Talentian puheenjohtajaksi on toistaiseksi yksi ehdokas, Tampereen ensi- ja turvakotipalveluiden johtaja YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä Jenni Karsio. Liittovaltuuston jäsenet valitsevat Talentialle puheenjohtajan marraskuun 21.–22. pidettävässä kokouksessa. Talentia-lehti tenttasi Jenni Karsiota syyskuun lopulla.

 

 

Onko ammattiyhdistysliikkeellä tulevaisuutta?

Ammat­tiyh­dis­tys­lii­kettä tar­vi­taan tasa­pai­not­ta­maan yhteis­kun­nan val­ta­suh­detta, jonka osa­puo­lina ovat työn­antajat, työn­te­ki­jät ja poliit­ti­nen pää­tök­sen­te­ko­jär­jes­telmä. Tästä syystä ammat­tiyh­dis­tys­liik­keellä on tule­vai­suus ja merkitystä.

Ansiosidonnainen työttömyysturva kaikille?

Nykyinen malli on hyvä työn­te­ki­jöille ja ammat­ti­lii­tolle, koska se kan­nus­taa liit­ty­mään ammat­ti­liit­toon ja sitä kautta kas­saan, ja täten vah­vis­taa ammat­ti­liit­toa liik­keenä ja vas­ta­voi­mana työ­nan­ta­ja­puo­lelle. Nyt kui­ten­kin, kun poliit­tista tah­toa uudis­tuk­seen näyt­tää löy­ty­vän, ammat­ti­liit­to­jen tulee olla mukana päät­tä­mässä ratkaisuista.

Ansiosidonnaisen ulot­ta­mi­sella kai­kille voi olla kau­as­kan­toi­sia seu­rauk­sia ammat­ti­lii­toille riip­puen sen toteu­tus­ta­vasta. Toimiva rat­kai­su­malli voisi esi­mer­kiksi olla pakol­li­nen kas­sa­jä­se­nyys kai­kille ja rahoi­tusta voisi vah­vis­taa työ­nan­ta­ja­mak­suilla. Jos toteu­tus teh­täi­siin niin, että kaik­kien työt­tö­myys­tur­van tasoa alen­ne­taan, eikä kas­san jäse­nyys olisi pakol­li­nen, tulisi vai­keuk­sia. Sellainen jär­jes­telmä rapaut­taisi hyvinvointijärjestelmää.

Käykö sinulle paikallinen sopiminen?

Keskitetty jär­jes­telmä suo­jaa työn­te­ki­jöitä. Jos halu­taan, että työn­te­ki­jöillä on oikeuk­sia ja tur­vaa, tar­vi­taan val­ta­kun­nal­li­sia sopi­muk­sia. Se ei tar­koita sitä, ettei voida sopia pai­kal­li­sesti. Kunhan pai­kal­li­sella sopi­mi­sella tar­koi­te­taan, että jär­ke­västi sovi­taan kaik­kia hyö­dyt­tä­vistä asioista. Paikallinen sopi­mi­nen ei saa tar­koit­taa sitä, että työ­nan­taja mää­rää yksi­nään. Työehtosopimuksia ja luot­ta­mus­mies­jär­jes­tel­mää ei saa ohittaa.

Onko Akava oikea keskusjärjestö Talentialle?

Me olemme kor­kea­kou­lu­tet­tuja ja Akava on kor­kea­kou­lu­tet­tu­jen jär­jestö. Akava on siis luon­nol­li­nen kes­kus­jär­jestö meille.

Jos Talentia ei olisi Akavassa, minkä näköi­nen Akava olisi? Talentia tuo Akavassa esille nais­val­tais­ten alo­jen kysy­myk­siä. Olemme teh­neet roh­keita avauk­sia ja saa­neet aikaan keskustelua.

Onko Talentia palveluja jäsenille vai jäsentensä liike?

Totta kai Talentian pitää tar­jota jäse­nille pal­ve­luita, neu­von­taa ja jäse­ne­tuja. Mutta mei­dän pitää olla muu­ta­kin. Talentian pitää tar­jota uuden­lai­sia osal­lis­tu­mi­sen mah­dol­li­suuk­sia ja koota jäse­net liikkeeseen.

Usein puhu­taan, että Talentia teki sitä, tai Talentia ei teh­nyt tätä. Ajatus pitää olla, että me olemme Talentia.

Miten lisäät osallistumista Talentiassa?

Meidän täy­tyy tehdä Talentian toi­minta, pää­tök­sen­te­ki­jät ja vai­kut­ta­mi­nen aivan uudella tavalla tutuiksi jäse­nis­töl­lemme. Talentian täy­tyy olla ymmär­ret­tävä ja lähes­tyt­tävä yhteisö jokaiselle.

Jäsendemokratiaa voisi lisätä eri­lai­silla osal­lis­tu­mi­sen tavoilla. Jäseniltä voi­daan kysyä mie­li­pi­dettä käyt­tä­mällä neu­voa-anta­via jäsenäänestyksiä.

Yhdistysbyrokratian pyö­rit­tä­mi­nen vie pal­jon voi­mia, ja siksi pitää miet­tiä, mistä saa­tai­siin lisää resurs­seja osal­lis­tua ja vai­kut­taa, tilaa ideoin­nille ja uuden­lai­selle teke­mi­selle ja myös kevyem­mille osal­lis­tu­mi­sen tavoille.

Uutta stra­te­giaa raken­net­taessa pitää pysäh­tyä miet­ti­mään myös jär­jes­tö­ra­ken­netta, mutta ei minulla vielä ole tähän mitään val­mista vas­tausta, kes­kus­telu käy­dään val­tuu­tet­tu­jen, yhdis­tys­ten ja jäsen­ten kanssa.

Miten vaalit Talentian yhtenäisyyttä?

Koetaan, että Talentia ei ota kan­taa eikä jär­jes­tössä uskal­leta kes­kus­tella sosio­no­mien ja sosi­aa­li­työn­te­ki­jöi­den ase­masta. Minuun mie­les­täni nyt täy­tyy roh­jeta kes­kus­tella. Kun liit­to­val­tuusto alkaa mar­ras­kuussa raken­taa uutta stra­te­giaa, on tämä asia yksi stra­te­gian ele­mentti. Mitä teemme yhdis­tyk­sissä, mitä kek­simme työ­pai­koille yhte­näi­syy­den rakentamiseksi?

On työ­paik­koja, joissa on ongel­mia työn­jaossa, epä­sel­vät teh­tä­vä­ku­vat, selit­tä­mät­tö­miä palkkaeroja.

Pulma on siinä, ettemme tunne riit­tä­vän hyvin tois­temme osaa­mista. Tuntuu siltä, että meille monille on vai­kea lis­tata oman­kaan osaa­mi­sen kol­mea pää­point­tia tai ker­toa, mitä työs­sämme teemme.

Yhtenäisyyden raken­ta­mi­sessa tar­vi­taan myös kor­kea­kou­lu­ver­kos­toa vah­vasti mukaan, kor­kea­kou­lut kas­vat­ta­vat meidät.

Uskon yhte­näi­syy­den voi­maan, sillä minulla on koke­musta talen­tia­lai­sesta yhdis­tys­toi­min­nasta, jossa toi­mi­taan yhdessä ilman ristiriitoja.

Miksi palkka ei ole reilu?

Jäsenet teke­vät nais­val­tai­sella hyvin­voin­tia­lalla työtä, josta ei yhteis­kun­nassa mak­seta yhtä hyvin kuin mie­hille tek­nii­kan parissa.

On posi­tii­vista, että sosi­aa­li­työn­te­ki­jöi­den pal­kat on saatu nousuun. Se on tapah­tu­nut osal­taan työ­pai­koilla sosi­aa­li­työn­te­ki­jä­pu­laa hyö­dyn­täen. Sosiaalityöntekijät ovat teh­neet pal­jon vai­kut­ta­mis­työtä. Viime neu­vot­te­lu­kier­rok­sella teimme kovasti työtä, jotta sosio­no­mit ja ylempi ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kinto erot­tu­vat sopi­mus­ra­ken­teessa sel­keäm­min asian­tun­ti­ja­teh­tä­vi­nään. Tulevissa sote-työ­eh­to­so­pi­muk­sissa Talentia jat­kaa tätä työtä, jotta työ­eh­dot ja palk­kaus­jär­jes­telmä vas­taa parem­min koko sosiaali­alan kor­kea­kou­lu­tet­tu­jen työn ja osaa­mi­sen vaatimuksia.

Haluat löytää uusia koalitioita neuvotteluihin. Mistä niitä löytyy?

Lähtisin käy­mään kes­kus­te­luja siitä, mitä voimme tehdä yhdessä tois­ten nais­val­tais­ten alo­jen liit­to­jen kanssa. Pidetään omista eduista kiinni, mutta on myös pal­jon yhteistä, jota tavoi­tella ja josta yhdessä viestiä.

Mitä Talentia voi tehdä työelämän parantamiseksi?

Uupumus on ongelma, jota syven­tää tunne, ettei voi tehdä työtä eet­ti­sesti kes­tä­vällä tavalla. Työn mitoi­tus, työn­jako ja joh­ta­mi­nen vaa­ti­vat ratkaisuja.

Myös työn ja perhe-elä­män yhteen­so­vit­ta­mi­nen vaa­tii uusia rat­kai­suja. Työ itses­sään on ras­kasta, mutta lisäksi moni sosiaali­alan nai­sista tekee vapaa-ajal­laan hoi­va­työtä, hoi­taa lap­si­aan ja van­hem­pi­aan. Tarvitaan jous­toja. Avaukset lyhyem­mästä työ­ajasta ovat tut­ki­mi­sen arvoi­sia tule­vai­suu­den mahdollisuuksia.

Työelämän paran­ta­mi­nen vaa­tii mei­dät kaikki poh­ti­maan rat­kai­suja ja vai­kut­ta­maan. Talentia on se yhteisö, jonka kautta saamme muu­tok­sen aikaan.

Miksi Jenni Karsio on hyvä valinta puheenjohtajaksi?

Koska minä uskon mei­hin, tähän alaan ja Talentiaan mei­dän yhteisönämme.

Kristiina Koskiluoma