Oletko joskus tuskaillut, miten löytäisit hyvän keskusteluyhteyden asiakkaaseen ja saisit hänet puhumaan elämästään? Miten motivoisit asiakasta työskentelyyn tai tulemaan tapaamisiin?

 

Yhtenä sol­muja auko­vana väli­neenä voi kokeilla PRO SOS ‑hank­keessa kehi­tet­tyä sosi­aa­li­työn peli­ta­ri­na­työs­ken­te­lyä. Työskentelyä var­ten on jul­kaistu opas, josta saa ohjeita ja vink­kejä peli­ta­ri­nan käyt­töön sekä koke­muk­sia peli­ta­ri­noi­den hyö­dyn­tä­mi­sestä asia­kas­työssä. Opas ja oheis­ma­te­ri­aali ovat vapaasti ver­kossa luettavissa.

Pelitarinatyöskentelyssä asia­kas ker­too omaa elä­män­ta­ri­naansa pelaa­mi­sen lomassa. Välineen kehit­tä­jät ker­to­vat, että peli­ta­rina sopii niin kevyeen tutus­tu­mis­kes­kus­te­luun kuin syvem­pään­kin työs­ken­te­lyyn. Pelitarina on voi­ma­va­ra­läh­töi­nen lähes­ty­mis­tapa esi­mer­kiksi pal­jon pelaa­vien asiak­kai­den pal­ve­lu­tar­pei­den tun­nis­ta­mi­seen ja kun­tout­ta­vaan sosi­aa­li­työ­hön, mutta väline sopii monien mui­den­kin asia­kas­ryh­mien kanssa työskentelyyn.

Pelitarina muut­taa asiak­kaan ja työn­te­ki­jän välistä suh­detta ja kään­tää roo­lit nurin­päin. Asiakas pää­see ker­to­maan itses­tään ja kiin­nos­tuk­sis­taan vapau­tu­neesti omin sanoin ja omassa ryt­missä. Ammattilainen on kysyjä, oppija ja kuun­te­lija. Tämä raken­taa luot­ta­musta ja tasa-arvoa asiak­kaan ja työn­te­ki­jän välille.

Pelitarinan aloit­ta­mi­nen on yksin­ker­taista. Tarvitaan vain kynä ja paperi. Esimerkiksi peli­ta­ri­nan elä­män­ja­na­työs­ken­te­lyssä asia­kas piir­tää oman elä­män­ja­nansa lap­suu­desta nyky­het­keen ja kir­joit­taa janalle 1–3 tär­keintä peliä kuhun­kin elä­män­vai­hee­seen. Tämän jäl­keen kes­kus­tel­laan siitä, mil­lai­sia muis­toja pelaa­mi­seen liit­tyi, kenen kanssa pelat­tiin, mitä hyviä tai huo­noja puo­lia pelaa­mi­seen liit­tyi sekä mitä tai­toja ja osaa­mista pelien kautta sai.

Pelaamisesta puhues­saan asia­kas ker­too muusta elä­mäs­tään: tun­teista, ehkä yksi­näi­syy­den, eri­lai­suu­den ja tur­vat­to­muu­den koke­muk­sista. Pelitarinaa kokeil­leet työn­te­ki­jät ker­to­vat, että pela­tessa pääs­tään kes­kus­te­le­maan yllät­tä­vän syväl­li­sistä asioista. Pelitarinoiden laa­ti­mi­nen on tuo­nut esiin muis­toja tilan­teista, joissa on saa­nut apua ja sel­viy­ty­nyt. Toisaalta tari­nat voi­vat olla myös portti traumakokemuksiin.

Pelitarinatyöskentely on kehi­tetty pää­kau­pun­ki­seu­dun PRO SOS ‑hank­keessa yhteis­työssä Vamos ry:n ja Sosped-sää­tiön kanssa. Pelitarina on osa laa­jem­paa Pelillistetään aikuis­so­si­aa­li­työtä ‑toi­min­ta­mal­lia ja val­ta­kun­nal­lista PRO SOS – Uudenlaista aikuis­so­si­aa­li­työtä yhdessä raken­ta­massa ‑han­ketta.

Helena Jaakkola

Pelitarina sosi­aa­li­työn väli­neenä, PRO SOS ‑hanke 2018. Lue lisää tästä.