Yhä useammille työntekijöille tarjotaan sosiaalialalla johtajasopimusta. Siitä kannattaa kieltäytyä, sillä vähäinen palkankorotus ei korvaa menetettyjä työehtosopimuksen etuja.

 

 

Johta­ja­so­pi­mus saat­taa kuu­los­taa hie­nolta, ete­ne­mi­seltä uralla. Mutta siinä on omat sudenkuoppansa.

Jos hyväk­syt joh­ta­ja­so­pi­muk­sen, sinulla ei vält­tä­mättä ole työ­eh­to­so­pi­muk­sen ja työ­ai­ka­lain takaa­maa suo­jaa. Käytännössä tämä tar­koit­taa, että työ­suh­teesi ehdot saat­ta­vat hei­ken­tyä mer­kit­tä­västi, sillä työ­eh­to­so­pi­mus oikeut­taa sinut usei­siin työ­lain­sää­dän­töä edul­li­sem­piin työ­suh­teen ehtoihin.

Alun alkaen joh­ta­ja­so­pi­mus on tar­koi­tettu joh­ta­vassa ase­massa ole­ville hen­ki­löille, joi­den työn­kuva on hyvin itse­näi­nen ja joilla on run­saasti alai­sia. Heillä tulos- ja esi­mies­vas­tuu sekä itse­näi­nen ajan­käyttö on kor­vattu työ­eh­to­so­pi­muk­sen palk­ka­ta­soa huo­mat­ta­vasti kor­keam­malla palkalla.

Usein joh­ta­ja­so­pi­mus ei ole kui­ten­kaan perus­teltu hen­ki­löillä, jotka työs­ken­te­le­vät sosiaali­alalla vaik­kapa tii­mie­si­mie­hinä tai yksi­kön­joh­ta­jina. Yksityisen sosi­aa­li­pal­ve­lua­lan työ­eh­to­so­pi­musta ei sovel­leta yri­tyk­sen joh­toon kuu­lu­viin, itse­näis­ten osas­to­jen pääl­li­köi­hin tai vas­taa­vassa esi­mies­a­se­massa ole­viin hen­ki­löi­hin, joi­den pää­asial­li­siin teh­tä­viin kuu­luu työ­nan­ta­jan edus­ta­jana toi­mi­mi­nen. Usein sosiaali­alan tii­mie­si­mie­het ja yksi­kön­joh­taja eivät ole täl­lai­sia työ­eh­to­so­pi­muk­sen mää­rit­tä­miä hen­ki­löitä. He sen sijaan teke­vät työ­eh­to­so­pi­muk­sen pii­riin kuu­lu­vaa työtä – ja näin hei­hin tulee sovel­taa työ­eh­to­so­pi­musta, työ­ai­ka­la­kia ja muuta työlainsäädäntöä.

Palkan tulee olla merkittävän korkea, ennen kuin johtajasopimus kannattaa

Ilman eril­listä sopi­mista joh­ta­ja­so­pi­mus ei sisällä esi­mer­kiksi loma­ra­haa tai vuo­si­lo­ma­lain ylit­tä­vää vuo­si­lo­ma­oi­keutta. Sairausajan palkka on vain työ­so­pi­mus­lain mukai­nen sai­raus­päivä ja yhdek­sän seu­raa­vaa päi­vää, kun vaik­kapa yksi­tyi­sen sosi­aa­li­pal­ve­lua­lan työ­eh­to­so­pi­muk­sen sai­rausa­jan palkka on mak­si­mis­saan 56 päi­vää täy­dellä palkalla.

Johtajasopimuksessa sovi­tun pal­kan päälle ei ilman eril­listä sopi­mista mak­seta työ­ai­kaan sidot­tuja lisiä tai yli­työ­kor­vauk­sia. Myöskään työ­eh­to­so­pi­muk­sissa sovi­tut koro­tuk­set eivät koske joh­ta­ja­so­pi­muk­sen teh­nyttä. Palkan tulisi siis olla mer­kit­tä­vän kor­kea, jotta joh­ta­ja­so­pi­muk­sesta on aidosti hyötyä.

– Varmin tapa vält­tää joh­ta­ja­so­pi­muk­sesta seu­raa­vat etu­jen mene­tyk­set on tehdä sen sijaan työ­so­pi­mus, neu­voo Talentian työ­mark­ki­na­la­ki­mies Tiina Kinnunen.

Talentian kanta on, että joh­ta­ja­so­pi­musta ei kan­nata taval­li­sesti tehdä. Mutta mitä jos työ­nan­taja aset­taa työ­pai­kan saan­nin ehdoksi joh­ta­ja­so­pi­muk­sen sol­mi­mi­sen? Silloin on hyvä yrit­tää vai­kut­taa sopi­muk­sen sisäl­töön ja olla yhtey­dessä Talentiaan ennen sopi­muk­sen allekirjoittamista.

Entä jos sinusta tun­tuu, että olet teh­nyt joh­ta­ja­so­pi­muk­sen vää­rin perus­tein eikä työ­nan­taja nou­data työ­eh­to­so­pi­musta? Ole myös sil­loin yhtey­dessä Talentiaan.

– Työehtosopimuslaissa sää­de­tään työ­nan­ta­jan vel­vol­li­suu­desta nou­dat­taa työ­eh­to­so­pi­musta. Jos joh­ta­ja­so­pi­mus on ris­ti­rii­dassa sito­van työ­eh­to­so­pi­muk­sen kanssa, on joh­ta­ja­so­pi­mus tältä osin mitä­tön, koros­taa Kinnunen.

Jos kans­sasi on tehty työ­eh­to­so­pi­muk­sen vas­tai­nen joh­ta­ja­so­pi­mus, Talentia voi neu­vo­tella työ­so­pi­muk­sen teke­mi­sestä ja takau­tu­vista korvauksista.

Minna Jerrman