Oletko joskus tuskaillut, miten löytäisit hyvän keskusteluyhteyden asiakkaaseen ja saisit hänet puhumaan elämästään? Miten motivoisit asiakasta työskentelyyn tai tulemaan tapaamisiin?

 

Yhtenä solmuja aukovana välineenä voi kokeilla PRO SOS -hankkeessa kehitettyä sosiaa­lityön pelita­ri­na­työs­ken­telyä. Työsken­telyä varten on julkaistu opas, josta saa ohjeita ja vinkkejä pelita­rinan käyttöön sekä kokemuksia pelita­ri­noiden hyödyn­tä­mi­sestä asiakas­työssä. Opas ja oheis­ma­te­riaali ovat vapaasti verkossa luetta­vissa.

Pelita­ri­na­työs­ken­te­lyssä asiakas kertoo omaa elämän­ta­ri­naansa pelaa­misen lomassa. Välineen kehit­täjät kertovat, että pelitarina sopii niin kevyeen tutus­tu­mis­kes­kus­teluun kuin syvem­päänkin työsken­telyyn. Pelitarina on voima­va­ra­läh­töinen lähes­ty­mistapa esimer­kiksi paljon pelaavien asiak­kaiden palve­lu­tar­peiden tunnis­ta­miseen ja kuntout­tavaan sosiaa­li­työhön, mutta väline sopii monien muidenkin asiakas­ryhmien kanssa työsken­telyyn.

Pelitarina muuttaa asiakkaan ja työnte­kijän välistä suhdetta ja kääntää roolit nurinpäin. Asiakas pääsee kertomaan itsestään ja kiinnos­tuk­sistaan vapau­tu­neesti omin sanoin ja omassa rytmissä. Ammat­ti­lainen on kysyjä, oppija ja kuuntelija. Tämä rakentaa luotta­musta ja tasa-arvoa asiakkaan ja työnte­kijän välille.

Pelita­rinan aloit­ta­minen on yksin­ker­taista. Tarvitaan vain kynä ja paperi. Esimer­kiksi pelita­rinan elämän­ja­na­työs­ken­te­lyssä asiakas piirtää oman elämän­ja­nansa lapsuu­desta nykyhetkeen ja kirjoittaa janalle 1 – 3 tärkeintä peliä kuhunkin elämän­vai­heeseen. Tämän jälkeen keskus­tellaan siitä, millaisia muistoja pelaa­miseen liittyi, kenen kanssa pelattiin, mitä hyviä tai huonoja puolia pelaa­miseen liittyi sekä mitä taitoja ja osaamista pelien kautta sai.

Pelaa­mi­sesta puhuessaan asiakas kertoo muusta elämästään: tunteista, ehkä yksinäi­syyden, erilai­suuden ja turvat­to­muuden kokemuk­sista. Pelita­rinaa kokeilleet työnte­kijät kertovat, että pelatessa päästään keskus­te­lemaan yllät­tävän syväl­li­sistä asioista. Pelita­ri­noiden laati­minen on tuonut esiin muistoja tilan­teista, joissa on saanut apua ja selviy­tynyt. Toisaalta tarinat voivat olla myös portti trauma­ko­ke­muksiin.

Pelita­ri­na­työs­kentely on kehitetty pääkau­pun­ki­seudun PRO SOS -hankkeessa yhteis­työssä Vamos ry:n ja Sosped-säätiön kanssa. Pelitarina on osa laajempaa Pelil­lis­tetään aikuis­so­si­aa­li­työtä -toimin­ta­mallia ja valta­kun­nal­lista PRO SOS – Uuden­laista aikuis­so­si­aa­li­työtä yhdessä raken­ta­massa -hanketta.

Helena Jaakkola

Pelitarina sosiaa­lityön välineenä, PRO SOS -hanke 2018. Lue lisää tästä.