Olof Cantell rycker in när kollegor i stan drabbas av omställningar. Som förtroendeman för Juko (Förbundet för offentligt anställda) kallas han in för att säkra att arbetsgivaren följer avtalen i omorganiseringsprocessen.

 

 

Förtroen­de­up­p­draget som förtroen­de­man tillför Olof Can­tells arbets­bild omväxling. Men upp­draget kan bli emo­tionellt bela­s­tande. Det är star­ka känslor som Olof ska här­bärg­era, känslor förknip­pade med om en oviss framtid i ett arbete med nya arbet­suppgifter. Det är frå­ga om en sorge­process, om att ge upp det sam­man­hang som ger varda­gen struk­tur och mening och sam­tidigt klara av att mobilis­era styr­ka och nyfiken­het att vil­ja lära sig nytt, vara följsamt flex­i­bel och snabbt anpas­sa sig till en ny arbet­splatskul­tur.

Om det är en arbet­sta­gare med sven­s­ka som förs­ta språk som drab­bas av omplac­erin­gen, är det Olof som har hand om förtroen­de­man­naup­p­draget. Det har inte var­it aktuellt sedan Olof inled­de sin treårspe­ri­od som förtroen­de­man i augusti.

– Under hösten har jag delt­ag­it i Tal­en­tias utbild­ningar.

Han säger att han trivs med sitt nya upp­drag. En dag i veck­an är vikt för upp­drag som huvud­förtroen­de­man­nen delegerar.

Målveten förtroendeman

Intres­set för Tal­en­tia väck­tes hos Olof redan under studi­e­ti­den då han var ersättare i fullmäk­tige. Målet att bli förtroen­de­man hägrade redan då, i kom­bi­na­tion med en fast tjänst som socialar­betare inom Hels­ing­fors stad. Där är han nu. Han är anställd vid enheten för vux­en socialt arbete i Haga. Tidi­gare var Olof samar­bet­sans­varig i sitt arbet­steam, vilket hjälpt hon­om i hans nuvarande upp­drag. Han upp­skat­tar förhan­dlingskul­turen som råder inom Hels­ing­fors stad. Påverkans­möj­ligheter­na är reel­la.

Hit­tills har upp­draget inte var­it över­mäk­tigt. Klien­tären­de­na på job­bet är inte färre fastän han pri­or­it­er­ar förtroen­de­man­naup­p­draget en arbets­dag i veck­an.

– Förstås går front desk på job­bet var tred­je vec­ka före allt annat.

Omfat­tande bedömningar, utred­ningar av klien­tens ser­vice­be­hov och arbets­för­må­ga hör till Olofs arbete på socialkon­toret. Reha­biliterande arbets­former kan bli aktuel­la eller klien­ten kan få hjälp med att ansö­ka om pen­sion som möjlig­gör självförsör­jn­ing. I slutän­dan är det förstås pen­sion­skas­san som avgör om pen­sion kan bevil­jas.

Ett av socialar­betarens arbet­sred­skap är motiverande sam­tal med klien­ten. Att bry­ta långtid­sar­bet­slöshet sker inte i en hast, moti­va­tio­nen behöver boost­as för att hen ska söka heltid­sjobb eller deltid­sar­bete på grund av sjuk­dom­sned­sät­tning.

Bra att ha flera socialhandledare

Där vi sit­ter vid ett cafébord med utsikt över riks­dagshuset i stads­bib­lioteket Odes andra vån­ing, kom­mer sam­talet osökt in på Sote-refor­men – ett oupp­fyllt löfte om förän­dring.

– Myck­et tid och pen­gar lades ned. Hels­ing­fors skulle få sär­lös­ningar. Med tanke på anställ­ningstryg­gheten hop­pas jag verk­li­gen att Hels­ing­fors stad för­blir min arbets­gi­vare om Sote-refor­men i någon form verk­ställs i framti­den. Offentli­ga sek­torn är stark och den behövs.

– Jag är nöjd över att val­fri­heten inte förverk­li­gades. Mina klien­ter som lever på utkom­st­stöd eller andra FPA-bidrag kan inte använ­da sig av sådan val­fri­het – pri­va­ta ser­viceal­ter­na­tiv kostar.

Offentliga sektorn är stark och den behövs.

– Sven­sk socialvård i Hels­ing­fors skulle må bra av att omor­gan­is­eras efter utvärder­ing av nuvarande socialvård på sven­s­ka, anser Olof.

Olofs klien­ter får kom­plet­terande utkom­st­stöd efter behovsprövn­ing. Enligt Olof kunde FPA:s utkom­st­stöd fungera bät­tre, exem­pelvis pen­sionär­ernas sit­u­a­tion är otrygg på grund av att de tid­vis kan behö­va mer pen­gar till med­i­cin­er. Men visst är han nöjd över att socialvår­den inte belas­tas av att beräk­na van­ligt utkom­st­stöd.

– Så som socialvår­den är organ­is­er­ad i dag har social­han­dledar­nas antal ökat, de hjälper klien­ter­na ansö­ka om utkom­st­stöd, men tyvärr har deras lön­er stam­pat på stäl­let, kon­stat­er­ar Olof.

Nej till arbete utan lön

Tal­en­tia-medlem­mar­na har bliv­it fler, intres­set att påver­ka poli­tiska beslut organ­is­er­ar det sociala områdets anställ­da.

Pro­fes­sion­er­na inom det sociala området är rel­a­tivt nya i jäm­förelse med andra pro­fes­sion­er. Tal­en­tia har utrymme och tid att pro­fil­era pro­fes­sion­er­na för att befäs­ta deras posi­tion, även värder­at i konkur­ren­skraftig lön på arbets­mark­naden.

Pågående samar­bets­förhan­dlin­gar ser Olof som nyck­eln till att få ett slut på att socialar­be­tar­na ger arbets­gi­varen 24 arbet­stim­mar årli­gen, utan lön för mödan.

– Det är ett krav!

Sun­ni­va Ekbom