Oletko joskus tuskaillut, miten löytäisit hyvän keskusteluyhteyden asiakkaaseen ja saisit hänet puhumaan elämästään? Miten motivoisit asiakasta työskentelyyn tai tulemaan tapaamisiin?

 

Yhtenä solmuja aukovana välineenä voi kokeilla PRO SOS ‑hankkeessa kehitettyä sosiaa­lityön pelita­ri­na­työs­ken­telyä. Työsken­telyä varten on julkaistu opas, josta saa ohjeita ja vinkkejä pelita­rinan käyttöön sekä kokemuksia pelita­ri­noiden hyödyn­tä­mi­sestä asiakas­työssä. Opas ja oheis­ma­te­riaali ovat vapaasti verkossa luetta­vissa.

Pelita­ri­na­työs­ken­te­lyssä asiakas kertoo omaa elämän­ta­ri­naansa pelaa­misen lomassa. Välineen kehit­täjät kertovat, että pelitarina sopii niin kevyeen tutus­tu­mis­kes­kus­teluun kuin syvem­päänkin työsken­telyyn. Pelitarina on voima­va­ra­läh­töinen lähes­ty­mistapa esimer­kiksi paljon pelaavien asiak­kaiden palve­lu­tar­peiden tunnis­ta­miseen ja kuntout­tavaan sosiaa­li­työhön, mutta väline sopii monien muidenkin asiakas­ryhmien kanssa työsken­telyyn.

Pelitarina muuttaa asiakkaan ja työnte­kijän välistä suhdetta ja kääntää roolit nurinpäin. Asiakas pääsee kertomaan itsestään ja kiinnos­tuk­sistaan vapau­tu­neesti omin sanoin ja omassa rytmissä. Ammat­ti­lainen on kysyjä, oppija ja kuuntelija. Tämä rakentaa luotta­musta ja tasa-arvoa asiakkaan ja työnte­kijän välille.

Pelita­rinan aloit­ta­minen on yksin­ker­taista. Tarvitaan vain kynä ja paperi. Esimer­kiksi pelita­rinan elämän­ja­na­työs­ken­te­lyssä asiakas piirtää oman elämän­ja­nansa lapsuu­desta nykyhetkeen ja kirjoittaa janalle 1 – 3 tärkeintä peliä kuhunkin elämän­vai­heeseen. Tämän jälkeen keskus­tellaan siitä, millaisia muistoja pelaa­miseen liittyi, kenen kanssa pelattiin, mitä hyviä tai huonoja puolia pelaa­miseen liittyi sekä mitä taitoja ja osaamista pelien kautta sai.

Pelaa­mi­sesta puhuessaan asiakas kertoo muusta elämästään: tunteista, ehkä yksinäi­syyden, erilai­suuden ja turvat­to­muuden kokemuk­sista. Pelita­rinaa kokeilleet työnte­kijät kertovat, että pelatessa päästään keskus­te­lemaan yllät­tävän syväl­li­sistä asioista. Pelita­ri­noiden laati­minen on tuonut esiin muistoja tilan­teista, joissa on saanut apua ja selviy­tynyt. Toisaalta tarinat voivat olla myös portti trauma­ko­ke­muksiin.

Pelita­ri­na­työs­kentely on kehitetty pääkau­pun­ki­seudun PRO SOS ‑hankkeessa yhteis­työssä Vamos ry:n ja Sosped-säätiön kanssa. Pelitarina on osa laajempaa Pelil­lis­tetään aikuis­so­si­aa­li­työtä ‑toimin­ta­mallia ja valta­kun­nal­lista PRO SOS – Uuden­laista aikuis­so­si­aa­li­työtä yhdessä raken­ta­massa ‑hanketta.

Helena Jaakkola

Pelitarina sosiaa­lityön välineenä, PRO SOS ‑hanke 2018. Lue lisää tästä.