Tampereella alkaa syksyllä seitsemässä päiväkotiryhmässä hanke, jossa pilotoidaan uuden varhaiskasvatuslain mukaista henkilöstörakennetta ja muun muassa luodaan uusi tehtävänkuva varhaiskasvatuksen sosionomeille.

 

Hanke¬≠ty√∂¬≠ryh¬≠m√§√§n osal¬≠lis¬≠tu¬≠vat Tampereen kau¬≠pun¬≠gin kas¬≠va¬≠tus- ja ope¬≠tus¬≠pal¬≠ve¬≠lui¬≠den lis√§ksi Tampereen yli¬≠opis¬≠ton las¬≠ten¬≠tar¬≠han¬≠opet¬≠ta¬≠ja¬≠kou¬≠lu¬≠tus, Tampereen ammat¬≠ti¬≠kor¬≠kea¬≠koulu ja las¬≠ten¬≠hoi¬≠ta¬≠jia val¬≠mis¬≠tava Tampereen seu¬≠dun ammat¬≠tio¬≠pisto Tredu.

‚ąí Tavoitteenamme on luoda t√§ss√§ pilo¬≠tissa mah¬≠dol¬≠li¬≠sim¬≠man sel¬≠ke√§t teht√§v√§n¬≠kuvat kai¬≠kille, jotta yhteis¬≠ty√∂ olisi tule¬≠vai¬≠suu¬≠dessa suju¬≠vaa, ker¬≠too Tampereen kau¬≠pun¬≠gin var¬≠hais¬≠kas¬≠va¬≠tuk¬≠sen pal¬≠ve¬≠lu¬≠p√§√§l¬≠likk√∂ Ulla Siltanen.

Varhaiskasvatuksen sosio¬≠no¬≠mien uuden teh¬≠t√§¬≠v√§n¬≠ku¬≠van l√§h¬≠t√∂¬≠koh¬≠tana ovat OKM:n tie¬≠kartta vuo¬≠sille 2017‚ąí2030 ja uusi var¬≠hais¬≠kas¬≠va¬≠tus¬≠laki. Kuten tie¬≠kar¬≠tas¬≠sa¬≠kin mai¬≠ni¬≠taan, var¬≠hais¬≠kas¬≠va¬≠tuk¬≠sessa tar¬≠vi¬≠taan hyvin monia¬≠laista osaamista.

Siltasen mukaan suun­nit­te­lun läh­tö­koh­tana ovat eri­lai­set tuen tar­peet eri alueilla. Jossakin voi esi­mer­kiksi las­ten ja per­hei­den tuen tarve olla voi­mak­kaam­paa ja toi­silla alueilla taas osaa­mista tar­vi­taan liit­tyen maa­han­muut­ta­ja­taus­tai­suu­teen ja monikulttuurisuuteen.

Sama palkka ja samat edut

Sosionomien (AMK) teh­tä­vän­ku­van suun­nit­te­lussa huo­mioi­daan Siltasen mukaan sosio­nomi-kou­lu­tuk­sen anta­mat valmiudet.

Suunnittelun lähtökohtana ovat erilaiset tuen tarpeet eri alueilla.

Jos alu­eella on pal­jon maa­han­muut­ta­ja­taus­tai­sia lap­sia ja lap­sen tuen tarve hyvin vahva, siellä koros­tuu per­hei­den kanssa teh­tävä työ, lap­sen kie­len ja kult­tuu­ri­sen iden­ti­tee­tin vah­vis­ta­mi­nen sekä verkostotyö.

‚ąí N√§m√§ teh¬≠t√§¬≠v√§t on luon¬≠te¬≠vaa sis√§l¬≠lyt¬≠t√§√§ sosio¬≠no¬≠min teh¬≠t√§¬≠v√§n¬≠ku¬≠vaan, koska heill√§ on kou¬≠lu¬≠tuk¬≠sensa ansiosta t√§m√§n tyyp¬≠pist√§ osaa¬≠mista, sanoo Siltanen.

Siltanen ker­too, että päi­vä­ko­ti­hen­ki­lös­töstä on pilot­tiin jo ilmoit­tau­tu­nut mukaan eräs sosio­nomi (AMK)- kou­lu­tuk­sen saa­nut hen­kilö, joka on työs­ken­nel­lyt useita vuo­sia las­ten­tar­han­opet­ta­jana ja ryh­tyy nyt suun­nit­te­le­maan uuden var­hais­kas­va­tus­lain mukaista tehtävänkuvaa.

‚ąí N√§en, ett√§ t√§l¬≠lai¬≠set ammat¬≠ti¬≠tai¬≠toi¬≠set hen¬≠ki¬≠l√∂t ovat arvok¬≠kaita t√§ss√§ suunnittelu¬≠ty√∂ss√§, sill√§ heill√§ on vahva osaa¬≠mi¬≠nen ja koko¬≠nais¬≠n√§¬≠ke¬≠mys koko var¬≠hais¬≠kas¬≠va¬≠tuk¬≠sen ty√∂st√§.

Ulla Siltanen ker­too, että pilo­tissa teh­tä­vän­kuva ei tule vai­kut­ta­maan var­hais­kas­va­tuk­sen sosio­no­mien palkkaukseen.

‚ąí Pilotissa heill√§ tulee ole¬≠maan tasan saman¬≠lai¬≠set edut, suun¬≠nit¬≠te¬≠lua¬≠jat sek√§ pal¬≠kat ja ty√∂¬≠ajat kuin yli¬≠opis¬≠to¬≠kou¬≠lu¬≠te¬≠tuilla lastentarhanopettajilla.

Pilotissa kaikki sosio­no­mit toi­mi­vat var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­jan vakans­silla, ja Siltasen mukaan on tar­koi­tus, että he jat­kai­si­vat samoissa teh­tä­vissä myös kokei­lun jälkeen.

Työryhmän ensim­mäi­nen kokoon­tu­mi­nen oli syys­kuun alussa. Siltanen aikoo kut­sua myö­hem­min syk­syn aikana myös ammat­ti­jär­jes­tö­jen edus­ta­jat tutus­tu­maan pilottiin.

Ammattijärjestö Talentia: Pilotti hyvä tapa kehittää

Kun uuden var­hais­kas­va­tus­lain mukai­sia var­hais­kas­va­tuk­sen sosio­no­min teh­tä­vän kuvia ryh­dy­tään raken­ta­maan, yhteis­työ ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen ja hen­ki­lös­tö­jär­jes­tö­jen kanssa on vält­tä­mä­töntä, sanoo Talentian eri­tyis­asian­tun­tija Marjo Katajisto.

‚ąí Teht√§v√§nkuvan suun¬≠nit¬≠te¬≠lussa tulee huo¬≠mioida muun muassa var¬≠hais¬≠kas¬≠va¬≠tus¬≠lain tavoit¬≠teet, var¬≠hais¬≠kas¬≠va¬≠tus¬≠suun¬≠ni¬≠tel¬≠man perus¬≠teet ja per¬≠hei¬≠den pal¬≠ve¬≠lui¬≠den koko¬≠nai¬≠suus. Teht√§v√§ on laaja-alai¬≠nen, jat¬≠kaa Katajisto.

Sosionomi (AMK) saa kou­lu­tuk­ses­saan jo nyt val­miu­det vaa­ti­vaan ja laaja-alai­seen teh­tä­vään var­hais­kas­va­tuk­sessa, ja tätä osaa­mista kan­nat­taa hyö­dyn­tää täysimääräisesti.

Sopimusten mukaisia vähimmäispalkkoja ei voi alittaa, mutta ne voi ylittää.

Palkan vähim­mäi­seh­dot mää­rää­vät työ- ja vir­kaeh­to­so­pi­muk­set: kun­nal­li­sessa päi­vä­ko­dissa Kunnallinen työ- ja vir­kaeh­to­so­pi­mus (KVTES) ja yksi­tyi­sessä päivä­kodissa Yksityisen sosi­aa­li­pal­ve­lua­lan työ­eh­to­so­pi­mus. Varhaiskasvatusalaa sään­te­le­vät työ- ja vir­kaeh­to­so­pi­muk­set ovat voi­massa 31.3.2020 asti.

‚ąí Sopimusten mukai¬≠sia v√§him¬≠m√§is¬≠palk¬≠koja ei voi alit¬≠taa, mutta ne voi ylit¬≠t√§√§. Varhaiskasvatuksen ope¬≠tus- ja kas¬≠va¬≠tus¬≠teh¬≠t√§¬≠viss√§ ja kunta-alalla yli¬≠p√§√§¬≠t√§√§n palk¬≠kaa ei m√§√§¬≠rit¬≠tele tut¬≠kin¬≠to¬≠ni¬≠mike, vaan teh¬≠t√§v√§ ja kou¬≠lu¬≠tuk¬≠sen taso, pai¬≠not¬≠taa Katajisto.

Talentia edel­lyt­tää, että sopi­mus­kau­den aikana pilo­tei­hin tai kun­tiin rek­ry­toi­ta­vien var­hais­kas­va­tuk­sen sosio­no­mien palk­kauk­sen perus­taso nou­dat­taa vähin­tään alan opet­ta­jan peruspalkkaa.

‚ąí Jos var¬≠hais¬≠kas¬≠va¬≠tuk¬≠sen sosio¬≠no¬≠min teh¬≠t√§v√§ osoit¬≠tau¬≠tuu¬≠kin arvioi¬≠tua vaa¬≠ti¬≠vam¬≠maksi, palk¬≠kausta t√§y¬≠tyy korjata.

‚ąí Lis√§ksi tule¬≠ville var¬≠hais¬≠kas¬≠va¬≠tuk¬≠sen sosio¬≠no¬≠meille Talentia edel¬≠lyt¬≠t√§√§ samaa suun¬≠nit¬≠te¬≠luai¬≠kaa (SAK-aika) kuin var¬≠hais¬≠kas¬≠va¬≠tuk¬≠sen opet¬≠ta¬≠jalla sek√§ VES-p√§ivi√§.

Iita Kettunen