Tampereella alkaa syksyllä seitsemässä päiväkotiryhmässä hanke, jossa pilotoidaan uuden varhaiskasvatuslain mukaista henkilöstörakennetta ja muun muassa luodaan uusi tehtävänkuva varhaiskasvatuksen sosionomeille.

 

Hanketyö­ryhmään osallis­tuvat Tampereen kaupungin kasvatus- ja opetus­pal­ve­luiden lisäksi Tampereen yliopiston lasten­tar­han­opet­ta­ja­kou­lutus, Tampereen ammat­ti­kor­kea­koulu ja lasten­hoi­tajia valmistava Tampereen seudun ammat­tio­pisto Tredu.

− Tavoit­tee­namme on luoda tässä pilotissa mahdol­li­simman selkeät tehtävän­kuvat kaikille, jotta yhteistyö olisi tulevai­suu­dessa sujuvaa, kertoo Tampereen kaupungin varhais­kas­va­tuksen palve­lu­pääl­likkö Ulla Siltanen.

Varhais­kas­va­tuksen sosio­nomien uuden tehtä­vän­kuvan lähtö­kohtana ovat OKM:n tiekartta vuosille 2017−2030 ja uusi varhais­kas­va­tuslaki. Kuten tiekar­tas­sakin mainitaan, varhais­kas­va­tuk­sessa tarvitaan hyvin monia­laista osaamista.

Siltasen mukaan suunnit­telun lähtö­kohtana ovat erilaiset tuen tarpeet eri alueilla. Jossakin voi esimer­kiksi lasten ja perheiden tuen tarve olla voimak­kaampaa ja toisilla alueilla taas osaamista tarvitaan liittyen maahan­muut­ta­ja­taus­tai­suuteen ja monikult­tuu­ri­suuteen.

Sama palkka ja samat edut

Sosio­nomien (AMK) tehtä­vän­kuvan suunnit­te­lussa huomioidaan Siltasen mukaan sosionomi-koulu­tuksen antamat valmiudet.

Suunnittelun lähtökohtana ovat erilaiset tuen tarpeet eri alueilla.

Jos alueella on paljon maahan­muut­ta­ja­taus­taisia lapsia ja lapsen tuen tarve hyvin vahva, siellä korostuu perheiden kanssa tehtävä työ, lapsen kielen ja kulttuu­risen identi­teetin vahvis­ta­minen sekä verkos­totyö.

− Nämä tehtävät on luontevaa sisäl­lyttää sosio­nomin tehtä­vän­kuvaan, koska heillä on koulu­tuk­sensa ansiosta tämän tyyppistä osaamista, sanoo Siltanen.

Siltanen kertoo, että päivä­ko­ti­hen­ki­lös­töstä on pilottiin jo ilmoit­tau­tunut mukaan eräs sosionomi (AMK)- koulu­tuksen saanut henkilö, joka on työsken­nellyt useita vuosia lasten­tar­han­opet­tajana ja ryhtyy nyt suunnit­te­lemaan uuden varhais­kas­va­tuslain mukaista tehtä­vän­kuvaa.

− Näen, että tällaiset ammat­ti­tai­toiset henkilöt ovat arvok­kaita tässä suunnittelu­työssä, sillä heillä on vahva osaaminen ja kokonais­nä­kemys koko varhais­kas­va­tuksen työstä.

Ulla Siltanen kertoo, että pilotissa tehtä­vänkuva ei tule vaikut­tamaan varhais­kas­va­tuksen sosio­nomien palkkaukseen.

− Pilotissa heillä tulee olemaan tasan saman­laiset edut, suunnit­te­luajat sekä palkat ja työajat kuin yliopis­to­kou­lu­te­tuilla lasten­tar­han­opet­ta­jilla.

Pilotissa kaikki sosio­nomit toimivat varhais­kas­va­tuksen opettajan vakans­silla, ja Siltasen mukaan on tarkoitus, että he jatkai­sivat samoissa tehtä­vissä myös kokeilun jälkeen.

Työryhmän ensim­mäinen kokoon­tu­minen oli syyskuun alussa. Siltanen aikoo kutsua myöhemmin syksyn aikana myös ammat­ti­jär­jes­töjen edustajat tutus­tumaan pilottiin.

Ammattijärjestö Talentia: Pilotti hyvä tapa kehittää

Kun uuden varhais­kas­va­tuslain mukaisia varhais­kas­va­tuksen sosio­nomin tehtävän kuvia ryhdytään raken­tamaan, yhteistyö ammat­ti­kor­kea­kou­lujen ja henki­lös­tö­jär­jes­töjen kanssa on välttä­mä­töntä, sanoo Talentian erityis­asian­tuntija Marjo Katajisto.

− Tehtä­vän­kuvan suunnit­te­lussa tulee huomioida muun muassa varhais­kas­va­tuslain tavoitteet, varhais­kas­va­tus­suun­ni­telman perusteet ja perheiden palve­luiden kokonaisuus. Tehtävä on laaja-alainen, jatkaa Katajisto.

Sosionomi (AMK) saa koulu­tuk­sessaan jo nyt valmiudet vaativaan ja laaja-alaiseen tehtävään varhais­kas­va­tuk­sessa, ja tätä osaamista kannattaa hyödyntää täysi­mää­räi­sesti.

Sopimusten mukaisia vähimmäispalkkoja ei voi alittaa, mutta ne voi ylittää.

Palkan vähim­mäi­sehdot määräävät työ- ja virkaeh­to­so­pi­mukset: kunnal­li­sessa päivä­ko­dissa Kunnal­linen työ- ja virkaeh­to­so­pimus (KVTES) ja yksityi­sessä päivä­kodissa Yksityisen sosiaa­li­pal­ve­lualan työeh­to­so­pimus. Varhais­kas­va­tusalaa säänte­levät työ- ja virkaeh­to­so­pi­mukset ovat voimassa 31.3.2020 asti.

− Sopimusten mukaisia vähim­mäis­palkkoja ei voi alittaa, mutta ne voi ylittää. Varhais­kas­va­tuksen opetus- ja kasva­tus­teh­tä­vissä ja kunta-alalla ylipäätään palkkaa ei määrittele tutkin­to­nimike, vaan tehtävä ja koulu­tuksen taso, painottaa Katajisto.

Talentia edellyttää, että sopimus­kauden aikana piloteihin tai kuntiin rekry­toi­tavien varhais­kas­va­tuksen sosio­nomien palkkauksen perustaso noudattaa vähintään alan opettajan perus­palkkaa.

− Jos varhais­kas­va­tuksen sosio­nomin tehtävä osoit­tau­tuukin arvioitua vaati­vam­maksi, palkkausta täytyy korjata.

− Lisäksi tuleville varhais­kas­va­tuksen sosio­no­meille Talentia edellyttää samaa suunnit­te­luaikaa (SAK-aika) kuin varhais­kas­va­tuksen opetta­jalla sekä VES-päiviä.

Iita Kettunen