Kolmen vuoden kilpailukielto oli lainvastainen.

 

 

Talen¬≠tia on tyy¬≠ty¬≠v√§i¬≠nen, ett√§ sen j√§sen Tiina Arffman on voit¬≠ta¬≠nut k√§r√§¬≠j√§¬≠oi¬≠keu¬≠dessa kil¬≠pai¬≠lu¬≠kiel¬≠toa kos¬≠ke¬≠van oikeus¬≠ju¬≠tun. H√§n saa kor¬≠vauk¬≠sena ansion¬≠me¬≠ne¬≠tyk¬≠ses¬≠t√§√§n noin 18 000 euroa.

‚Äď T√§m√§ on mer¬≠ki¬≠tyk¬≠sel¬≠li¬≠nen tuo¬≠mio, joka toi¬≠vot¬≠ta¬≠vasti suit¬≠sii jat¬≠kossa perus¬≠teet¬≠to¬≠mia kil¬≠pai¬≠lu¬≠kiel¬≠to¬≠so¬≠pi¬≠muk¬≠sia, sanoo Talentian neu¬≠vot¬≠te¬≠lu¬≠p√§√§l¬≠likk√∂ Tiina Kinnunen.

Tiina Arffman työs­ken­teli yksi­tyi­sessä sosiaali­alan yri­tyk­sessä. Hän ilmoitti työ­nan­ta­jal­leen irti­sa­nou­tu­vansa sekä suo­rit­ta­vansa jatko-opin­toi­hin liit­ty­vän opin­näy­te­työn ja työl­lis­ty­vänsä toi­sessa yrityksessä.

Työntekijä oli tilanteessa selkä seinää vasten.

Työnantaja kui­ten­kin kielsi opin­to­jen lop­puun saat­ta­mi­sen sekä toi­seen yri­tyk­seen siir­ty­mi­sen vedo­ten työ­suh­teen aikana teh­tyyn kil­pai­lu­kiel­to­so­pi­muk­seen. Tämän seu­rauk­sena Arffmanille tuli voi­maan kil­pai­lu­kielto, jonka rik­ko­mi­sesta olisi seu­ran­nut mit­tava sopimussakko.

‚Äď Ty√∂nantajan ilmoit¬≠taessa kil¬≠pai¬≠lu¬≠kiel¬≠to¬≠so¬≠pi¬≠muk¬≠seen vetoa¬≠mi¬≠sesta, minulle oli itses¬≠t√§√§n sel¬≠v√§√§ ottaa yhteytt√§ Talentiaan pyy¬≠t√§√§k¬≠seni neu¬≠voja, Arffman kertoo.

‚Äď Ty√∂ntekij√§ oli t√§ss√§ tilan¬≠teessa aivan selk√§ sei¬≠n√§√§ vas¬≠ten. Oleellista kui¬≠ten¬≠kin on, ett√§ kil¬≠pai¬≠lu¬≠kiel¬≠to¬≠so¬≠pi¬≠muk¬≠sella on laissa m√§√§¬≠ri¬≠tel¬≠lyt kri¬≠tee¬≠rit, joita ty√∂¬≠nan¬≠ta¬≠jan tulee nou¬≠dat¬≠taa, Kinnunen korostaa.

Ehdot olivat epäselvät

Talentia puo­lusti jäse­nensä etuja vie­mällä Tiina Arffmanin tapauk­sen käräjäoikeuteen.

Oikeuden pää­tök­sen mukaan kil­pai­lu­kiel­to­so­pi­mus on rajoit­ta­nut Arffmanin perus­tus­lail­lista oikeutta hank­kia toi­meen­tu­lonsa valit­se­mal­laan työllä. Kilpailukieltosopimuksen ehdot oli­vat olleet epä­sel­viä ja laa­juus oli mää­ri­telty epä­mää­räi­sesti. Kilpailukiellon enim­mäi­sa­jaksi oli sopi­muk­seen kir­jattu kolme vuotta, mikä on lainvastaista.

‚Äď Kuultuani ty√∂¬≠nan¬≠ta¬≠jan m√§√§¬≠rit¬≠te¬≠le¬≠m√§n kil¬≠pai¬≠lu¬≠kiel¬≠lon pituu¬≠den ja laa¬≠juu¬≠den olin h√§m¬≠m√§s¬≠ty¬≠nyt ja tun¬≠sin suurta ep√§¬≠oi¬≠keu¬≠den¬≠mu¬≠kai¬≠suutta. Tuntui koh¬≠tuut¬≠to¬≠malta, ett√§ minua voi¬≠tai¬≠siin est√§√§ ty√∂s¬≠ken¬≠te¬≠le¬≠m√§st√§ kou¬≠lu¬≠tus¬≠tani vas¬≠taa¬≠valla alalla kolme vuotta, Arffman sanoo.

Oikeuden p√§√§¬≠t√∂k¬≠sess√§ my√∂s tode¬≠taan, ett√§ ty√∂¬≠nan¬≠taja ei ole pys¬≠ty¬≠nyt osoit¬≠ta¬≠maan, ett√§ kil¬≠pai¬≠lu¬≠kiel¬≠to¬≠so¬≠pi¬≠muk¬≠selle olisi ollut ty√∂¬≠so¬≠pi¬≠mus¬≠laissa tar¬≠koi¬≠tettu eri¬≠tyi¬≠sen pai¬≠nava syy. Kilpailukieltosopimus voi olla perus¬≠teltu, jos ty√∂n¬≠te¬≠kij√§ on sel¬≠lai¬≠sessa ase¬≠massa, ett√§ h√§n k√§sit¬≠te¬≠lee kil¬≠pai¬≠lul¬≠li¬≠sesti t√§r¬≠ke√§√§ tai suo¬≠jat¬≠ta¬≠vaa tietoa.

‚Äď Tiina Arffman ei ole toi¬≠mi¬≠nut yhti√∂n hal¬≠li¬≠tuk¬≠sessa tai ollut vas¬≠taa¬≠vassa ase¬≠massa. H√§n on osal¬≠lis¬≠tu¬≠nut toi¬≠min¬≠nan kehit¬≠t√§¬≠mi¬≠seen samaan tapaan kuin kaikki muut¬≠kin ty√∂n¬≠te¬≠ki¬≠j√§t. Kilpailukieltosopimuksen teke¬≠mi¬≠sen edel¬≠ly¬≠tyk¬≠si√§ ei siis ollut, joten kil¬≠pai¬≠lu¬≠kiel¬≠to¬≠so¬≠pi¬≠mus oli mit√§¬≠t√∂n, Tiina Kinnunen summaa.

Omia oikeuksia kannatti lähteä vaatimaan.

Arffman ker­too ole­vansa hel­pot­tu­nut, että oikeus toteutui.

‚Äď Kannatti ehdot¬≠to¬≠masti l√§h¬≠te√§ vaa¬≠ti¬≠maan omia oikeuk¬≠si¬≠aan! Toivon, ett√§ muut¬≠kin Talentian j√§se¬≠net hy√∂¬≠ty¬≠v√§t tapauk¬≠ses¬≠tani. Olen kii¬≠tol¬≠li¬≠nen, ett√§ Talentia otti tapauk¬≠seni hoi¬≠taak¬≠seen ja oli tuke¬≠nani koko pro¬≠ses¬≠sin ajan.

Lakimuutokset voimaan asteittain

Kilpailukieltolakiin on tul­lut muu­tok­sia, joten rajoit­ta­vat sopi­muk­set saat­ta­vat vähen­tyä tulevaisuudessa.

‚Äď Kilpailukieltosopimuksia on tehty sosiaali¬≠alan yksi¬≠tyis¬≠sek¬≠to¬≠rilla luvat¬≠to¬≠man pal¬≠jon, vaikka todel¬≠li¬≠suu¬≠dessa lain m√§√§¬≠rit¬≠t√§¬≠mi√§ eri¬≠tyi¬≠sen pai¬≠na¬≠via syit√§ kil¬≠pai¬≠lu¬≠kiel¬≠to¬≠so¬≠pi¬≠muk¬≠selle on erit¬≠t√§in har¬≠voin. Ty√∂sopimuslain uudis¬≠tus kil¬≠pai¬≠lu¬≠kiel¬≠lon osalta toi¬≠vot¬≠ta¬≠vasti muut¬≠taa tilan¬≠netta, koska jat¬≠kossa ty√∂¬≠nan¬≠ta¬≠jien on mak¬≠set¬≠tava kor¬≠vaus ajalta, jol¬≠loin hen¬≠kil√∂ ei voi tehd√§ t√∂it√§ kil¬≠pai¬≠lu¬≠kiel¬≠lon vuoksi, Kinnunen toteaa.

Työsopimuslain muu­tok­set tule­vat voi­maan asteit­tain vuo­den 2022 alusta läh­tien. Työntekijälle mak­set­tava kor­vaus siltä ajalta, kun hän ei voi työs­ken­nellä kiel­lon vuoksi, on vähin­tään 40 pro­sent­tia työ­suh­teen vii­mei­sen kuu­den kuu­kau­den keskipalkasta.

Työnantaja voi vuo­den 2022 aikana arvioida ennen vuotta 2022 teh­ty­jen kil­pai­lu­kiel­to­so­pi­mus­ten lain­mu­kai­suutta ja tar­peel­li­suutta sekä irti­sa­noa sopimukset.

Mikä on kilpailukielto

Jos olet alle­kir­joit­ta­nut kil­pai­lu­kiel­to­so­pi­muk­sen, kil­pai­lu­kielto rajoit­taa oikeut­tasi kil­pai­le­vaan työ­hön tai yri­tys­toi­min­taan työ­suh­teen päät­ty­mi­sen jäl­keen. Kilpailukieltosopimus ei sido sinua, jos työ­suh­teesi päät­tyy työ­nan­ta­jasta joh­tu­vasta syystä, esi­mer­kiksi irtisanomiseen.

Kilpailukieltosopimuksessa m√§√§¬≠ri¬≠te¬≠t√§√§n kiel¬≠lon kesto. Rajoitusajaksi voi¬≠daan sopia enin¬≠t√§√§n yksi vuosi ty√∂¬≠suh¬≠teen p√§√§t¬≠ty¬≠mi¬≠sest√§. Sidonnaisuusaika alkaa ty√∂¬≠suh¬≠teen p√§√§t¬≠ty¬≠mi¬≠sest√§, ja kil¬≠pai¬≠lu¬≠kielto sitoo sinua sidon¬≠nai¬≠suusa¬≠jan lop¬≠puun saakka.

Jos rikot kil­pai­lu­kiel­toa, sinulla on vahin­gon­kor­vaus­vel­vol­li­suus. Kilpailukieltosopimuksessa on voitu sopia vahin­gon­kor­vauk­sen sijaan myös sopi­mus­sa­kosta, jos rikot sopimusta.

Minna Jerrman