Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Talentian puheen­joh­taja Tero Ristimäki kom­men­toi yhteis­kun­taa sosi­aa­li­sesta näkö­kul­masta. Seuraa tai pyydä kave­riksi, niin tie­dät enem­män!
Facebook
Twitter

On väi­tetty, että las­ten­suo­jelu vaa­ran­tuu sosi­aa­li­huol­lon ammat­ti­hen­ki­lö­lain myötä. Tällainen puhe on absur­dia. Ammattihenkilölain tavoite on nime­no­maan paran­taa asia­kas­tur­val­li­suutta. Lastensuojelun laa­tuun vai­kut­taa mer­kit­tä­västi se, että lastensuo­jelutyötä teke­vät jat­kossa teh­tä­vään riit­tä­vän kou­lu­tuk­sen saa­neet henkilöt.

Sosiaalihuollon ammat­ti­hen­ki­lö­la­kia puo­lus­te­taan nyt päät­tä­väi­sesti. Erityisen ilah­dut­ta­vaa on, että las­ten­suo­je­lu­kenttä osal­lis­tuu kes­kus­te­luun aktii­vi­sesti. Sosiaalityöntekijät ovat akti­voi­tu­neet myös sosi­aa­li­sessa mediassa.

On tie­tysti tar­peen, että las­ten­suo­je­lun epä­koh­dat ja asia­kas­tur­val­li­suutta vaa­ran­ta­vat sei­kat tule­vat julki. Julkituomiseen tar­joaa työ­vä­li­neen sosi­aa­li­huol­to­lain 48 §, jonka mukaan työn­te­ki­jän tulee ilmoit­taa työs­sään havait­se­mis­taan epä­koh­dista esimiehelleen.

Sosiaalialan ammat­ti­lai­nen voi myös käyt­tää sanan­va­paut­taan ja tuoda asia jul­ki­suu­teen, jos epä­koh­dalla on laa­jem­paa mer­ki­tystä. Talentiassa on tie­dossa, ettei työn­te­ki­jöi­den osal­lis­tu­mista epä­koh­dista käy­tä­vään jul­ki­seen kes­kus­te­luun aina kat­sota hyvällä.

Tulemme puo­lus­ta­maan sosiaali­alan sanan­va­pautta ja annet­tua vel­vol­li­suutta puut­tua epä­koh­tiin. Painostus ei saa vai­en­taa sosi­aa­li­huol­lon ammattihenkilöitä.

Olen tus­kas­tu­nut siitä, että kon­kreet­ti­set toi­men­pi­teet las­ten­suo­je­lun tilan­teen paran­ta­mi­seksi puut­tu­vat edel­leen. Ohjelmat ja hank­keet eivät yksin rat­kaise las­ten­suo­je­lun tilan­netta. On puu­tut­tava työn­te­ki­jöi­den työ­olo­suh­tei­siin, vaih­tu­vuu­teen, palk­kauk­seen ja koulutusmääriin.

Koska kun­nat eivät omaeh­toi­sesti toimi, esi­tän, että las­ten­suo­je­lun asia­kas­työn mitoi­tus ote­taan osaksi lain­sää­dän­töä. Vaihtuvuus las­ten­suo­je­lussa osoit­taa, että alalla on työn­te­ki­jöitä, mutta he eivät pysy vaa­ti­vissa teh­tä­vissä. Merkittävä koro­tus palk­koi­hin tuo var­masti lail­lis­tet­tuja sosi­aa­li­työn­te­ki­jöitä las­ten­suo­je­lun tehtäviin.

Vaihtuvuuteen puut­tu­mi­nen paran­taa myös las­ten­suo­je­lun laa­tua. Jotta lapsi uskal­taa puhua vai­keista asioista, on hänen pys­tyt­tävä luot­ta­maan las­ten­suo­je­lun työn­te­ki­jään. Luottamus ei synny, jos oma työn­te­kijä vaih­tuu jatkuvasti.

Sosiaalityön aloi­tus­paik­koja yli­opis­toissa tulisi myös lisätä, ja sosi­aa­li­työn aineo­pin­not suo­rit­ta­neille sovel­tu­van kor­kea­kou­lu­tut­kin­non suo­rit­ta­neille tulisi tar­jota jous­ta­vampi mah­dol­li­suus päte­vöi­tyä sosiaalityöntekijäksi.

Tero Ristimäki