Työpaikkojen säästötoimet ovat lomautuksia, irtisanomisia, ehdotuksia vaihtaa lomaraha vapaaksi tai ottaa palkattomia toimi- tai virkavapaita.

 

 

Ammat­ti­jär­jestö Tal­en­tia ei suosit­tele jäse­nilleen palkat­to­mia toi­mi- tai virkava­pai­ta tai säästötalkoi­ta. Työ­nan­ta­ja ei voi siirtää vas­tu­u­ta taloud­es­ta ja sen hoi­dos­ta henkilöstölle.

Nimen­sä mukaises­ti kyse on palkat­tomas­ta vapaas­ta, eikä niiden aikana ole oikeut­ta työt­tömyysko­r­vauk­seen. Lomau­tuk­sen aikana työn­tek­i­jä on oikeutet­tu viikon (viiden päivän) omavas­tu­ua­jan jäl­keen työt­tömyys­tur­vaan. Palkaton vapaa voi heiken­tää sairausa­jan palkkaa, vuosilo­man määrää, etuuk­sia ja eläkek­er­tymää.

Tal­en­ti­as­ta myös arvioidaan, etteivät vapaae­htoiset palkat­tomat vapaat säästä työn­tek­i­jää lomau­tuk­sil­ta, jos lomau­tuk­si­in joudu­taan.

Kun­nis­sa ja kun­tay­htymis­sä saate­taan myös tehdä paikallisia sopimuk­sia lomara­ho­jen vai­h­tamis­es­ta vapaak­si. Sopimuk­sen voi tehdä vain Jukon päälu­ot­ta­mus­mies, ei työn­tek­i­jä suo­raan työ­nan­ta­jan kanssa. Päälu­ot­ta­mus­mies myös ker­too vai­h­don ehdot.

Vaik­ka lomara­ho­jen vai­h­to on mah­dol­lista, Tal­en­tia ei suosit­tele menet­te­lyä. Osas­takaan palkkaa ei kan­na­ta luop­ua. Jos sijaista ei voi­da palkata tekemään töitä vapaiden ajak­si, odot­ta­vat työt loma­l­ta palat­tua.

Lomau­tuk­set ovat työ­nan­ta­jan yksipuo­li­nen toi­mi, joten lomaut­tamis­es­ta ei saa sopia työ­nan­ta­jan kanssa. Odota lomau­tus­määräys­tä ja päälu­ot­ta­mus­miehen toim­intao­hjei­ta. Työ­nan­ta­ja myös vas­taa, että lak­isääteiset tehtävät tule­vat hoide­tuk­si määräa­jois­sa lomau­tuk­sen aikana.

Työ­nan­ta­jan pitää aina tar­jo­ta lomautet­tavalle tai jo lomaute­tulle työtä, jota ilmaan­tuu lomau­tusil­moituk­sen antamisen jäl­keen tai lomau­tuk­sen aikana. Tar­jo­tus­ta työstä ei pidä kieltäy­tyä. Ilmoi­ta myös jo etukä­teen kir­jal­lis­es­ti työ­nan­ta­jalle, että olet valmis otta­maan työtä vas­taan lomau­tu­saikana

Lomau­tuk­sen aikana työ­nan­ta­ja ei voi palkata uut­ta työvoimaa edes sijaisek­si sel­l­aisi­in töi­hin, joi­ta lomaute­tut voisi­vat tehdä.

Työ­nan­ta­ja voi harki­ta myös irti­sanomisia. Irti­sanomi­nen on mah­dol­lista vain, jos nimen­mais­es­ti työn­tek­i­jän tekemä työ on vähen­tynyt olen­nais­es­ti ja pysyvästi taloudel­lis­ten tai toimin­nan uudelleen­jär­jeste­lyn vuok­si tai muista näi­hin ver­rat­tavista syistä.

Kun­nis­sa ja kun­tay­htymis­sä työn­tek­i­jöitä edus­taa Jukon päälu­ot­ta­mus­miehet. Niis­sä yri­tyk­sis­sä, jois­sa on sään­nöl­lis­es­ti vähin­tään 20 työn­tek­i­jää, tulee käy­dä yhteis­toim­inta­neu­vot­te­lut ennen kuin työ­nan­ta­ja voi lomaut­taa tai irti­sanoa työn­tek­i­jöitään. Työn­tek­i­jöitä edus­taa luot­ta­mus­mies, luot­ta­mus­val­tu­utet­tu tai työn­tek­i­jöi­den kesku­ud­estaan val­it­se­ma yhteis­toim­intae­dus­ta­ja.

Pienis­sä yri­tyk­sis­sä yt-neu­vot­telu­ja ei tarvitse käy­dä, mut­ta työn­tek­i­jöille tai hei­dän edus­ta­jilleen on varat­ta­va tilaisu­us kuul­la työ­nan­ta­jan selvi­tys sekä tul­la kuul­luk­si ennen lomaut­tamis- tai irti­sanomis­päätöstä.

  1. Tee säästö­toimien aikanakin työsi lain­säädän­nön, hyvien ammat­tikäytän­tö­jen ja ammat­ti­eti­ikan mukaises­ti.
  2. Älä urakoi. Liuku­vaa työaikaa ei ole tarkoitet­tu ylitöi­den tai muiden töi­den tekemiseen.
  3. Pyy­dä ylitöistä kir­jalli­nen yli­työmääräys yli­työko­r­vausten saamisek­si.
  4. Seu­raa luot­ta­mus­miehe­si ohjei­ta ja lue lähete­tyt tiedot­teet.
  5. Ilmoi­ta Tal­en­ti­aan lomau­tus- tai irti­sanomisuhas­ta.

Hele­na Jaakko­la