Työpaikkojen säästötoimet ovat lomautuksia, irtisanomisia, ehdotuksia vaihtaa lomaraha vapaaksi tai ottaa palkattomia toimi- tai virkavapaita.

 

 

Ammat­ti­jär­jestö Talentia ei suo­sit­tele jäse­nil­leen pal­kat­to­mia toimi- tai vir­ka­va­paita tai sääs­tö­tal­koita. Työnantaja ei voi siir­tää vas­tuuta talou­desta ja sen hoi­dosta henkilöstölle.

Nimensä mukai­sesti kyse on pal­kat­to­masta vapaasta, eikä nii­den aikana ole oikeutta työt­tö­myys­kor­vauk­seen. Lomautuksen aikana työn­te­kijä on oikeu­tettu vii­kon (vii­den päi­vän) oma­vas­tuu­ajan jäl­keen työt­tö­myys­tur­vaan. Palkaton vapaa voi hei­ken­tää sai­rausa­jan palk­kaa, vuo­si­lo­man mää­rää, etuuk­sia ja eläkekertymää.

Talentiasta myös arvioi­daan, ettei­vät vapaa­eh­toi­set pal­kat­to­mat vapaat säästä työn­te­ki­jää lomau­tuk­silta, jos lomau­tuk­siin joudutaan.

Kunnissa ja kun­tayh­ty­missä saa­te­taan myös tehdä pai­kal­li­sia sopi­muk­sia loma­ra­ho­jen vaih­ta­mi­sesta vapaaksi. Sopimuksen voi tehdä vain Jukon pää­luot­ta­mus­mies, ei työn­te­kijä suo­raan työ­nan­ta­jan kanssa. Pääluottamusmies myös ker­too vaih­don ehdot.

Vaikka loma­ra­ho­jen vaihto on mah­dol­lista, Talentia ei suo­sit­tele menet­te­lyä. Osastakaan palk­kaa ei kan­nata luo­pua. Jos sijaista ei voida pal­kata teke­mään töitä vapai­den ajaksi, odot­ta­vat työt lomalta palattua.

Lomautukset ovat työ­nan­ta­jan yksi­puo­li­nen toimi, joten lomaut­ta­mi­sesta ei saa sopia työ­nan­ta­jan kanssa. Odota lomau­tus­mää­räystä ja pää­luot­ta­mus­mie­hen toi­min­taoh­jeita. Työnantaja myös vas­taa, että laki­sää­tei­set teh­tä­vät tule­vat hoi­de­tuksi mää­rä­ajoissa lomau­tuk­sen aikana.

Työnantajan pitää aina tar­jota lomau­tet­ta­valle tai jo lomau­te­tulle työtä, jota ilmaan­tuu lomau­tusil­moi­tuk­sen anta­mi­sen jäl­keen tai lomau­tuk­sen aikana. Tarjotusta työstä ei pidä kiel­täy­tyä. Ilmoita myös jo etu­kä­teen kir­jal­li­sesti työ­nan­ta­jalle, että olet val­mis otta­maan työtä vas­taan lomautusaikana

Lomautuksen aikana työ­nan­taja ei voi pal­kata uutta työ­voi­maa edes sijai­seksi sel­lai­siin töi­hin, joita lomau­te­tut voi­si­vat tehdä.

Työnantaja voi har­kita myös irti­sa­no­mi­sia. Irtisanominen on mah­dol­lista vain, jos nimen­mai­sesti työn­te­ki­jän tekemä työ on vähen­ty­nyt olen­nai­sesti ja pysy­västi talou­del­lis­ten tai toi­min­nan uudel­leen­jär­jes­te­lyn vuoksi tai muista näi­hin ver­rat­ta­vista syistä.

Kunnissa ja kun­tayh­ty­missä työn­te­ki­jöitä edus­taa Jukon pää­luot­ta­mus­mie­het. Niissä yri­tyk­sissä, joissa on sään­nöl­li­sesti vähin­tään 20 työn­te­ki­jää, tulee käydä yhteis­toi­min­ta­neu­vot­te­lut ennen kuin työ­nan­taja voi lomaut­taa tai irti­sa­noa työn­te­ki­jöi­tään. Työntekijöitä edus­taa luot­ta­mus­mies, luot­ta­mus­val­tuu­tettu tai työn­te­ki­jöi­den kes­kuu­des­taan valit­sema yhteistoimintaedustaja.

Pienissä yri­tyk­sissä yt-neu­vot­te­luja ei tar­vitse käydä, mutta työn­te­ki­jöille tai hei­dän edus­ta­jil­leen on varat­tava tilai­suus kuulla työ­nan­ta­jan sel­vi­tys sekä tulla kuul­luksi ennen lomaut­ta­mis- tai irtisanomispäätöstä.

  1. Tee sääs­tö­toi­mien aika­na­kin työsi lain­sää­dän­nön, hyvien ammat­ti­käy­tän­tö­jen ja ammat­tie­tii­kan mukaisesti.
  2. Älä ura­koi. Liukuvaa työ­ai­kaa ei ole tar­koi­tettu yli­töi­den tai mui­den töi­den tekemiseen.
  3. Pyydä yli­töistä kir­jal­li­nen yli­työ­mää­räys yli­työ­kor­vaus­ten saamiseksi.
  4. Seuraa luot­ta­mus­mie­hesi ohjeita ja lue lähe­te­tyt tiedotteet.
  5. Ilmoita Talentiaan lomau­tus- tai irtisanomisuhasta.

Helena Jaakkola