Talentian puheen­joh­taja Jenni Karsio kom­men­toi yhteis­kun­taa sosi­aa­li­sesta näkö­kul­masta. Seuraa tai pyydä kave­riksi, niin tie­dät enem­män!
Facebook
Twitter

Viime keväänä me jäsenet valitsimme Talentialle uuden liittovaltuuston.

 

 

Valtuusto kokoon­tui mar­ras­kuussa ensim­mäistä ker­taa hybri­di­ko­kouk­seen päät­tä­mään jär­jes­tömme tule­vai­suu­desta. Valtuus­­ton vas­ta­va­lit­se­mana puheen­joh­ta­jana kii­tän luot­ta­muk­sesta, että saan luot­sata Talentiaa tässä mer­kit­tä­vässä teh­tä­vässä. Talentialle valit­tiin myös puheen­joh­ta­jisto ja hal­li­tus. Meillä on asian­tun­teva, moni­puo­li­nen ja tule­vai­suu­teen kat­sova kokoon­pano vie­mässä talen­tia­laista edun­val­von­taa eteenpäin.

Ensi vuonna edessä on pal­jon talen­tia­lais­ten kan­nalta mer­kit­tä­viä tapah­tu­mia. Kevään kun­ta­vaa­lien pää­vies­timme on, että sosi­aa­li­huol­toon inves­toi­mi­nen tuot­taa hyvin­voin­tia, ter­veyttä, työ­ky­kyä ja inhi­mil­listä pääomaa.

Nykyinen toiminta­ympäristö ei tee tehtäväämme helpommaksi.

Sosiaalihuollon ase­maan vai­kut­ta­mi­nen on toi­min­tamme kes­kiössä sote-uudis­tuk­sen muut­taessa his­to­rial­li­sella tavalla työ­elä­määmme. Kunnallinen sopi­mus­jär­jes­telmä muut­tuu tule­van sote-sopi­muk­sen myötä. Varhaiskasvatuksen puo­lella on monta rau­taa tulessa, kun var­hais­kas­va­tuk­sen johto ja opet­ta­jat siir­ty­vät OVTES:siin ja var­hais­kas­va­tuk­sen sosio­no­min teh­tä­vä­ku­vaan ja opin­to­pol­kui­hin vaikutetaan.

Toimintaympäristö, jossa työtä teemme, ei tee teh­tä­väämme hel­pom­maksi. Julkisen talou­den tilanne lisää epä­var­muutta työ­elä­määmme yt-neu­vot­te­lui­den ja lomau­tus­ten myötä. Samaan aikaan meitä tar­vi­taan enem­män kuin kos­kaan sosi­aa­li­pal­ve­lui­den tar­peen kas­vaessa. Työhyvinvoinnin teema kos­ket­taa meitä nyt eri­tyi­sen vah­vasti ja sen edis­tä­mi­nen on sitä­kin tär­keäm­mässä roo­lissa. Tässä mur­rok­sessa entistä tär­keäm­pää on, että osal­lis­tumme aktii­vi­sesti yhteis­kun­nal­li­seen kes­kus­te­luun ja saamme työmme mer­ki­tyk­sen laa­jasti näkyviin.

Samaan aikaan, kun korona sul­kee yhteis­kun­taa, Talentian on avat­tava uusia ovia jäse­nil­leen osal­lis­tua toi­min­taan ja vai­kut­ta­mis­työ­hön. Vaikuttamisen voima syn­tyy yhteis­työllä. Jäsen­yhdistyksien ja jäsen­ten tuke­mi­nen pai­kal­li­sesti on avai­na­se­massa, jotta saamme vies­timme parem­min kuu­lu­viin. Edunvalvonta- ja vai­kut­ta­mis­työ etäyh­teyk­sien uudella aika­kau­della vaa­tii meiltä uuden­laista ajat­te­le­mista ja teke­mistä. Paljon on siis teke­mistä. Eiköhän ryh­dytä töi­hin, yhdessä!