HUS rajasi sosionomi (AMK)- ja sosiaalityöntekijätaustaiset psykoterapeutit kilpailutuksen ulkopuolelle hakiessaan tuottajia psykoterapia- ja ryhmäpsykoterapiapalveluihin. Samanlaisen ratkaisun on tehnyt Helsingin kaupunki.

 

Menettely on aiheut­tanut närää psyko­te­ra­peut­ti­pii­reissä. Helsingin menet­te­lystä on valitettu sosiaali- lauta­kun­nalle. Kilpai­lu­tuksia koske­vissa säädök­sissä periaat­teena on, että hankinnat ovat avoimia, kilpai­lutus tehokasta ja että tarjoajia kohdellaan tasapuo­li­sesti ja syrji­mättä.

Psyko­te­ra­peutti on nimike­suo­jattu ammat­ti­nimike, jota haetaan Valvi­ralta. Ehtona ammat­ti­ni­mikkeen käytölle on, että henkilö on suorit­tanut yliopis­tol­lisen psyko­te­ra­pia­kou­lu­tuksen (60 ov). Koulu­tet­tujen ja nimikkeen käyttö­oi­keuden saaneiden joukossa on yhtä lailla sosiaali- ja tervey­den­huollon alan koulu­tuksen suorit­ta­neita, esimer­kiksi lääkä­reitä, sosiaa­li­työn­te­ki­jöitä, sairaan­hoi­tajia ja sosiaa­lioh­jaajia.

Kela-korvauksen piirissä on niin ikään sekä sosiaa­lialan että tervey­den­huol­toalan koulu­tuksen pohjalta psyko­te­ra­pia­kou­lu­tuksen hankki­neita ammat­ti­hen­ki­löitä. HUS:n logis­tiik­kayk­sikkö on vedonnut kilpai­lut­tajan oikeuteen määri­tellä kilpai­lu­tuksen kriteerit. Saman on todennut Kunta­liiton lakimies Jonna Törnroos, mutta hän on muistut­tanut myös tasaver­tai­suu­desta kritee­reiden määrit­te­lyssä.

− Hankin­tayk­si­köllä on laajaa harkin­ta­valtaa tarjoajien ominai­suuksiin liittyvien vaati­musten asetta­mi­sessa. Menet­telyyn voidaan puuttua vain tilan­teissa, joissa vaati­mukset eivät liity tarjoajien mahdol­li­suuksiin toteuttaa hankinta tai joissa vaati­muk­silla vaaran­netaan tarjoajien tasapuo­lista kohtelua, toteaa Jonna Törnroos.

− Tarjoajien rahoi­tuk­sel­liseen ja talou­del­liseen tilan­teeseen, tekniseen suori­tus­kykyyn ja ammatil­liseen pätevyyteen liittyvien vaati­musten ja tarjoajien valin­nassa käytet­tävien perus­teiden on oltava suhteel­lisia, puolu­eet­tomia ja perus­tel­ta­vissa hankinnan kohteen kannalta. Sovel­tu­mat­tomat tai liian ankarat vaati­mukset voivat rajoittaa tarpeet­to­malla tavalla kilpailua.

Onko kilpailua rajoitettu tarpeettomasti?

Helsin­gissä kilpai­lu­tuksen ulkopuo­lelle on suljettu iso joukko päteviä ja kokeneita päihde­huollon yksilö- ja ryhmäp­sy­ko­te­ra­peutteja. Kilpai­lu­tuksen rajaus on siten myös asiak­kaiden edun vastainen eikä tue tulevien sote-keskusten integraa­tiota ja ammatil­lista yhteis­työtä.

− Kilpai­lu­tuksen ehdoilla rajoi­tetaan myös sosiaa­lialan tausta­tut­kinnon suorit­ta­neiden psyko­te­ra­peuttien perus­oi­keuksia ammatin­har­joit­ta­miseen ja yrittä­miseen, toteaa Talentian erityis­asian­tuntija Alpo Heikkinen.

Helsingin kaupungin kilpai­lu­tuk­sessa ei kohdella sosiaa­lialan tutkin­to­poh­jalta valmis­tu­neita psyko­te­ra­peutteja yhden­ver­tai­sesti. Kyse on ammatin­har­joit­ta­misen oikeu­desta. Alpo Heikkinen on huolissaan ilmiön laajen­tu­mi­sesta, sillä kilpai­lu­tus­rajaus on jo levinnyt HUS:sta Helsingin kaupunkiin ja Ouluun. Sote valin­nan­va­pauden olosuh­teissa kilpai­lu­tuksien ulkopuo­lelle sulje­tuksi tuleminen on sosiaa­lialan ammat­ti­hen­ki­löiden kannalta kohtuu­tonta ja väärin.

− Viran­omaiset tuntuvat väiste­levän kysymystä ja vetoavat siihen, että vain markki­na­tuo­miois­tui­mella on mahdol­lisuus tehdä linjauksia kilpai­lu­tus­asiassa. Yksit­täi­selle psyko­te­ra­peu­tille oikeus­pro­sessi saattaa tulla kalliiksi. Talen­tiassa selvi­tellään kilpai­lu­tus­ra­jauksen viemistä markki­na­tuo­miois­tuimeen.

Kristiina Koski­luoma