Ensimmäiset opiskelijat ovat saamassa vuoden loppuun mennessä opintojaan päätökseen sosiaalityön uusimuotoisista erikoistumiskoulutuksista. Yksi koulutuksista on keskittynyt rakenteelliseen sosiaalityöhön. Koulutuksen vastuuyliopisto on ollut Jyväskylän yliopisto yhdessä Sosnet-verkoston kanssa.

 

Yhteis­kun­nal­li­sesta työ­ot­teesta kiin­nos­tu­nut sosi­aa­li­työn­te­kijä Anni Mäkelä haki raken­teel­li­sen sosi­aa­li­työn eri­kois­tu­mis­kou­lu­tuk­seen heti, kun huo­masi mah­dol­li­suu­den avautuneen.

‒ On arvo­kasta, että meille val­mis­tuu nyt ensim­mäistä ker­taa joukko raken­teel­li­seen sosi­aa­li­työ­hön eri­kois­tu­neita sosi­aa­li­työn­te­ki­jöitä, sanoo Mäkelä.

Muut eri­kois­tu­mi­sa­lat ovat liit­ty­neet hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­hin, kun­tout­ta­vaan sosi­aa­li­työ­hön sekä lapsi‑, nuo­riso- ja perhesosiaalityöhön.

Ihan ytimessä

Rakenteellinen sosi­aa­li­työ kiin­nos­taa, vaikka sen työ­käy­tän­nöt ovat vasta kehit­ty­mässä. Ajattelen, että raken­teel­li­nen sosi­aa­li­työ on sosi­aa­li­työn sielu ja ydin, tilai­suus tehdä vai­kut­ta­vam­paa sosi­aa­li­työtä, ker­too Anni Mäkelä.

‒ Esimerkiksi Minna Kivipelto toteaa osu­vasti, että sosi­aa­li­työn vahva yksi­lö­koh­tai­sen työn perinne on joh­ta­nut sii­hen, että autamme ihmi­siä sel­viy­ty­mään ongel­mal­li­sissa tilan­teissa, mutta teemme usein vain vähän kon­kreet­ti­sia toi­mia ongel­mia aiheut­ta­vien olo­suh­tei­den ja raken­tei­den korjaamiseksi.

‒ Rakenteellisen sosi­aa­li­työn vah­vis­tu­mista kun­nissa ja tule­vissa maa­kun­nissa tukisi, jos teke­mi­sille ja tavoit­teille olisi sel­keät raken­teet. Työ olisi mää­ri­telty osaksi sosi­aa­li­työn­te­ki­jöi­den työn­ku­via ja sille olisi varattu työaikaa.

Kaikkien sosi­aa­li­työn­te­ki­jöi­den ei tar­vitse suun­tau­tua raken­teel­li­seen sosiaalityöhön.

‒ Osa meistä tun­tee omak­seen vaik­kapa tera­peut­ti­sen orien­taa­tion. Rakenteellinen sosi­aa­li­työ on kui­ten­kin erin­omai­nen mah­dol­li­suus avar­taa toi­si­naan ahtaita sosi­aa­li­työn roo­leja, jotka tur­haut­ta­vat amma­til­li­sesti ja työn­tä­vät väkeä pois alalta.

Koulutus tukee urakehitystä

Anni Mäkelä sanoo, että eri­kois­tu­mis­kou­lu­tuk­sella on ollut myön­tei­nen vai­ku­tus hänelle hen­ki­lö­koh­tai­sesti. Koulutus aut­toi nykyi­sen työn saa­mista Siun Soten hen­ki­lö­koh­tai­sen bud­je­toin­nin SiVa-hankkeessa.

‒ Pidän raken­teel­li­sen sosi­aa­li­työn osaa­mi­sen vah­vis­tu­mista tär­keänä sosi­aa­li­työn yhteis­kun­nal­li­sen vai­kut­ta­mi­sen, sosi­aa­li­työn vai­kut­ta­vuu­den ja roo­lin kan­nalta. Siksi toi­von, että maa­kun­nat ja muut toi­mi­jat osaa­vat jat­kossa hyö­dyn­tää osaa­mis­tamme maa­kun­nissa ja kunnissa.

Helena Jaakkola