Työtehtävät ja toimenkuvat muuttuvat, mutta nimikkeet ja palkat eivät aina pysy perässä. Valppaus ja yhteistyö auttavat korjaamaan palkkaepäkohtia.

 

 

Keväällä 2018 Talentian sopi­mus­asian­tun­tija Susanna Pelander sai puhe­lun Keski-Pohjanmaan sosi­aali- ja ter­veys­pal­ve­lu­kun­tayh­ty­mässä Soitessa työs­ken­te­le­vältä jäse­neltä Heidi Heinoselta.  Hänen nimik­keensä oli ohjaaja ja palkka useita satoja euroja alempi kuin vas­taa­vissa sosi­aa­lioh­jaa­jan teh­tä­vissä muu­alla kun­tayh­ty­mässä. Koulutusvaatimuksena teh­tä­vään oli lail­lis­te­tun sosio­no­min tutkinto.

Pelander ymmärsi heti ongel­man, sillä nimike ei ole pal­kan peruste, vaan työn vaa­ti­vuus. Hän ohjeisti otta­maan yhteyttä Soiten juko­lai­seen pää­luot­ta­mus­mie­heen, sosi­aa­li­työn­te­kijä Satu Seppelin-Kivelään.

Asia koski kol­mea ohjaajaa.

Työtä kehitetään ja vastuut kasvavat

Vastavalmistuneena sosio­no­mina Heidi Heinonen oli aloit­ta­nut työt ohjaa­jana Tukikoti Siilipesässä Kokkolassa vuonna 2004. Työ oli asu­mi­syk­si­kön kol­mi­vuo­ro­työtä. Soiten perus­ta­mi­sen jäl­keen asu­mi­syk­si­kön toi­minta ajet­tiin alas ja työn­kuva alkoi muut­tua. Nyt Soiten per­hei­den pal­ve­luissa, mie­len­ter­veys- ja päih­de­pal­ve­lui­den toi­mia­lu­eella teh­dään mie­len­ter­veys­asiak­kai­den sosi­aa­li­työtä tii­viissä yhteis­työssä psy­kiat­rian osasto- ja avo­hoi­don kanssa. Soiten omana pal­ve­luna tuo­te­taan sosi­aa­lista kun­tou­tusta 18–29 ‑vuo­tiaille.

– Omatyöntekijät toi­mi­vat asiak­kai­den tukena. Tiivis ja tavoit­tei­nen kun­tou­tus sisäl­tää yksi­lö­käyn­tejä ja ryh­mä­muo­toista toimintaa.

Työntekijät ovat hank­ki­neet monen­laista tera­pia- ja mene­tel­mä­kou­lu­tusta nep­sy­val­men­nuk­sesta mdft-tera­pi­aan, ker­too Riikka Simpanen, yksi kol­mesta sosi­aa­lioh­jaa­jasta, joita palk­kaon­gelma koski.

Riikka Simpanen ja Heidi Heinonen teke­vät puo­let työ­ajas­taan mdft-tera­piaa. Mdft-tera­pia on työ­muoto päihde- ja käy­tös­häi­riöis­ten nuor­ten ja per­hei­den aut­ta­mi­seksi ja sijoit­tuu las­ten­suo­je­lun- ja nuo­ri­sop­sy­kiat­rian välimaastoon.

– Toiminnan kehit­tä­mi­nen oli mie­le­kästä työn­te­ki­jän kan­nalta. Työntekijän vas­tuut kui­ten­kin samalla lisään­tyi­vät ja esi­mer­kiksi pal­ve­lu­tar­peen arviointi ja asia­kas­suun­ni­tel­man teko tuli ohjaa­jan teh­tä­väksi, ker­too Heidi.

Heidi Heinonen on tyy­ty­väi­nen työ­nan­ta­jaan, joka tukee työn kehit­tä­mistä ja työn­te­ki­jöi­den kouluttautumista

– Joskus puhut­tiin pal­kan­tar­kis­tuk­sesta, ja luvat­tiin että mei­dän vuoro tulee kun palk­koja har­mo­ni­soi­daan, Heidi Heinonen kertoo.

Palkkaero ver­rat­tuna mui­hin Soiten sosi­aa­lioh­jaa­jiin tuli esille työn­te­ki­jöi­den kes­kus­te­luissa keväällä 2018.

Hyvä valmistautuminen kannattaa palkkaneuvotteluissa.

– Tuli puhe pal­koista ja ver­tai­limme myös teh­tä­vä­ku­via. Havahduimme Heidin kanssa sii­hen, että teemme saman­kal­taista teh­tä­vä­ku­vaa kuin muut Soiten pal­ve­luissa työs­ken­te­le­vät sosi­aa­lioh­jaa­jat, mutta 400 euroa pie­nem­mällä pal­kalla, Riikka Simpanen kertoo.

Riikka Simpanen otti asian ohi­men­nen esille hen­ki­lös­tö­pääl­li­kön kanssa. Päällikön mie­lestä Riikka ja Heidi oli­vat ohjaa­jia, eikä hän näh­nyt palkantarkistustarvetta.

– Tuntui, ettei asi­aamme kuun­nella ja siksi pää­timme hakea tukea lii­tolta, ker­too Simpanen.

Lähiesihenkilön tuki on tärkeä

Pääluottamusmies Satu Seppelin-Kivelä ker­too, että vuonna 2017 aloit­ta­neessa Soitessa teh­tiin palk­ka­har­mo­ni­saa­tio ammat­ti­ni­mik­keit­täin, kun yhdek­sän kun­taa muo­dosti kuntayhtymän.

– Nimikkeittäin toteu­te­tussa palk­ka­har­mo­ni­soin­nissa teh­tä­vä­ku­van muu­tok­set eivät tul­leet esille, ja siksi nämä “van­halta” nimik­keel­tään ohjaa­jat palk­koi­neen eivät tul­leet odo­tuk­sis­taan huo­li­matta huo­mioi­duksi, Seppelin-Kivelä toteaa.

– Kun vuo­den 2018 jär­jes­te­ly­va­rae­rästä halut­tiin ohjata pal­kan­ko­ro­tuk­sia sosi­aa­lioh­jaa­jille, huo­mat­tiin ohjaaja-nimik­keellä ole­vien työn­te­ki­jöi­den pal­kan jälkeenjääneisyys.

Tehtäväkuvia ja työn vaa­ti­vuu­den arvioin­tia ja työ­mää­riä tut­ki­malla löy­tyi­vät van­kat perus­te­lut pal­kan­tar­kis­tuk­selle. Jukon luot­ta­mus­mies, sosi­aa­lioh­jaa­jana las­ten­suo­je­lussa työs­ken­te­levä Mervi Visti oli tär­keä asian­tun­tija perus­te­lui­den rakentamisessa.

– Yhteisillä kes­kus­te­luilla lähie­si­hen­ki­lön kanssa oli suuri mer­ki­tys, ja sillä että lähie­si­hen­kilö tuki työn­te­ki­jöitä palkka-asiassa. Selvitettiin, että ohjaa­jien työn vaa­ti­vuu­den arviointi ja teh­tä­vä­kuva vas­taa­vat sosi­aa­lioh­jaa­jan teh­tä­vä­ku­vaa ja työn vaa­ti­vuutta, luot­ta­mus­mies Mervi Visti selittää.

– Työtä teh­tiin poru­kalla. Hyvä yhteis­työ on tär­keää edun­val­von­nassa, Satu Seppelin-Kivelä koros­taa. Hän kiit­tää myös Talentian sopi­mus­asian­tun­tija Susanna Pelanderin spar­rausta ja roh­kai­sua, jotka aut­toi­vat pit­kän pro­ses­sin läpi.

Palkan perus­teista oli helppo kes­kus­tella, kun sekä luot­ta­mus­mies että pää­luot­ta­mus­mies oli­vat Talentian jäse­niä ja tun­si­vat työn.

Palkkaneuvottelussa pääluottamusmies ja luottamusmies ajavat jäsenen asiaa

Keväällä 2019 oltiin val­miita ja pää­luot­ta­mus­mies Seppelin-Kivelä pyysi työ­nan­ta­jalta neu­vot­te­lua nimik­keen ja pal­kan tarkistamisesta.

Neuvotteluun kokoon­tui­vat hen­ki­lös­tö­joh­taja ja ‑pääl­likkö, pää­luot­ta­mus­mies ja luot­ta­mus­mies, kaksi esi­hen­ki­löä ja työntekijät.

– Kun pääs­tiin neu­vot­te­lu­pöy­tään, olin jo varma, että asia ete­nee, muis­te­lee Heidi Heinonen.

Riikka Simpanen ker­too, että neu­vot­te­luissa aloi­tet­tiin teh­tä­vä­ku­vasta. Esihenkilö tuki työn­te­ki­jöitä siinä, että kyse on sosi­aa­lioh­jaa­jan, ei ohjaa­jan työstä. Nimikkeen koh­dalla hen­ki­lös­tö­joh­taja totesi heti, että tässä on virhe, nimike on väärä.

– Pidin siitä, että hen­ki­lös­tö­joh­taja toimi suo­ra­sel­käi­sesti, Riikka Simpanen toteaa.

Neuvotteluprosessi kesti puoli vuotta. Lopputuloksena kysei­sessä teh­tä­vässä toi­mi­vien ohjaa­jien nimike muu­tet­tiin sosi­aa­lioh­jaa­jaksi ja palk­kaa tar­kis­tet­tiin ylös­päin 411,08 €/kk/henkilö.

– Olimme esit­tä­neet pal­kan­kor­jauk­sen mak­sa­mista takau­tu­vasti kesä­kuusta 2018 alkaen. Loppukompromissina hyväk­syimme, että takau­tuva maksu alkoi syys­kuulta 2018, ker­too Satu Seppelin-Kivelä, jonka mie­lestä koko pro­sessi kaik­ki­neen oli hyvä.

Kaiken kaik­ki­aan takau­tu­via palk­koja mak­set­tiin yhdek­sän kuu­kau­den ajalta 3 699,72 €/henkilö.

Liittoon kuu­lu­mi­sen hyöty on mitat­ta­vissa jokai­sen tule­van kuu­kausi­pal­kan euroissa, sum­maa sopi­mus­asian­tun­tija Susanna Pelander, jonka mie­lestä Soiten tapaus on erin­omai­nen esi­merkki pai­kal­li­sen edun­val­von­nan tuloksista.

– Edunvalvonnan onnis­tu­mis­ta­ri­noista tulee hyvä mieli kai­kille toi­mi­joille. Hienoa, että tämä onnis­tu­mis­ta­rina saa­tiin jakaa muillekin.

Kristiina Koskiluoma