Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Talentian puheen­johtaja Tero Ristimäki kommentoi yhteis­kuntaa sosiaa­li­sesta näkökul­masta. Seuraa tai pyydä kaveriksi, niin tiedät enemmän!
Facebook
Twitter

On väitetty, että lasten­suojelu vaarantuu sosiaa­li­huollon ammat­ti­hen­ki­lölain myötä. Tällainen puhe on absurdia. Ammat­ti­hen­ki­lölain tavoite on nimenomaan parantaa asiakas­tur­val­li­suutta. Lasten­suojelun laatuun vaikuttaa merkit­tä­västi se, että lastensuo­jelutyötä tekevät jatkossa tehtävään riittävän koulu­tuksen saaneet henkilöt.

Sosiaa­li­huollon ammat­ti­hen­ki­lö­lakia puolus­tetaan nyt päättä­väi­sesti. Erityisen ilahdut­tavaa on, että lasten­suo­je­lu­kenttä osallistuu keskus­teluun aktii­vi­sesti. Sosiaa­li­työn­te­kijät ovat aktivoi­tuneet myös sosiaa­li­sessa mediassa.

On tietysti tarpeen, että lasten­suojelun epäkohdat ja asiakas­tur­val­li­suutta vaaran­tavat seikat tulevat julki. Julki­tuo­miseen tarjoaa työvä­lineen sosiaa­li­huol­tolain 48 §, jonka mukaan työnte­kijän tulee ilmoittaa työssään havait­se­mistaan epäkoh­dista esimie­helleen.

Sosiaa­lialan ammat­ti­lainen voi myös käyttää sanan­va­pauttaan ja tuoda asia julki­suuteen, jos epäkoh­dalla on laajempaa merki­tystä. Talen­tiassa on tiedossa, ettei työnte­ki­jöiden osallis­tu­mista epäkoh­dista käytävään julkiseen keskus­teluun aina katsota hyvällä.

Tulemme puolus­tamaan sosiaa­lialan sanan­va­pautta ja annettua velvol­li­suutta puuttua epäkohtiin. Painostus ei saa vaientaa sosiaa­li­huollon ammat­ti­hen­ki­löitä.

Olen tuskas­tunut siitä, että konkreet­tiset toimen­piteet lasten­suojelun tilanteen paran­ta­mi­seksi puuttuvat edelleen. Ohjelmat ja hankkeet eivät yksin ratkaise lasten­suojelun tilan­netta. On puututtava työnte­ki­jöiden työolo­suh­teisiin, vaihtu­vuuteen, palkkaukseen ja koulu­tus­määriin.

Koska kunnat eivät omaeh­toi­sesti toimi, esitän, että lasten­suojelun asiakastyön mitoitus otetaan osaksi lainsää­däntöä. Vaihtuvuus lasten­suo­je­lussa osoittaa, että alalla on työnte­ki­jöitä, mutta he eivät pysy vaati­vissa tehtä­vissä. Merkittävä korotus palkkoihin tuo varmasti laillis­tettuja sosiaa­li­työn­te­ki­jöitä lasten­suojelun tehtäviin.

Vaihtu­vuuteen puuttu­minen parantaa myös lasten­suojelun laatua. Jotta lapsi uskaltaa puhua vaikeista asioista, on hänen pystyttävä luottamaan lasten­suojelun työnte­kijään. Luottamus ei synny, jos oma työntekijä vaihtuu jatku­vasti.

Sosiaa­lityön aloitus­paikkoja yliopis­toissa tulisi myös lisätä, ja sosiaa­lityön aineo­pinnot suorit­ta­neille sovel­tuvan korkea­kou­lu­tut­kinnon suorit­ta­neille tulisi tarjota jousta­vampi mahdol­lisuus pätevöityä sosiaa­li­työn­te­ki­jäksi.

Tero Ristimäki