Liikaa töitä. Liikaa vastuuta. Liikaa kiirettä. Asiakassuhteet ovat vaativia ja tunteellisesti voimakkaita. En saa tukea kollegoiltani. Enkä saa tukea esimieheltäni.

 

Tällai­set aja­tuk­set ker­to­vat psy­ko­so­si­aa­li­sesta kuor­mi­tuk­sesta. Tuttuja kai­kille toi­si­naan, mutta jat­ku­vina ja liian suu­rena mää­ränä työn psy­ko­so­si­aa­li­set kuor­mi­tus­te­ki­jät voi­vat vaa­ran­taa ter­vey­den. Jos jak­sa­mi­nen on vähissä, tilan­tee­seen on syytä hakea apua. Miten?

Aivan ensiksi asia on otet­tava puheeksi lähie­si­mie­hen kanssa. Työturvallisuuslain mukaan työ­nan­ta­jalla on vel­vol­li­suus ryh­tyä toi­men­pi­tei­siin saa­tu­aan tie­don työn­te­ki­jän kuor­mit­tu­van ter­veyt­tään vaa­ran­ta­valla tavalla työs­sään. Jos irti­sa­no­mi­sen pelossa tai muusta syystä ei halua kään­tyä esi­mie­hen puo­leen, kan­nat­taa ottaa yhteys työ­pai­kan työ­suo­je­lu­val­tuu­tet­tuun tai työterveyshuoltoon.

Jos asia yhä tun­tuu kai­ku­van kuu­roille kor­ville, on mah­dol­lista soit­taa ammat­ti­jär­jestö Talentiaan tai jopa alue­hal­lin­to­vi­ras­ton työ­suo­je­lu­tar­kas­ta­jille: työ­pai­kalla voi olla syytä tehdä työsuojelutarkastus.

– Työsuojeluviranomaisella on puhe­lin­päi­vys­tys, johon voi soit­taa. Yhteydenotot ovat aina luot­ta­muk­sel­li­sia, Etelä-Suomen alue­vi­ras­ton työ­suo­je­lu­tar­kas­taja Auli Arkko-Liekari ker­too.

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin, kun hän saanut tiedon kuormituksesta, joka vaarantaa työntekijän terveyden.

– Tarkastus voi toki lah­tea asia­kas­aloit­tees­ta­kin, mutta pää­osin val­vomme työ­paik­koja pit­kä­jän­tei­sen suun­ni­tel­man mukai­sesti viran­omais­aloit­tei­sesti. Vuosina 2014 ja 2015 Etelä-Suomen työ­suo­je­lun vas­tuu­alu­een sosi­aali- ja ter­vey­sa­lan tiimi on koh­den­ta­nut val­von­taa las­ten­suo­je­luun ja aikuissosiaalityöhön.

Mitä tarkastuksessa tapahtuu?

Työsuojelutarkastuksen rooli on tar­kasti mää­ri­telty työ­suo­je­lun valvontalaissa.

– Tehtävämme on val­voa, että työ­nan­taja on tun­nis­ta­nut ja arvioi­nut työ­pai­kan psy­ko­so­si­aa­li­set kuor­mi­tus teki­jät, teh­nyt tar­vit­ta­via toi­men­pi­teitä nii­den hal­lit­se­mi­seksi ja seu­raa toi­men­pi­teit­ten riit­tä­vyyttä, Arkko-Liekari summaa.

Tarkastuskäynnillä tar­kas­ta­jat val­vo­vat, että työ­pai­kalla on toi­mi­vat käy­tän­nöt psy­ko­so­si­aa­lis­ten kuor­mi­tus­te­ki­jöi­den aiheut­ta­man vaa­ran vält­tä­mi­seksi. Yhtenä tar­kas­ta­jien apu­vä­li­neenä on työyh­tei­sölle etu­kä­teen teh­tävä Valmeri-työ­olo­suh­de­ky­sely. Valmeri on moni­koh­tai­nen vas­taus­het­ken työ­olo­suh­teita kar­toit­tava kyse­ly­lo­make, jossa on oma loke­ronsa psy­ko­so­si­aa­li­sen kuor­mi­tuk­sen kokemuksille.

– Valmeri on osoit­tau­tu­nut luo­tet­ta­vaksi val­von­nan väli­neeksi. Sen tulok­set ovat yleensä erit­täin yhte­ne­vät tar­kas­tus­käyn­nillä teh­dyn koko­nai­sar­vioin­nin ja työ­ter­veys­huol­lon näke­mys­ten kanssa.

Vastuu mah­dol­lis­ten puut­tei­den kor­jaa­mi­sesta on työ­nan­ta­jalla, Arkko-Liekari muistuttaa.

– Oma tun­tu­mani on vah­vasti se, että vii­meis­tään tar­kas­tuk­sen jäl­keen työn­antajat teke­vät lähes aina kovas­ti­kin töitä sen eteen, että hen­ki­nen ja fyy­si­nen hyvin­vointi työ­pai­kalla paranee.

Jos työ­nan­taja ei ole nou­dat­ta­nut hänelle lain­mu­kai­sia vel­vol­li­suuk­si­aan, tar­kas­taja antaa työ­nan­ta­jalle toi­min­taoh­jeen tai vaka­vam­pien puut­tei­den koh­dalla keho­tuk­sen sel­vit­tää kei­noja vähen­tää hai­tal­lista työnkuormitusta.

– Huolellisesti tehty psy­ko­so­si­aa­lis­ten kuor­mi­tus teki­jöi­den arviointi aut­taa työ­nan­ta­jaa tun­nis­ta­maan ne työn kuor­mi­tus teki­jät, joi­hin toi­men­pi­teitä tulee koh­dis­taa. Usein kyse on hen­ki­lös­tö­re­surs­sien var­mis­ta­mi­sesta, työ­pro­ses­sien sel­kiyt­tä­mi­sestä, työn suun­nit­te­lusta ja mitoi­tuk­sesta sekä esi­mies­työn kehittämisestä.

Tapaus Kouvola

Vuonna 2013 Kouvolan sosi­aa­li­toi­men työn­te­ki­jät oli­vat yhtey­dessä Talentiaan huo­les­tut­tu­aan psy­ko­so­si­aa­li­sen kuor­mi­tuk­sen kas­vusta työs­sään. Kuormittavuus oli kas­va­nut var­sin­kin Kouvolassa toteu­tet­tu­jen lomau­tus­ten jäl­keen ja siksi, että haet­tuja lisä­re­surs­seja ei tun­nuttu saa­van riit­tä­vän nopeasti avuksi.

– Vuonna 2013 miellä täällä las­ten­suo­je­lun avo­hoi­dossa, jossa kuor­mi­tus oli kovinta, yhdellä sosi­aa­li­työn­te­ki­jällä saat­toi olla jopa 60–80 asiak­kuutta, Kouvolan sosi­aa­li­toi­men las­ten­suo­je­lun joh­tava sosi­aa­li­työn­te­kijä Päivi Äärynen ker­too.

Etelä-Suomen vas­tuu­alu­een työ­suo­je­lu­tar­kas­ta­jilla oli, kuten sanot­tua, jo pää­tetty val­ta­kun­nal­li­sesta työ­suo­je­lu­tar­kas­tus­ten teke­mi­sestä las­ten­suo­je­luun ja aikuissosiaalityöhön.

Kouvolan tilan­teesta tie­don saa­tu­aan alue­hal­lin­to­vi­rasto aikaisti sinne pää­tet­tyä tar­kas­tusa­jan­koh­taa. Tarkastuksessa työn psy­ko­so­si­aa­li­set kuor­mi­tus teki­jät osoit­tau­tui­vat hai­tal­li­seksi. Työn teke­mi­seen kun­nolla ja tur­val­li­sesti ei ollut riit­tä­västi aikaa ja kel­pois­ten työn­te­ki­jöi­den määrä oli vahai­nen, mikä lisäsi päte­vien työpainetta.

Työsuojelutarkastaja vel­voitti Kouvolan kau­pun­gin ryh­ty­mään toi­men­pi­tei­siin kuor­mi­tuk­sen vähen­tä­mi­seksi. Tällä het­kellä Kouvolan tilanne on jo huo­mat­ta­vasti parempi, Päivi Äärynen iloitsee.

– Olemme saa­neet las­ten­suo­je­lun avo­huol­toon kah­den viime vuo­den aikana kaksi uutta sosi­aa­li­työn­te­ki­jän vakans­sia ja yhden sisäi­sellä siir­rolla. Sen ansiosta asiak­kuuk­sien määrä on saatu las­ke­maan noin 45:een työn­te­ki­jää koh­den. Myös kel­pois­ten määrä on onnis­tuttu nos­ta­maan vahai­sesta hyvälle tasolle.

Lisaksi kou­vo­la­lai­set aloit­ti­vat viime vuonna omassa koko las­ten­suo­je­lun kat­ta­vassa pii­ris­sään työn kehittämishankkeen.

– Hankkeen puit­teissa olemme ryh­ty­neet yhte­näis­tä­mään työ­käy­tän­tö­jämme ja orga­ni­soi­maan toi­mis­to­työn rutii­ne­jamme uusiksi. Uskon vah­vasti, että näillä uudis­tuk­silla saamme koh­den­net­tua lisää aikaa olen­nai­seen – asia­kas työhön.

 

Tapio Ollikainen