Talentian jäsen kysyy, onko laillista ja tarkoituksenmukaista, että erään ison kaupungin oppilashuollossa on otettu käyttöön tehtävänimike ”oppilashuollon erityisasiantuntija”.

 

 

Jäse­nen mukaan oppi­las­huol­lon eri­tyis­asian­tun­tija ‑nimike hämär­tää ja sekoit­taa sosi­aa­li­huol­lon ammat­ti­hen­ki­lön osaa­mi­sen tun­nis­tet­ta­vuutta ja ase­maa oppi­las­huol­lossa. Erityisasiantuntijan teh­tä­viin oli valittu ter­vey­den­hoi­taja ja psy­kiat­ri­nen sairaanhoitaja.

Onko nimik­keen käyttö asian­mu­kaista, sillä moniam­ma­til­li­sen oppi­las­huol­lon kat­so­taan lain mukaan ole­van moniam­ma­til­li­nen asian­tun­ti­jayh­teisö, jossa asian­tun­ti­juus perus­tuu sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon osalta kou­lu­tusam­ma­tin tuot­ta­maan osaa­mi­seen ja ammat­ti­hen­ki­lö­lain mää­rit­te­le­mään vas­tuuseen, kysyy jäsen.

Oppilaan tulee tunnistaa työntekijä

Talentian ammat­tieet­ti­sen lau­ta­kun­nan mukaan teh­tä­vä­ni­mik­keen tulee ammat­ti­hen­ki­löillä perus­tua asia­kas­tur­val­li­suu­den läh­tö­koh­dasta osaa­mi­sen tunnistamiseen.

Oppilaalle on tär­keää tun­nis­taa ammat­ti­hen­ki­lön kou­lu­tus ja osaa­mi­nen myös nimik­keen kautta. Nimikkeen käyt­töön sisäl­tyy ammat­tieet­ti­nen vas­tuu niin työ­an­ta­jalla kuin työntekijälläkin.

Hallituksen esi­tyk­sessä oppi­las- ja opis­ke­li­ja­huol­to­laiksi (67/2013 vp, sivu 15) ter­vey­den­hoi­ta­jan tode­taan ole­van ter­vey­den­hoi­don ja ter­vey­den edis­tä­mi­sen asian­tun­tija, psy­kiat­ri­nen sai­raan­hoi­taja on psy­kiat­ri­sen sai­raan­hoi­don asian­tun­tija ja kou­lu­lää­käri on lää­ke­tie­teen asian­tun­tija. Heidän teh­tä­viinsä kuu­luu ter­vey­den­hoito ja sairaanhoito.

Koulupsykologi on psy­ko­lo­gi­sen kehi­tyk­sen, psyyk­ki­sen hyvin­voin­nin ja oppi­mi­sen psy­ko­lo­gian asiantuntija.
Kuraattoripalveluilla tar­koi­te­taan opis­ke­lu­huol­lon sosi­aa­li­seen asian­tun­ti­juu­teen perus­tu­vaa kuraat­to­rin anta­maa opis­ke­lun ja kou­lun­käyn­nin tukea ja ohjausta.

Kuraattori edis­tää opis­ke­lu­yh­tei­sön hyvin­voin­tia ja yhteis­työtä opis­ke­li­joi­den per­hei­den ja mui­den hei­dän opis­ke­lu­aan tuke­vien läheis­ten kanssa. Lisäksi tue­taan yksit­täis­ten opis­ke­li­joi­den oppi­mista, hyvin­voin­tia ja sosi­aa­li­sia valmiuksia.

Kyse myös asiakasturvallisuudesta

Ammattieettinen lau­ta­kunta toteaa lin­jauk­ses­saan, että ”oppi­las­huol­lon eri­tyis­asian­tun­tija” on nimik­keenä harhaanjohtava.

Oppilas- ja opis­ke­lu­huol­to­laki mää­rit­te­lee vas­tuun opis­ke­lu­yh­tei­sön hyvin­voin­nista, opis­ke­li­jan yksi­löl­li­sestä sosi­aa­li­sesta ja psyyk­ki­sestä tuesta sekä sen kii­reel­li­syy­den arvioin­nista kou­lu­ku­raat­to­rille ja koulupsykologille.

Oppilashuollossa tulee käyt­tää asia­kas­tur­val­li­suu­den ja osaa­mi­sen tun­nis­tet­ta­vuu­den perus­teella kou­lu­tusam­ma­tin mukai­sia teh­tä­vä­ni­mik­keitä ja ne on oltava sel­keästi näkyvillä.

Alpo Heikkinen
erityisasiantuntija
ammat­ti­jär­jestö Talentia
ammat­tieet­ti­sen lau­ta­kun­nan sihteeri