Ensimmäiset opiskelijat ovat saamassa vuoden loppuun mennessä opintojaan päätökseen sosiaalityön uusimuotoisista erikoistumiskoulutuksista. Yksi koulutuksista on keskittynyt rakenteelliseen sosiaalityöhön. Koulutuksen vastuuyliopisto on ollut Jyväskylän yliopisto yhdessä Sosnet-verkoston kanssa.

 

Yhteis­kun­nal­li­sesta työot­teesta kiinnos­tunut sosiaa­li­työn­tekijä Anni Mäkelä haki raken­teel­lisen sosiaa­lityön erikois­tu­mis­kou­lu­tukseen heti, kun huomasi mahdol­li­suuden avautuneen.

‒ On arvokasta, että meille valmistuu nyt ensim­mäistä kertaa joukko raken­teel­liseen sosiaa­li­työhön erikois­tu­neita sosiaa­li­työn­te­ki­jöitä, sanoo Mäkelä.

Muut erikois­tu­mi­salat ovat liittyneet hyvin­voin­ti­pal­ve­luihin, kuntout­tavaan sosiaa­li­työhön sekä lapsi‑, nuoriso- ja perhe­so­si­aa­li­työhön.

Ihan ytimessä

Raken­teel­linen sosiaa­lityö kiinnostaa, vaikka sen työkäy­tännöt ovat vasta kehit­ty­mässä. Ajattelen, että raken­teel­linen sosiaa­lityö on sosiaa­lityön sielu ja ydin, tilaisuus tehdä vaikut­ta­vampaa sosiaa­li­työtä, kertoo Anni Mäkelä.

‒ Esimer­kiksi Minna Kivipelto toteaa osuvasti, että sosiaa­lityön vahva yksilö­koh­taisen työn perinne on johtanut siihen, että autamme ihmisiä selviy­tymään ongel­mal­li­sissa tilan­teissa, mutta teemme usein vain vähän konkreet­tisia toimia ongelmia aiheut­tavien olosuh­teiden ja raken­teiden korjaa­mi­seksi.

‒ Raken­teel­lisen sosiaa­lityön vahvis­tu­mista kunnissa ja tulevissa maakun­nissa tukisi, jos tekemi­sille ja tavoit­teille olisi selkeät rakenteet. Työ olisi määri­telty osaksi sosiaa­li­työn­te­ki­jöiden työnkuvia ja sille olisi varattu työaikaa.

Kaikkien sosiaa­li­työn­te­ki­jöiden ei tarvitse suuntautua raken­teel­liseen sosiaa­li­työhön.

‒ Osa meistä tuntee omakseen vaikkapa terapeut­tisen orien­taation. Raken­teel­linen sosiaa­lityö on kuitenkin erinomainen mahdol­lisuus avartaa toisinaan ahtaita sosiaa­lityön rooleja, jotka turhaut­tavat ammatil­li­sesti ja työntävät väkeä pois alalta.

Koulutus tukee urakehitystä

Anni Mäkelä sanoo, että erikois­tu­mis­kou­lu­tuk­sella on ollut myönteinen vaikutus hänelle henki­lö­koh­tai­sesti. Koulutus auttoi nykyisen työn saamista Siun Soten henki­lö­koh­taisen budje­toinnin SiVa-hankkeessa.

‒ Pidän raken­teel­lisen sosiaa­lityön osaamisen vahvis­tu­mista tärkeänä sosiaa­lityön yhteis­kun­nal­lisen vaikut­ta­misen, sosiaa­lityön vaikut­ta­vuuden ja roolin kannalta. Siksi toivon, että maakunnat ja muut toimijat osaavat jatkossa hyödyntää osaamis­tamme maakun­nissa ja kunnissa.

Helena Jaakkola