Kaisa Yli­ruo­ka­nen. Kuva: Veikko Somer­puro

Kun toi­mii Talen­tia-leh­den pää­toi­mit­ta­jana, saa työk­seen seu­rata, mistä Suomi puhuu. Se on äärim­mäi­sen kiin­nos­ta­vaa, mutta samaan aikaan on pidet­tävä huoli omista veren­pai­neis­taan. Uuti­sot­si­koista pää­tel­len ongel­mat säi­ly­vät ja voi­vat hyvin vuo­desta toi­seen.

Vaikka uskon hyvään, olen alka­nut epäillä, että tiet­tyjä ongel­mia ei edes yri­tetä rat­koa. Kuten esi­mer­kiksi pulaa sosi­aa­li­työn­te­ki­jöistä ja las­ten­tar­han­opet­ta­jista.

Vai mitä mieltä olette tästä vii­kon 10 koos­teesta?

”Itse­tu­hoi­suus ja psyyk­ki­set ongel­mat ovat arki­päi­vää vastaan­ottokeskuksissa – alle 3 000 euron palkka ei hou­kuta sosi­aa­li­työn­te­ki­jöitä. Maa­han­muut­to­vi­rasto on lähet­tä­nyt kyse­lyn työn­te­ki­jöi­den päte­vyyk­sistä ja teh­tä­vistä.” (HS 8.3.), ”Sosi­aa­lia­lan teh­tä­vät ovat kuor­mit­ta­via, ja työn­te­ki­jöistä on pulaa. Sijai­sia on vai­kea saada. Per­heitä ei aina auteta ajoissa, koska asiak­kaita on lii­kaa eikä kaik­kien ongel­miin ehditä paneu­tua riit­tä­västi.” (HS 7.3.) ja tämä on suo­sik­ki­uu­ti­seni ”Pää­kau­pun­ki­seu­dun kun­nilla her­ras­mies­so­pi­mus, että las­ten­tar­han­opet­ta­jien palk­koja ei nos­teta.” (Yle 5.3.).

Herrasmiessopimukset käyvät naisten kukkarolle.

Sosi­aali- ja var­hais­kas­va­tusa­lan työn­te­ki­jä­pu­lan kanssa on pai­nittu jo kym­me­niä vuo­sia. Syyl­li­seksi on lei­mattu itsek­käitä työn­te­ki­jöitä, jotka eivät tee kut­su­musam­mat­ti­aan ilmai­seksi tai lain­sää­dän­töä, joka har­mil­li­sesti sää­tää, että esi­mer­kiksi huos­taan­o­ton teke­mi­seen tar­vi­taan sosi­aa­li­työn mais­te­ri­kou­lu­tus, vaikka siinä samal­la­han sen tekisi esi­mer­kiksi maa­ta­lous­lo­mit­taja.

Ammat­ti­jär­jestö Talen­tia on halun­nut aut­taa työ­nan­ta­jaa ja tar­jon­nut työn­te­ki­jä­pu­laan takuu­var­moja rat­kai­suja: parem­paa palk­kaa, riit­tä­viä resurs­seja ja ammat­ti­tai­toista joh­ta­mista. Nämä kei­not ovat edel­leen erit­täin käyt­tö­kel­poi­sia. Suo­sit­te­len roh­keasti kokei­le­maan, jos aitoa mie­len­kiin­toa ongel­man rat­kai­suun löy­tyy!

Syn­kistä ja itse­ään tois­ta­vista uuti­sista huo­li­matta haluamme tar­jota teille uusia aja­tuk­sia oras­ta­vaan kevää­seen. Kan­nat­taa aina­kin lukea vapau­tu­neista van­geista, jotka teke­vät teat­te­ria suu­rella sydä­mellä ja tutus­tua uuteen Hyvä käy­täntö ‑voit­ta­jaan, jonka aja­tuk­sena on saada kult­tuu­ria kaik­kien ulot­tu­ville.

Kaisa Yli­ruo­ka­nen