HUS rajasi sosionomi (AMK)- ja sosiaalityöntekijätaustaiset psykoterapeutit kilpailutuksen ulkopuolelle hakiessaan tuottajia psykoterapia- ja ryhmäpsykoterapiapalveluihin. Samanlaisen ratkaisun on tehnyt Helsingin kaupunki.

 

Menet­te­ly on aiheut­tanut närää psykoter­apeut­tipi­ireis­sä. Helsin­gin menet­telystä on valitet­tu sosi­aali- lau­takun­nalle. Kil­pailu­tuk­sia koske­vis­sa säädök­sis­sä peri­aat­teena on, että han­k­in­nat ovat avoimia, kil­pailu­tus tehokas­ta ja että tar­joa­jia kohdel­laan tas­a­puolis­es­ti ja syr­jimät­tä.

Psykoter­apeut­ti on nimike­suo­jat­tu ammat­tin­imike, jota haetaan Valvi­ral­ta. Ehtona ammat­tin­imik­keen käytölle on, että henkilö on suorit­tanut yliopis­tol­lisen psykoter­api­ak­oulu­tuk­sen (60 ov). Koulutet­tu­jen ja nimik­keen käyt­töoikeu­den saanei­den joukos­sa on yhtä lail­la sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon alan koulu­tuk­sen suorit­tanei­ta, esimerkik­si lääkäre­itä, sosi­aal­i­työn­tek­i­jöitä, sairaan­hoita­jia ja sosi­aalio­h­jaa­jia.

Kela-kor­vauk­sen piiris­sä on niin ikään sekä sosi­aalialan että ter­vey­den­huoltoalan koulu­tuk­sen poh­jal­ta psykoter­api­ak­oulu­tuk­sen han­kkinei­ta ammat­ti­henkilöitä. HUS:n logis­ti­ikkayk­sikkö on vedonnut kil­pailut­ta­jan oikeu­teen määritel­lä kil­pailu­tuk­sen kri­teer­it. Saman on toden­nut Kun­tali­iton lakimies Jon­na Törn­roos, mut­ta hän on muis­tut­tanut myös tasaver­taisu­ud­es­ta kri­teerei­den määrit­telyssä.

− Han­k­in­tayk­siköl­lä on laa­jaa hark­in­taval­taa tar­joa­jien omi­naisuuk­si­in liit­tyvien vaa­timusten aset­tamises­sa. Menet­te­lyyn voidaan puut­tua vain tilanteis­sa, jois­sa vaa­timuk­set eivät liity tar­joa­jien mah­dol­lisuuk­si­in toteut­taa han­k­in­ta tai jois­sa vaa­timuk­sil­la vaaran­netaan tar­joa­jien tas­a­puolista kohtelua, toteaa Jon­na Törn­roos.

− Tar­joa­jien rahoituk­sel­liseen ja taloudel­liseen tilanteeseen, tekniseen suori­tuskykyyn ja ammatil­liseen pätevyy­teen liit­tyvien vaa­timusten ja tar­joa­jien valin­nas­sa käytet­tävien perustei­den on olta­va suh­teel­lisia, puolueet­to­mia ja perusteltavis­sa han­k­in­nan kohteen kannal­ta. Sovel­tumat­tomat tai liian ankarat vaa­timuk­set voivat rajoit­taa tarpeet­toma­l­la taval­la kil­pailua.

Onko kilpailua rajoitettu tarpeettomasti?

Helsingis­sä kil­pailu­tuk­sen ulkop­uolelle on sul­jet­tu iso joukko päte­viä ja kokenei­ta päi­hde­huol­lon yksilö- ja ryh­mäp­sykoter­apeut­te­ja. Kil­pailu­tuk­sen rajaus on siten myös asi­akkaiden edun vas­tainen eikä tue tule­vien sote-keskusten inte­graa­tio­ta ja ammatil­lista yhteistyötä.

− Kil­pailu­tuk­sen ehdoil­la rajoite­taan myös sosi­aalialan taus­tatutkin­non suorit­tanei­den psykoter­apeut­tien peru­soikeuk­sia ammat­in­har­joit­tamiseen ja yrit­tämiseen, toteaa Tal­ent­ian eri­ty­isas­iantun­ti­ja Alpo Heikki­nen.

Helsin­gin kaupun­gin kil­pailu­tuk­ses­sa ei kohdel­la sosi­aalialan tutk­in­topo­h­jal­ta valmis­tunei­ta psykoter­apeut­te­ja yhden­ver­tais­es­ti. Kyse on ammat­in­har­joit­tamisen oikeud­es­ta. Alpo Heikki­nen on huolis­saan ilmiön laa­jen­tu­mis­es­ta, sil­lä kil­pailu­tus­ra­jaus on jo levin­nyt HUS:sta Helsin­gin kaupunki­in ja Oulu­un. Sote valin­nan­va­pau­den olo­suhteis­sa kil­pailu­tuk­sien ulkop­uolelle sul­je­tuk­si tulem­i­nen on sosi­aalialan ammat­ti­henkilöi­den kannal­ta kohtu­u­ton­ta ja väärin.

− Vira­nomaiset tun­tu­vat väis­televän kysymys­tä ja vetoa­vat siihen, että vain markki­natuomiois­tu­imel­la on mah­dol­lisu­us tehdä lin­jauk­sia kil­pailu­tusasi­as­sa. Yksit­täiselle psykoter­apeu­ti­lle oikeuspros­es­si saat­taa tul­la kalli­ik­si. Tal­en­ti­as­sa selvitel­lään kil­pailu­tus­ra­jauk­sen viemistä markki­natuomiois­tu­imeen.

Kris­ti­ina Koskilu­o­ma