne, joilla on vaa­dit­tava tut­kinto ja teh­tä­vään tar­vit­tava osaaminen.

– Tämä tuo läpi­nä­ky­vyyttä, lisää luot­ta­musta ja pitää esillä lail­lis­tet­tu­jen ammat­ti­hen­ki­löi­den vas­tuita ja vel­vol­li­suuk­sia, joita sosi­aa­li­huol­lon ammat­ti­hen­ki­lö­la­kiin on kir­jattu, Pesonen perustelee.

Opiskelija-nimike käyttöön

Talentian kou­lu­tus­po­liit­ti­sessa ohjel­massa esi­te­tään, että työ­pai­koilla ote­taan käyt­töön teh­tä­vä­ni­mik­keet, jotka kuvaa­vat tilan­netta suh­teessa sii­hen, missä vai­heessa työn­te­kijä on mat­kalla lail­lis­te­tuksi ammat­ti­hen­ki­löksi. Jos tut­kin­non suo­rit­ta­mi­nen on kes­ken, ja työn­te­kijä toi­mii tila­päi­sesti sijai­sena amma­tissa, käy­te­tään sosi­aa­li­työn­te­ki­jä­opis­ke­lija- tai sosionomiopiskelija-nimikettä.

Näin tila­päi­senä toi­mi­vat tule­vat ammat­ti­hen­ki­löt erot­tu­vat jo val­mis­tu­neista ja toi­saalta ken­tällä ole­vista alan työ­har­joit­te­li­joista, jotka suo­rit­ta­vat tut­kin­to­vaa­ti­muk­sensa mukaista har­joit­te­lua. Harjoittelua suo­rit­ta­vien opis­ke­li­joi­den koh­dalla Talentia suo­sit­taa käy­tet­tä­väksi harjoittelija-tehtävänimikettä.

– Tavoitteemme opis­ke­li­joi­den teh­tä­vä­ni­mik­kei­den osalta liit­tyy ennen kaik­kea työn­te­ki­jöi­den ja asiak­kai­den oikeus­tur­vaan. Tehtävänimikkeeseen sisäl­tyy amma­til­li­nen vas­tuu, toteaa Pesonen ja ottaa esi­mer­kin ter­vey­den­huol­lon puo­lelta, jossa vasta val­mis­tu­massa ole­vien kan­di­daat­tien nimike on sel­keästi näky­vissä ja ero­tet­ta­vissa jo val­mis­tu­neista lääkäreistä.

Pesonen muis­tut­taa, että on vielä pal­jon teh­tä­vää ennen kuin sosiaali­alan lail­lis­tet­tu­jen ammat­ti­hen­ki­löi­den tut­kin­not ja osaa­mi­nen tun­nis­te­taan yhdis­ty­neessä sosi­aali- ja terveydenhuollossa.

– Tehtävänimikkeet eivät var­masti kos­kaan tule supis­tu­maan yhden, tai edes kah­den käden sor­milla las­ket­ta­viksi. Ja tämä on myös sosiaali­alan tuo­mien työ­mah­dol­li­suuk­sien rik­kaus. Tiivistämisen varaa kui­ten­kin on. Toivomme, että tule­vai­suu­dessa entistä useampi sosiaali­alan kor­kea­kou­lu­tettu työl­lis­tyy tut­kin­to­ni­mi­ket­tään vas­taa­valla tehtävänimikkeellä.

Kristiina Koskiluoma