Suomi suunnittelee perustulokokeilua, joka olisi kattavin ja pisin maailmassa tähänastisista perustulokokeiluista.

 

Perustu­lo­ko­keilu alkaa näillä näkymin vuoden 2017 alussa. Se kestää kaksi vuotta. Kokeilua valmis­telee parhaillaan työryhmä, johon kuuluvat Kelan tutki­mus­osasto, Sitra, ajatus­hautomo Tänk, Valtion talou­del­linen tutki­mus­laitos sekä Helsingin, Tampereen, Itä-Suomen ja Turun yliopistot. Hankkeeseen osallistuu lisäksi yrittäjien, kunta-alan, vero-oikeuden ja perus­tuslain asian­tun­ti­joita.

Valmis­telua johtaa Kelan tutki­mus­osaston tutki­mus­johtaja, professori Olli Kangas. Työryhmä jättää esisel­vi­tyksen maaliskuun loppuun mennessä. Hallitus valitsee sen perus­teella, mikä malli pääsee tarkempaan valmis­teluun.
Lopul­lisen esityksen työryhmä jättää halli­tuk­selle marras­kuussa.

Harkinnassa neljä mallia

Työryhmä pohtii parhaillaan neljää perus­tulon mallia. Mallit on annettu valtio­neu­voston kanslian tehtä­väk­sian­nossa.
– Ensim­mäi­sessä mallissa täysi perustulo korvaa koko lailla syype­rus­teisen sosiaa­li­turvan, Olli Kangas kuvaa.

Se kattaa siis työttö­myys­turvan, sairaus­päi­vä­rahan, äitiys­päi­vä­rahan ja toimeen­tu­lotuen perus­päi­vä­rahan sekä asumistuen.
Perus­tulon saavat kaikki suoma­laiset. Summan pitäisi olla huomat­tavan korkea, jotta perustulo kattaa syype­rus­teiset etuudet, Kangas arvioi. Hän pitää täystulon alarajana 741 euroa kuussa.
– Se on takuu­eläkkeen taso.

Ennen perustulon toteutumista käydään vielä muutamat eduskuntavaalit.


Perus­tulon päälle jokainen saa ansaita palkka- ja yrittä­jä­tuloja. Esimer­kiksi 800 euron perus­tu­lo­mal­lissa veropro­sentti on laskelmien mukaan 50:n luokkaa.
Se tarkoittaa, että 2 000 euroa kuussa ansaitseva Matti saa käteen perus­tulon 800 euroa sekä netto­tuloa palkastaan 1 000 euroa, yhteensä 1 800 euroa kuussa. Erkki, joka ansaitsee 4 000 euroa kuukau­dessa, saa käteen yhteensä 2 800 euroa.
Esimerkit ovat vasta suuntaa antavia.

– Tasaveron lisäksi on työryhmä mallittaa myös progres­sii­vista verotusta.
Mallin pulma ovat kalleus ja kanna­tukset ongelmat. Jos perustulo on korkea, nousee veropro­sentti korkeaksi.
– Korkea veropro­sentti voi viedä perus­tu­lolta legiti­mi­teetin. Ainakin ne, jotka joutui­sivat maksamaan lisää, toden­nä­köi­sesti protes­toi­sivat, Kangas arvelee.
– Toinen malli on osittainen perustulo. Siinä nykyinen perustuva korvautuu perus­tu­lolla, mutta syy- ja ansio­si­don­naisia etuuksia säilyy. Esimer­kiksi asumistuki säilyisi. Sitä maksetaan alueen asumis­kus­tan­nusten mukaan.

Osittaisen perus­tulon alaraja vois olla työmark­ki­natuki eli 550 – 600 euroa kuussa. Muista tuloista menee 40 – 45 prosentin vero.
– Täyden ja osittaisen perus­tulon summia ei ole vielä lyöty lukkoon, Kangas painottaa. Työryhmä laskee summien ja niiden kustannus- ja tulon­ja­ko­vai­ku­tuksia tarkemmin mikro­si­mu­laa­tioilla.

Kolman­nessa mallissa negatii­vinen tulove­ro­malli määrit­telee tulotason, joka turvataan kaikille. Jos tulot jäävät sen alle, verojär­jes­tel­mästä maksetaan erotus. Tason ylittä­vistä tuloista pitää maksaa veroa, jonka suuruus määräytyy sen mukaan, mikä tuloraja valitaan.
– Neljäs malli sisältää perus­tulon ja sen päälle makset­tavan osuuden. Lisäosan saa, jos osallistuu työllis­tä­mis­toimiin tai tekee yhteis­kun­nal­lista työtä esimer­kiksi järjes­töissä.

Kyseessä olisi jonkin­lainen osallis­tu­mistulo, josta muun muassa englan­ti­lainen talous­tie­teilijä Anthony Atkinson on puhunut. Malli muistuttaa kansan­edustaja Paula Risikon lansee­raamaa osallis­tavan sosiaa­li­po­li­tiikan mallia.

Perustulon tarkoitus on muuttaa sosiaaliturvaa niin, että työn vastaanottaminen kannattaa aina.

Olli Kangas korostaa, että kaikki summat ja mallien lopul­liset sisällöt ovat vielä auki.
– Emme ole esimer­kiksi laskeneet tarkkaan, miten mallit vaikut­tavat eri ihmis­ryhmien tulotasoon. Se on selvää, että perus­tu­losta hyötyvät köyhimmät ja kärsivät hyvätu­loiset.
– Vaikea on lisäksi ennakoida, miten perustulo vaikuttaa yhteis­kun­nassa laajemmin. Passi­voiko tuki vai synnyt­tääkö se toime­liai­suutta?

Perustulo alueen vai ihmisryhmien mukaan

Työryhmä miettii myös sitä, miten kokeilu toteu­tetaan. Yksi vaihtoehto on, että siihen voidaan valita ihmiset alueen perus­e­teella. Aluemal­lissa mukaan tulee esimer­kiksi ison kaupungin asukkaita, muutaman keski­suuren kaupungin asukkaita sekä väkeä niiden läheltä pieniltä paikka­kun­nilta.

Mallissa on tulosten kannalta ongel­mansa, Olli Kangas kertoo. Jos kokeiluun osallistuu pieni määrä ihmisiä kultakin paikka­kun­nalta, perus­tulon mahdol­liset interaktio- ja insti­tu­tio­naa­liset vaiku­tukset – eli miten perustulo vaikuttaa esimer­kiksi asiak­kaiden ja työvoi­ma­toimen kohtaa­miseen – eivät tule esiin.

Jos kokeilu taas tehdään yhdellä rajatulla alueella, tuloksia ei välttä­mättä voi yleistää.
– Jos kokeilu toimii Kinnu­lassa, toimiiko se Kontu­lassa ja päin vastoin, Kangas kuvaa ongelmaa.
Toinen vaihtoehto on, että perus­tulon kokei­lijat voidaan valita Kelan etuuksia paljon käyttä­vistä ryhmistä. Silloin mukaan tulisi esimer­kiksi pitkä­ai­kais­työt­tömiä, toimeen­tu­lotuen asiak­kaita ja erilaisia itsensä työllis­täviä ja silppu­työtä tekeviä.
– Jos otamme kokeiluun vain niitä, jotka arvelevat hyöty­vänsä perus­tu­losta, tulokset vääris­tyvät, Olli Kangas sanoo.
Kokeilun ulkopuo­lelle jäävät lapset ja eläke­läiset.

Heinäsirkkoja ja muurahaisia

Perus­tulon tarkoitus on muuttaa sosiaa­li­turvaa niin, että työn vastaa­not­ta­minen kannattaa aina. Palkka ei syö sosiaa­li­turvan etuuksia, kuten nyt. Tavoite on yksin­ker­taistaa sosiaa­li­turvaa ja tehdä siitä selkeä ja helppo käyttää. Suoma­lai­sista 70 prosenttia kannattaa perus­tuloa. Tilanne voi muuttua, kun perustulo saa hinta­lapun ja ihmiset näkevät suuret veropro­sentit, Kangas huomauttaa.
– Meillä nähdään hyväksi, että kaikilla on jonkin­lainen perus­turva. Samaan aikaan pidetään oikeana, että ne jotka tekevät paljon työtä, saavat enemmän.

Se on muura­haisen logiikkaa, Kangas sanoo. Hän lainaa tarinan muinais­kreik­ka­lai­selta satujen kirjoit­ta­jalta Aisopok­selta. Tämän eläin­satuja käytetään yhä moraalin opetuk­sessa.
Sadussa heinä­sirkka soitteli viuluaan pitkän kesän. Syksyllä sille tuli kylmä ja nälkä. Muura­haiset raken­sivat kesällä pesän, jossa niillä on syksyllä ruokaa ja lämpöä. Sirkka kolkutti keon ovelle ja pyysi päästä sisään. Muura­hainen sanoi, että oma vika, mitäs laiskot­telit, ja paiskasi oven kiinni.

Eli pitääkö yhteis­kunnan taata toimeentulo niille, jotka eivät halua tehdä töitä? Entä niille, joiden lahjakkuus suuntautuu aloille, joilla harva saa riittävän elannon. Heitä ovat esimer­kiksi taitei­lijat ja kirjai­lijat.

Jos kokeilu toimii Kinnulassa, toimiiko se Kontulassa.

Tarina kuvaa filoso­fisia ja oikeu­den­mu­kai­suuteen liittyviä näkökulmia, jotka liittyvät perus­tulon filoso­fiseen taustaan, Kangas sanoo.
Myös kokeilun lainmu­kai­suutta pitää pohtia. Perus­tuslain mukaan kaikkia on kohdeltava tasaver­tai­sesti. Toteu­tuuko se, kun kokeiluun osallistuu pieni joukko ihmisiä?

– Meillä yksi ryhmä pohtii sitä, miten kokeilu vaikuttaa yhteis­kuntaan laajemmin. Jääkö esimer­kiksi työvoi­ma­vi­ran­omai­sille keinoja aktivoida työttömiä työllis­ty­mistä tukeviin toimiin.
– Tällaiset pienet inhot­tavat yksityis­kohdat ovat vaikeita.

Kansainvälisesti uraauurtava kokeilu

Suomen kaavailema kokeilu on laajin ja pisin perus­tu­lo­ko­keilu maail­massa tähän saakka. Se on siksi saanut paljon kansain­vä­listä huomiota.
– Puhelin on soinut kiusaksi asti, Olli Kangas kuvaa.

Perus­tuloa on kokeiltu monissa maissa. Mikään niistä ei sopinut suoraan Suomen mallin pohjaksi.
Kangas korostaa, että hänellä itsellään ei ole agendaa perus­tulon puolesta tai sitä vastaan. Hän myös muistuttaa, että työryhmä vain valmis­telee kokeilua eli tuottaa tieteel­li­sesti luotet­tavaa tietoa. Lopulta malleista ja etuuksien tasoista päättävät polii­tikot.

Perus­tuloon siirty­minen koko maassa on vielä kaukana, hän sanoo.
– Sitä ennen käydään toden­nä­köi­sesti muutamat eduskun­ta­vaalit. Mikä on talouden tila ja eduskunnan kanta perus­tuloon tulevai­suu­dessa, sitä ei voi vielä tietää.

Jaana Laitinen