Tampereella alkaa syksyllä seitsemässä päiväkotiryhmässä hanke, jossa pilotoidaan uuden varhaiskasvatuslain mukaista henkilöstörakennetta ja muun muassa luodaan uusi tehtävänkuva varhaiskasvatuksen sosionomeille.

 

Hanketyöryh­mään osal­lis­tu­vat Tam­pereen kaupun­gin kas­va­tus- ja ope­tus­palvelu­iden lisäk­si Tam­pereen yliopis­ton las­ten­tarhanopet­ta­jak­oulu­tus, Tam­pereen ammat­tiko­rkeak­oulu ja las­ten­hoita­jia valmis­ta­va Tam­pereen seudun ammat­tiopis­to Tre­du.

− Tavoit­teenamme on luo­da tässä pilo­tis­sa mah­dol­lisim­man selkeät tehtävän­kuvat kaikille, jot­ta yhteistyö olisi tule­vaisu­udessa suju­vaa, ker­too Tam­pereen kaupun­gin varhaiskas­vatuk­sen palvelupääl­likkö Ulla Sil­ta­nen.

Varhaiskas­vatuk­sen sosionomien uuden tehtävänku­van lähtöko­htana ovat OKM:n tiekart­ta vuosille 2017−2030 ja uusi varhaiskas­va­tus­la­ki. Kuten tiekar­tas­sakin maini­taan, varhaiskas­vatuk­ses­sa tarvi­taan hyvin moni­alaista osaamista.

Sil­tasen mukaan suun­nit­telun lähtöko­htana ovat eri­laiset tuen tarpeet eri alueil­la. Jos­sakin voi esimerkik­si las­ten ja per­hei­den tuen tarve olla voimakkaam­paa ja toisil­la alueil­la taas osaamista tarvi­taan liit­tyen maa­han­muut­ta­jataus­taisu­u­teen ja monikult­tuurisu­u­teen.

Sama palkka ja samat edut

Sosionomien (AMK) tehtävänku­van suun­nit­telus­sa huomioidaan Sil­tasen mukaan sosiono­mi-koulu­tuk­sen anta­mat valmi­udet.

Suunnittelun lähtökohtana ovat erilaiset tuen tarpeet eri alueilla.

Jos alueel­la on paljon maa­han­muut­ta­jataus­taisia lap­sia ja lapsen tuen tarve hyvin vah­va, siel­lä koros­tuu per­hei­den kanssa tehtävä työ, lapsen kie­len ja kult­tuurisen iden­ti­teetin vahvis­t­a­mi­nen sekä verkos­to­työ.

− Nämä tehtävät on luon­te­vaa sisäl­lyt­tää sosionomin tehtävänku­vaan, kos­ka heil­lä on koulu­tuk­sen­sa ansios­ta tämän tyyp­pistä osaamista, sanoo Sil­ta­nen.

Sil­ta­nen ker­too, että päiväkoti­henkilöstöstä on pilot­ti­in jo ilmoit­tau­tunut mukaan eräs sosiono­mi (AMK)- koulu­tuk­sen saanut henkilö, joka on työsken­nel­lyt usei­ta vuosia las­ten­tarhanopet­ta­jana ja ryhtyy nyt suun­nit­tele­maan uuden varhaiskas­va­tus­lain mukaista tehtävänku­vaa.

− Näen, että täl­laiset ammat­ti­taitoiset henkilöt ovat arvokkai­ta tässä suunnittelu­työssä, sil­lä heil­lä on vah­va osaami­nen ja kokon­ais­näke­mys koko varhaiskas­vatuk­sen työstä.

Ulla Sil­ta­nen ker­too, että pilo­tis­sa tehtävänku­va ei tule vaikut­ta­maan varhaiskas­vatuk­sen sosionomien palkkauk­seen.

− Pilo­tis­sa heil­lä tulee ole­maan tasan saman­laiset edut, suun­nit­telu­a­jat sekä palkat ja työa­jat kuin yliopis­tok­oulute­tu­il­la las­ten­tarhanopet­ta­jil­la.

Pilo­tis­sa kaik­ki sosionomit toimi­vat varhaiskas­vatuk­sen opet­ta­jan vakanssil­la, ja Sil­tasen mukaan on tarkoi­tus, että he jatkaisi­vat samoissa tehtävis­sä myös kokeilun jäl­keen.

Työryh­män ensim­mäi­nen kokoon­tu­mi­nen oli syysku­un alus­sa. Sil­ta­nen aikoo kut­sua myöhem­min syksyn aikana myös ammat­ti­jär­jestö­jen edus­ta­jat tutus­tu­maan pilot­ti­in.

Ammattijärjestö Talentia: Pilotti hyvä tapa kehittää

Kun uuden varhaiskas­va­tus­lain mukaisia varhaiskas­vatuk­sen sosionomin tehtävän kuvia ryhdytään rak­en­ta­maan, yhteistyö ammat­tiko­rkeak­oulu­jen ja henkilöstöjär­jestö­jen kanssa on vält­tämätön­tä, sanoo Tal­ent­ian eri­ty­isas­iantun­ti­ja Mar­jo Kata­jis­to.

− Tehtävänku­van suun­nit­telus­sa tulee huomioi­da muun muas­sa varhaiskas­va­tus­lain tavoit­teet, varhaiskas­va­tus­su­un­nitel­man perus­teet ja per­hei­den palvelu­iden kokon­aisu­us. Tehtävä on laa­ja-alainen, jatkaa Kata­jis­to.

Sosiono­mi (AMK) saa koulu­tuk­ses­saan jo nyt valmi­udet vaa­ti­vaan ja laa­ja-alaiseen tehtävään varhaiskas­vatuk­ses­sa, ja tätä osaamista kan­nat­taa hyö­dyn­tää täysimääräis­es­ti.

Sopimusten mukaisia vähimmäispalkkoja ei voi alittaa, mutta ne voi ylittää.

Palkan vähim­mäise­hdot määräävät työ- ja virkae­htosopimuk­set: kun­nal­lises­sa päiväkodis­sa Kun­nalli­nen työ- ja virkae­htosopimus (KVTES) ja yksi­tyisessä päivä­kodissa Yksi­tyisen sosi­aali­palvelu­alan työe­htosopimus. Varhaiskas­va­tusalaa sään­televät työ- ja virkae­htosopimuk­set ovat voimas­sa 31.3.2020 asti.

− Sopimusten mukaisia vähim­mäis­palkko­ja ei voi alit­taa, mut­ta ne voi ylit­tää. Varhaiskas­vatuk­sen ope­tus- ja kas­va­tuste­htävis­sä ja kun­ta-alal­la ylipäätään palkkaa ei määrit­tele tutk­in­ton­imike, vaan tehtävä ja koulu­tuk­sen taso, pain­ot­taa Kata­jis­to.

Tal­en­tia edel­lyt­tää, että sopimuskau­den aikana pilotei­hin tai kun­ti­in rekry­toitavien varhaiskas­vatuk­sen sosionomien palkkauk­sen perus­ta­so nou­dat­taa vähin­tään alan opet­ta­jan perus­palkkaa.

− Jos varhaiskas­vatuk­sen sosionomin tehtävä osoit­tau­tuukin arvioitua vaa­ti­vam­mak­si, palkkaus­ta täy­tyy kor­ja­ta.

− Lisäk­si tuleville varhaiskas­vatuk­sen sosionomeille Tal­en­tia edel­lyt­tää samaa suun­nit­telu­aikaa (SAK-aika) kuin varhaiskas­vatuk­sen opet­ta­jal­la sekä VES-päiviä.

Iita Ket­tunen