Hyvä harjoittelupaikka vahvistaa ammatti-identiteettiä.

 

 

Jyväs­ky­län yli­opis­ton nel­jän­nen vuo­den sosi­aa­li­työn opis­ke­li­jan Suvi Paganuksen mukaan pereh­dy­tys on kai­ken avain ja ensiar­voi­sen tär­keä askel hyvään har­joit­te­luun. Hyvässä har­joit­te­lu­pai­kassa opis­ke­lija saa olla vielä opis­ke­li­jan saap­paissa – oppi­massa, kehit­ty­mässä ja kas­va­massa kohti ammatti-identiteettiään.

– Jokainen opis­ke­lija on eri­lai­nen ja kai­paa har­joit­te­lulta eri­lai­sia asioita. Tämän vuoksi on tär­keää kes­kus­tella avoi­mesti oman har­joit­te­luoh­jaa­jan kanssa har­joit­te­lun tavoit­teista ja käydä har­joit­te­lun lomassa myös yhteen­ve­toja, miten on men­nyt ja mitä aja­tuk­sia on nous­sut esiin, Paganus kiteyttää.

Vuoden 2020 par­haaksi har­joit­te­lu­pai­kaksi vali­tussa Keski-Suomen kes­kus­sai­raa­lan sosi­aa­li­työn yksi­kössä har­joit­te­lunsa suo­rit­ta­nut Suvi Paganus ker­too har­joit­te­lun olleen antoisa ja pal­kit­seva kokemus.

– Työpaikalla kaik­kia koh­del­tiin tasa-arvoi­sesti ja jokai­sen ammat­ti­tai­toa kun­nioi­tet­tiin. Sain olla opis­ke­li­jana oppi­massa, tutus­tu­massa ja kehit­tä­mässä ammatti-iden­ti­teet­tiäni. Koin, että minulla oli tilaa poh­tia ja nos­taa esiin itseäni askar­rut­ta­via tee­moja har­joit­te­lun ohessa.

– Työyhteisömme oli erit­täin avoin oppi­mi­selle ja kehit­ty­mi­selle, hän lisää.

Tietoa kannattaa jakaa

Paganus ker­too har­joit­te­lun anta­neen tär­keitä koke­muk­sia ja eväitä työ­elä­mää var­ten. Esimerkiksi ymmär­rys siitä, mitä annet­ta­vaa sosi­aa­li­työn asian­tun­ti­juu­della on eri­lai­sissa moniam­ma­til­li­sissa tilan­teissa, syveni.

– Moniammatillisessa tii­missä toi­mi­mi­nen oli olen­nai­nen osa har­joit­te­luani. Terveydenhuollossa edus­tamme val­ta­van laa­jassa ammat­ti­ryh­mien kir­jossa omaa sosi­aa­li­työn asian­tun­ti­juut­tamme. On tär­keä tun­tea, mitä annet­ta­vaa asian­tun­ti­juu­del­lamme on eri­lai­sissa tilanteissa.

Paganus kat­soo, että sosiaali­alan opis­ke­li­joi­den kes­ken voi­tai­siin vin­kata ja jakaa tie­toa aktii­vi­sem­min hyvistä har­joit­te­lu­pai­koista ja ‑ympä­ris­töistä.

– Luulen, että tieto kul­kee tällä het­kellä enem­män omien opis­ke­lu­pii­rien kes­ken kuin val­ta­kun­nal­li­sesti, Paganus sanoo.

 Avoin mieli avainasemassa

Talentian viime syk­synä jul­kai­se­massa kou­lu­tus­po­liit­ti­sessa ohjel­massa esi­te­tään, että opis­ke­li­jan tulee voida toi­mia har­joit­te­li­jana tur­val­li­sesti ja ammat­tieet­ti­sesti, opis­ke­li­jan on saa­tava amma­til­lista ja peda­go­gista tukea ja että har­joit­te­lun suo­rit­ta­mi­sen tulisi olla palkallista.

– Voin alle­kir­joit­taa ohjel­man jokai­sen koh­dan. Nämä tee­mat ovat äärim­mäi­sen tär­keitä. Esimerkiksi har­joit­te­lu­jen pal­kal­li­suu­desta on kes­kus­teltu pal­jon. On hyvä, että tähän näkö­kul­maan on kiin­ni­tetty ohjel­massa huomiota.

Tärkeimpänä avai­mena har­joit­te­lun onnis­tu­mi­sen kan­nalta Paganus pitää ute­liai­suutta ja avointa mieltä.

– Ajattelen, että omalla ute­liai­suu­della, roh­keu­della ja avoi­mella mie­lellä pää­see jo pit­källe. Harjoittelut ovat lois­tava mah­dol­li­suus tutus­tua eri­lai­siin työym­pä­ris­töi­hin opin­to­jen ohessa!

Sosiaalialan kor­kea­kou­luo­pis­ke­li­jat kam­pan­joi­vat vuo­sit­tain hyvän har­joit­te­lun puo­lesta Paras hark­ka­paikka ‑kam­pan­jalla. Sen tavoit­teena on lisätä hyvien har­joit­te­lu­paik­ko­jen näky­vyyttä ja jakaa vink­kejä hyviksi havai­tuista työ­pai­koista opis­ke­li­joille. Kampanjan toteut­taa Talentian opis­ke­li­ja­jär­jestö TaSO ry.

Ilkka Salmela