Oletko joskus tuskaillut, miten löytäisit hyvän keskusteluyhteyden asiakkaaseen ja saisit hänet puhumaan elämästään? Miten motivoisit asiakasta työskentelyyn tai tulemaan tapaamisiin?

 

Yhtenä sol­mu­ja auko­vana väli­neenä voi kokeil­la PRO SOS ‑han­kkeessa kehitet­tyä sosi­aal­i­työn peli­tar­i­natyösken­te­lyä. Työsken­te­lyä varten on julka­istu opas, jos­ta saa ohjei­ta ja vinkke­jä peli­tari­nan käyt­töön sekä koke­muk­sia peli­tari­noiden hyö­dyn­tämis­es­tä asi­akastyössä. Opas ja oheis­ma­te­ri­aali ovat vapaasti verkos­sa luet­tavis­sa.

Peli­tar­i­natyösken­telyssä asi­akas ker­too omaa elämän­tari­naansa pelaamisen lomas­sa. Väli­neen kehit­täjät ker­to­vat, että peli­ta­ri­na sopii niin kevy­een tutus­tu­miskeskustelu­un kuin syvem­päänkin työsken­te­lyyn. Peli­ta­ri­na on voimavar­alähtöi­nen läh­estymistapa esimerkik­si paljon pelaavien asi­akkaiden palve­lu­tarpei­den tun­nistamiseen ja kuntout­tavaan sosi­aal­i­työhön, mut­ta väline sopii monien muidenkin asi­akas­ryh­mien kanssa työsken­te­lyyn.

Peli­ta­ri­na muut­taa asi­akkaan ja työn­tek­i­jän välistä suhdet­ta ja kään­tää roolit nur­in­päin. Asi­akas pääsee ker­tomaan itses­tään ja kiin­nos­tuk­sis­taan vapau­tuneesti omin sanoin ja omas­sa ryt­mis­sä. Ammat­ti­lainen on kysyjä, oppi­ja ja kuun­teli­ja. Tämä rak­en­taa luot­ta­mus­ta ja tasa-arvoa asi­akkaan ja työn­tek­i­jän välille.

Peli­tari­nan aloit­ta­mi­nen on yksinker­taista. Tarvi­taan vain kynä ja paperi. Esimerkik­si peli­tari­nan elämän­janatyösken­telyssä asi­akas piirtää oman elämän­janansa lap­su­ud­es­ta nyky­het­keen ja kir­joit­taa janalle 1–3 tärkein­tä peliä kuhunkin elämän­vai­heeseen. Tämän jäl­keen keskustel­laan siitä, mil­laisia muis­to­ja pelaamiseen liit­tyi, kenen kanssa pelat­ti­in, mitä hyviä tai huono­ja puo­lia pelaamiseen liit­tyi sekä mitä taito­ja ja osaamista pelien kaut­ta sai.

Pelaamis­es­ta puhues­saan asi­akas ker­too muus­ta elämästään: tun­teista, ehkä yksinäisyy­den, eri­laisu­u­den ja tur­vat­to­muu­den koke­muk­sista. Peli­tari­naa kokeilleet työn­tek­i­jät ker­to­vat, että pelates­sa päästään keskustele­maan yllät­tävän syväl­li­sistä asioista. Peli­tari­noiden laa­timi­nen on tuonut esi­in muis­to­ja tilanteista, jois­sa on saanut apua ja selviy­tynyt. Toisaal­ta tar­i­nat voivat olla myös port­ti trau­makoke­muk­si­in.

Peli­tar­i­natyösken­te­ly on kehitet­ty pääkaupunkiseudun PRO SOS ‑han­kkeessa yhteistyössä Vamos ry:n ja Sosped-säätiön kanssa. Peli­ta­ri­na on osa laa­jem­paa Pelil­lis­tetään aikuis­sosi­aal­i­työtä ‑toim­inta­mallia ja val­takun­nal­lista PRO SOS – Uuden­laista aikuis­sosi­aal­i­työtä yhdessä rak­en­ta­mas­sa ‑han­ket­ta.

Hele­na Jaakko­la

Peli­ta­ri­na sosi­aal­i­työn väli­neenä, PRO SOS ‑han­ke 2018. Lue lisää tästä.