Kaisa Yliruokanen. Kuva: Veikko Somerpuro

Kun toi­mii Talentia-leh­den pää­toi­mit­ta­jana, saa työk­seen seu­rata, mistä Suomi puhuu. Se on äärim­mäi­sen kiin­nos­ta­vaa, mutta samaan aikaan on pidet­tävä huoli omista veren­pai­neis­taan. Uutisotsikoista pää­tel­len ongel­mat säi­ly­vät ja voi­vat hyvin vuo­desta toiseen.

Vaikka uskon hyvään, olen alka­nut epäillä, että tiet­tyjä ongel­mia ei edes yri­tetä rat­koa. Kuten esi­mer­kiksi pulaa sosi­aa­li­työn­te­ki­jöistä ja lastentarhanopettajista.

Vai mitä mieltä olette tästä vii­kon 10 koosteesta?

”Itsetuhoisuus ja psyyk­ki­set ongel­mat ovat arki­päi­vää vastaan­ottokeskuksissa – alle 3 000 euron palkka ei hou­kuta sosi­aa­li­työn­te­ki­jöitä. Maahanmuuttovirasto on lähet­tä­nyt kyse­lyn työn­te­ki­jöi­den päte­vyyk­sistä ja teh­tä­vistä.” (HS 8.3.), ”Sosiaalialan teh­tä­vät ovat kuor­mit­ta­via, ja työn­te­ki­jöistä on pulaa. Sijaisia on vai­kea saada. Perheitä ei aina auteta ajoissa, koska asiak­kaita on lii­kaa eikä kaik­kien ongel­miin ehditä paneu­tua riit­tä­västi.” (HS 7.3.) ja tämä on suo­sik­ki­uu­ti­seni ”Pääkaupunkiseudun kun­nilla her­ras­mies­so­pi­mus, että las­ten­tar­han­opet­ta­jien palk­koja ei nos­teta.” (Yle 5.3.).

Herrasmiessopimukset käyvät naisten kukkarolle.

Sosiaali- ja var­hais­kas­va­tusa­lan työn­te­ki­jä­pu­lan kanssa on pai­nittu jo kym­me­niä vuo­sia. Syylliseksi on lei­mattu itsek­käitä työn­te­ki­jöitä, jotka eivät tee kut­su­musam­mat­ti­aan ilmai­seksi tai lain­sää­dän­töä, joka har­mil­li­sesti sää­tää, että esi­mer­kiksi huos­taan­o­ton teke­mi­seen tar­vi­taan sosi­aa­li­työn mais­te­ri­kou­lu­tus, vaikka siinä samal­la­han sen tekisi esi­mer­kiksi maatalouslomittaja.

Ammattijärjestö Talentia on halun­nut aut­taa työ­nan­ta­jaa ja tar­jon­nut työn­te­ki­jä­pu­laan takuu­var­moja rat­kai­suja: parem­paa palk­kaa, riit­tä­viä resurs­seja ja ammat­ti­tai­toista joh­ta­mista. Nämä kei­not ovat edel­leen erit­täin käyt­tö­kel­poi­sia. Suosittelen roh­keasti kokei­le­maan, jos aitoa mie­len­kiin­toa ongel­man rat­kai­suun löytyy!

Synkistä ja itse­ään tois­ta­vista uuti­sista huo­li­matta haluamme tar­jota teille uusia aja­tuk­sia oras­ta­vaan kevää­seen. Kannattaa aina­kin lukea vapau­tu­neista van­geista, jotka teke­vät teat­te­ria suu­rella sydä­mellä ja tutus­tua uuteen Hyvä käy­täntö ‑voit­ta­jaan, jonka aja­tuk­sena on saada kult­tuu­ria kaik­kien ulottuville.

Kaisa Yliruokanen