Olof Cantell rycker in när kollegor i stan drabbas av omställningar. Som förtroendeman för Juko (Förbundet för offentligt anställda) kallas han in för att säkra att arbetsgivaren följer avtalen i omorganiseringsprocessen.

 

 

Fört­roen­deupp­dra­get som fört­roen­de­man tillför Olof Cantells arbets­bild omväx­ling. Men upp­dra­get kan bli emo­tio­nellt belas­tande. Det är starka käns­lor som Olof ska härbär­gera, käns­lor förk­nip­pade med om en oviss fram­tid i ett arbete med nya arbet­supp­gif­ter. Det är fråga om en sor­ge­process, om att ge upp det sam­man­hang som ger var­da­gen struk­tur och mening och sam­ti­digt klara av att mobi­li­sera styrka och nyfi­ken­het att vilja lära sig nytt, vara följ­samt flexi­bel och snabbt anpassa sig till en ny arbetsplatskultur.

Om det är en arbets­ta­gare med svenska som första språk som drab­bas av omplace­rin­gen, är det Olof som har hand om fört­roen­de­man­naupp­dra­get. Det har inte varit aktuellt sedan Olof inledde sin treårs­pe­riod som fört­roen­de­man i augusti.

– Under hös­ten har jag del­ta­git i Talentias utbildningar.

Han säger att han trivs med sitt nya upp­drag. En dag i vec­kan är vikt för upp­drag som huvudfört­roen­de­man­nen delegerar.

Målveten förtroendeman

Intresset för Talentia väck­tes hos Olof redan under stu­die­ti­den då han var ersät­tare i full­mäk­tige. Målet att bli fört­roen­de­man hägrade redan då, i kom­bi­na­tion med en fast tjänst som socia­lar­be­tare inom Helsingfors stad. Där är han nu. Han är ans­tälld vid enhe­ten för vuxen socialt arbete i Haga. Tidigare var Olof samar­bet­sans­va­rig i sitt arbets­team, vil­ket hjälpt honom i hans nuva­rande upp­drag. Han upps­kat­tar för­hand­lings­kul­tu­ren som råder inom Helsingfors stad. Påverkansmöjligheterna är reella.

Hittills har upp­dra­get inte varit över­mäk­tigt. Klientärendena på job­bet är inte färre fas­tän han prio­ri­te­rar fört­roen­de­man­naupp­dra­get en arbets­dag i veckan.

– Förstås går front desk på job­bet var tredje vecka före allt annat.

Omfattande bedöm­nin­gar, utred­nin­gar av klien­tens ser­vice­be­hov och arbetsförmåga hör till Olofs arbete på social­kon­to­ret. Rehabiliterande arbets­for­mer kan bli aktuella eller klien­ten kan få hjälp med att ansöka om pen­sion som möj­lig­gör självför­sörj­ning. I slu­tän­dan är det förstås pen­sions­kas­san som avgör om pen­sion kan beviljas.

Ett av socia­lar­be­ta­rens arbets­reds­kap är moti­ve­rande sam­tal med klien­ten. Att bryta lång­tid­sar­bets­lös­het sker inte i en hast, moti­va­tio­nen behö­ver boos­tas för att hen ska söka hel­tids­jobb eller del­tid­sar­bete på grund av sjukdomsnedsättning.

Bra att ha flera socialhandledare

Där vi sit­ter vid ett café­bord med utsikt över riks­dags­huset i stads­bib­lio­te­ket Odes andra våning, kom­mer sam­ta­let osökt in på Sote-refor­men – ett oupp­fyllt löfte om förändring.

– Mycket tid och pen­gar lades ned. Helsingfors skulle få sär­lös­nin­gar. Med tanke på ans­täll­ning­strygg­he­ten hop­pas jag verkli­gen att Helsingfors stad förblir min arbets­gi­vare om Sote-refor­men i någon form verks­tälls i fram­ti­den. Offentliga sek­torn är stark och den behövs.

– Jag är nöjd över att valfri­he­ten inte för­verkli­ga­des. Mina klien­ter som lever på utkomsts­töd eller andra FPA-bidrag kan inte använda sig av sådan valfri­het – pri­vata ser­viceal­ter­na­tiv kostar.

Offentliga sektorn är stark och den behövs.

– Svensk socialvård i Helsingfors skulle må bra av att omor­ga­ni­se­ras efter utvär­de­ring av nuva­rande socialvård på svenska, anser Olof.

Olofs klien­ter får komplet­te­rande utkomsts­töd efter behovspröv­ning. Enligt Olof kunde FPA:s utkomsts­töd fun­gera bättre, exem­pel­vis pen­sio­nä­rer­nas situa­tion är otrygg på grund av att de tid­vis kan behöva mer pen­gar till medici­ner. Men visst är han nöjd över att socialvår­den inte belas­tas av att beräkna van­ligt utkomststöd.

– Så som socialvår­den är orga­ni­se­rad i dag har social­hand­le­dar­nas antal ökat, de hjäl­per klien­terna ansöka om utkomsts­töd, men tyvärr har deras löner stam­pat på stäl­let, kons­ta­te­rar Olof.

Nej till arbete utan lön

Talentia-med­lem­marna har bli­vit fler, int­res­set att påverka poli­tiska bes­lut orga­ni­se­rar det sociala områ­dets anställda.

Professionerna inom det sociala områ­det är rela­tivt nya i jämfö­relse med andra pro­fes­sio­ner. Talentia har utrymme och tid att pro­fi­lera pro­fes­sio­nerna för att befästa deras posi­tion, även vär­de­rat i kon­kur­rens­kraf­tig lön på arbetsmarknaden.

Pågående samar­betsför­hand­lin­gar ser Olof som nyc­keln till att få ett slut på att socia­lar­be­tarna ger arbets­gi­va­ren 24 arbets­tim­mar årli­gen, utan lön för mödan.

– Det är ett krav!

Sunniva Ekbom