Liikaa töitä. Liikaa vastuuta. Liikaa kiirettä. Asiakassuhteet ovat vaativia ja tunteellisesti voimakkaita. En saa tukea kollegoiltani. Enkä saa tukea esimieheltäni.

 

Tällaiset ajatuk­set ker­to­vat psykososi­aalis­es­ta kuor­mi­tuk­ses­ta. Tut­tu­ja kaikille toisi­naan, mut­ta jatkuvina ja liian suure­na määränä työn psykososi­aaliset kuor­mi­tustek­i­jät voivat vaaran­taa ter­vey­den. Jos jak­sami­nen on vähissä, tilanteeseen on syytä hakea apua. Miten?

Aivan ensik­si asia on otet­ta­va puheek­si lähies­imiehen kanssa. Työ­tur­val­lisu­us­lain mukaan työ­nan­ta­jal­la on velvol­lisu­us ryhtyä toimen­piteisi­in saat­u­aan tiedon työn­tek­i­jän kuor­mit­tuvan ter­veyt­tään vaaran­taval­la taval­la työssään. Jos irti­sanomisen pelos­sa tai muus­ta syys­tä ei halua kään­tyä esimiehen puoleen, kan­nat­taa ottaa yhteys työ­paikan työ­suo­jelu­val­tu­utet­tuun tai työter­veyshuoltoon.

Jos asia yhä tun­tuu kaiku­van kuuroille korville, on mah­dol­lista soit­taa ammat­ti­jär­jestö Tal­en­ti­aan tai jopa alue­hallintovi­ras­ton työ­suo­je­lu­tarkas­ta­jille: työ­paikalla voi olla syytä tehdä työ­suo­je­lu­tarkas­tus.

– Työ­suo­jelu­vi­ra­nomaisel­la on puhe­lin­päivystys, johon voi soit­taa. Yhtey­de­no­tot ovat aina luot­ta­muk­sel­lisia, Etelä-Suomen alue­vi­ras­ton työ­suo­je­lu­tarkas­ta­ja Auli Arkko-Liekari ker­too.

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin, kun hän saanut tiedon kuormituksesta, joka vaarantaa työntekijän terveyden.

– Tarkas­tus voi toki lahtea asi­akasa­loit­teestakin, mut­ta pääosin valvomme työ­paikko­ja pitkäjän­teisen suun­nitel­man mukaises­ti vira­nomaisa­loit­teis­es­ti. Vuosi­na 2014 ja 2015 Etelä-Suomen työ­suo­jelun vas­tu­ualueen sosi­aali- ja ter­veysalan tii­mi on kohden­tanut valvon­taa las­ten­suo­jelu­un ja aikuis­sosi­aal­i­työhön.

Mitä tarkastuksessa tapahtuu?

Työ­suo­je­lu­tarkas­tuk­sen rooli on tarkasti määritel­ty työ­suo­jelun valvon­ta­lais­sa.

– Tehtävämme on valvoa, että työ­nan­ta­ja on tun­nistanut ja arvioin­ut työ­paikan psykososi­aaliset kuor­mi­tus tek­i­jät, tehnyt tarvit­tavia toimen­piteitä niiden hal­lit­semisek­si ja seu­raa toimen­piteit­ten riit­tävyyt­tä, Arkko-Liekari sum­maa.

Tarkas­tuskäyn­nil­lä tarkas­ta­jat valvo­vat, että työ­paikalla on toimi­vat käytän­nöt psykososi­aal­is­ten kuor­mi­tustek­i­jöi­den aiheut­ta­man vaaran vält­tämisek­si. Yht­enä tarkas­ta­jien apu­vä­li­neenä on työy­hteisölle etukä­teen tehtävä Valmeri-työolo­suhdeky­se­ly. Valmeri on moniko­htainen vas­taushetken työolo­suhtei­ta kar­toit­ta­va kyse­ly­lo­make, jos­sa on oma lokeron­sa psykososi­aalisen kuor­mi­tuk­sen koke­muk­sille.

– Valmeri on osoit­tau­tunut luotet­tavak­si valvon­nan väli­neek­si. Sen tulok­set ovat yleen­sä erit­täin yht­enevät tarkas­tuskäyn­nil­lä teh­dyn kokon­ais­arvioin­nin ja työter­veyshuol­lon näke­mys­ten kanssa.

Vas­tuu mah­dol­lis­ten puut­tei­den kor­jaamis­es­ta on työ­nan­ta­jal­la, Arkko-Liekari muis­tut­taa.

– Oma tun­tu­mani on vah­vasti se, että viimeistään tarkas­tuk­sen jäl­keen työ­nan­ta­jat tekevät läh­es aina kovastikin töitä sen eteen, että henk­i­nen ja fyysi­nen hyv­in­voin­ti työ­paikalla para­nee.

Jos työ­nan­ta­ja ei ole nou­dat­tanut hänelle lain­mukaisia velvol­lisuuk­si­aan, tarkas­ta­ja antaa työ­nan­ta­jalle toim­intao­hjeen tai vakavampi­en puut­tei­den kohdal­la keho­tuk­sen selvit­tää keino­ja vähen­tää haitallista työnkuor­mi­tus­ta.

– Huolel­lis­es­ti tehty psykososi­aal­is­ten kuor­mi­tus tek­i­jöi­den arvioin­ti aut­taa työ­nan­ta­jaa tun­nista­maan ne työn kuor­mi­tus tek­i­jät, joi­hin toimen­piteitä tulee kohdis­taa. Usein kyse on henkilöstöresurssien varmis­tamis­es­ta, työpros­essien selkiyt­tämis­es­tä, työn suun­nit­telus­ta ja mitoituk­ses­ta sekä esimi­estyön kehit­tämis­es­tä.

Tapaus Kouvola

Vuon­na 2013 Kou­volan sosi­aal­i­toimen työn­tek­i­jät oli­vat yhtey­dessä Tal­en­ti­aan huolestut­tuaan psykososi­aalisen kuor­mi­tuk­sen kasvus­ta työssään. Kuor­mit­tavu­us oli kas­vanut varsinkin Kou­volas­sa toteutet­tu­jen lomau­tusten jäl­keen ja sik­si, että haet­tu­ja lisäresursse­ja ei tun­nut­tu saa­van riit­tävän nopeasti avuk­si.

– Vuon­na 2013 miel­lä tääl­lä las­ten­suo­jelun avo­hoi­dos­sa, jos­sa kuor­mi­tus oli kov­in­ta, yhdel­lä sosi­aal­i­työn­tek­i­jäl­lä saat­toi olla jopa 60–80 asi­akku­ut­ta, Kou­volan sosi­aal­i­toimen las­ten­suo­jelun johta­va sosi­aal­i­työn­tek­i­jä Päivi Ääry­nen ker­too.

Etelä-Suomen vas­tu­ualueen työ­suo­je­lu­tarkas­ta­jil­la oli, kuten san­ot­tua, jo päätet­ty val­takun­nal­lis­es­ta työ­suo­je­lu­tarkas­tusten tekemis­es­tä las­ten­suo­jelu­un ja aikuis­sosi­aal­i­työhön.

Kou­volan tilanteesta tiedon saat­u­aan alue­hallintovi­ras­to aikaisti sinne päätet­tyä tarkas­tusa­janko­htaa. Tarkas­tuk­ses­sa työn psykososi­aaliset kuor­mi­tus tek­i­jät osoit­tau­tu­i­v­at haitallisek­si. Työn tekemiseen kun­nol­la ja tur­val­lis­es­ti ei ollut riit­tävästi aikaa ja kelpois­t­en työn­tek­i­jöi­den määrä oli vahainen, mikä lisäsi päte­vien työ­painet­ta.

Työ­suo­je­lu­tarkas­ta­ja velvoit­ti Kou­volan kaupun­gin ryhtymään toimen­piteisi­in kuor­mi­tuk­sen vähen­tämisek­si. Täl­lä het­kel­lä Kou­volan tilanne on jo huo­mat­tavasti parem­pi, Päivi Ääry­nen iloit­see.

– Olemme saa­neet las­ten­suo­jelun avo­huoltoon kah­den viime vuo­den aikana kak­si uut­ta sosi­aal­i­työn­tek­i­jän vakanssia ja yhden sisäisel­lä siir­rol­la. Sen ansios­ta asi­akkuuk­sien määrä on saatu laske­maan noin 45:een työn­tek­i­jää kohden. Myös kelpois­t­en määrä on onnis­tut­tu nos­ta­maan vahais­es­ta hyvälle tasolle.

Lisak­si kou­volalaiset aloit­ti­vat viime vuon­na omas­sa koko las­ten­suo­jelun kat­tavas­sa piiris­sään työn kehit­tämis­hankkeen.

– Han­kkeen puit­teis­sa olemme ryhtyneet yht­enäistämään työkäytän­töjämme ja organ­isoimaan toimis­to­työn ruti­ine­jamme uusik­si. Uskon vah­vasti, että näil­lä uud­is­tuk­sil­la saamme kohden­net­tua lisää aikaa olen­naiseen – asi­akas työhön.

 

Tapio Ollikainen