Sanna Nyholmin tiimille ensimmäiset perustoimeentulotukihakemukset ovat jo tulleet. Toimeentulotuen verkkoasiointi ja puhelinpalvelu avataan 12.12.2016.

 

Kela pal­ve­lee kan­sa­lai­sia vii­dessä vakuu­tus­pii­rissä. Sanna Nyholm työs­ken­te­lee Kelan Eteläisessä vakuu­tus­pii­rissä tii­mi­pääl­lik­könä. Työpaikka sijait­see Helsingin Malmilla.

−Tiimissäni työs­ken­te­lee 26 rat­kai­su­asian­tun­ti­jaa. Heidän perus­teh­tä­vänsä on laa­tia perus­toi­meen­tu­lo­tu­ki­pää­tök­siä. Lisäksi he opas­ta­vat ensi­si­jais­ten etuuk­sien hake­mi­sessa ja ohjaa­vat asia­kasta mui­den viran­omais­ten pal­ve­lui­hin. Minun teh­tä­väni on var­mis­taa, että työn­te­ki­jämme pys­ty­vät teke­mään työnsä hyvin, ker­too Sanna Nyholm.

Eteläiseen vakuu­tus­pii­riin arvioi­daan tule­van vuo­den 2017 aikana noin 596 400 toi­meen­tu­lo­tuen hake­musta. Nyholmin tii­min osuus tästä on noin 62 000 hakemusta.

Kahden vuoden valmistelut takana

Perustoimeentulotuen siir­toa kun­nista Kelaan on val­mis­teltu kaksi vuotta. Vaikka aika tun­tui Nyholmista pit­kältä, viime ajat ovat olleet kiireisiä.

− Nyt olemme niin val­miina kuin voimme olla. Odotamme, että kaik­ki­aan Kelaan tulee jou­lu­kuussa 150 000 hake­musta. Määrä riip­puu siitä, kuinka pit­kiä pää­tök­siä kun­nissa on tehty. Tiedonsiirrossa olemme aika pal­jon sen varassa, mitä kun­nat ovat asiak­kaan vii­mei­sim­pään pää­tök­seen kir­jan­neet. Jos kir­jauk­set on tehty huo­lella, on siitä suuri apu, ker­too Sanna Nyholm.

Kela palkkasi toimeentulotuen käsittelyyn 592 uutta työntekijää.

Valtaosa asiak­kaista kyke­nee ja haluaa hakea toi­meen­tu­lo­tuen säh­köi­sesti, ja Kelalla on hyvä verk­ko­pal­velu etuuk­sien säh­köi­seen hakuun, sanoo Nyholm. Lisäksi Kelalla on puhe­lin­pal­velu sekä 182 omaa toi­mis­toa ja yhteis­pal­ve­lu­pis­teet, joissa voi jät­tää pape­ri­ha­ke­muk­sen tai saada hen­ki­lö­koh­taista pal­ve­lua, jos säh­köi­nen asiointi ei onnistu.

Kela palk­kasi toi­meen­tu­lo­tuen käsit­te­lyyn 592 uutta työn­te­ki­jää. Lisäksi kym­me­niä hen­ki­löitä aloit­taa puhe­lin­pal­ve­lussa ja toi­mis­to­jen asia­kas­pal­ve­lu­teh­tä­vissä. Kunnista rek­ry­toi­tiin 244 hen­ki­löä, Kelan sisältä 195 hen­ki­löä ja loput tule­vat muu­alta. − Myös uusia esi­mie­hiä rek­ry­toi­tiin, minä heistä yhtenä. Toimeentulotuki lisää työtä myös pos­tin­kä­sit­te­lyssä ja uudessa Kelaan perus­te­tussa Oikaisuvaatimuskeskuksessa.

− Ennen Kelaan siir­ty­mistä työs­ken­te­lin kun­nissa yhteensä 11 vuotta aikuissosiaalityös­sä ja toi­meen­tu­lo­tu­ki­asioi­den parissa. Minulla sosio­no­min (YAMK) ‑tut­kinto joh­ta­mi­sen ja kehit­tä­mi­sen alalta, ja työ Kelan tii­mi­pääl­lik­könä tun­tuu nyt innostavalta.

Mahdollisuus aikuissosiaalityön kehittämiseen

− Ajattelen kuten moni muu­kin, että perus­toi­meen­tu­lo­tuen siirto sosi­aa­li­toi­mesta Kelan teh­tä­väksi on myön­tei­nen asia. Muutos vapaut­taa kun­nan voi­ma­va­roja kehit­tä­mään aikuis­so­si­aa­li­työtä, sanoo Sanna Nyholm.

Ennakkoon on poh­dittu, miten yhteis­työ sosi­aa­li­toi­men ja Kelan kanssa tulee suju­maan. Löytävätkö ne asiak­kaat, jotka tar­vit­se­vat sosi­aa­li­työn pal­ve­luita tiensä Kelasta sosi­aa­li­työn­te­ki­jän luokse?

− Kun fokuk­semme on yhtei­sissä asiak­kais­samme ja hei­dän tues­saan, meillä on mah­dol­li­suus onnis­tua. Sujuviin toi­min­ta­ta­poi­hin ja tie­don­kul­kuun Kelan ja kun­tien välillä on kiin­ni­tetty eri­tyistä huo­miota. Olennaista on, että yhtey­den­pito ja yhteis­työ puo­lin ja toi­sin on jouhevaa.

Kelaan on rek­ry­toitu pal­jon sosi­aa­li­toi­mis­to­jen etuus­kä­sit­te­li­jöitä, joilla on har­jaan­tu­nut ote niin sanot­tu­jen huo­lia­siak­kai­den huomaamisessa.

− Kaikki rat­kai­su­asian­tun­ti­jamme on hyvin pereh­dy­tet­tyjä. Jo vai­keus täyt­tää toi­meen­tu­lo­tu­ki­ha­ke­mus voi ker­toa siitä, että ehkä muil­la­kin elä­mä­na­lueilla kuin toi­meen­tu­lossa on vai­keuk­sia ja tuen tarvetta.

Helena Jaakkola