Tartuntatautilain rokotusasetus on aiheuttanut työpaikoilla ylilyöntejä, joissa rokotuksista eri syistä kieltäytyneitä uhataan seuraamuksilla. Tämä ei ollut lainlaatijan tarkoitus.

 

Ammatti­jär­jestö Talen­tiaan on tullut jäseniltä viestejä, että joissakin sote-organi­saa­tioissa on määrätty, että kaikkien työnte­ki­jöiden on otettava poikkeuk­setta influens­sa­ro­ko­tukset eikä huomioon ole otettu sitä, millaisen asiakas­kunnan parissa työntekijä työsken­telee. Määräystä on vahvis­tettu uhkaa­malla irtisa­no­mi­silla tai muilla seuraa­muk­silla.

Tartun­ta­tau­tilain pykälää 48 ei ole ammat­ti­jär­jestö Talentian mukaan tarkoi­tettu irtisa­no­misen perus­teeksi eikä sitä sellaisena voi käyttää. Laki ei muuta palve­lus­suh­detta koskevaa lainsää­däntöä eikä muita työelämän toimin­ta­tapoja.

Talen­tiasta muistu­tetaan, ettei tartun­ta­tau­tilain pykälä 48 edellytä katego­rista kaikkein rokot­ta­mista työpai­koilla, vaan riskit tulee kartoittaa ja seuloa. Rokotusten ottaminen on Suomessa vapaa­eh­toista.

Painos­tus­ti­lan­teissa työnte­kijän tulee ottaa yhteyttä omaan luotta­mus­mieheen ja tarvit­taessa Talentian työ- ja virka­suh­de­neu­vontaan, jotta yksit­täisiin tilan­teisiin löytyy ratkaisut. Maalais­järjen käyttö on sallittua, eikä lakia saa tulkita liian jäykästi, todetaan Talen­tiasta.

Missä suoja tarvitaan, missä ei?

Vuoden 2018 maalis­kuussa voimaan tullut tartun­ta­tau­tilain pykälä 48 velvoittaa työnan­tajat huoleh­timaan työnte­ki­jöiden ja työhar­joit­teluun osallis­tuvien opiske­li­joiden riittä­västä rokotus­suo­jasta, kun työsken­nellään asiakas- ja potilas­ti­loissa, joissa on tartun­ta­tautien vakaville seuraa­muk­sille alttiita potilaita tai asiak­kaita. Tällaisia asiakas­ryhmiä ovat muun muassa vakavasti sairaat, raskaana olevat sekä alle 1- ja yli 65-vuotiaat henkilöt.

Rokotus­suoja tai sairas­tetun taudin antama suoja tulee olla tuhka­rokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi tulee olla rokotuksen antama suoja influenssaa ja imeväi­si­käisiä hoita­villa hinku­yskää vastaan.

Rokotuksia eivät tarvitse henkilöt, jotka vierai­levat satun­nai­sesti toimi­pis­teissä lyhyen työteh­tävän vuoksi. Erilai­sissa laitok­sissa, kuten lasten­ko­deissa, rokotuksen tarve riippuu asiakas­kunnan raken­teesta. Päivä­kotien tai koulujen henki­lö­kuntaa rokotus­a­setus ei koske eikä työnte­ki­jöitä, jotka työsken­te­levät asiakkaan kodissa.

Todistukseen tiedot: sopiva, rajoituksin sopiva ja ei-sopiva

Työnantaja tiedottaa työter­veys­huol­lolle, minkä­laista suojaa kussakin toimi­pis­teessä edelly­tetään ja missä suojaa ei edellytetä. Työter­veys­huolto selvittää työnte­kijän sovel­tu­vuuden ja työnte­kijän luvalla kertoo sen työan­ta­jalle.

Sovel­tuvuus osoitetaan esimer­kiksi työnte­ki­jälle annet­ta­valla todis­tuk­sella, jossa on vain tieto siitä, onko työntekijä sopiva, rajoi­tuksin sopiva tai ei-sopiva työhön.

Työter­veys­huollon, työnte­kijän ja työnan­tajan pitää neuvo­tella keskenään, mitä tehdään, jos esimer­kiksi allergia estää rokotuksen ottamisen. On mahdol­lista, että työntekijä voi kokonai­sarvion perus­teella jatkaa työsken­telyä omassa yksikössään.

Ohjeiden tulee noudattaa lakeja

Tartun­ta­tau­tilain pykälän 48 sovel­ta­minen on tuottanut työpai­koilla paikoittain ongelmia. Terveyden ja hyvin­voin­nin­lai­toksen mukaan (THL) organi­saa­tioissa on ollut epäsel­vyyttä siitä, miten työnte­kijän sovel­tu­vuutta tartun­ta­tau­tilain näkökul­masta tulisi arvioida. Tämän seurauksena on laadittu ohjeis­tuksia, jotka eivät noudata henki­lö­tie­to­lakia ja lakia yksityi­syyden suojasta työelä­mässä. Ohjeis­tukset tulisi käydä läpi ja varmistaa, että ne noudat­tavat lakia, muistu­tetaan THL:stä.

Katso lisää: THL usein kysytyt.

Helena Jaakkola