Varhaiskasvatuslakia on muutettava osana parannuksia.

 

 

Talen­tia osal­lis­tui ope­tus­mi­nis­teri Li Anderssonin ja tiede- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri Petri Honkosen krii­si­ko­kouk­seen, jossa kes­kei­set sidos­ryh­mät kes­kus­te­li­vat var­hais­kas­va­tuk­sen hen­ki­lös­tö­pu­lan rat­kai­suista. Tilaisuus jär­jes­tet­tiin 25.10.2022.

Talentia esitti tapaa­mi­sessa seit­se­män rat­kai­sueh­do­tusta var­hais­kas­va­tuk­sen yhä pahe­ne­vaan henkilöstöpulaan.

– Varhaiskasvatuksessa työs­ken­te­le­vien sosio­no­mien ammat­ti­taito on hyö­dyn­net­tävä täy­si­mit­tai­sesti. Vuonna 2018 uudis­tettu var­hais­kas­va­tus­laki on muo­toiltu hen­ki­lös­tön kel­poi­suuk­sien osalta moni­mut­kai­sesti ja vail­li­nai­sesti. Tämä aiheut­taa pal­jon epä­sel­vyyttä ja syven­tää var­hais­kas­va­tuk­sen ongel­mia, joten lakia on muu­tet­tava, Talentian puheen­joh­taja Jenni Karsio painottaa.

Talentian ratkaisuehdotukset varhaiskasvatuksen henkilöstöpulaan ovat:
  1. Varhaiskasvatuksen sosio­no­mit sel­keästi henkilöstörakenteeseen

Varhaiskasvatuslakiin tulee kir­jata var­hais­kas­va­tuk­sen sosio­no­meille päi­vä­ko­tiin oma kiin­tiö. Lakia tulee muut­taa niin, että hen­ki­lös­töstä 1/3 on var­hais­kas­va­tuk­sen sosio­no­meja, 1/3 var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­jia ja 1/3 var­hais­kas­va­tuk­sen las­ten­hoi­ta­jia. Vain näin tur­va­taan val­ta­kun­nal­li­sesti yhden­ver­tai­set, moniam­ma­til­li­set laa­duk­kaat päi­vä­ko­ti­pal­ve­lut kai­kille lapsille.

  1. Sosionomi YAMK:n tie joh­ta­jaksi turvattava

Varhaiskasvatuslakia tulee muut­taa niin, että var­hais­kas­va­tuk­seen suun­tau­tu­neella, sosio­nomi YAMK ‑tut­kin­non suo­rit­ta­neella on jat­kossa oikeus toi­mia päi­vä­ko­din joh­ta­jan teh­tä­vässä. Hänellä on osaa­mi­nen ja val­miu­det päi­vä­ko­din joh­ta­jan teh­tä­vään, mutta nykyi­sen lain mukaan päi­vä­ko­din joh­ta­jalta edel­ly­te­tään kas­va­tus­tie­teen mais­te­rin tut­kin­toa vuo­desta 2030 alkaen.

  1. Varhaiskasvatuksen ura- ja kou­lu­tus­po­lut joustaviksi

Erilaiset ura­mah­dol­li­suu­det var­hais­kas­va­tuk­sessa lisää­vät mer­kit­tä­västi alan hou­kut­te­le­vuutta ja alalla pysy­mistä. Siksi on tär­keää raken­taa var­hais­kas­va­tuk­sen sosio­no­meille sel­keitä ja jous­ta­via kou­lu­lu­tus­pol­kuja var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­jan, eri­tyi­so­pet­ta­jan ja esio­pet­ta­jan teh­tä­viin. Varhaiskasvatuksen opet­ta­jan teh­tä­viin val­mis­tu­neille sosio­no­meille tulee raken­taa sel­keä jous­tava kou­lu­tus­polku esio­pe­tusta anta­van opet­ta­jan tehtävään.

  1. Varhaiskasvatuksen sosio­no­min teh­tä­vän­kuva valtakunnalliseksi

Varhaiskasvatuksen sosio­no­min teh­tä­vä­ku­vasta tulee laa­tia val­ta­kun­nal­li­nen ohjeis­tus. Sosionomien teh­tä­vät, osaa­mi­set ja vah­vuu­det on mää­ri­tel­tävä kan­sal­li­sesti, ja eri­lai­sen mutta tasa­ver­tai­sen osaa­mi­sen tulee näkyä työ­suh­teen ehdoissa.

  1. Henkilöstön työ­olo­suh­teet ja työ­hy­vin­vointi kuntoon

Päiväkodissa tulee huo­leh­tia, että las­ten ja kas­vat­ta­jien suh­de­luku säi­lyy koko toi­min­ta­päi­vän ajan. Varhaiskasvatuksen opet­ta­jille sekä var­hais­kas­va­tuk­sen sosio­no­meille on varat­tava riit­tä­västi ryh­män ulko­puo­lista aikaa oman perus­teh­tä­vän ja laa­dun var­mis­ta­mi­seksi. Työhyvinvoinnin joh­ta­mi­sen on oltava kiin­teä osa päi­vit­täistä johtamistyötä.

  1. Työnantajien nou­da­tet­tava lakia

Voimassa ole­van lain mukaan var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­jan kel­poi­suu­den saa­vut­ta­nut hen­kilö, oli hän kas­va­tus­tie­teen kan­di­daatti- tai sosio­no­mi­taus­tai­nen, on kel­poi­nen toi­mi­maan myös 1.1.2030 jäl­keen sekä var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­jan että var­hais­kas­va­tuk­sen sosio­no­min teh­tä­vässä. Jatkossa var­hais­kas­va­tuk­sen sosio­no­min palk­kauk­sen tulee olla vähin­tään opet­ta­jan palk­kaa vastaava.

  1. Tilastointi saa­tava ajan tasalle

Varhaiskasvatuksen todel­li­sesta hen­ki­lös­tö­ti­lan­teesta on saa­tava luo­tet­ta­vaa tilas­to­tie­toa. Tällä het­kellä näyt­tää siltä, että lain edel­lyt­tä­mää hen­ki­lös­töä ei ole saa­ta­vissa vuo­teen 2030 men­nessä, jol­loin pal­ve­lun­tuot­ta­jat pako­te­taan rik­ko­maan lakia, jos lain­sää­dän­töä ei muuteta.

Hinnoittelukohta sovittu

Kevään 2022 neu­vot­te­luissa saa­vu­tet­tiin Talentian tavoite var­hais­kas­va­tuk­sen sosio­no­min omasta hin­noit­te­lu­koh­dasta KVTES:ssä.

KVTES:n liit­teessä 5 on nyt uusi var­hais­kas­va­tuk­sen sosio­no­min hin­noit­te­lu­tun­nus 05VKA042. Palkkahinnoittelukohtaan kuu­lu­vien pää­teh­tä­vät muo­dos­tu­vat las­ten kas­va­tuk­sen teh­tä­vistä. Tehtäviin kuu­luu myös muun muassa las­ten ja per­hei­den pal­ve­lui­den yhteen­so­vit­ta­mi­nen, yhteis­työ per­hei­den kanssa sekä monia­lai­nen yhteis­työ. Tehtävät edel­lyt­tä­vät var­hais­kas­va­tus­lain mukaista var­hais­kas­va­tuk­sen sosio­no­min kel­poi­suutta (var­hais­kas­va­tus­laki 540/2018 27 § ja 75 §).

Varhaiskasvatuksen sosio­no­min hin­noit­te­lu­tun­nuk­sen mukai­nen palkka on 2 530,71 euroa. Hinnoittelutunnuksen palkka on vähimmäispalkka.

– Mikäli sinut on pal­kattu kun­taan var­hais­kas­va­tuk­sen sosio­no­miksi ennen hin­noit­te­lu­tun­nuk­sen val­mis­tu­mista ja työ­so­pi­muk­sen mukai­nen palkka ylit­tää hin­noit­te­lu­tun­nuk­sen vähim­mäis­pal­kan, mak­se­taan sinulle edel­leen kans­sasi sovit­tua palk­kaa nor­maa­listi ja muu­tok­setta. Uusi hin­noit­te­lu­tun­nus ei ole peruste alen­taa jo sovit­tua teh­tä­vä­koh­taista palk­kaa tai tehdä uutta työ­so­pi­musta, koros­taa Talentian neu­vot­te­lu­pääl­likkö Tiina Kinnunen.

–  Tämän poh­jalta on hyvä jat­kaa, hän sanoo.

Minna Jerrman