Sipilän hal­li­tuk­sen ohjel­mas­sa todet­ti­in lakonis­es­ti: toteutetaan perus­tu­lokokeilu. Kokeilu­un kohdis­tui alus­ta alka­en mon­en­laisia toivei­ta. Sosi­aal­i­tur­van rak­en­tei­den yksinker­tais­t­a­mi­nen ja sen käsit­te­lyn automa­ti­soimi­nen ovat  monien tavoitelistal­la.

Jotkut halu­a­vat pois­taa kan­nustin­loukku­ja, toiset lisätä osal­lisu­ut­ta. Työ­markki­noi­hin kuten työn tar­jon­taan ja työn kan­nusteisi­in halu­taan vaikut­taa. Työl­lisyyt­tä halu­taan paran­taa. Moni halu­aisi myös puut­tua tulon­jakoon ja kohen­taa sosi­aal­i­tur­van minim­i­ta­soa, jon­ka alhaisu­ut­ta Suomes­sa Euroopan neu­vos­tokin on kri­ti­soin­ut.

Takkia tavoiteltiin, mutta ehkä saadaan edes kukkaro.

Kokeilumallia raken­netaan ja lop­pu­vuodes­ta hal­li­tus päät­tää, miten kokeilu lop­ul­ta toteu­tuu.

Päätoimittaja Kristiina Koskiluoma

Kris­ti­ina Koskilu­o­ma. Kuva: Jyr­ki Komu­lainen

Ongel­mak­si näyt­tää käyvän jälleen ker­ran se, että kokeilu­un on varat­tu liian vähän rahaa. Rahat riit­tävät vain pie­neen kokeilu­joukkoon, jol­loin kokeilun vaiku­tuk­sia ei pystytä luotet­tavasti arvioimaan. Kokeilu kos­kee vain vähim­mäis­toimeen­tu­loa. Asum­istuet ja ansiosi­don­naiset
tuet jäävät ulkop­uolelle. Perus­tu­lon taso uhkaa myös jäädä pienek­si, kun ehkä olisi halut­tu tutkia, mikä vaiku­tus kan­nus­tavam­mal­la tuel­la olisi.

Kokeilun yksi­tyisko­hdista riip­pumat­ta, sosi­aalialan ammat­ti­laisil­la askar­rut­taa, miten  sosi­aali­palvelui­ta ja toim­intakykyn­sä tukemista tarvit­se­vat ohjau­tu­vat palvelui­hin perus­tu­lokokeilus­sa. Vaarana on, että perus­tu­lo ei autakaan heitä, vaan heiken­tää hei­dän ase­maansa. Takkia tavoitelti­in, mut­ta ehkä saadaan edes kukkaro.

Kris­ti­ina Koskilu­o­ma