Perustoimeentulotuen järjestäminen siirtyy kunnilta Kelalle vuonna 2017. Töitä riittää Kelassa tietojärjestelmien rakentamisesta etuuskäsittelyn organisoimiseen, kertoo Kelan Toimeentulotuki 2017 ‑hankkeen päällikkö Heli Kauhanen.

Vastuu perus­toi­meen­tu­lo­tuen toi­meen­pa­nosta siir­tyy kun­nilta Kelalle vuonna 2017. Keskeinen tavoite laki­muu­tok­sessa on tehos­taa toi­min­taa ja saada jul­ki­seen talou­teen sääs­töjä. Ainakin etuus­kä­sit­te­lyyn käy­te­tyt hen­ki­lö­työ­vuo­det tule­vat siir­ron jäl­keen vähe­ne­mään, Kelan Toimeentulotuki 2017 ‑hank­keen pääl­likkö Heli Kauhanen arvioi.

– Olemme las­ke­neet, että Kelassa pitäisi sel­vitä noin kol­mas­osalla siitä hen­ki­lö­mää­rästä, minkä etuus­kä­sit­tely on kun­nissa vie­nyt, Heli Kauhanen sanoo.

Työaikaa käsit­te­lyssä sääs­tyy eten­kin siksi, ettei etuus­kä­sit­te­li­jöi­den tar­vitse Kelassa kun­tien työn­te­ki­jöi­den tapaan tar­kis­taa haki­jan ilmoit­ta­mia tulo­tie­toja useasta läh­teestä. Kelalaiset ovat oikeu­tet­tuja saa­maan Kelan jär­jes­tel­mästä eteensä tie­dot haki­jan Kela-etuuk­sista sekä tämän vero­tus- ja väestörekisteritiedot.

– Myös mak­sa­tuk­sessa sääs­tyy pal­jon työ­tun­teja. Kunnissa etuu­det on jou­duttu mak­sa­maan asiak­kaille yksit­täin käsi­työnä, mutta Kelan jär­jes­tel­mässä rahat siir­ty­vät rat­kai­sun jäl­keen auto­maat­ti­sesti ihmis­ten tileille eräajoina.

Työajan sääs­tö­jen seu­rauk­sena Kelassa ei tule riit­tä­mään töitä kai­kille kun­nissa tällä het­kellä etuus­kä­sit­te­lyä teke­ville. Toki täy­den­tä­vän ja ehkäi­se­vän toi­meen­tu­lo­tuen osalta etuus­kä­sit­te­lyä jää jon­kin ver­ran kun­tiin ja Kelankin on luon­te­vinta pal­kata tar­vit­se­mansa kapa­si­teetti juuri kun­nista vapau­tu­van koke­neen työ­voi­man joukosta.

Yritämme selvitä kolmasosalla siitä henkilömäärästä, minkä etuuskäsittely on kunnissa vienyt.

Rakentamista riittää

Kunnat saa­vat vuonna 2017 tehdä vielä maa­lis­kuun lop­puun asti ulot­tu­via tuki­pää­tök­siä. Tämän sään­nök­sen toi­vo­taan hel­pot­ta­van siir­ty­mistä siten, ettei­vät kaikki haki­jat asioisi Kelassa ker­ta­ry­säyk­sellä tammikuussa.

Suurimpia ura­koita Kelalle on luoda uudet toi­meen­tu­lo­tuen tie­to­jär­jes­tel­mät. Kela on itse raken­ta­nut kaikki etuus­jär­jes­tel­mänsä ja tekee näin myös toi­meen­tu­lo­tu­ki­jär­jes­tel­män kohdalla.

– Tärkein syy itse teke­mi­seen on se, että uusi toi­meen­tu­lo­tu­ki­jär­jes­telmä pitää saada pelaa­maan kaik­kien mui­den jär­jes­tel­miemme kanssa yhteen. Vain siten saamme niistä tavoit­te­le­mamme hyö­dyn irti eli muun muassa sen, että käsit­te­lijä saa heti eteensä haki­jan tulo­tie­dot, Heli Kauhanen sanoo.

– Valmisohjelman integroi­mi­nen omiin tie­to­jär­jes­tel­miimme olisi ollut uuden kehit­tä­mistä suu­rempi työ.

Kauhanen näkee tär­keänä sen, että Kelan verk­ko­pal­ve­lut ovat nekin heti vuo­den 2017 alusta kun­nossa, jotta etuuk­sien hake­mi­nen, käsit­te­lyn seu­raa­mi­nen ja pää­tös­ten näke­mi­nen ver­kosta on sujuvaa.

Myös pape­ri­ha­ke­muk­sia on luvassa pal­jon, joten nii­den skan­naus­ka­pa­si­teetti ja nopea indek­soi­mi­nen työ­jo­noon saat­ta­mi­seksi on tär­keää jo laissa sää­de­tyn seit­se­män vuo­ro­kau­den toi­meen­tu­lo­tuen käsit­te­lyn takuu­ajan vuoksi.

– Ykkösasia meille on, että etuu­den käsit­te­ly­jär­jes­telmä on vuo­den 2017 alusta alkaen val­mis, jotta hake­mus­ten käsit­tely sujuu ja ihmi­set saa­vat rahat ajal­laan tileil­leen, Kauhanen summaa.

– Kaikki on onneksi eden­nyt tois­tai­seksi hyvässä aika­tau­lussa, vaikka kiire vielä var­masti tuleekin.

Tietojärjestelmien ohella suu­rin rat­kais­tava asia Kelalle on las­kea ja päät­tää uuden etuus­kä­sit­te­li­jä­ka­pa­si­teet­tinsa tarve sekä se, mihin sijoit­taa uudet etuus­kä­sit­te­li­jät Kelan yli kol­mesta sadasta toimipisteestä.

Tutkimusten mukaan suurin osa perustoimeentulotukeen oikeutetuista nauttii jo entuudestaan jotain Kelan etuutta.

– Suomessa on lisäksi 78 kun­taa, joissa ei edes ole Kelan pal­ve­luja. On rat­kais­tava, miten jär­jes­te­tään pal­ve­lut näille kun­ta­lai­sille, jotka aiem­min ovat kään­ty­neet tuki­asiois­saan kun­nan toi­mis­ton tai sosi­aa­li­toi­mis­ton puo­leen. Mietimme esi­mer­kiksi mah­dol­li­suutta tar­jota etuu­den hake­mista puhelimitse.

Kuka ohjaa sosiaalityön luo?

Sosiaalialan ammat­ti­lai­sia Kela-siir­rossa on ehkä eni­ten huo­les­tut­ta­nut se, löy­tyykö Kelasta ammat­ti­tai­toa tun­nis­taa ja ohjata sosi­aa­li­työn apua tar­vit­se­vat asiak­kaat sosi­aa­li­työn pii­riin. Tuleeko asia­kas­pal­ve­lusta muu­tok­sen jäl­keen etäi­sem­pää? Välttämättä ei, sillä jo nykyi­sin kun­nissa suuri osa toi­meen­tu­lo­tu­ki­pää­tök­sistä on jou­duttu teke­mään kir­jal­li­sen hake­muk­sen perus­teella asia­kasta tapaamatta.

Sosiaali- ja ter­veys­mi­nis­te­riön mie­tin­nössä sosiaali­alan huoli väliin­pu­toa­jista on kui­ten­kin huo­mioitu: minis­te­riö on esit­tä­nyt Kelalle toi­vo­muk­sen siitä, että Kela palk­kaisi siir­ron vuoksi asia­kas­pal­ve­luunsa sosi­aa­lioh­jaa­jan päte­vyy­den omaa­via henkilöitä.

– Näin pyrimme mah­dol­li­suuk­sien mukaan teke­mään. On tär­keää tun­nis­taa avun tarve sekä etuus­kä­sit­te­lyssä että asiakaspalvelussa.

Tutkimusten mukaan suu­rin osa perus­toi­meen­tu­lo­tu­keen oikeu­te­tuista naut­tii jo entuu­des­taan jotain Kelan etuutta. Samalta tis­kiltä perus­toi­meen­tu­lo­tuen hake­mi­nen voi asiak­kaalle olla hel­pom­paa. Moni, joka ei ole edes tien­nyt ole­vansa oikeu­tettu myös toi­meen­tu­lo­tu­keen, voi nyt samalta tis­kiltä hakea tätä­kin etuutta. Tästä syystä Kela-siir­ron on arvioitu vähen­tä­vän tukien alikäyttöä.

– Tähän men­nessä kaikki, jotka oli­si­vat olleet oikeu­tet­tuja perus­toi­meen­tu­lo­tu­keen, eivät ole sitä hake­neet. On ehkä pelätty byro­kra­tiaa tai koettu vai­keana kään­tyä sosi­aa­li­toi­mis­to­jen puo­leen, vaikka tar­vetta oli­si­kin ollut.Vuonna 2014 noin 247 000 taloutta oli Suomessa toi­meen­tu­lo­tuen pii­rissä. Tukeen oikeu­tet­tu­jen mää­rät ovat laman jat­ku­mi­sen vuoksi yhä val­ta­vassa nousussa.

– Laman jat­ku­mi­sen ja mai­ni­tun ali­käy­tön vähe­ne­mi­sen vuoksi toi­meen­tu­lo­tuen saa­jien mää­rän arvioi­daan vuo­den 2017 jäl­keen nouse­van jopa 290 000:een talouteen.

Kunnat huolissaan kustannuksista

Toiminnan tehos­ta­mi­sen lisäksi Kela-siir­rolla tavoi­tel­laan toi­meen­tu­lo­tuen rat­kai­su­käy­tän­tö­jen yhte­näis­tä­mistä koko val­ta­kun­nassa. Tämän kat­so­taan lisää­vän asiak­kai­den tasa-arvoa, sillä tähän asti Suomen kun­nista jokai­nen on voi­nut ohjeis­taa etuus­kä­sit­te­li­jöi­tään hiu­kan omalla taval­laan vaik­kapa kun­nan raha­ti­lan­teesta johtuen.

Tulevaisuudessa kaikki pää­tös­valta mak­suista on Kelalla. Kunnat siis jou­tu­vat muki­se­matta mak­sa­maan sen, mitä Kela päät­tää asiak­kaalle myön­tää. Vallan katoa­mi­nen ymmär­ret­tä­västi huo­let­taa kunnissa.

– Eduskunnan vaa­ti­muk­sen mukaan uudis­tuk­sen vai­ku­tusta toi­meen­tu­lo­tu­kea saa­vien mää­rään, tuki­jak­so­jen kes­toon ja toi­meen­tu­lo­tuen kus­tan­nuk­siin tul­laan seu­raa­maan ja arvioi­maan erit­täin tar­kasti, Kauhanen sanoo.

– Kelassa kes­kus­te­lemme tii­viisti kun­tien ja kun­ta­lii­ton kanssa. Yhteistyömme käy­tän­töjä käsit­te­lemme myös uudella kun­ta­foo­ru­milla, jossa on Kelan lisäksi mukana kym­men­kunta isoa ja pientä kun­taa tai kuntayhtymää.

Tapio Ollikainen