Tampereella alkaa syksyllä seitsemässä päiväkotiryhmässä hanke, jossa pilotoidaan uuden varhaiskasvatuslain mukaista henkilöstörakennetta ja muun muassa luodaan uusi tehtävänkuva varhaiskasvatuksen sosionomeille.

 

Hanke­työ­ryh­mään osal­lis­tu­vat Tampereen kau­pun­gin kas­va­tus- ja ope­tus­pal­ve­lui­den lisäksi Tampereen yli­opis­ton las­ten­tar­han­opet­ta­ja­kou­lu­tus, Tampereen ammat­ti­kor­kea­koulu ja las­ten­hoi­ta­jia val­mis­tava Tampereen seu­dun ammat­tio­pisto Tredu.

− Tavoitteenamme on luoda tässä pilo­tissa mah­dol­li­sim­man sel­keät tehtävän­kuvat kai­kille, jotta yhteis­työ olisi tule­vai­suu­dessa suju­vaa, ker­too Tampereen kau­pun­gin var­hais­kas­va­tuk­sen pal­ve­lu­pääl­likkö Ulla Siltanen.

Varhaiskasvatuksen sosio­no­mien uuden teh­tä­vän­ku­van läh­tö­koh­tana ovat OKM:n tie­kartta vuo­sille 2017−2030 ja uusi var­hais­kas­va­tus­laki. Kuten tie­kar­tas­sa­kin mai­ni­taan, var­hais­kas­va­tuk­sessa tar­vi­taan hyvin monia­laista osaamista.

Siltasen mukaan suun­nit­te­lun läh­tö­koh­tana ovat eri­lai­set tuen tar­peet eri alueilla. Jossakin voi esi­mer­kiksi las­ten ja per­hei­den tuen tarve olla voi­mak­kaam­paa ja toi­silla alueilla taas osaa­mista tar­vi­taan liit­tyen maa­han­muut­ta­ja­taus­tai­suu­teen ja monikulttuurisuuteen.

Sama palkka ja samat edut

Sosionomien (AMK) teh­tä­vän­ku­van suun­nit­te­lussa huo­mioi­daan Siltasen mukaan sosio­nomi-kou­lu­tuk­sen anta­mat valmiudet.

Suunnittelun lähtökohtana ovat erilaiset tuen tarpeet eri alueilla.

Jos alu­eella on pal­jon maa­han­muut­ta­ja­taus­tai­sia lap­sia ja lap­sen tuen tarve hyvin vahva, siellä koros­tuu per­hei­den kanssa teh­tävä työ, lap­sen kie­len ja kult­tuu­ri­sen iden­ti­tee­tin vah­vis­ta­mi­nen sekä verkostotyö.

− Nämä teh­tä­vät on luon­te­vaa sisäl­lyt­tää sosio­no­min teh­tä­vän­ku­vaan, koska heillä on kou­lu­tuk­sensa ansiosta tämän tyyp­pistä osaa­mista, sanoo Siltanen.

Siltanen ker­too, että päi­vä­ko­ti­hen­ki­lös­töstä on pilot­tiin jo ilmoit­tau­tu­nut mukaan eräs sosio­nomi (AMK)- kou­lu­tuk­sen saa­nut hen­kilö, joka on työs­ken­nel­lyt useita vuo­sia las­ten­tar­han­opet­ta­jana ja ryh­tyy nyt suun­nit­te­le­maan uuden var­hais­kas­va­tus­lain mukaista tehtävänkuvaa.

− Näen, että täl­lai­set ammat­ti­tai­toi­set hen­ki­löt ovat arvok­kaita tässä suunnittelu­työssä, sillä heillä on vahva osaa­mi­nen ja koko­nais­nä­ke­mys koko var­hais­kas­va­tuk­sen työstä.

Ulla Siltanen ker­too, että pilo­tissa teh­tä­vän­kuva ei tule vai­kut­ta­maan var­hais­kas­va­tuk­sen sosio­no­mien palkkaukseen.

− Pilotissa heillä tulee ole­maan tasan saman­lai­set edut, suun­nit­te­lua­jat sekä pal­kat ja työ­ajat kuin yli­opis­to­kou­lu­te­tuilla lastentarhanopettajilla.

Pilotissa kaikki sosio­no­mit toi­mi­vat var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­jan vakans­silla, ja Siltasen mukaan on tar­koi­tus, että he jat­kai­si­vat samoissa teh­tä­vissä myös kokei­lun jälkeen.

Työryhmän ensim­mäi­nen kokoon­tu­mi­nen oli syys­kuun alussa. Siltanen aikoo kut­sua myö­hem­min syk­syn aikana myös ammat­ti­jär­jes­tö­jen edus­ta­jat tutus­tu­maan pilottiin.

Ammattijärjestö Talentia: Pilotti hyvä tapa kehittää

Kun uuden var­hais­kas­va­tus­lain mukai­sia var­hais­kas­va­tuk­sen sosio­no­min teh­tä­vän kuvia ryh­dy­tään raken­ta­maan, yhteis­työ ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen ja hen­ki­lös­tö­jär­jes­tö­jen kanssa on vält­tä­mä­töntä, sanoo Talentian eri­tyis­asian­tun­tija Marjo Katajisto.

− Tehtävänkuvan suun­nit­te­lussa tulee huo­mioida muun muassa var­hais­kas­va­tus­lain tavoit­teet, var­hais­kas­va­tus­suun­ni­tel­man perus­teet ja per­hei­den pal­ve­lui­den koko­nai­suus. Tehtävä on laaja-alai­nen, jat­kaa Katajisto.

Sosionomi (AMK) saa kou­lu­tuk­ses­saan jo nyt val­miu­det vaa­ti­vaan ja laaja-alai­seen teh­tä­vään var­hais­kas­va­tuk­sessa, ja tätä osaa­mista kan­nat­taa hyö­dyn­tää täysimääräisesti.

Sopimusten mukaisia vähimmäispalkkoja ei voi alittaa, mutta ne voi ylittää.

Palkan vähim­mäi­seh­dot mää­rää­vät työ- ja vir­kaeh­to­so­pi­muk­set: kun­nal­li­sessa päi­vä­ko­dissa Kunnallinen työ- ja vir­kaeh­to­so­pi­mus (KVTES) ja yksi­tyi­sessä päivä­kodissa Yksityisen sosi­aa­li­pal­ve­lua­lan työ­eh­to­so­pi­mus. Varhaiskasvatusalaa sään­te­le­vät työ- ja vir­kaeh­to­so­pi­muk­set ovat voi­massa 31.3.2020 asti.

− Sopimusten mukai­sia vähim­mäis­palk­koja ei voi alit­taa, mutta ne voi ylit­tää. Varhaiskasvatuksen ope­tus- ja kas­va­tus­teh­tä­vissä ja kunta-alalla yli­pää­tään palk­kaa ei mää­rit­tele tut­kin­to­ni­mike, vaan teh­tävä ja kou­lu­tuk­sen taso, pai­not­taa Katajisto.

Talentia edel­lyt­tää, että sopi­mus­kau­den aikana pilo­tei­hin tai kun­tiin rek­ry­toi­ta­vien var­hais­kas­va­tuk­sen sosio­no­mien palk­kauk­sen perus­taso nou­dat­taa vähin­tään alan opet­ta­jan peruspalkkaa.

− Jos var­hais­kas­va­tuk­sen sosio­no­min teh­tävä osoit­tau­tuu­kin arvioi­tua vaa­ti­vam­maksi, palk­kausta täy­tyy korjata.

− Lisäksi tule­ville var­hais­kas­va­tuk­sen sosio­no­meille Talentia edel­lyt­tää samaa suun­nit­te­luai­kaa (SAK-aika) kuin var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­jalla sekä VES-päiviä.

Iita Kettunen