Sanna Nyholmin tiimille ensimmäiset perustoimeentulotukihakemukset ovat jo tulleet. Toimeentulotuen verkkoasiointi ja puhelinpalvelu avataan 12.12.2016.

 

Kela palvelee kansa­laisia viidessä vakuu­tus­pii­rissä. Sanna Nyholm työsken­telee Kelan Eteläi­sessä vakuu­tus­pii­rissä tiimi­pääl­likkönä. Työpaikka sijaitsee Helsingin Malmilla.

−Tiimissäni työsken­telee 26 ratkai­su­asian­tun­tijaa. Heidän perus­teh­tä­vänsä on laatia perus­toi­meen­tu­lo­tu­ki­pää­töksiä. Lisäksi he opastavat ensisi­jaisten etuuksien hakemi­sessa ja ohjaavat asiakasta muiden viran­omaisten palve­luihin. Minun tehtäväni on varmistaa, että työnte­ki­jämme pystyvät tekemään työnsä hyvin, kertoo Sanna Nyholm.

Eteläiseen vakuu­tus­piiriin arvioidaan tulevan vuoden 2017 aikana noin 596 400 toimeen­tu­lotuen hakemusta. Nyholmin tiimin osuus tästä on noin 62 000 hakemusta.

Kahden vuoden valmistelut takana

Perus­toi­meen­tu­lotuen siirtoa kunnista Kelaan on valmis­teltu kaksi vuotta. Vaikka aika tuntui Nyhol­mista pitkältä, viime ajat ovat olleet kiireisiä.

− Nyt olemme niin valmiina kuin voimme olla. Odotamme, että kaikkiaan Kelaan tulee joulu­kuussa 150 000 hakemusta. Määrä riippuu siitä, kuinka pitkiä päätöksiä kunnissa on tehty. Tiedon­siir­rossa olemme aika paljon sen varassa, mitä kunnat ovat asiakkaan viimei­simpään päätökseen kirjanneet. Jos kirjaukset on tehty huolella, on siitä suuri apu, kertoo Sanna Nyholm.

Kela palkkasi toimeentulotuen käsittelyyn 592 uutta työntekijää.

Valtaosa asiak­kaista kykenee ja haluaa hakea toimeen­tu­lotuen sähköi­sesti, ja Kelalla on hyvä verkko­palvelu etuuksien sähköiseen hakuun, sanoo Nyholm. Lisäksi Kelalla on puhelin­palvelu sekä 182 omaa toimistoa ja yhteis­pal­ve­lu­pisteet, joissa voi jättää paperi­ha­ke­muksen tai saada henki­lö­koh­taista palvelua, jos sähköinen asiointi ei onnistu.

Kela palkkasi toimeen­tu­lotuen käsit­telyyn 592 uutta työnte­kijää. Lisäksi kymmeniä henki­löitä aloittaa puhelin­pal­ve­lussa ja toimis­tojen asiakas­pal­ve­lu­teh­tä­vissä. Kunnista rekry­toitiin 244 henkilöä, Kelan sisältä 195 henkilöä ja loput tulevat muualta. − Myös uusia esimiehiä rekry­toitiin, minä heistä yhtenä. Toimeen­tu­lotuki lisää työtä myös postin­kä­sit­te­lyssä ja uudessa Kelaan perus­te­tussa Oikai­su­vaa­ti­mus­kes­kuk­sessa.

− Ennen Kelaan siirty­mistä työsken­telin kunnissa yhteensä 11 vuotta aikuissosiaalityös­sä ja toimeen­tu­lo­tu­ki­asioiden parissa. Minulla sosio­nomin (YAMK) ‑tutkinto johta­misen ja kehit­tä­misen alalta, ja työ Kelan tiimi­pääl­likkönä tuntuu nyt innos­ta­valta.

Mahdollisuus aikuissosiaalityön kehittämiseen

− Ajattelen kuten moni muukin, että perus­toi­meen­tu­lotuen siirto sosiaa­li­toi­mesta Kelan tehtä­väksi on myönteinen asia. Muutos vapauttaa kunnan voima­varoja kehit­tämään aikuis­so­si­aa­li­työtä, sanoo Sanna Nyholm.

Ennakkoon on pohdittu, miten yhteistyö sosiaa­li­toimen ja Kelan kanssa tulee sujumaan. Löytä­vätkö ne asiakkaat, jotka tarvit­sevat sosiaa­lityön palve­luita tiensä Kelasta sosiaa­li­työn­te­kijän luokse?

− Kun fokuk­semme on yhtei­sissä asiak­kais­samme ja heidän tuessaan, meillä on mahdol­lisuus onnistua. Sujuviin toimin­ta­ta­poihin ja tiedon­kulkuun Kelan ja kuntien välillä on kiinni­tetty erityistä huomiota. Olennaista on, että yhtey­denpito ja yhteistyö puolin ja toisin on jouhevaa.

Kelaan on rekry­toitu paljon sosiaa­li­toi­mis­tojen etuus­kä­sit­te­li­jöitä, joilla on harjaan­tunut ote niin sanot­tujen huolia­siak­kaiden huomaa­mi­sessa.

− Kaikki ratkai­su­asian­tun­ti­jamme on hyvin pereh­dy­tettyjä. Jo vaikeus täyttää toimeen­tu­lo­tu­ki­ha­kemus voi kertoa siitä, että ehkä muillakin elämä­na­lueilla kuin toimeen­tu­lossa on vaikeuksia ja tuen tarvetta.

Helena Jaakkola