Palkalliseen raskaus- ja vanhempainvapaaseen tuli parannuksia elokuussa.

 

 

Sairaus¬≠va¬≠kuu¬≠tus¬≠laki uudis¬≠tui elo¬≠kuussa 2022. T√§ss√§ yhtey¬≠dess√§ per¬≠he¬≠va¬≠paita kos¬≠keva lain¬≠s√§√§¬≠d√§nt√∂ ja ter¬≠mi¬≠no¬≠lo¬≠gia muut¬≠tui¬≠vat mer¬≠kit¬≠t√§¬≠v√§sti. √Ąitiysvapaata ja isyys¬≠va¬≠paata ei jat¬≠kossa en√§√§ ole, vaan n√§m√§ kor¬≠vat¬≠tiin ras¬≠kaus- ja vanhempainvapailla.

Perhevapaauudistus johti tar­pee­seen päi­vit­tää työ­eh­to­so­pi­muk­sia vas­taa­maan uutta lain­sää­dän­töä. Uusissa työ­eh­to­so­pi­muk­sissa saa­tiin­kin läpi mer­kit­tä­viä paran­nuk­sia per­he­va­pai­den pal­kal­li­siin päi­viin. Entiset pal­kal­li­set isyys­va­paat pois­tui­vat, ja tilalle tuli hui­kea 32 päi­vän pal­kal­li­nen van­hem­pain­va­paa, myös toi­selle van­hem­malle. Jatkossa van­hem­milla on siis tasa-arvoi­nen oikeus pal­kal­li­seen vanhempainvapaaseen.

Koska raskausvapaan voi aloittaa?

Raskausvapaa alkaa aikai­sin­taan 30 arki­päi­vää ja vii­meis­tään 14 arki­päi­vää ennen las­ket­tua syn­ny­ty­sai­kaa. Vapaalle jäävä valit­see itse aloi­tusa­jan tältä aikaväliltä.

Raskausvapaan aloit­ta­mi­sesta tulee ilmoit­taa työ­nan­ta­jalle vii­meis­tään kaksi kuu­kautta ennen vapaan alkua. Raskaus on yksi­tyis­asia, joten työn­te­ki­jän ei tar­vitse aikai­sem­min ker­toa asiasta työ­nan­ta­jalle. Käytännössä kui­ten­kin asiasta saat­taa jou­tua ilmoit­ta­maan jo aiem­min­kin, mikäli jou­tuu käy­mään esi­mer­kiksi ras­kau­den vuoksi tut­ki­muk­sissa työ­päi­vän aikana.

Kuinka pitkä palkallinen raskausvapaa on?

Palkallinen ras­kaus­va­paa on 40 arki­päi­vän mit­tai­nen sekä jul­ki­sen SOTE-sopi­muk­sen että yksi­tyi­sen sosi­aa­li­pal­ve­lua­lan työ­eh­to­so­pi­muk­sen pii­riin kuu­lu­villa työn­te­ki­jöillä. Sopimuksiin on kir­jattu ehtoja pal­kal­li­sen ras­kaus­va­paan saamiseen.

SOTE-sopi¬≠muk¬≠sen pii¬≠riss√§ ty√∂s¬≠ken¬≠te¬≠le¬≠v√§lt√§ edel¬≠ly¬≠te¬≠t√§√§n, ett√§:

  • pal¬≠ve¬≠lus¬≠suhde on kes¬≠t√§¬≠nyt v√§lit¬≠t√∂¬≠m√§sti ennen ras¬≠kaus¬≠va¬≠paan alka¬≠mista kaksi kuukautta,
  • vapaata on haettu vii¬≠meis¬≠t√§√§n kaksi kuu¬≠kautta ennen vapaan aiot¬≠tua alkamista,
  • ty√∂¬≠nan¬≠ta¬≠jalle esi¬≠tet¬≠t√§√§n todis¬≠tus ras¬≠kau¬≠den kes¬≠tosta ja las¬≠ke¬≠tusta syn¬≠ny¬≠ty¬≠sa¬≠jasta ja
  • ty√∂¬≠nan¬≠taja saa sai¬≠ras¬≠va¬≠kuu¬≠tus¬≠lain mukai¬≠sen raskausrahan.

Yksityisellä sosi­aa­li­pal­ve­lua­lalla palk­ka­oi­keus ras­kaus­va­paan ajalta on 40 arki­päi­vältä edel­lyt­täen, että työn­te­ki­jän pal­ve­lus­suhde on kes­tä­nyt vähin­tään kolme kuukautta.

Kuinka pitkä palkallinen vanhempainvapaa on?

Työntekijällä tai viran­hal­ti­jalla on oikeus pal­kal­li­seen van­hem­pain­ra­haan 32 arki­päi­vän ajan. Tämä kos­kee sekä jul­ki­sen että yksi­tyi­sen sosi­aa­li­pal­ve­lua­lan työntekijöitä.

Kuka on oikeutettu palkalliseen vanhempainvapaaseen?

SOTE-sopi¬≠muk¬≠sen pii¬≠riss√§ ty√∂s¬≠ken¬≠te¬≠le¬≠v√§n ty√∂n¬≠te¬≠ki¬≠j√§n tai viran¬≠hal¬≠ti¬≠jan 32 arki¬≠p√§i¬≠v√§n pal¬≠kal¬≠li¬≠sen van¬≠hem¬≠pain¬≠va¬≠paan edel¬≠ly¬≠tyk¬≠sen√§ on, ett√§:

  • pal¬≠ve¬≠lus¬≠suhde on jat¬≠ku¬≠nut v√§hin¬≠t√§√§n kaksi kuukautta,
  • vapaata on haettu v√§hin¬≠t√§√§n kahta kuu¬≠kautta ennen vapaan aiot¬≠tua alka¬≠mista (enin¬≠t√§√§n 12 arki¬≠p√§i¬≠v√§n vapaa¬≠jak¬≠solla hakuaika on v√§hin¬≠t√§√§n kuu¬≠kautta aiemmin),
  • ty√∂¬≠nan¬≠ta¬≠jalle on esi¬≠tetty asian¬≠mu¬≠kai¬≠nen todis¬≠tus lap¬≠sen syn¬≠ty¬≠m√§st√§ ja
  • ty√∂¬≠nan¬≠taja saa sai¬≠ras¬≠va¬≠kuu¬≠tus¬≠lain mukai¬≠seen vanhempainrahan.

Vanhempainvapaa tulee pitää välit­tö­mästi ras­kaus­va­paan jäl­keen, yhtä­jak­soi­sesti. Muulla kuin syn­nyt­tä­vällä van­hem­malla on kui­ten­kin mah­dol­li­suus pitää osa pal­kal­li­sesta van­hem­pain­va­paasta lap­sen syn­ty­män yhtey­dessä ja loput van­hem­pain­va­paasta myö­hem­min yhtä­jak­soi­sesti. Adoptiovanhempia kos­kien on eril­li­set määräykset.

Työnantajalle on kun­nissa ja hyvin­voin­tia­lueilla pyrit­tävä ilmoit­ta­maan ras­kaus- ja van­hem­pain­va­paata haet­taessa, kuinka perhe koko­nai­suu­des­saan on suun­ni­tel­lut käyt­tä­vänsä ras­kaus- ja vanhempainvapaita.

Yksityisell√§ sosi¬≠aa¬≠li¬≠pal¬≠ve¬≠lua¬≠lalla vas¬≠taa¬≠van¬≠lai¬≠sia rajoi¬≠tuk¬≠sia vapaan sijoit¬≠ta¬≠mi¬≠selle tai yht√§¬≠jak¬≠soi¬≠suu¬≠delle ei ole kuin kun¬≠nal¬≠li¬≠sessa sopi¬≠muk¬≠sessa. Palkkaa mak¬≠se¬≠taan van¬≠hem¬≠pain¬≠va¬≠paan 32 ensim¬≠m√§i¬≠selt√§ arki¬≠p√§i¬≠v√§lt√§ ty√∂¬≠suh¬≠teen kes¬≠t√§ess√§. Palkanmaksun edel¬≠ly¬≠tyk¬≠sen√§ on, ett√§ ty√∂n¬≠te¬≠kij√§ on ollut ty√∂¬≠suh¬≠teessa v√§hin¬≠t√§√§n kolme kuu¬≠kautta ennen van¬≠hem¬≠pain¬≠va¬≠paan alkua.

Uusi sai¬≠raus¬≠va¬≠kuu¬≠tus¬≠laki antaa my√∂s mah¬≠dol¬≠li¬≠suu¬≠den (9 luku 7¬ß) luo¬≠vut¬≠taa van¬≠hem¬≠pain¬≠ra¬≠ha¬≠p√§i¬≠vi√§. On kui¬≠ten¬≠kin syyt√§ huo¬≠mioida, ett√§ hen¬≠kil√∂, jolle p√§i¬≠vi√§ on luo¬≠vu¬≠tettu, ei ole oikeu¬≠tettu pal¬≠kal¬≠li¬≠siin van¬≠hem¬≠pain¬≠ra¬≠ha¬≠jak¬≠soi¬≠hin KVTES‚ÄĎ, SOTE- tai yksi¬≠tyi¬≠sen sosi¬≠aa¬≠li¬≠pal¬≠ve¬≠lua¬≠lan ty√∂¬≠eh¬≠to¬≠so¬≠pi¬≠mus¬≠ten mukaan.

Kertyykö raskaus- ja vanhempainvapaan ajalta vuosilomapäiviä?

Kunnissa, kun¬≠tayh¬≠ty¬≠miss√§ ja tule¬≠villa hyvin¬≠voin¬≠tia¬≠lueilla vuo¬≠si¬≠lo¬≠maa ker¬≠tyy koko ty√∂n¬≠te¬≠ki¬≠j√§n tai viran¬≠hal¬≠ti¬≠jan raskaus‚ÄĎ, eri¬≠tys¬≠ras¬≠kaus- ja van¬≠hem¬≠pain¬≠va¬≠paan ajalta. Yksityisell√§ sosi¬≠aa¬≠li¬≠pal¬≠ve¬≠lua¬≠lalla vuo¬≠si¬≠lo¬≠maa ker¬≠tyy 160 p√§i¬≠v√§n ajalta, kun ty√∂n¬≠te¬≠kij√§ on ollut raskaus‚ÄĎ, eri¬≠tys¬≠ras¬≠kaus- tai vanhempainvapaalla.

Vuosilomaa ei saa ilman viran­hal­ti­jan tai työn­te­ki­jän suos­tu­musta mää­rätä 105:n ensim­mäi­sen ras­kaus- ja van­hem­pain­va­paa­päi­vän ajalle.

Lisää tar­ken­nuk­sia voit lukea työehtosopimuksista.

Muista: Syrjintä ei sallittua

Raskaus- tai per­he­va­paa ei saa vai­kut­taa kiel­tei­sesti työn­te­ki­jän ase­maan työyh­tei­sössä. Se ei esi­mer­kiksi saa näkyä pal­kassa, oikeu­dessa kou­lut­tau­tua tai uralla etenemisessä.
Työntekijän irti­sa­no­mi­nen ras­kau­den takia on lai­tonta, myös koea­jalla. Raskaus- tai per­he­va­paa ei myös­kään saa vai­kut­taa mää­rä­ai­kai­sen työ­so­pi­muk­sen jat­ka­mi­seen tai vakinaistamiseen.

Susanna Pelander