Sosiaalialan työssä on monia psykososiaaliseen kuormitukseen liittyviä riskitekijöitä: Asiakastyön ylikuormitus, myötätuntouupumus, aikapaine, painostavat ja uhkaavat tilanteet sekä valitettavan monissa tapauksissa huono johtaminen sekä työntekijöiden vaihtuvuus.

 

 

Jäsen­neu­von­nas­samme vas­taamme entistä enem­män työn­te­ki­jöi­den kuor­mi­tus­te­ki­jöitä kos­ke­viin tie­dus­te­lui­hin, joissa ilme­nee, että vai­kea tilanne on jat­ku­nut jo pitkään.

Työntekijät ovat vuo­ro­tel­len sai­ras­lo­milla, työn­te­ki­jät vaih­tu­vat, eikä esi­hen­kilö ole tar­peeksi läsnä. Työntekijöiden ja joh­don väli­nen luot­ta­mus on järk­ky­nyt eikä yhtei­nen kes­kus­telu enää onnistu.

Kuormitus on työ­suo­je­lua­sia.  Työturvallisuuslaissa on mää­rätty työ­nan­ta­jan vel­vol­li­suuk­sista ja vas­tuista liit­tyen kuor­mi­tuk­sen sel­vit­tä­mi­seen, hal­lin­taan ja vähen­tä­mi­seen. Kuormitusta on myös ehkäis­tävä ja työ­nan­ta­jan on oma-aloit­tei­sesti pyrit­tävä sii­hen, että kuor­mi­tus­te­ki­jöi­den tuot­ta­maa vaa­raa väl­te­tään ja vähennetään.

Työpaikalla työn­te­ki­jöi­den tukena kes­kus­te­lun aloit­ta­mi­seen on työ­suo­je­lu­val­tuu­tettu tai luot­ta­mus­mies. Mikäli kuor­mi­tus­te­ki­jöi­hin ei puu­tuta, on syytä olla yhtey­dessä aluehallintovirastoon.

Työnantajan ja esi­mie­hen on tuet­tava työ­hy­vin­voin­voin­tia työ­pai­koilla. Se vaa­tii asialle paneu­tu­mista yhdessä työyh­tei­sön kanssa.

Työnantajan vastuulla

Ensimmäinen askel kuor­mi­tuk­sen vähen­tä­mi­seen voi olla esi­mer­kiksi työ­pro­ses­sien sel­keyt­tä­mi­nen. Työpaikoilla tulee käydä jat­ku­vaa kes­kus­te­lua työn­jaosta ja kehit­tää sii­hen liit­ty­viä pro­ses­seja yhteis­työssä eri ammat­ti­ryh­mien kanssa.

Työnantajan on huo­leh­dit­tava myös hen­ki­lös­tö­re­surs­sin var­mis­ta­mi­sesta, mitoi­tuk­sesta sekä työn suun­nit­te­lusta kai­kissa tilanteissa.

Kaikkia kuor­mi­tus­te­ki­jöitä ei sosiaali­alan työstä voida pois­taa, mutta esi­hen­ki­löi­den ja työ­nan­ta­jan vel­vol­li­suus on oma-aloit­tei­sesti huo­leh­tia siitä, että työ on tur­val­lista ja ter­veel­listä. Tämä on työ­tur­val­li­suus­lain 8. §:n aset­tama ylei­nen huo­leh­ti­mis­vel­voite työnantajille.

Johdon on myös tie­det­tävä työstä aiheu­tu­vat kuor­mit­tu­mi­sen ris­ki­te­ki­jät ja esi­hen­ki­löillä pitää olla aikaa ja osaa­mista sekä väli­neitä puut­tua tilan­tei­siin, joissa työn­te­kijä osoit­taa kuor­mit­tu­mi­sen oireita.

Tämä edel­lyt­tää esi­mie­hiltä hen­ki­lös­tön tun­te­mista ja aikaa sekä läs­nä­oloa omille alaisilleen.

Lopuksi haluan nos­taa vas­ta­val­mis­tu­nei­den äänen esiin.

Talentian vas­ta­val­mis­tu­nei­den ura­pol­kusel­vi­tyk­sen (2019) mukaan vas­taa­jista 44 % kokee työnsä hen­ki­sesti liian kuor­mit­ta­vana. Vastavalmistuneista sosio­no­meista 15 % ja mais­te­reista 31 % miet­tii jo koko­naan alan vaihtoa.

Nyt on kor­kea aika pysäh­tyä työ­olo­suh­tei­den äärelle ja ottaa psy­ko­so­si­aa­li­nen kuor­mi­tus vaka­vasti. Muutoin alan veto- ja pito­voima hei­ken­tyy olennaisesti.

Heidi Pekkarinen