HUS rajasi sosionomi (AMK)- ja sosiaalityöntekijätaustaiset psykoterapeutit kilpailutuksen ulkopuolelle hakiessaan tuottajia psykoterapia- ja ryhmäpsykoterapiapalveluihin. Samanlaisen ratkaisun on tehnyt Helsingin kaupunki.

 

Menet­tely on aiheut­ta­nut närää psy­ko­te­ra­peut­ti­pii­reissä. Hel­sin­gin menet­te­lystä on vali­tettu sosi­aali- lau­ta­kun­nalle. Kil­pai­lu­tuk­sia kos­ke­vissa sää­dök­sissä peri­aat­teena on, että han­kin­nat ovat avoi­mia, kil­pai­lu­tus teho­kasta ja että tar­joa­jia koh­del­laan tas­a­puo­li­sesti ja syr­ji­mättä.

Psy­ko­te­ra­peutti on nimi­ke­suo­jattu ammat­ti­ni­mike, jota hae­taan Val­vi­ralta. Ehtona ammat­ti­ni­mik­keen käy­tölle on, että hen­kilö on suo­rit­ta­nut yli­opis­tol­li­sen psy­ko­te­ra­pia­kou­lu­tuk­sen (60 ov). Kou­lu­tet­tu­jen ja nimik­keen käyt­tö­oi­keu­den saa­nei­den jou­kossa on yhtä lailla sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon alan kou­lu­tuk­sen suo­rit­ta­neita, esi­mer­kiksi lää­kä­reitä, sosi­aa­li­työn­te­ki­jöitä, sai­raan­hoi­ta­jia ja sosi­aa­lioh­jaa­jia.

Kela-kor­vauk­sen pii­rissä on niin ikään sekä sosi­aa­lia­lan että ter­vey­den­huol­toa­lan kou­lu­tuk­sen poh­jalta psy­ko­te­ra­pia­kou­lu­tuk­sen hank­ki­neita ammat­ti­hen­ki­löitä. HUS:n logis­tiik­kayk­sikkö on vedon­nut kil­pai­lut­ta­jan oikeu­teen mää­ri­tellä kil­pai­lu­tuk­sen kri­tee­rit. Saman on toden­nut Kun­ta­lii­ton laki­mies Jonna Törn­roos, mutta hän on muis­tut­ta­nut myös tasa­ver­tai­suu­desta kri­tee­rei­den mää­rit­te­lyssä.

− Han­kin­tayk­si­köllä on laa­jaa har­kin­ta­val­taa tar­joa­jien omi­nai­suuk­siin liit­ty­vien vaa­ti­mus­ten aset­ta­mi­sessa. Menet­te­lyyn voi­daan puut­tua vain tilan­teissa, joissa vaa­ti­muk­set eivät liity tar­joa­jien mah­dol­li­suuk­siin toteut­taa han­kinta tai joissa vaa­ti­muk­silla vaa­ran­ne­taan tar­joa­jien tas­a­puo­lista koh­te­lua, toteaa Jonna Törn­roos.

− Tar­joa­jien rahoi­tuk­sel­li­seen ja talou­del­li­seen tilan­tee­seen, tek­ni­seen suo­ri­tus­ky­kyyn ja amma­til­li­seen päte­vyy­teen liit­ty­vien vaa­ti­mus­ten ja tar­joa­jien valin­nassa käy­tet­tä­vien perus­tei­den on oltava suh­teel­li­sia, puo­lu­eet­to­mia ja perus­tel­ta­vissa han­kin­nan koh­teen kan­nalta. Sovel­tu­mat­to­mat tai liian anka­rat vaa­ti­muk­set voi­vat rajoit­taa tar­peet­to­malla tavalla kil­pai­lua.

Onko kilpailua rajoitettu tarpeettomasti?

Hel­sin­gissä kil­pai­lu­tuk­sen ulko­puo­lelle on sul­jettu iso joukko päte­viä ja koke­neita päih­de­huol­lon yksilö- ja ryh­mäp­sy­ko­te­ra­peut­teja. Kil­pai­lu­tuk­sen rajaus on siten myös asiak­kai­den edun vas­tai­nen eikä tue tule­vien sote-kes­kus­ten inte­graa­tiota ja amma­til­lista yhteis­työtä.

− Kil­pai­lu­tuk­sen ehdoilla rajoi­te­taan myös sosi­aa­lia­lan taus­ta­tut­kin­non suo­rit­ta­nei­den psy­ko­te­ra­peut­tien perus­oi­keuk­sia amma­tin­har­joit­ta­mi­seen ja yrit­tä­mi­seen, toteaa Talen­tian eri­tyis­asian­tun­tija Alpo Heik­ki­nen.

Hel­sin­gin kau­pun­gin kil­pai­lu­tuk­sessa ei koh­della sosi­aa­lia­lan tut­kin­to­poh­jalta val­mis­tu­neita psy­ko­te­ra­peut­teja yhden­ver­tai­sesti. Kyse on amma­tin­har­joit­ta­mi­sen oikeu­desta. Alpo Heik­ki­nen on huo­lis­saan ilmiön laa­jen­tu­mi­sesta, sillä kil­pai­lu­tus­ra­jaus on jo levin­nyt HUS:sta Hel­sin­gin kau­pun­kiin ja Ouluun. Sote valin­nan­va­pau­den olo­suh­teissa kil­pai­lu­tuk­sien ulko­puo­lelle sul­je­tuksi tule­mi­nen on sosi­aa­lia­lan ammat­ti­hen­ki­löi­den kan­nalta koh­tuu­tonta ja vää­rin.

− Viran­omai­set tun­tu­vat väis­te­le­vän kysy­mystä ja vetoa­vat sii­hen, että vain mark­ki­na­tuo­miois­tui­mella on mah­dol­li­suus tehdä lin­jauk­sia kil­pai­lu­tus­asiassa. Yksit­täi­selle psy­ko­te­ra­peu­tille oikeus­pro­sessi saat­taa tulla kal­liiksi. Talen­tiassa sel­vi­tel­lään kil­pai­lu­tus­ra­jauk­sen vie­mistä mark­ki­na­tuo­miois­tui­meen.

Kris­tiina Kos­ki­luoma