Talentian jäsen kysyy, onko laillista ja tarkoituksenmukaista, että erään ison kaupungin oppilashuollossa on otettu käyttöön tehtävänimike ”oppilashuollon erityisasiantuntija”.

 

 

Jäse­nen mukaan oppi­lashuol­lon eri­ty­isas­iantun­ti­ja ‑nimike hämärtää ja sekoit­taa sosi­aal­i­huol­lon ammat­ti­henkilön osaamisen tun­nis­tet­tavu­ut­ta ja ase­maa oppi­lashuol­los­sa. Eri­ty­isas­iantun­ti­jan tehtävi­in oli valit­tu ter­vey­den­hoita­ja ja psyki­a­tri­nen sairaan­hoita­ja.

Onko nimik­keen käyt­tö asian­mukaista, sil­lä moni­ammatil­lisen oppi­lashuol­lon kat­so­taan lain mukaan ole­van moni­ammatill­i­nen asiantun­ti­jay­hteisö, jos­sa asiantun­ti­ju­us perus­tuu sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon osalta koulu­tusam­matin tuot­ta­maan osaamiseen ja ammat­ti­henkilölain määrit­telemään vas­tu­useen, kysyy jäsen.

Oppilaan tulee tunnistaa työntekijä

Tal­ent­ian ammat­tieet­tisen lau­takun­nan mukaan tehtävän­imik­keen tulee ammat­ti­henkilöil­lä perus­tua asi­akas­tur­val­lisu­u­den lähtöko­hdas­ta osaamisen tun­nistamiseen.

Oppi­laalle on tärkeää tun­nistaa ammat­ti­henkilön koulu­tus ja osaami­nen myös nimik­keen kaut­ta. Nimik­keen käyt­töön sisäl­tyy ammat­tieet­ti­nen vas­tuu niin työan­ta­jal­la kuin työn­tek­i­jäl­läkin.

Hal­li­tuk­sen esi­tyk­sessä oppi­las- ja opiske­li­jahuolto­laik­si (67/2013 vp, sivu 15) ter­vey­den­hoita­jan tode­taan ole­van ter­vey­den­hoidon ja ter­vey­den edis­tämisen asiantun­ti­ja, psyki­a­tri­nen sairaan­hoita­ja on psyki­a­trisen sairaan­hoidon asiantun­ti­ja ja koul­ulääkäri on lääketi­eteen asiantun­ti­ja. Hei­dän tehtävi­in­sä kuu­luu ter­vey­den­hoito ja sairaan­hoito.

Koulup­sykolo­gi on psykol­o­gisen kehi­tyk­sen, psyykkisen hyv­in­voin­nin ja oppimisen psykolo­gian asiantun­ti­ja.
Kuraat­tori­palveluil­la tarkoite­taan opiskeluhuol­lon sosi­aaliseen asiantun­ti­ju­u­teen perus­tu­vaa kuraat­torin anta­maa opiskelun ja koulunkäyn­nin tukea ja ohjaus­ta.

Kuraat­tori edis­tää opiskeluy­hteisön hyv­in­voin­tia ja yhteistyötä opiske­li­joiden per­hei­den ja muiden hei­dän opiskelu­aan tuke­vien läheis­ten kanssa. Lisäk­si tue­taan yksit­täis­ten opiske­li­joiden oppimista, hyv­in­voin­tia ja sosi­aal­isia valmiuk­sia.

Kyse myös asiakasturvallisuudesta

Ammat­tieet­ti­nen lau­takun­ta toteaa lin­jauk­ses­saan, että ”oppi­lashuol­lon eri­ty­isas­iantun­ti­ja” on nimik­keenä harhaan­jo­hta­va.

Oppi­las- ja opiskeluhuolto­la­ki määrit­telee vas­tu­un opiskeluy­hteisön hyv­in­voin­nista, opiske­li­jan yksilöl­lis­es­tä sosi­aalis­es­ta ja psyykkises­tä tues­ta sekä sen kiireel­lisyy­den arvioin­nista kouluku­raat­to­rille ja koulup­sykologille.

Oppi­lashuol­los­sa tulee käyt­tää asi­akas­tur­val­lisu­u­den ja osaamisen tun­nis­tet­tavu­u­den perus­teel­la koulu­tusam­matin mukaisia tehtävän­imikkeitä ja ne on olta­va selkeästi näkyvil­lä.

Alpo Heikki­nen
eri­ty­isas­iantun­ti­ja
ammat­ti­jär­jestö Tal­en­tia
ammat­tieet­tisen lau­takun­nan sih­teeri