Sipi­län hal­li­tuk­sen ohjel­massa todet­tiin lako­ni­sesti: toteu­te­taan perus­tu­lo­ko­keilu. Kokei­luun koh­dis­tui alusta alkaen monen­lai­sia toi­veita. Sosi­aa­li­tur­van raken­tei­den yksin­ker­tais­ta­mi­nen ja sen käsit­te­lyn auto­ma­ti­soi­mi­nen ovat  monien tavoitelistalla.

Jot­kut halua­vat pois­taa kan­nus­tin­louk­kuja, toi­set lisätä osal­li­suutta. Työ­mark­ki­noi­hin kuten työn tar­jon­taan ja työn kan­nus­tei­siin halu­taan vai­kut­taa. Työl­li­syyttä halu­taan paran­taa. Moni haluaisi myös puut­tua tulon­ja­koon ja kohen­taa sosi­aa­li­tur­van mini­mi­ta­soa, jonka alhai­suutta Suo­messa Euroo­pan neu­vos­to­kin on kritisoinut.

Takkia tavoiteltiin, mutta ehkä saadaan edes kukkaro.

Kokei­lu­mal­lia raken­ne­taan ja lop­pu­vuo­desta hal­li­tus päät­tää, miten kokeilu lopulta toteutuu.

Päätoimittaja Kristiina Koskiluoma

Kris­tiina Kos­ki­luoma. Kuva: Jyrki Komulainen

Ongel­maksi näyt­tää käy­vän jäl­leen ker­ran se, että kokei­luun on varattu liian vähän rahaa. Rahat riit­tä­vät vain pie­neen kokei­lu­jouk­koon, jol­loin kokei­lun vai­ku­tuk­sia ei pys­tytä luo­tet­ta­vasti arvioi­maan. Kokeilu kos­kee vain vähim­mäis­toi­meen­tu­loa. Asu­mis­tuet ja ansiosidonnaiset
tuet jää­vät ulko­puo­lelle. Perus­tu­lon taso uhkaa myös jäädä pie­neksi, kun ehkä olisi haluttu tut­kia, mikä vai­ku­tus kan­nus­ta­vam­malla tuella olisi.

Kokei­lun yksi­tyis­koh­dista riip­pu­matta, sosi­aa­lia­lan ammat­ti­lai­silla askar­rut­taa, miten  sosi­aa­li­pal­ve­luita ja toi­min­ta­ky­kynsä tuke­mista tar­vit­se­vat ohjau­tu­vat pal­ve­lui­hin perus­tu­lo­ko­kei­lussa. Vaa­rana on, että perus­tulo ei auta­kaan heitä, vaan hei­ken­tää hei­dän ase­maansa. Tak­kia tavoi­tel­tiin, mutta ehkä saa­daan edes kukkaro.

Kris­tiina Koskiluoma