Talentian ammattieettinen lautakunta käsitteli kysymystä, miten menetellä kun nuori vastustaa diagnoosiin johtavia tutkimuksia ja lääkäri kieltää sosiaalityöntekijää kertomasta nuorelle oikeudesta kieltäytyä tutkimuksista.

 

Ammat­tieet­ti­sen lau­ta­kun­nan käsi­tyk­sen mukaan sosi­aa­li­työn­te­ki­jällä on vel­vol­li­suus ker­toa nuo­relle hänen oikeu­des­taan kiel­täy­tyä diag­noo­siin joh­ta­vista tut­ki­muk­sista. Valtakunnallisen sosi­aali- ja ter­vey­sa­lan eet­ti­sen neu­vot­te­lu­kunta Etene on lin­jan­nut ter­vey­den­huol­lon poti­las­la­kiin liit­tyen, että hoito ja pal­velu edel­lyt­tä­vät asiak­kaan suostumusta.

Kieltäytymisen seu­rauk­set on seli­tet­tävä ja annet­tava poti­laalle aikaa poh­tia vas­tausta ja näke­mys­tään. Esimerkkitapauksessa ole­van nuo­ren koh­dalla pää­tök­sen­teon tulee perus­tua moniam­ma­til­li­suu­teen, eikä yhden ammat­ti­kun­nan näke­myk­seen siitä, että on oikeus rajata hen­ki­lön tiedonsaantia.

Jos nuori kiel­täy­tyy diag­noo­siin joh­ta­vasta tut­ki­muk­sesta, on ammat­ti­lai­silla, olipa sit­ten kyseessä kou­lu­lää­käri, ter­vey­den­hoi­taja, sosi­aa­li­työn­te­kijä tai hoi­tava lää­käri, vel­vol­li­suus ker­toa nuo­relle niistä syistä, miksi psy­kiat­ri­nen arvio tar­vi­taan ja mitä mah­dol­li­sesti seu­raa, ellei arviota tehdä. Diagnoosin hyö­dyistä ja hai­toista on ker­rot­tava siten, että nuo­rella on mah­dol­li­suus avoi­meen reflek­tioon asiassaan.

Kieltäytymisen seuraukset on selitettävä ja annettava potilaalle aikaa pohtia vastausta ja näkemystään.

Laissa poti­laan ase­masta ja oikeuk­sista 785/1992 ei ole ikä­ra­jaa poti­laan oikeu­delle kiel­täy­tyä diag­noo­siin joh­ta­vasta tut­ki­muk­sesta. Itsemääräämisoikeus voi­daan sivuut­taa mie­len­ter­veys­lain perus­teella sil­loin, kun mie­len­ter­vey­den häi­riö vaka­vasti vaa­ran­taa ter­veyttä tai turvallisuutta.

Lastensuojelulain 2007/417 perus­teella hal­linto-oikeus voi antaa 28 §:n mukai­sen tut­ki­mus­lu­van. Tällöin 12 vuotta täyt­tä­nyttä on kuul­tava. Lupa myön­ne­tään las­ten­suo­je­lu­tar­peen sel­vit­tä­mi­seksi joh­ta­van viran­hal­ti­jan hake­muk­sesta. Lähtökohtaisesti yli 12-vuo­ti­aan vas­tus­taessa on luvan saa­mi­seen oltava erit­täin pai­na­vat syyt, esi­mer­kiksi mie­len­ter­vey­del­li­nen haitta kuten psykoosi.

Eettinen lau­ta­kunta toteaa, että esi­te­tyssä kysy­myk­sessä on kolme ulot­tu­vuutta, jotka muo­dos­ta­vat rat­kai­sun ja eet­ti­sen lin­jauk­sen perusteen:

1. Nuoren oikeus riit­tä­vään infor­maa­tioon ja nuo­ren oikeus saada tie­toa kiel­täy­ty­mi­sen mahdollisuudesta.

2. Ammattilaisten val­taan ja pää­tök­sen­te­koon liit­ty­vät käy­tän­nöt, joissa on vel­vol­li­suus tehdä moniam­ma­til­li­nen arvio asiak­kaan tilan­netta kos­ke­van tie­don syventämiseksi.

3. Yhteistyöhön liit­tyvä pää­tök­sen­teko siitä, kei­den teh­tävä on poh­tia ja päät­tää amma­til­li­sesta käy­tän­nöstä kyseessä ole­vassa tapauksessa.

Tapauksessa on myös se lähes­ty­mis­tapa, että nuo­rella on oikeus saada diag­noosi. Tällöin voi­daan joko sul­kea pois diag­noosi, mikäli kri­tee­rit eivät täyty tai nuo­rella on mah­dol­li­suus saada diag­noo­sin mukaista hoi­toa. On esi­merk­kejä myös siitä, että esi­mer­kiksi kehi­tys­vam­ma­diag­noo­seja on jou­duttu purkamaan.

Alpo Heikkinen
sih­teeri, erityisasiantuntija
Ammattieettinen lau­ta­kunta, Talentia

alpo.heikkinen@talentia.fi