Sosiaalinen sirkus tukee hyvinvointia taiteen kautta.

 

 

Keski-poh­jan­maan kan­san­opis­ton lii­kun­ta­sa­lissa Kokkolassa soi har­kittu ja ryt­mi­käs, mutta rau­hal­li­nen musiikki.

Se kiin­nit­tää opis­ton eri­tyistä tukea tar­vit­se­vien lin­jalla opis­ke­le­vien eli Virtasten huo­mion, ja he alka­vat tans­sah­della lat­tialla ole­van ison var­jon ympärillä.

Pian Sara Airola kut­suu heitä tart­tu­maan var­jon reunoista.

Airola on Sirkuskoulu Kuun toi­nen omis­taja ja alan tai­tei­lija, joka on opet­ta­nut ryh­mälle jo kuu­den vuo­den ajan sosi­aa­lista sirkusta.

Sirkus kuuluu kaikille.

Koulutukseltaan Airola on yhtei¬≠s√∂¬≠pe¬≠da¬≠gogi (AMK), l√§hi¬≠hoi¬≠taja ja tanssi-innos¬≠taja. Sirkusta Airola on opis¬≠kel¬≠lut Suomen Nuorisosirkusliiton sir¬≠kusoh¬≠jaa¬≠ja¬≠kou¬≠lu¬≠tuk¬≠sessa sek√§ Turun Taideakatemiassa sirkustaiteilija‚Äďpedagogi (AMK) ‚ÄĎkou¬≠lu¬≠tuk¬≠sessa. Lis√§ksi h√§n on k√§y¬≠nyt sosi¬≠aa¬≠li¬≠sen sir¬≠kuk¬≠sen kursseja.

‚Äď Totuin sosiaali¬≠alan t√∂is¬≠s√§ni yhdis¬≠t√§¬≠m√§√§n tans¬≠si¬≠lii¬≠ke¬≠te¬≠ra¬≠pian ja tanssi-ilmai¬≠sun, joten sir¬≠kuk¬≠sen k√§ytt√∂ sosi¬≠aa¬≠li¬≠sena sir¬≠kuk¬≠sena on ollut minulle luon¬≠nol¬≠li¬≠nen tapa toi¬≠mia, Airola taustoittaa.

Sosiaalinen sir­kus on sir­kus­toi­min­taa, jossa sir­kus toi­mii väli­neenä mui­den tai­to­jen tai tavoit­tei­den saa­vut­ta­mi­seen. Tavoitteita voi­vat olla esi­mer­kiksi osal­li­suu­den ja toi­mi­juu­den tuke­mi­nen, syr­jäy­ty­mi­sen ehkäisy tai vuo­ro­vai­ku­tuk­sen tukeminen.

Sosiaalinen sir­kus tukee myös eri­tyis­ten ryh­mien hyvin­voin­tia tai­teen kautta. Teknisiä tai­toja tär­keäm­pää on oppia sir­kuk­sen avulla esi­mer­kiksi vuo­ro­vai­ku­tus­tai­toja ja sosi­aa­li­sia tai­toja, kuten luot­ta­musta, kos­ke­tusta ja rohkeutta.

Sitä käy­te­tään myös esi­mer­kiksi maa­han­muut­ta­jien, näkö­vam­mais­ten, syr­jäy­ty­mis­vaa­rassa ole­vien nuor­ten, päih­de­kun­tou­tu­jien, lii­kun­ta­ra­joit­teis­ten ja ikäih­mis­ten kanssa.

Virtasen kanssa ohjaa­jan on elet­tävä het­kessä. Ohjaaja ais­tii ryh­mää ja muut­taa havain­to­jen perus­teella tar­vit­taessa nopeasti suunnitelmaa.

‚Äď Parasta antia ovat ute¬≠liai¬≠suus ja yhdess√§ tut¬≠ki¬≠mi¬≠nen. Min√§ opin Virtasilta eni¬≠ten. Minua kiin¬≠nos¬≠taa kuulla hei¬≠d√§n n√§ke¬≠myk¬≠si¬≠√§√§n. Lempikysymykseni on: mit√§ t√§ll√§ voisi tehd√§? Saan heilt√§ k√§sit¬≠t√§¬≠m√§t¬≠t√∂¬≠m√§n pal¬≠jon ideoita ope¬≠tuk¬≠seeni, Airola kiitt√§√§.

Sosiaalinen sir­kus on myös yhtei­söl­listä ja osallistavaa.

‚Äď Ryhm√§n tun¬≠te¬≠mi¬≠nen pit¬≠k√§lt√§ ajalta on luo¬≠nut luot¬≠ta¬≠musta, roh¬≠keutta ja enna¬≠koin¬≠tia. Tied√§n ryh¬≠m√§¬≠l√§is¬≠ten toi¬≠veita, vah¬≠vuuk¬≠sia ja kehit¬≠t√§¬≠mis¬≠koh¬≠tia, Airola puntaroi.

Vuorovaikutustaidot kehittyvät

T√§ll√§ ker¬≠taa p√§i¬≠v√§n t√§r¬≠keit√§ sanoja ovat ‚ÄĚmoi‚ÄĚ ja ‚ÄĚter¬≠ve¬≠tu¬≠loa‚ÄĚ. Niill√§ kiin¬≠ni¬≠te¬≠t√§√§n lem¬≠pe√§sti kaik¬≠kien huo¬≠mio meneil¬≠l√§√§n ole¬≠vaan. Joskus Sara Airola on pyy¬≠t√§¬≠nyt ryh¬≠m√§√§ koolle lau¬≠la¬≠malla oopperaa.

‚Äď Tervetuloa isoon pii¬≠riin. Mit√§s kuu¬≠luu? h√§n kysyy.

Ryhm√§l√§isille kuu¬≠luu hyv√§√§, mik√§ ilah¬≠dut¬≠taa Airolaa: osin koro¬≠nan vuoksi edel¬≠li¬≠sest√§ tapaa¬≠mi¬≠sesta on kulu¬≠nut aikaa. Tauolla Kalervo Kattilakoski ja Aleksi Holma luon¬≠neh¬≠ti¬≠vat Airolaa muka¬≠vaksi nai¬≠seksi ja opet¬≠ta¬≠jaksi, jonka kanssa on kiva olla.

‚Äď Ensimm√§iset pari-kolme vuotta n√§in Virtasia ker¬≠ran vii¬≠kossa. Nykyisin meill√§ on tee¬≠ma¬≠p√§i¬≠vi√§ ja ‚ÄĎviik¬≠koja, kuten kes√§¬≠lei¬≠rej√§. Toiveena on saada toi¬≠min¬≠taa taas s√§√§n¬≠n√∂l¬≠li¬≠sem¬≠m√§ksi, Airola kertoo.

Vahva motivaatio auttaa uusien taitojen oppimisessa.

Kuudessa vuo­dessa ryh­mä­läis­ten ute­liai­suus, roh­keus ja kokei­lun ilo sekä pareit­tain ja ryh­mässä toi­mi­mi­nen ovat kehit­ty­neet valtavasti.

‚Äď My√∂s kehon¬≠hah¬≠mo¬≠tus- ja hal¬≠lin¬≠ta¬≠tai¬≠dot ovat saa¬≠neet sosi¬≠aa¬≠li¬≠sesta sir¬≠kuk¬≠sesta vah¬≠vis¬≠tusta, Airola kertoo.

Erityislinjojen ohjaaja Valtteri Konttila, sekä Virtasten vas­tuu­opet­taja Aija Jylhä ovat sir­kusoh­jaa­jan tär­keitä yhteis­työ­kump­pa­neita hen­ki­lö­koh­tais­ten avus­ta­jien lisäksi.

Jylhä on seu­ran­nut Virtasia sosi­aa­li­sen sir­kuk­sen pyör­teissä koko kuu­den vuo­den ajan. Hänen mie­les­tään mene­telmä on kehit­tä­nyt ja vah­vis­ta­nut opis­ke­li­joi­den itse­sää­te­ly­ky­kyä ja toiminnanohjausta.

Sosiaalisen sir¬≠kuk¬≠sen yhtei¬≠s√∂l¬≠li¬≠syys on vah¬≠vis¬≠ta¬≠nut h√§nen mukaansa my√∂s ryh¬≠m√§n vuo¬≠ro¬≠vai¬≠ku¬≠tus- ja sosi¬≠aa¬≠li¬≠sia tai¬≠toja. Opiskelijoiden itse¬≠tun¬≠te¬≠mus on kehit¬≠ty¬≠nyt jat¬≠ku¬≠van reflek¬≠tion my√∂t√§.

‚Äď Yksil√∂llinen ty√∂s¬≠ken¬≠te¬≠lyn tuke¬≠mi¬≠nen sek√§ raken¬≠tava ja kan¬≠nus¬≠tava palaute ja ilma¬≠piiri ovat vah¬≠vis¬≠ta¬≠neet oppi¬≠lai¬≠den min√§¬≠pys¬≠ty¬≠vyytt√§ ja itse¬≠tun¬≠toa, Jylh√§ toteaa.

Myös oppi­lai­den voi­maan­tu­mi­nen on ollut sel­keää. He ovat innos­tu­neita työs­ken­te­lystä ja ylpeitä uusista taidoista.

‚Äď Vahva moti¬≠vaa¬≠tio aut¬≠taa uusien tai¬≠to¬≠jen oppi¬≠mi¬≠sessa. Toiminnallisen ty√∂s¬≠ken¬≠te¬≠lyn my√∂t√§ uuden¬≠lai¬≠set kyvyt tule¬≠vat esiin. Uuden oppi¬≠mi¬≠nen saa aikaan my√∂n¬≠tei¬≠sen latauk¬≠sen ja suh¬≠tau¬≠tu¬≠mi¬≠sen omiin tai¬≠toi¬≠hin sek√§ itseil¬≠mai¬≠suun, Jylh√§ sanoo.

 Suorituspaineita ei ole

Kun var­joa koho­te­taan ylös ja alas, se alkaa aal­toilla ilmassa.

‚Äď Nyt kaksi saa vaih¬≠taa paik¬≠kaa: Aleksi ja Heleija! Hyv√§, Marko, se meni hyvin! Tule vain, Sara Airola kannustaa.

Lattialla on myös hulavanteita.

‚Äď Kun musiikki pys√§h¬≠tyy, mene van¬≠teen sis√§lle ja py√∂¬≠r√§hd√§ sen kanssa ymp√§ri. Vanteen voi nos¬≠taa yl√∂s asti. Sitten vain menoksi! Ensin voi v√§h√§n dans¬≠sata ja keri√§ k√§si√§ tai var¬≠vas¬≠tella, Airola neu¬≠voo, kun kai¬≠ut¬≠ti¬≠mesta alkaa kuu¬≠lua it√§¬≠maista musiikkia.

Kun musiikki stop­paa, Julia Mattila pyö­rit­tää van­netta tot­tu­neesti vyö­täi­sil­lään, Aleksi Holma kaulallaan.

‚Äď Oi, todella hie¬≠noa, kehuu Airola, joka tie¬≠t√§√§, mit√§ tai¬≠don oppi¬≠mi¬≠nen vaatii.

Suorituspaineita ei ole. Ryhmäläiset eläy­ty­vät innois­saan ja teke­vät kukin tyy­lil­lään. Kun kai­killa on hyp­py­sissä sama väline, ohjaa­jalla on mah­dol­li­suus koh­data kaikki yksilöllisesti.

Rohkeus omaan tekemiseen kehittyy.

Arja Lahden mie­lestä poi eli naru, jonka toi­sessa päässä on väri­käs huivi, toi­sessa peh­mus­tettu paino, on hiiri. Toinen näkee sen makkarana.

‚Äď Okei, mak¬≠kara! Laitetaan mak¬≠kara py√∂¬≠ri¬≠m√§√§n! Sara hei¬≠lut¬≠taa poita k√§des¬≠s√§√§n kor¬≠keuk¬≠sissa ja luo oman lyhyen esi¬≠tyk¬≠sen, johon Janika V√§litalo ja Kalervo Kattilakoski otta¬≠vat osaa.

‚Äď S√§ olet ihana, ryh¬≠m√§¬≠l√§i¬≠set anta¬≠vat Airolalle palautetta.

Luova ja rento tunnelma

Ryhmässä on kokeiltu myös ilma-akro­ba­tiaa. Rengastrapetsilla ja ver­ti­kaa­li­kan­kailla har­joit­telu on onnis­tu­nut hienosti.

‚Äď Olen otta¬≠nut akro¬≠ba¬≠tian ohjaa¬≠mi¬≠sen haas¬≠teena. Pienryhm√§ss√§ olemme yhdess√§ kuva¬≠kort¬≠tien avulla miet¬≠ti¬≠neet miten teemme ja onnis¬≠tumme tur¬≠val¬≠li¬≠sesti, Sara Airola kertoo.

Päivän aikana temp­puil­laan vielä kuk­ka­ke­peillä, flowers­tick­seillä, ja suri­su­te­taan näky­mä­töntä sirkuskärpästä.

Tunnelma ryh¬≠m√§ss√§ on luova, rento ja iloi¬≠nen. L√§ht√∂kohta on, ett√§ teke¬≠mi¬≠nen on sel¬≠laista, mit√§ kaikki voi¬≠vat tehd√§.

Alkupiirissä har­joi­tel­tiin toi­sen huo­mioon otta­mista ja sosi­aa­li­sia tai­toja. Lyhyessä ajassa har­jaan­tui­vat myös kehon­hah­mo­tus sekä roh­keus ja uskal­lus omaan teke­mi­seen ja ideoimiseen.

‚Äď Huivit ja poit kuvas¬≠ta¬≠vat vapau¬≠den tun¬≠netta lei¬≠jail¬≠les¬≠saan kevyesti, Airola mainitsee.

Aleksi Holman mie­lestä paras on vasta tulossa: jonglee­raus­lau­tas­ten pyö­rit­tä­mi­nen kepin nokassa ranneliikkeillä.

‚Äď Rohkeutta ja rak¬≠kautta, h√§n filo¬≠so¬≠foi sosi¬≠aa¬≠li¬≠sen sir¬≠kuk¬≠sen mer¬≠ki¬≠tyst√§ itselleen.

‚Äď Ihanaa tehd√§ kaik¬≠kea yst√§¬≠v√§l¬≠li¬≠sesti, kiteyt¬≠t√§√§ Olli Tarkiainen.

Tavoitteellista toimintaa

Suomessa sosi­aa­lista sir­kusta on kehi­tetty ja toteu­tettu tavoit­teel­li­sesti noin kym­me­nen vuo­den ajan. Kehittämistyöstä on vas­tan­nut Suomen Nuorisosirkusliiton sosi­aa­li­sen sir­kuk­sen jaosto yhdessä jäse­nyh­tei­sö­jensä kanssa. Sosiaalisen sir­kuk­sen vai­ku­tuk­sia on tut­kittu useissa hank­keissa yhteis­työssä Tampereen yli­opis­ton Tutkivan teat­te­ri­työn kes­kuk­sen kanssa.

Useissa sir­kus­kou­luissa eri puo­lilla maata sosi­aa­li­nen sir­kus on jo osa kou­lun vii­koit­taista toi­min­taa. Tampereella toi­mi­vassa Sorin Sirkuksessa on esi­mer­kiksi työs­ken­nelty yhdessä van­kien ja eri­tyistä tukea tar­vit­se­vien aikuis­ten kanssa ja Rovaniemen Piste Kollektiivissa ikäih­mis­ten kanssa.

Sirkus Magentalla on Helsingiss√§ k√§yn¬≠niss√§ Sosiaalinen sir¬≠kus las¬≠ten¬≠suo¬≠je¬≠lu¬≠ty√∂n tukena ‚ÄĎhanke. Hankkeen koh¬≠de¬≠ryh¬≠m√§n√§ ovat eri-ik√§i¬≠set las¬≠ten¬≠suo¬≠je¬≠lun pal¬≠ve¬≠lui¬≠den ja avo¬≠huol¬≠lon sosi¬≠aa¬≠li¬≠ty√∂n asiak¬≠kaat, eri¬≠tyi¬≠sesti per¬≠heet. Sirkustoimintaa j√§r¬≠jes¬≠te¬≠t√§√§n muun muassa per¬≠he¬≠kun¬≠tou¬≠tus¬≠kes¬≠kuk¬≠sissa, vas¬≠taan¬≠ot¬≠to¬≠lai¬≠tok¬≠sissa ja las¬≠ten¬≠ko¬≠deissa. Ty√∂ntekij√∂ille tar¬≠jo¬≠taan toi¬≠min¬≠nal¬≠li¬≠sia kou¬≠lu¬≠tuk¬≠sia, joissa esi¬≠tel¬≠l√§√§n sosi¬≠aa¬≠li¬≠sen sir¬≠kuk¬≠sen mene¬≠tel¬≠mi√§ k√§yt√§nn√∂ss√§.

Lisätietoa: https://snsl.fi/sosiaalinen-sirkus

Kirjallisuutta: Opas sir¬≠kuk¬≠sen hyvin¬≠voin¬≠ti¬≠vai¬≠ku¬≠tus¬≠ten tut¬≠ki¬≠mi¬≠seen. Toim. Katri Kek√§l√§inen, Sofia-Charlotta Kakko, Vaikuttava sir¬≠kus ‚ÄĎhanke. 2013.

 

Anne Saarikettu